Thu thập và phân tích thông tin quản trị

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
183
lượt xem
32
download

Thu thập và phân tích thông tin quản trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thu thập và phân tích thông tin quản trị

  1. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c4.thu_thap_va_phan_tich_thong_ti n_quan_tri.doc THU THAÄP VAØ PHAÂN TÍCH THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ Coâng ty : Ñòa chæ : Ngaønh ngheà : saûn xuaát kinh doanh Tel : Fax : Email : Website : Thôøi gian phaân : tích Stt Loaïi thoâng Phaân Muïc Ngöôøi Thôøi Ngöôøi Nguoà tin loaïi ñích söû söû gian thu n cung thoâng duïng duïng caäp thaäp caáp tin nhaät/ha ïn 1 Thoâng tin ñònh höôùng saûn xuaát kinh doanh 2 Thoâng tin ñaûm baûo caïnh tranh 3 Thoâng tin veà nguoàn löïc 4 Thoâng tin veà nghieân cöùu vaø phaùt trieån Saûn phaåm môùi Coâng ngheä moái Quy tirình moái 5 Vaên hoaù toå chöùc Thaùi ñoä cuûa nhaân vieân Tinh thaàn laøm vieäc Ngo Quang Thuat Page 1 of 2
  2. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c4.thu_thap_va_phan_tich_thong_ti n_quan_tri.doc Caùc phöông thöùc quaûn trò 6 Thoâng tin tieáp thò Khoái löôïng baùn haøng Chæ tieâu quaûng caùo Döï phaàn thò tröôøng Kích thöôùc vaø ñoä haáp daãn cuûa thò tröôøng Cöôøng ñoä caïnh tranh Tính chaát caïnh tranh Giaù caû Hieäu quaû daonh soá Chaát löôïng saûn phaåm 7 Thoâng tin veà moâi tröôøng vó moâ vaø vi moâ Ghi chuù: - Thoâng tin ñöôïc phaân loaïi goàm noäi boä thöù yeáu, beân ngoaøi thöù yeáu, beân trong chính yeáu, beân ngoaì chính yeáu. Thöù töï öu tieân söû duïng theo thöù töï treân (lieân quan ñeán chi phí). Ngo Quang Thuat Page 2 of 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản