Thủ thuật khắc phục sự cố máy tính

Chia sẻ: nguyen5

Nếu chẳng may máy tính rơi vào tình trạng bo mạch chủ bốc cháy, đĩa cứng ngừng quay, hệ điều hành ngã quỵ . . . . .

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thủ thuật khắc phục sự cố máy tính

th thu t


T kh c ph c s c

N u ch ng may máy tính rơi vào tình tr ng bo m ch ch "b c cháy", ñĩa c ng ng ng
quay, h ñi u hành "ngã qu ” hay ph n m m gián ñi p và virus "thao túng" m i ho t
ñ ng c a h th ng... ñ ng v i c u c u b ph n h tr k thu t hay ñưa máy tính ra "b nh
vi n", hãy tham kh o bài vi t bên dư i vì bi t ñâu b n s tìm ra ñư c "bí kíp" ñ hóa gi i
ñi u phi n toái ñang g p ph i.

MÁY TÍNH KHÔNG KH I ð NG

• Hình như có ti ng ñ ng kỳ l nào ñó phát ra t máy tính? M t vài âm thanh có th
là ñi m báo tr c tr c nghiêm tr ng. N u nghi ng ñĩa c ng c a mình ñang ho t ñ ng
trong tr ng thái "nh y cò cò”, bi n pháp an toàn nh t là t t máy tính ngay l p t c. ð xác
ñ nh xem ñĩa c ng có ph i là nguyên nhân phát ra các âm thanh trên hay không, b n c n
tháo cáp ngu n c a ñĩa này trư c khi b t l i máy tính.

N u th ph m chính là ñĩa c ng, bư c k ti p b n c n th c hi n là t i v m t ti n ích có
kh năng ñ c ñư c các mã ch n ñoán SMART (Self-Monitoring Analysist and Reporting
Technology). D li u SMART có th cho b n bi t chính xác h ng hóc. Hãy tìm ti n ích
này t website c a hãng s n xu t ñĩa c ng mà b n ñang s d ng, tham kh o
www.ariolic.com/activesmart/low-level-format.html ñ có thêm thông tin chi ti t.

• T i sao ti ng n v n t n t i ngay c khi ñã ng t ngu n c a ñĩa c ng? ð n lúc này,
dù công vi c s khó khăn hơn do m i th tr nên "mơ h " nhưng chí ít b n cũng có th
an tâm r ng d li u v n ñư c an toàn. Khi y, m t bi n pháp "bình dân" nhưng hi u qu
ñ tìm ra tr c tr c là s d ng m t ng nghe b ng gi y: b n hãy ñ t m t ñ u vào tai, ñ u
còn l i ñ t vào thành ph n nghi ng phát ra ti ng n và chăm chú l ng nghe.

• Li u nguyên nhân có ph i do qu t làm mát? N u b n lo ng i v nh ng ti ng ñ ng
b t thư ng phát ra t qu t làm mát, hãy s d ng công c mi n phí SpeedFan ñ xác ñ nh
xem có ph i qu t làm mát g n trên bo m ch ch quay quá ch m hay không. Vài thành
ph n trên bo m ch ch có th "b c cháy" n u chúng không ñư c làm mát hi u qu . ð ng
ti c ti n, hãy nhanh chóng thay qu t làm mát m i vì chi phí s ít hơn r t nhi u so v i vi c
ph i thay CPU hay bo m ch ch . Ngoài ra, b n cũng có th s d ng ti n ích CPUCool ñ
theo dõi "nhi t ñ ” c a h th ng.

GIÁM SÁT T C ð QU T
LÀM MÁT
N u b n nghi ng qu t làm mát
hay ñĩa c ng g p s c , hãy th
s d ng ti n ích SpeedFan.
Ngoài kh năng theo dõi t c ñ
c a qu t (trong h u h t máy tính,
t c ñ qu t s ñ t t 1.000 ñ n
4.000 vòng quay/phút),Tài li u sưu t m
th thu t


SpeedFan còn có th phân tích • Ti ng "bíp" gì v y? N u nghe th y nh ng ti ng bíp
d li u SMART c a ñĩa c ng, kéo dài không bình thư ng (hay vài ti ng bíp cùng lúc)
nh th b n có th tìm ra nguyên khi v a kh i ñ ng máy tính, thì có th h th ng ñang
nhân h ng hóc. c thông báo cho b n bi t m t ñi u gì ñó – và thư ng
là tin x u. Trong khi ti ng bíp ng n thư ng xu t hi n
ngay trư c quá trình kh i ñ ng máy s thông báo m i
th ñã "s n sàng" thì nh ng âm thanh báo l i l i không
tuân theo m t quy ñ nh nào: chúng có th khác nhau
tùy vào hãng s n xu t BIOS và th nh tho ng còn ñư c
thay ñ i b i các nhà s n xu t bo m ch ch . B n c n
ph i tra c u ý nghĩa c a t ng ti ng bíp, b ng cách
tham kh o tài li u ñi kèm hay trên website c a hãng
s n xu t. Ví d , v i máy Dell Dimension XPS Dxxx,
m t ti ng bíp ng t quãng và theo sau ñó là 2 ti ng bíp
khác thông báo card ñ h a g p s c (có th chưa
ñư c g n ñúng v trí ch ng h n).

N u không tìm th y thông tin c n thi t t i website c a
hãng s n xu t, b n hãy tham kh o BIOS Central
(www.bioscentral.com) ñ xem danh sách và ý nghĩa
c a t ng ti ng bíp ñư c s p x p th t theo tên hãng s n xu t BIOS. Ngoài ra, m t vài
nhà s n xu t (trong ñó có Dell) ñ t các ñèn ch n ñoán m t sau thùng máy, qua ñó có th
báo cáo chi ti t hơn nh ng tr c tr c ñang x y ra. Chúng có th khác nhau tùy vào cách
thi t k h th ng nhưng ñèn vàng luôn báo hi u nh ng tri u ch ng không t t. M t l n
n a, hãy tham kh o website hãng s n xu t ñ có ñư c câu tr l i chính xác nh t.

• Tr c tr c thi t b ph n c ng có th ngăn c n quá trình kh i ñ ng không? N u b n
trang b thêm thi t b ph n c ng (g n trong) m i, như b nh ch ng h n, thì b n c n ki m
tra xem chúng có ñư c l p ñúng v trí không, hay có x y ra hi n tư ng "l ng" k t n i
thi t b này hay cáp n i không, cũng có th thi t b ñó b h ng ho c không tương thích
v i máy tính.

Hãy b t ñ u b ng cách t t máy và ng t ngu n ñi n, ti p ñ t cơ th b ng cách ch m tay
vào m t thành ph n b ng kim lo i bên ngoài v máy, sau ñó ti n hành m thùng ra. B n
c n ki m tra t t c dây cáp có ñư c n i chính xác không và ñ m b o b nh RAM, các
card g n trong ñư c l p ñúng ch . N u c n thi t, b n hãy n tay d c theo chi u dài c a
thanh RAM, ho c cũng có th tháo thanh RAM ñó ra và sau ñó g n chúng tr l i. Khi ñã
th c hi n xong, n i l i các cáp n i và kh i ñ ng l i máy tính.

Th m chí n u thanh RAM ñư c g n ñúng v trí thì b nh h th ng cũng có th là nguyên
nhân tr c tr c – do thanh RAM b h ng. Hãy s d ng công c mi n phí Memtest86
(www.memtest86.com) t o m t ñĩa CD kh i ñ ng ñ ki m tra các h ng hóc trên b nh .
Công c này th c hi n các ki m tra chi ti t (và có th phát hi n nhi u tr c tr c mà quá
trình ki m tra BIOS ñơn gi n thư ng b sót).

Trong m t s ít trư ng h p, máy tính không th kh i ñ ng vì x y ra s "xung ñ t" gi aTài li u sưu t m
th thu t

m t thi t b ph n c ng m i và các thành ph n còn l i trong h th ng; hay ch ñơn gi n do
thi t b này không ho t ñ ng. Vi c này thư ng x y ra v i các máy tính "ñ i cũ” cũng như
v i h u h t vi c nâng c p. ð ki m tra tình tr ng này, hãy g thi t b m i ra và g n tr l i
thi t b cũ. N u máy tính v n kh i ñ ng t t, nghĩa là b n g p r c r i v i thi t b m i. Hãy
liên h v i nhà s n xu t ñ có ñư c nh ng tr giúp c n thi t.

Th nh tho ng, máy tính có th phát ra âm thanh kh i ñ ng bình thư ng (x y ra khi
Windows t i màn hình n n) nhưng b n v n không th y gì trên màn hình. ðó là báo hi u
cho c card ñ h a và màn hình. Trư c h t, hãy ki m tra cáp n i màn hình có b l ng hay
ñ t không, hay các chân (pin) c a card ñ h a có ñư c c m ch t không? N u m i th v n
bình thư ng, hãy n i màn hình này v i m t máy tính khác ñ ki m tra. N u màn hình này
v n hi n th t t, b n c n tìm m t màn hình t t khác ñ ki m tra l i máy tính nghi ng
trư c ñó. N u màn hình ti p t c "t i om" thì b n có th ch c ch n card ñ h a g p s c
hay x y ra hi n tư ng l ng k t n i bên trong máy. Khi ñó, hãy t t ñi n máy tính, m
thùng máy ra và ki m tra v trí c a card ñ h a. (N u s d ng card ñ h a tích h p và nó
ñang g p s c , b n c n thay m i bo m ch ch ).

C M BSOD KH I ð NG
L I
Hãy kh i ñ ng máy tính ch
ñ Safe Mode ( n phím
ngay sau khi quá trình kh i ñ ng
BIOS và ch n Safe Mode t
trình ñơn). Nh n ph i chu t lên
bi u tư ng My Computer, ch n
Properties, nh n vào th
Advanced và ch n nút Settings
bên dư i m c Startup and
Recovery. Sau ñó, b ñánh d u
m c Automatically restart và
nh n OK ñ k t thúc.
Tài li u sưu t m
th thu t

• Thông báo xu t hi n trên màn hình và máy tính
ngưng kh i ñ ng? N u màn hình kh i ñ ng c a máy
tính xu t hi n m t thông báo l i – hay còn ñư c g i là
thông báo BIOS Power-On Self Test, hay POST – thì
b n có th tra c u ý nghĩa trong tài li u hư ng d n ñi
kèm bo m ch ch hay trên website
http://www.bioscentral.com/.

N u th y thông báo l i "Non-System disk ..." ("Không
ph i ñĩa kh i ñ ng ...") và hi n không có ñĩa nào trong
ñĩa m m, b n hãy tháo b t kỳ ñĩa c ng nào g n
ngoài và l y ñĩa CD ra kh i ñĩa, sau ñó kh i ñ ng l i
máy tính. N u tr c tr c v n ti p di n, có l sector kh i
ñ ng hay partition kh i ñ ng c a ñĩa c ng b h ng.
Ti n ích Partition Table Doctor 3 (39 USD,
www.ptdd.com) có th t o l i b ng partition (phân
vùng ñĩa c ng), ñây là m t phương thu c h u hi u có
th "h i sinh" máy tính g p s c . Chương trình này
cung c p dư i d ng t p tin ISO, nên b n có th s d ng ñ t o ñĩa CD kh i ñ ng.

• Ph i làm gì khi g p l i màn hình xanh? Máy tính ñang kh i ñ ng b ng nhiên "treo
c ng" và xu t hi n m t màn hình xanh v i thông báo ñ i lo i như "STOP: 0x0000021a
Fatal System Error", ñây chính là l i "màn hình xanh ch t chóc" (Blue Screen of Death –
BSOD) thư ng g p trong Windows. B n có th tìm hi u chi ti t v l i này cũng như cách
kh c ph c b ng cách tìm ki m trên web t m t máy tính khác hay gi i mã l i Stop Error
(bao g m 10 ký t , ñư c b t ñ u b ng s 0 và ch x) t i website
www.updatexp.com/stop-messages.html.

Nhưng chuy n gì s x y ra n u Windows ti n hành kh i ñ ng l i ngay khi l i màn hình
xanh v a xu t hi n? Có l k sư nào ñó phát tri n Windows XP nghĩ r ng ñ h th ng t
kh i ñ ng l i m i khi b "ngã qu ” nhưng l i không lư ng ñ n tình hu ng s c x y ra
trong quá trình kh i ñ ng. ði u này có nghĩa là, v i ngư i dùng Windows, máy tính s
bư c vào m t vòng l p vô t n c a quá trình "ngã qu ”, kh i ñ ng l i và ti p t c "ngã
qu ”. Lúc này, b n s không bao gi ñ c ñư c mã l i hay thông báo l i mà qua ñó có th
giúp ngư i dùng bi t ñư c chuy n t i t gì ñang x y ra. May thay, có m t cách d dàng
kh c ph c hi n tư ng này ñư c trình bày trong ph n "C m BSOD kh i ñ ng l i".

MÁY TÍNH HO T ð NG B T THƯ NG

• Windows hay ng d ng thư ng xuyên "ngã qu ”? Bư c ñ u tiên b n c n th c hi n
là xác ñ nh xem tr c tr c có thư ng xuyên x y ra không và ghi nh n các hành vi làm h
th ng "gãy gánh". Hãy ghi l i trình t các s ki n và n i dung c a b t kỳ thông báo hay
h p tho i c nh báo l i nào, r i tìm thông tin v chúng tr c ti p t i website c a hãng s n
xu t ph n m m hay thông qua các công c tìm ki m web. M t b n s a l i hay nâng c p
cho ph n m m này có kh năng gi i quy t ñư c v n ñ ñang t n t i.
Tài li u sưu t m
th thu t

Ngoài ra, ti n ích Event Viewer c a Windows ghi l i r t chi ti t v nhi u hi n tư ng "gãy
gánh" c a h th ng và các ng d ng khác. Nh n ph i chu t lên bi u tư ng My Computer,
ch n Manage.Expand Event Viewer trong khung c a s bên trái và nh n chu t vào m c
Application (thông thư ng, ti n ích Event Viewer trong Windows XP ghi nh n 3 lo i s
ki n: Application, Security và System). Hãy quan sát nh ng ghi nh n m i nh t, n u có s
ki n nào xu t hi n v i bi u tư ng có d u X màu ñ thì ñi u ñó có nghĩa là Windows
ñang g p m t s c nghiêm tr ng.

N u b n nh n ñúp chu t vào ghi nh n này, m t h p tho i Event Properties v i nhi u
thông tin hơn s xu t hi n, dù khó ñ hi u h t ý nghĩa c a chúng. N u b n không th gi i
mã chúng, hãy s d ng cơ s d li u Event ID c a Microsoft t i ñ a ch
www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx, ho c EventID.Net
(www.eventid.net/search.asp) – nơi mà ngư i dùng chép lên ñó nh ng kinh nghi m và
gi i pháp tìm ki m nguyên nhân gây l i. V i phí d ch v 9 USD/ 3 tháng, b n có th truy
c p m t cách chi ti t toàn b gi i pháp và thông tin h u ích.

• Ph n m m d ch ng? N u phát hi n ra trang ch (homepage) trong trình duy t b thay
ñ i, các c a s qu ng cáo t ñ ng xu t hi n hay các bi u tư ng xu t hi n "l n x n" trên
màn hình n n c a Windows thì g n như ch c ch n máy tính c a b n ñã b nhi m virus
hay ph n m m gián ñi p (spyware). Trong trư ng h p này, vi c ch n ñoán cũng chính là
s a ch a.

Trư c tiên, hãy ti n hành quét virus cho máy tính. N u chưa cài b t kỳ chương trình
phòng ch ng virus nào, b n có th s d ng d ch v quét virus tr c tuy n mi n phí
Housecall c a Trend Micro (http://housecall.trendmicro.com). N u b n ñã có chương
trình quét virus nhưng mu n trang b thêm công c phát hi n spyware mi n phí, hãy t i
v ti n ích Microsoft Windows Defender (trư c ñây ñư c bi t v i tên Microsoft
Windows AntiSpyware).

• Thi t b ngo i vi m t tác d ng? N u b n ñang g p r c r i v i bàn phím và chu t
không dây, hay các thi t b nh p khác, trư c h t hãy ki m tra l i pin c a chúng. N u ñó là
pin s c, hãy ñ thi t b này có chút ít th i gian ñ "kh i ñ ng" và r i kh i ñ ng l i máy.

Nhưng ph i làm sao n u ñó là thi t b dùng dây ho c pin v n t t? Hãy s d ng wizard
hư ng d n kh c ph c s c c a Windows: nh n Start -> Control Panel (hay Start ->
Control Panel -> Printers and Other Hardware v i ch ñ hi n th Category), ch n Mouse
ho c Keyboard; k ñ n, ch n th Hardware và nh n nút Troubleshoot. Ngoài ra, công c
ch n ñoán DirectX có th ñánh giá tình tr ng c a thi t b nh p: nh n Start -> Run, gõ vào
l nh dxdiag và nh n OK. Sau ñó, ch n th Input ñ xem k t qu ki m tra t t c thi t b
nh p ñư c g n vào h th ng.

N u c ti n ích tr giúp c a Windows và công c DirectX ñ u không th ñưa ra m t gi i
pháp tri t ñ , b n c n dùng m t con chu t hay bàn phím chu n PS/2, sau ñó ñ n website
c a hãng s n xu t ñ t i v trình ñi u khi n thi t b m i nh t.
Tài li u sưu t m
th thu t

• Máy tính phát nh c trong im l ng? Hãy ñ m b o loa máy tính ñư c c p ñi n và n i
dây tín hi u m t cách ch c ch n. Ch y ti n ích ki m soát âm lư ng Windows Volume
Control (b ng cách ch n Start -> All Programs -> Accessories -> Entertainment ->
Volume Control) và xác ñ nh các h p tho i ñánh d u Mute có ñư c ch n hay không, n u
có hãy b nh ng ñánh d u này. N u v n ñ cũng chưa ñư c gi i quy t? Hãy ki m tra
xem card âm thanh có ñư c ch n ñúng không (m t s máy tính có nhi u thi t b âm
thanh). Trong c a s Volume Control, ch n Options.Properties và ñ m b o m c ñư c li t
kê trong trình ñơn th xu ng Mixer Device chính là thi t b âm thanh c a b n (b t k ñó
là card r i hay tích h p s n trên bo m ch ch ).

Ngoài ra, b n cũng nên xem xét vài v n ñ sau: ñ u n i c a tai nghe và loa có ñư c c m
ñúng v trí không? Cáp âm thanh có b l ng không? N u b n nghe th y âm thanh b "ng t
quãng" khi l c nh ñ u n i c a tai nghe hay loa, thì ñ u n i ñó g n như ñã h ng. N u ñ u
c m audio có th tho i mái "l c lư” khi b n c m vào hay tháo ra, thì có l c ng âm thanh
trong máy tính ñã b gãy và bi n pháp duy nh t là thay card âm thanh khác (n u ñang
dùng card âm thanh tích h p, b n ph i ki m tra xem có còn khe c m tr ng nào trên bo
m ch ch hay không).

N u ñã cài ñ t ph n c ng hay ph n m m ngay trư c khi s c x y ra, b n c n ph i n p
l i trình ñi u khi n thi t b (driver) cho card âm thanh. Hãy tham kh o trên website c a
hãng s n xu t hay Windows Update trong m c Optional Hardware ñ ti n hành nâng c p.

N u t t c m i c g ng ñ u th t b i, b n có th th s d ng công c System Restore c a
Windows XP ñ ñưa máy tính v l i tr ng thái "kh e m nh" trư c ñó. B n ch n Start ->
All Programs -> Accessories -> System Tools -> System Restore và ch n Restore my
computer to an earlier time. Windows s t ñ ng t o các c t m c khôi ph c (t i thi u là
m i ngày m t l n), vì th n u System Restore làm vi c (nhưng không ph i lúc nào cũng
th !) thì b n có th giúp máy tính quay l i tình tr ng ho t ñ ng t t c a nh ng ngày trư c.

MÁY TÍNH CH Y CH M

• Dư ng như Windows làm vi c có ph n u o i? Tu i tác không ph i là nguyên nhân
chính làm nh hư ng ñ n t c ñ x lý c a m t máy tính: có th h th ng ñang "gánh vác"
quá nhi u ng d ng ch y ch ñ n n. Các chương trình "lén lút" hay các ti n trình c a
Windows bao g m các ti n ích in n và l p ch m c ñĩa c ng s "chén s ch" tài nguyên
CPU và b nh chính. Chúng cũng có th làm cho quá trình kh i ñ ng và t t máy ngày
càng "ì ch" hơn. Ti n ích MSConfig (ch n Start.Run và gõ vào l nh msconfig) s li t kê
danh sách m t s ng d ng ñư c n p trong quá trình kh i ñ ng, tuy nhiên danh sách này
chưa th t hoàn ch nh. Thay vào ñó, hãy s d ng ti n ích mi n phí StartupList có kh năng
li t kê t t c chương trình ñư c kh i ñ ng cùng v i Windows. Ngoài ra, ti n ích
Autoruns c a hãng Sysinternals không nh ng có th nh n d ng các ng d ng t kh i
ñ ng mà còn có kh năng vô hi u hóa chúng.

ð giành l i tài nguyên c a h th ng, hãy ñóng, xóa ho c gi u các applet trên khay h
th ng mà b n không c n. V v n ñ này, b n nên tham kh o m c "Thanh l c Desktop và
menu" trong bài vi t "Thu n ph c Windows" (ID: A0410_92).Tài li u sưu t m
th thu t


D N D P VÀ TĂNG T C TRÌNH ðƠN Ví d , v i vài applet, b n ch c n nh n ph i
NG C NH chu t lên bi u tư ng trên khay h th ng và
ch n Options hay Properties. Sau ñó, b
Hãy ti n hành quét Registry c a Windows ñánh d u tương ng v i tùy ch n Place
b ng công c ShellExView. Khi ti n ích icon in the taskbar hay m c có ý nghĩa
này th c hi n xong, hãy s p x p danh sách tương ñương. ð xem danh sách t t c
có ñư c theo d ng Type. L n lư t, ch n chương trình ñang ch y trên h th ng, b n
m t trình ñơn ng c nh trong danh sách và nh n chu t vào nhãn Processes trong ti n
n phím ñ vô hi u hóa chúng. Sau ích Task Manager. Tương ng v i m i
ñó, hãy thu nh t i ña (minimize) c a s chương trình là dung lư ng b nh s
c a chương trình này và nh n ph i chu t lên d ng, giá tr càng cao thì càng không t t.
màn hình n n c a Windows ñ xem trình ð ngưng m t chương trình trong Task
ñơn ng c nh m ra nhanh hơn không. N u Manager, nh n chu t lên tên chương trình
chưa hài lòng, ti p t c th c hi n công vi c ñó và nh n vào nút End Process. Tuy nhiên,
như trên cho các m c còn l i trong danh v n ñ ñ t ra ñây là b n không th xác
sách. ñ nh ñư c chương trình này có nhi m v
gì? Ti n ích mi n phí Quick Access
InfoBar s ñ t m t bi u tư ng vào c nh
m i chương trình ñang ch y trong Task
Manager, b n hãy nh n chu t lên bi u
tư ng ñó ñ bi t ñây là chương trình gì và
có an toàn không n u b n ti n hành ch m
d t ho t ñ ng c a nó.

• G p r c r i v ñ h a khi xem phim
ho c chơi game? Trư c h t, hãy ñ m b o
b n ñang s d ng driver m i nh t cho card
ñ h a. Vi c làm tư ng ch ng như ñơn
gi n này thư ng s a ñư c nhi u tr c tr c
ñ i v i card ñ h a. B n có th tìm ñư c
các driver m i nh t t i website c a nVidia
hay ATI, và driver t i 2 website này thư ng
m i hơn so v i phiên b n ñư c nhà s n
xu t card ñ h a cung c p. Tuy nhiên, card
ñ h a trên máy tính xách tay là trư ng h p
ngo i l , b n c n liên h v i hãng s n xu t
máy tính ñ ñư c tr giúp c th .

B n cũng có th th c hi n vài ki m tra cơ b n thi t b ñ h a b ng cách s d ng ti n ích
ch n ñoán DirectX. T i nhãn Display (nh n Start.Run, gõ vào l nh dxdiag và nh n OK),
th c hi n c ki m tra DirectDraw và Direct3D ñ xác ñ nh có tr c tr c gì v driver, hay
có gì ñó ñư c cài ñ t không chính xác không. Hãy ñ t t c ki m tra hoàn t t và tham
kh o k t qu ph n h p tho i Notes bên dư i.

N u tr c tr c v n "c ng ñ u" ti p di n, hãy s d ng Task Manager ( n t h p phím
- - ) ñ ñóng t t c chương trình và tác v ch y ch ñ n n trư cTài li u sưu t m
th thu t

khi xem phim hay chơi game. N u bi n pháp này có th gi i quy t ñư c thì hãy nghĩ ñ n
vi c b sung b nh RAM cho máy tính. Tương t , b n nên s p x p l i các t p tin ñang
n m "t tán" b ng cách th c hi n d n (defrag) ñĩa c ng – cách này s giúp vi c xem
các t p tin video dung lư ng l n mư t mà hơn. ð th c hi n d n ñĩa, b n ch n Start ->
All Programs -> Accessories -> System Tools -> Disk Defragmenter. Ngoài ra, b n có
th th nhi u ki m tra khác như hư ng d n t i ñ a ch
http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,115049,pg,9,findid,52594,00.asp.

• Trình ñơn ng c nh ñáp ng ch m? Hi n tư ng này không ph i do ph n m m ñ c
h i (malware) gây ra, mà do ti n ích b sung Windows ñư c vi t quá t i. Trình ñơn ng
c nh là m t d ng c a ti n ích b sung (shell extension) cho Windows. Hãy s d ng công
c mi n phí NirSoft ShellExView ñ vô hi u hóa ti n ích b sung cho Windows. Sau khi
c m nh ng ti n ích t i, trình ñơn ng c nh s tr l i tr ng thái nhanh nh n v n có.

• Vi c ghi ñĩa CD/DVD di n ra ch m hay d ng l i trư c khi hoàn t t? Có l , CPU
ñang g p ph i tình tr ng quá t i. Trư c khi ti n hành ghi ñĩa, hãy m ti n ích Task
Manager và ch n th Tab. Quan sát bi u ñ ñ xem m c ñ s d ng CPU có ñ t m c
100% trong khi ghi ñĩa hay không. Hãy th ñóng m t s ng d ng, như ti n ích phòng
ch ng virus/spyware và công c l p ch m c tìm ki m trên máy tính c a Google, Yahoo
hay các hãng khác. Nên nh kh i ñ ng l i ti n ích phòng ch ng virus ngay sau khi th c
hi n ghi ñĩa xong. Ngoài ra, b n có th tham kh o nhi u thông tin v th thu t ghi ñĩa
cũng như ñ nh d ng video t i website Video-Help.com.

GI I MÃ EVENT ID TR C TUY N
Các mã Event ID báo cho ngư i dùng nguyên nhân s c ñư c ghi l i trong ti n ích
Event Viewer c a Windows, tuy nhiên chúng h u như r t khó hi u. EventID.net s
ch cho b n bi t chuy n gì ñang x y ra. Nh p mã Event ID vào bi u m u trên
website này và b n s th y m t trang web li t kê t t c nh ng gì ngư i dùng khác
chia s v l i này, bên c nh ñó là cách gi i quy t.
Tài li u sưu t m
th thu t
M NG M T K T N I

• Máy tính và thi t b ngo i vi không tìm th y m ng? N u k t n i Internet băng r ng
không ho t ñ ng (do modem m t k t n i), hãy th t t r i b t l i ñi n c p cho modem.
Cách này thư ng có th gi i quy t ñư c tr c tr c. N u có s d ng thi t b m ng như
router hay hub k t n i v i modem, b n c n th c hi n thao tác như trên cho modem trư c,
r i sau ñó th c hi n cho các thi t b này.

• Máy in m ng không ho t ñ ng? Trư c h t, hãy ñ m b o b n ñã th c hi n chia s máy
in. Nh n Start.Control Panel và ch n Printers and Faxes. Nh n ph i chu t lên máy in c n
chia s , r i ch n Sharing. th Sharing, nh n Share Name và gõ vào tên máy in. Lưu ý,
n u máy in ñư c g n vào m t máy tính n i m ng thì b n c n luôn b t máy tính này. Ho c
ñ gi m chi phí tr ti n ñi n, b n có th trang b m t print server (có giá t 30 ñ n 50
USD), giúp k t n i tr c ti p máy in v i h th ng m ng.

• K t n i m ng "ch p ch n"? N u m ng ch y quá ch m, hay th m chí không làm vi c,
trư c h t b n c n s d ng tính năng gi i quy t s c m ng c a Windows XP: nh n Start -
> Help and Support, và bên dư i m c Pick a Help topic nh n Networking and the Web,
r i sau ñó ch n Fixing network or Web problems, và cu i cùng ch n Home and Small
Office Networking Troubleshooter. Tính năng này s h i b n m t lo t câu h i ñ giúp ch
ra tr c tr c, khi b n ñã th c hi n xong ph n tr l i, máy tính s ch y m t chương trình
ch n ñoán ñ ch ra ngu n g c c a s c .

• Máy tính xách tay khó k t n i vào m ng Wi-Fi? Trư c h t, hãy ñ m b o m ng
không b "k t" b i nh ng d li u khác. Ho c hãy tìm xem có thi t b nào k t n i vào
m ng ñang th c hi n t i v nh c và phim không? Nh ng vi c này có th làm gi m t c ñ
k t n i m ng c a máy tính b n. Th m chí, m t s thi t b s d ng sóng radio cũng có th


Tài li u sưu t m
th thu t

gây nên tình tr ng tương t và ti n ích Netstumbler s giúp b n kh c ph c tr c tr c này.
Ti n ích có kh năng ki m tra nhi u ngu n phát sóng, t thi t b gia d ng như lò viba hay
ñi n tho i cordless. NetStumbler cũng có th dò ra t t c m ng không dây có trong khu
v c s d ng chung kênh t n s v i b n, thông báo ñ m nh y u c a t ng ngu n phát và
giúp tìm ra m t m ng không dây công c ng mi n phí. Băng t n 2,4Ghz có 3 kênh không
trùng nhau là 1, 6 và 11, b n nên ch n kênh nào ít ngư i dùng nh t. Ngoài ra, b n cũng
c n ki m tra l i tín hi u t máy tính xách tay c a mình. N u có th , b n c n di chuy n l i
g n ngu n phát sóng hơn.

• K t n i Wi-Fi ch m? Có th ai ñó ñang "xài ké” m ng không dây c a b n ñ truy c p
Internet. Gi i pháp c n th c hi n ngay là kích ho t tính năng b o m t c a gateway không
dây. ði u này ñòi h i b n ph i th c hi n vài tác v như thay ñ i m t kh u m c ñ nh c a
gateway, kích ho t tính năng mã hóa WPA PreShared Key. Các bư c cài ñ t b o m t này
có th khác nhau tùy vào hãng s n xu t, tuy nhiên b n s nh n ñư c nh ng hư ng d n chi
ti t t i website GetNetWise (http://spotlight.getnetwise.org/wireless/wifitips/). Ngoài ra,
b n cũng có th c p nh t tính năng b o m t b ng cách nâng c p firmware cho thi t b
không dây, tham kh o hư ng d n t i ñây.

• Tư ng l a có v n ñ ? Ph n m m tư ng l a th nh tho ng s ngăn c n chương trình mà
b n mu n s d ng ñ truy xu t Internet. B n có th vô tình nh n chu t vào tùy ch n
"Keep blocking this program" (n u s d ng ph n m m Windows Firewall) hay "Block"
(v i ph n m m tư ng l a c a ZoneAlarm) thay vì "Unblock the program" hay "Allow"
l n ñ u tiên ch y chương trình này.

ð kh c ph c l i này v i Windows Firewall, ch n Start -> Run, gõ vào l nh wscui.cpl và
nh n OK. Sau ñó, nh n ti p vào m c Windows Firewall, ch n th Exceptions và r i nh n
Add Programs. Ti p ñ n, ch n các ng d ng mà b n mu n tính năng tư ng l a b qua
vi c ki n tra t danh sách có s n, hay nh n Browse ñ xác ñ nh chúng.

V i ZoneAlarm, nh n ñúp chu t vào bi u tư ng ZA trên khay h th ng, ch n Program
Control Program khung c a s bên trái và nh n vào th Programs. Cu n qua danh sách
ñ tìm ra chương trình c n s d ng, và n u b n th y m t d u X màu ñ bên c nh bi u
tư ng c a chương trình này, hãy nh n chu t lên ñó và ch n Allow t trình ñơn th
xu ng.

KI M TRA SÓNG WI-FI V I NETSTUMBLER
NetStumbler có th thông báo cho b n bi t sóng radio có nh hư ng ñ n gateway
không dây hay không. Hãy lưu ý ñ n ch s SNR (signal-to-noise): nhi u càng cao
thì giá tr SNR càng th p và v n ñ này có th do m t gateway không dây g n ñó s
d ng cùng kênh (channel) v i thi t b gateway c a b n.
Tài li u sưu t m
th thu t
Tài li u sưu t m
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản