Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 2

Chia sẻ: iiduongii6

Tham khảo tài liệu 'thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 2', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 2

 

  1. va Cuon sach T 6ng quan Cu6n sach nay giup mqt phiin quan tfQng M x ay dl!l1g m qt c huang t nnh marketing hi~u q ua huang vao mqt thi troang m~c tieu nao do. MQi cOng ty d eu phai thu th~p thOng tin ve cac k Mch hang m~c tieu cua minh, phan tfeh cac thOng tin d o d~ xem nguOi tieu dung ra quye't djnh mna h ang n hu the' nao. K.! ho'.'ch marketing phai can c u vao ke't qua phan tfch nay. Cu6n s ach nay xac djnh hai lo..,i thOng tin chfnh rna b'.'n c o th~ thu th~p ve thj W ang m~c tieu, va danh gia un, nhuqc diem c ua c ac cOng c~ thu th~p t Mng tin khac nhau. su d\lng thOng tin M~c th~p dfeh chlnh cua c u6n sach nay 11'1 neu cach thuc thu va d~ tim hie!u x em k hach hang quy€t dinh mua s an phAm ciia b'.'n n hu t M nao, va lam the nao de! c o th~ cai thi~n duqc cac ho'.'t dqng marketing c ua minh. B'.'il siS: Nghien cUn n gu6n d u ki~n so cap, t hu c ap va phan tfeh m qt s 6 cOng c~ • thu th!).p d u ki~n t huang dung. Xac d jnh thong tin hi~n c o ve khach hiing. • • Nghien cUn cach thuc fa quye't djnh m ua hang cua nguOi tieu dung va str d\lng mO hinh nay d~ xac djnh cac ho'.'t dong khueeh troang c o hi~u q ua nhllt c ho ti'm.g giai do'.'il. • Nghien cUn m o hinh q ua m nh m ua hang tam giai do'.'il cua nguai m ua hang 11'1 c ac t6 chuc • Nghien cUn c ach thuc theo doi xu h uang m m trong m ua hang c ua k hach hang. - Cu6n sach nay la nen tang rat quan trQng cHo nhieu ho'.'t dqng marketing khac cua cac d oanh nghi~p nhO n hu I~p k € ho'.'ch va p Mt trien san pham, djnh gia va chien luqc djnh gia, quan 1:5' c ac m6i quan h~, khueeh w ang s an phAm va quang cao. TllU t hgp t hong tin v i q ua t rinh v a xu In.timg m ua hang cua k hach hiing
  2. tii!U MI}C Nghi~n b~n vi~c: c m. x ong c uon s ach nay, s e c o khil. n ang tot h on t rong 1. X ac d jnh h ai n gu6n dfr ki~n ve k hach hang. 2. Me. ta d uqc hai d~ng d it ki~n th.ft c ap rna cac ce.ng t y c o d uqc d~g dfr ki~n s o c ap c hfnh rna ce.ng ty c o d uqc. 3 . Me. ta duqc h ai 4. N~u d uqc va nhuqc diem clla b on p huong pbap thu th~p dit ki~n k bac n hau. t ru N~u 5. d uqc i t n hat n am n gu6n thOng tin v e kbach hang. 6 . Me. t a duqc nam bu6c t rong q ua trlnh m ua h ang clla n gum ti~u d ung va x ac djnh c ac ho~t dQng khu€ch truong hi~u q ua n hat ling vui tUng b u6c. 7. Me. ta d uqc tam g iai do~n trong q ua trlnh m ua h ang clla n gum m ua h ang l a c ae t6 chuc 8. X ac d inh h ai p huong p bap c hinh d e t hea d oi x u h uang m m tTOng m ua h ang clla khach hang. Thu thrJp thong tin v ! q ua trinh va xu huimg m ua h ang c oo k Mch hang 2
  3. va khach hang T hu th~p dCr ki~n M 9i cong ty d eu d n thOng tin ve khach h1mg d e b iet x em h 9 la ai, c an thoa man nhii'ng nhu cllu gl, va m ua h ang n hu t he nao. Nhieu cong ty c o q uy m o n ho nen nguoi chi! d oanh nghi~p-nha qUlll1 Iy b iet ve khach hang c ua h 9 n gay, va c o d uqc rat nhi6u thong tin n ho tiep xuc, q uan sat, hoi han k hach hang. Dieu nay rat q uan t r9ng, n hung cling ciln phai c o t hong tin h oan c hinh hon, d;:tc bi~t khi thi truimg d mg 1m nen q mh tranh k hoc li~t va t hay d6i n hanh chong. M 9i cong Iy d eu rat can m¢t h~ t hong thong tin marketing. c ac d oanh nghi~p c o th~ s u d~ng hai ngu6n thOng tin n hu neu t rang H lnh I. Phlln nay c ua c uon sach s e m o tll va p han tfeh hai ngu6n thOng tin nay. S a cap T hucap sat r-B-e--n-tro-n-g----'II Ben ngoai Quan f)i~n tho~i nghi~p. Hlnh 1: Ngu6n thong tin ella d oanh Oft ki~n thu- Cap Nhi~u t hong tin d uqc thu th~p M ph~c ~ m ¢t m~c d ich n hung d 6ng thai I,!i c o th~ s u d~ng c ho c ac m~c d ich khac. Lo,!i thong tin n ay duqc gqi la dfi' ki~n t h(r c ap. T uy diI ki~n t M c ap d uqc thu th~p c ho m ¢t m~c dfeh nao do, n hung t huimg cling l a t hong tin b6 feh ve van d e h ay tlnh hu6ng rna b:,m d ang n ghien c w. Chi'mg 3 Thu thijp thong tin ve' q ua trinh v a xu h uang m ua hanK ella khiJch h ang
  4. h~, m ¢t n ha may kt;O c o t M sir dl,lng cac t Mng tin di~u tra dan s 6 clla thanh phO N am Djnh d e u ac IU<Jllg q uy m o thi truOng Tet am Ijch. Dfr ki~n thu Clip c o m¢t s 6 Uti diem: dii c o san, k Mng t6n kern, co the tIm va sir d\lng ngay. ChAng h~ cu6n nien giam co the duqc bay b in a bllt c u cira hang sach nllO. Dfr li~u thu Clip d ing c o t M d ugc sir dl,lng di! d 6i chieu vrn nhfrng dfr ki~n d uqc Ihu th~p c ho m1,lc dfeh d ang nghien CUll. T hong thuOng cae eOng ty hay bitt diiu tIm kiem thOng t in tir nguon dfr ki~n thu d p. Dieu nay d~e bi~t phil hqp vrn c ac d oanh nghi~p vira va nh6 kh(jng co nhieu k inh p hi d e tien h1lnh nghien CUll thi truOng In!c tiep. Tuy nhien, dfr ki~n t hu Clip cling co mQt s 6 n hugc diem. Co the cae dfr ki~n nay d uge thu th~p khOng thea c ach t hue d o IUOng phil hqp vrn Vlln d e d ang n ghien CUll. va c o thi! k h6ng e~p nh~t. Cae thong tin nay cling co the chua c hinh xac, va th~ c hi c ung khong the danh gia dugc dQ e hinh xac cila chung. Chi'rng h~, m ¢t c6ng ty nhiim van thi truOng nhfrng ngum tir 7 0 tudi tra l en S15 t My vi~c sir dl,lng s 6 li~u dieu t ra d an s 6 S15 bi Iup1 e he d o n hom tUOi t rong d ieu t ra d an s6 giln v6i yeu cilu ella c6ng ty nhllt l a n hom nhfrng ngum tir 60 t rb len. D ¢ c hinh x ac eua dfr ki~n t hu Clip d uqc xac d inh theo ba tieu thuc: nguon, m\lc dfch va bii!u hi~n c hung ve ehllt IU<Jllg. N guon e ua dfr ki~n t hu c ap co t M Iii dfr ki~n S O Clip (nguon t~o r a dfr ki~n) ho~e t hu c ap (nguon tir eae dfr ki~n d ii dugc xu a t ban hay tOng h qp tir mQt n gu6n S O ea'p nao do). Neu c hi dl,fa vao mQt n guon dfr ki~n t hu Clip thl 815 lam tang khl't nang hi sai l¢eh va h~ chi! nhfrng t Mng t in khac giup kii!m djnh d¢ e hinh xae ella no. Vi~c x em x et ml,le dieh ban diiu khi n gum t a xUlit hi'm h ay c 6ng b 6 nhfrng dfr ki~n c o y n ghia r at q uan trqng t rang vi~c xac djnh x em ngu6n th6ng tin d o c o k hach q uan hay k Mng va li~u c ae dfr ki~n nay eo b i b op m eo hay kh6ng. Bieu hi~n c hung v~ chllt lU<Jllg clla thOng tin c o the duge xae djnh khi xem x et tinh n hat quan tTOng c ac thong tin dugc c ung Clip, r a soat cach thuc tien hanh nghien CUll va kiem tra xem n gum t a dii sir dl,lng quy l rlnh kiem tra c hat IU<Jllg va p huong p hap thong ke nao. T hu tlujp thong tin v i q ua trinh va x u h uang mua haR!? ella khdch hang 4
  5. BAI T ~P TV KIEM T RA 1 NhUng cAu n ao rno tit d ung n hat vt dfi ki~n t hu c ap? I. o D fi ki~n t hu c ap c o d uqc t u dfi ki~n S /J c ap. o Dil" ki~n t hu c ap c o vai !To t hu y€u !Tong vi~c t hu thi).p t hong tin. o Oil" ki~n thii c ap 1a t hong tin san c o bOi n o d a d uqc thu thi).p c ho rnQt ml,1c d fch k Mc. DAu \ a nhUng uu d iirn ella dfr ki~n t hu c ap? 2. o C 6 t he khong ci).p nh~t o KhOng t6n kern. o KhO x ac d jnh d uqc dQ c hinh x ac. o C o t he tim duqc ngay. o D acosan. T hOng thuOng cae c 6ng t y h ay b at d au t im k iem thOng t in t il n guiln dii' ki¢n t hu c ap. Thu t hqp thOng tin v'; qua trinh wi x u h"&rIg m ua h iing cUa k hach hiing 5
  6. DCling d it ki~n thO c ap Oil ki~n t hu c ap c o t he c o n gu6n g6c tiI ben ngoai c 6ng t y h ay tiI h 6 s oluu t rfr c ua c 6ng ty. C a h ai dl;lllg d eu co fch. D il ki~n t u b en ngoili D ii ki~n tiI ben ngoai g 6m cac tai li€}u dii xuat ban h ay d il ki~n ! huang m~i. Tai li~u dii xuat ban c o the tim a c ac t hu vi~n c 6ng c qng, t hu vi~n c ac trUang di.\i h9C va c ao dAng, c ac thu vi~n t u nhan h ay b an t u nhAn, c hing h~n n hu c ua cac c o q uan Li(\n H qp Q u6c, c ac liinh SI! n uac n goai, va cac t6 chuc Ian - ne"u c hju khO tim hOi !hI s e c o - va ell t ren I nternet. c ac c o q uan n ha nuac cling c ung c ap m 9t nguOn dil ki~n t hu c ap q uan tf(?ng (chftng hl;lll t Mng tin d ieu tra v a !h6ng tin t huang m~i, d6i khi l a s 6 Ii~u t h6ng k e t hea nganh). Ngu6n dil ki~n t huang m~i cling thuang de kiem. c ac t oa so~n bao, li.IP chi, dai p Mt thanh va truyen hlnh !huang c ung c ap t Mng tin ve d 6c g ia h ay k han thfnh g ia cua mlnh c ho c ac d oanh nghi~p m u6n sir dl!ng djch Vi! q llang c ao cua hQ. D il ki~n t u ben trong O il ki€}n tit ben trong l a !hOng tin CO duqc tiI h6 s a luu t ro c ua cOng ty. Ngu6n ! hong tin n ay c o g ia trl c ao, s an c o va !huang hay bi bO q uen. Ngll6n d il ki€}n b en trong g6m: • Cac bao cao tai chinh cua cling ty. S61i~1l ve ban hang. Nhilng s6li~u n ay d~c bi~t hllu ich ne"1l d uqc p Mn nhOm • t hea noi b an (vilng hay d~ Iy phan ph6i), thOi d iem ban (ngay / tuan / t hang / mila), va khach m ua. • c ac b ao c ao ve tlnh htnh ban h ang • H oadan. D an d~t hang. • • Phie'u bi'to hanh. • O anh s ach giri thu, q uang cao. • c ac b ao c ao n ghien cU'u t ruac dAy. T hu t/z4p thong tin vi! q ua t rinh va x u hUdng m ua h iing cUa k Mch h ang 6
  7. Dii' ki~n t hu c ap t it b en ngoM s an c o v a thllOng c o i ch. Dfi' ki~n t hu c ap t it b en t mng th~rn c hi s an cO h on v a thllOng h ay b i bO q uen. DiI ki~n nghien cUt! SCI c ap duqc m9t cong ty thu th~p n Mm w i loi m9t cau hoi hay vlln d e c~ t he nao do. Co hai p huong phap c hinh d e thu th<j.p d u ki~n SCI clip: phuong phap q uan sat va phuong phap trao di\i ( xem H1nh I ). P hrrong p hap q uan s at la quan s at m';'t tlnh h uong m ua hang hay hanh vi cila khaeh hang. Can b';' nghien cUt! dlJa V llO nang Il!'c quan s at cua t- /.1"" ~ mlnh d e thu th<j.p t hong tin c hu khong trao di\i voi khach hang. Q uan s at trl!'C tiep nen thuang rllt khach quan vll chfnh xae boi ket qua khOng ph\! ~~ ~ thu';'e vao kha nang khach hang c o the nho I~i hay dl!' d oan hanh vi e ua mlnh. Doi khi quan s at III bi~n phap d uy nhllt de c o d uqc bUe t ranh chfnh xac vi: m';'t hanh vi rna t a quan tam, bbi cach nay c ho phep nguoi tieu dung hanh d';'ng m';'t each tl!' n hiih Tuy nhien b~ k h6ng the biet chac s uy n ght thl!'c c ua khach hllng III gl, va hon nUa, phlloog phap nay chi a p d\!ng duqc 0 nhUng tlnh hu6ng c o tM q uan sat duqc cae hanh vi thl!'c sl!'. NguOi q uan sat d Ing phai mat kha nhii:u thOi gian moi q uan s at dugc hanh vi xiiy ra . Quan s at i t ton kern hon cac phuong phap thu th*p d u ki~n SCI c ap khac. Day III m';'t phuClng phap rllt co hi~u q ua 0 nhUng etta hang tl!' ph\!c v~. P hllong p hap t rao d 6i doi hoi phai trao d6i voi khaeh hang d€ Illy d uqc thong tin can thiet, thuang dum hlnh thuc hoi dap. PhuClng p hap nay linh ho,!-t hoo phuong phap q uan sat, nhanh h oo va doi khi d o ton kern hon. Tuy nhien, phuClng phap nlly I~i ph\! thu.;.c van eau tra loi cua khach hllng ve hanh vi c ua mInh, va thuang Uri noi va hllnh d';'ng cua nguoi t a khong phai hie nao cling thong nhllt. Phieu dii:u tra III phuong phap thu th~p thong tin s a clip vi: khach hang ph6 bien nhllt. Ba hlnh thuc dieu tra chfnh la q ua thu, di~n tho~i vll trl!'c tiep. I. T hrr d ieu t ra c o the thu th<j.p m';'t luqng IOn thong tin voi chi phi blnh q uan d iu nguoi tMp. H1nh thuc nay k Mng linh hO'!-t lam va cac d6i tuqng w i 1m c ung m';'t 10'!-t nhUng cau hoi n hu nhau. D e tn! loi phai milt nhieu thOi gian h on Iii phong van q ua di~n tho,!-i hay phOng van trl!'c tiep va ty l~ tra loi rat thap. T y I~ tra loi clla hlnh thUc t hu dieu tra 0 Vi~t Nam t huang van khoang 10%. Thu thtjp thanK tin wi qua trinh va x u huemg m ua h ang cua khach hiing 7
  8. 2. PhOng v an q ua di~n tho~i l a p huang phap tot nhat de' thu th~p thong lin m ¢t cach n hanh ch6ng. va dq linh ho:).t cling c ao h an so vm hlnh thuc t hu d ieu tra. Ch&ng h:).n, n gum phong van c 6 the' d ieu c hinh c au hoi can c u vao cac cau tra 1m truac, hay c 6 the' giai t hich nhitng cau hoi kh6, bO q ua m qt s 6 c au hoi va xoay sau h an vao mqt s 6 c au khac. Ty I~ tra 1m c o x u h uang c ao h an s o vai hlnh thuc Ihu dieu tra, va c 6 the' x ac d jnh ngay ai dil tra 1m. Nl1uqc die'm cua phuang phap nay la c hi p hi blnh q uan d iu n guai cao h an h lnh thuc Ihu dieu Ira va d6i tuqng c 6 the' k hong mu6n tiet I¢ q ua di~n tho\li m¢1 s 6 thong tin m a h9 se khong giau neu Ira 1m t hu dieu tra khOng phai ghi ten. Nguai Vi¢t N am n6i chung k hong muon n6i chuy¢n vm ngum 1\1 va phai cam thay thoai rrilli mm b¢c I¢ y n ghl cua minh. Cilng c 6 t ruang hqp ngum phong van l1,1i b ¢c I¢ y kien ca nhan cua minh, gay lac d¢ng den ngum duqc hoi. 3. P himg v an t rl!c t iep c o the' vm timg ngum ho~c t hea nhOm. T huang h lnh thUc nay thJ!c hi~n n hanh ch6ng nhung d6ng thm ciing h nh ho:).t va sau. Ngum phong van c 6 tht'l giai thfch nhitng cau hoi khO, gqi m o van de va xoay sau vao mQt s o van de neu can Ihiet. H o c 6 t M c ho n guai duqc phOng van x em c ac san phfun, thOng tin q uang cao hay h inh thUc b ao bi r6i q uan s at p han ling va b anh vi c ua n gum duqc phOng van. Tuy nhien, phong van trvc tiep l1,1i la phuang phap Ihu th~p d u ki~n ton kern nhat. Phong van thao lu~ t hea nhOm - con gQi la thao lui).n n hom t~p h qp tu sau tm mum ngum trong kholmg m ¢t d en hai g ia d 6ng h 6 de' t hao lu~ ve m¢t san phfun, djch V\l hay m(H van de nao d 6 vm mQt n gum h uang d;\n cO p huang phap. Nguai huang dlm khuyen khfch mQi nguai thao lu~ vm hy vQng hQ bQc Iq cam ngh'i thvc c ua mlnh. N gum h uang dAn cling huang thilo lu~n vao dung chU d e rna cong ty quan trim. Thuang phlti co m¢t ngum ghi Il;li d ay du, va doi khi n gum t a g hi b ang tieng hay bang h inh de' l am t u li¢u n ghien cUn sau nay. P huang p hap nay dil trO t hanh mQt trong nhitng phuang phap chu d1,10 de' tim hit'lu ve c am ngh1 c ua ngum tieu dung. Phong van thao lu~ n hom rat co fch va hi~u q ua bOi t lnh h uong t1,10 r a l it thvc va m9i ngum co dqng CCI M p hat bie'u. T uy nhien, bOi s 6 n guai t ham g ia l it h1,lll c h€ nen k h6 rna khai quat hoa ke"t q ua e ho t at ca m9i ngum. Cling c 6 khlt nang m(lt hoij,c hai n gum trong nhOm g ay anh huang doi vrn nhitng ngum khac, va dieu nay e 6 the' lam sai I¢ch ket q ua thu duqc. Thanh cong ella p huang phap phOng van thao lu~n nhOm phfin Ian phI) thu(lc vao ky nang eua ngum h uang di\n thao lu~. 8 T hu thtjp thong tin ve qua trinh va x u huitng moo hang ella khach hang
  9. nAI T !P T V KI:tM TRA 2 D anh dlfu vao 0 xem cac cau sau dAy la dung h ay sai. Phong vtfn tbao I~n nh6m cung c1fp thong lin lit m<.Jl s61ugng Ian dOt I. lugng. o Dung 0 Sai Phong vtfn qua di~n tho~i I ii p huang pbap t61 n MI d~ thu th~p thong tin 2. nhanh chong, va cung linh h~t h an s o vm phuang phap thu di6u tra. o 0 Sai D ung Ty I~ tra 1m clla phuang p Mp t hu dieu tra thuang nft thfip. 3. o Dung 0 Sai hi~u 4. P huang p Mp quan s at 111 each giup t a nhanh ch6ng tim dugc ve hanh vi clla k Mch hang. o 0 Sai D ung 0 0 ki~n s a cAp dugc gQi 111 sa elfp bOi d 6 111 thOng tin dliu tien rn1l cong ty 5. thu th~p khi mu6n tim hi<~u ve h1lnh vi clla kbach hang. o 0 Sai D ung Vi~ h ,a chQn p huong p hap t hu th~p d ii ki~n p hai d n c u VaG m uc de) chi tiet Hnh ho~t c hinh x ac cDa thOng t in b~n c an va VaG t hai g ian va k inh phi cho p hep. 9 T hu tluJp th6ng tin v i q ua trlnh va x u hll6ng mUG h ang L·tta khdeh hang
  10. BAI T~P TINH H UONG 1 C ONG T Y DI"¢N T UHATV (A) C ong ty di¢n tiI H ATV la ml)t trong m um dl,li Iy phan phOi c ho c ae hang di¢n IiI a lem Sony, Daewoo va LG Electronics H a NQi. H ATV ciing la kenh phan pho; c ho ml)t so' h ang di¢n tiI nhO k Mc n hu Toshiba. COng ty c o ml)t clla hang ban Ie a t rung tilrn H a NQi. SAp d en Tet Am Ijch va ong Quan, Illng giam d 6c c ua H ATV, mu6n n Mn djp thi':ti ky ban hang thu~ IQ'i nay dil tung ra thj tmi':tng c ac san pham cua m lnh va tang cui':tng m 6i quan h¢ vm. k Mch hang. O ng bAt dilu ngh! each de gay an tuqng t6t va c am 0'11 nhii'ng ngum dll m ua hang t mac day, khuyen khfch k hach hang q uay Il,Ii m ua nua va de co them k Mch hang maL Nhi~u d oanh n ghi¢p Vi¢t Nam in Ijch dem b ieu n hung nhU t he k M ton kern trong khi o ng Q uan Il,Ii mu6n tang so' d6i tuqng len cang nhi~u c ang tot - khoimg vai n ghln ngum. Chi phi in Ijch va glri bun di¢n tai ml)t so' ngum dong n hu v~y l a qua sue eua ong. Ong Quiin Hnh d en mQt truy~n thOng khac vao djp Tel: thiep ehue Tet, tUO'l1g tl! n hu t hiep Giang s inh rna ngum phuO'l1g T ay van glri tm. bl,ln be, ngui':ti than va khaeh hang. Thiep chUc Tet dii thanh truy~n t hong nhieu nam a Vi¢t Nam d e ghi nh~ t hanh tfeh h ay bay to tlnh d .m vai n Mn vien, khaeh hang va ngui':ti than. Tren thiep thui':tng e o ghi chuc mi'rng va chue thanh cilng nhiin d ip nam maio D ng Q uin thay tam dAc vm. y lUang nay bm thiep chue Tet khOng t6n kern lAm va se lam cae g iao djch kinh doanh c o tlnh chat ttnh ci'tm hO'l1. D ng eiing djnh ci'ti tien cau chue Tet thanh 1m c am 0'11 khach M ng d a hi) trQ' e ong ty, t hem mQt vai y Quang eao va thong bao v~ c ae san pham va djch V\l ctia H ATV. P Un tiep sau mm. l a philn kh6. D ng se ph3.i e huyen nhfrng thiep chue Tet nay tai ai va lam the nao dil c o duqe dja chi e ua hq? Giang n hu nhieu chu d oanh nghi¢p nhi) khac, ong c hua bao gii':t I~p c o s a d u li¢u ve khach hang bOi h k nao ong ciing ng~p dilu vlm nhii'ng cong vi¢c q uan trqng khae. T uy b iet day la m';'t cong c\l marketing t6t, nhung o ng c hua c 6 dieu ki¢n thl!e hi¢n. Gii':t o ng phiii !lm hieu cae thOng tin v6 dja chi ella khach hang, rna Il,Ii phiii Jam gap. T hu thljp thonK tin wf q ua trlnh va x u h uang m ua hiing cua khdch himM 10
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản