Thủ thuật sử dụng máy tính trong thi trắc nghiệm vật lý

Chia sẻ: lephuochai85

Chăć baṇ naò hoc̣ khối A cũng đêù biết đến các chức năng rất hay của máy tính bỏ túi doǹ g 570 (MS hay ES); tuy thê,́ tôi chắc răǹ g khong co ́ nhiều người biết sử dụng hêt́ các chức năng đó; hôm nay tôi xin noí về việc sử duṇ g maý tiń h 570 trong việc giải mạch điện xoay chiều mà không cần đêń gian̉ đồ véctơ; thay vaò đó chuń g ta sử duṇ g số phức;...

Nội dung Text: Thủ thuật sử dụng máy tính trong thi trắc nghiệm vật lý

 

  1. Thu thuật sử dung may tinh trong thi trắc nghiệm  ̉ ̣ ́́ vât lí ̣ Chăc ban nao hoc khối A cung đêu biết đến cac chức năng rất hay cua may tinh bo tui dong 570  ́ ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ ́ ̉ ́́ ̉́ ̀ (MS hay ES); tuy thê, tôi chắc răng khong co nhiều người biết sử dung hêt cac chức năng đo; hôm  ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ nay tôi xin noi về việc sử dung may tinh 570 trong việc giai mach điện xoay chiều ma không cần  ́ ̣ ́́ ̉ ̣ ̀ đên gian đồ vectơ; thay vao đo chung ta sử dung số phức; ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ thưc ra, những khoa hoc cua tôi ko đc hoc về số phức, nhưng tôi đc biết chương trinh cai cach có  ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ đưa sô phức vao, nên tôi bỏ qua luôn đoan đâu noi về cac đinh nghia trong số phức ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̃ đâu tiên phai noi đo la chương trinh tinh toan với số phức trong may tinh 570 la mode CMLPX (2);  ̀ ̉ ́ ́̀ ̀ ́ ́ ́́ ̀ trong mode nay chung ta co thể công trừ nhân chia luy thừa (bậc 2), tinh modun, tinh goc  ̀ ́ ́ ̣ ̃ ́ ́ ́ (agument), tinh số phức liên hơp, chuyên đổi giưa cac dang (a+bi)<­­>lương giac; chu y rằng, dang  ́ ̣ ̉ ̃ ́ ̣ ̣ ́ ́́ ̣ lương giác ở đây đc viết la r(goc), với r la modun va (goc) la agument, độ lớn goc đc viết sau kí  ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ hiêu chữ L hơi nghiêng [shift (­)]; hệ số ao la chữ i tương ưng với phim [eng]; khi tinh toan, gia trị  ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ hiên thi la phần thực (hay modun trong tuy chon hiển thi dang lương giac), phần ao hay goc co đc  ̉ ̣̀ ̀ ̣ ̣̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ khi bấm [shift =] ; chung ta co thể lựa chon dang hiển thi bằng cach vao mode disp chon a+bi thì  ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ kêt qua luôn ở dang thực ao, chon r(goc) thi kết qua hiển thi luôn la dang lượng giac ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̣̀ ́ quy ươc: 1 vecto tưong ứng với 1 số phức, với phân thực chinh la độ lớn đai số hinh chiếu cua nó  ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ lên Ox, phân ao la độ lớn đai số hinh chiếu cua no lên Oy. ̀̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ như vây 1 đoan mach RLC co tổng trở phức tương ứng la R+(Zl­Zc)i ,  ̣ ̣ ̣ ́ ̀ tai sao lai co dâu ­ trước Zc, rất đơn gian, do Zc co goc lệch pha la ­90 độ; 1 dong điện co dang  ̣ ̣ ́́ ̉ ́́ ̀ ̀ ̣́ phưc la I(phi), với I la gia tri hiệu dung, (phi) la goc lệch pha cua I so với đường chuẩn; đuờng  ́ ̀ ̀ ̣́ ̣ ̀́ ̉ chuan co thể chon tuy y sao cho bai toan la dễ giai nhất; ̉ ́ ̣ ̀́ ̀́ ̀ ̉ noi tom lai, sau khi co 1 mach điện xoay chiều, việc đầu tiên la chuyển đổi cac đai lượng cua nó  ́́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ sang dang số phức, sau đo tinh toan binh thường như 1 mach điên 1 chiều, chi khac la cac đai  ̣ ́́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀́ ̣ lương như tổng trở, dong điện, điên ap, công suât (toan phân)... đều đcj tinh toán ở dang phức, và  ̣ ̀ ̣́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ kêt qua cung la dang phức, việc chung ta cần lam la viết cac gia tri modun hay goc ra bai lam ́ ̉̃ ̣̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣́ ́ ̀̀ Gia tri số liêu trong tinh toán: ̣́ ̣ ́ + dong điên: modun la gia tri hiêu dung, goc la độ lệch pha so với đường chuẩn (đc chon từ đầu);  ̀ ̣ ̀ ̣́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ chung ta vân co cac tinh chất đối với dong điện phức như dong binh thường, vẫn co thể cộng trong  ́ ̃ ́́́ ̀ ̀ ̀ ́ mach song song, giữ nguyên gia tri (va goc) trong mach nối tiếp ̣ ̣́ ̀́ ̣ +điên ap: modun la gia tri hiêu dung, goc la độ lệch pha so với đường chuẩn; vẫn co cac tinh chất  ̣́ ̀ ̣́ ̣ ̣ ́ ̀ ́́́ binh thường cua điện ap, cộng trong mach nối tiếp va giữ nguyên trong mach song song ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ +tông trở: modun la tông trở binh thường, goc la độ lệch pha so với dong điện; đến đây co thể có  ̉ ̀̉ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ban hoi tai sao lai la lệch pha so với dong điên, đừng lo, thực ra goc ở đây la tinh chất cua ban  ̣ ̣̉ ̣̀ ̀ ̣ ́ ̀́ ̉ ̉ thân mach, ko liên quan đến pha cua dong điện hay điên ap, chung ta co thể tinh toán binh  ̣ ̉ ̀ ̣́ ́ ́ ́ ̀ thương ̀ +công suât toan phân (S): bao gồm công suất nhiệt trên điên trở va công suất phan khang trên tụ  ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ + cuôn cam; với S=U*I với U,I la cac số phức ­­>S la số phức; khi đo P=|S|*cos(goc S) với |S| đc  ̣ ̉ ̀́ ̀ ́ ́
  2. lây từ may la (abs S), goc S lấy từ may la (arg S) ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ cach tinh toan nay không kho hiêu nhưng chắc chắn co nhiêu điều mới la, tôi noi tới đây đinh tim 1  ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ vi du nhưng ko co tai liêu, nhưng bai tôi co đêu ko phu hợp với cac ban, mong rằng khi đoc tới đây,  ̣́ ́̀ ̣ ̃ ̀ ́̀ ̀ ́ ̣ ̣ co gi thắc mắc hay PM cho tôi, va nếu co bai nao hay hay post lên để chung ta cung thử cach lam  ́̀ ̃ ̀ ́̀ ̀ ̃ ́ ̀ ́ ̀ mơi nay ́ ̀
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản