THỦ TỤC BẢO MẬT Confidentiality

Chia sẻ: Ngoc Tuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
95
lượt xem
30
download

THỦ TỤC BẢO MẬT Confidentiality

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu đơn xin thủ tục bảo mật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỦ TỤC BẢO MẬT Confidentiality

  1. VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Bureau of Accreditation (BoA) THỦ TỤC BẢO MẬT Confidentiality Mã số/Code: AP 09 Lần ban hành/Issue No: 04.08 Ngày ban hành/Date: 05/5/2008 Biên soạn/ Xem xét/ Phê duyệt Prepared by Reviewed by Approved by Họ tên/Name Trần Thu Hà Vũ Xuân Thủy Vũ Xuân Thủy Ký tên/ Signatory THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU DOCUMENT REVISION HISTORY TT Vị trí/Location Nội dung sửa đổi/Revision Content Ngày sửa đổi/ Revision date No
  2. Thủ tục Bảo mật Confidentiality 1. Mục đích 1. Purpose Quy định trách nhiệm của mọi thành viên The aim of this procedure to regulate VP CNCL nhằm bảo mật các thông tin liên responsibiities of all members of BoA to keep quan đến các hoạt động của các tổ chức đã, confidence of information ralated to activities đang, sẽ được công nhận và các thông tin of accredited bodies, and others, those are liên quan đến các hoạt động của VPCNCL. applying for accreditation and those are going to be accredited and information related to activities of BoA. 2. Phạm vi 2. Scope Thủ tục này áp dụng cho tất cả các nhân This proceduce is applied for all staff, viên của VPCNCL, CGĐG và các thành assessors and other members involved in viên khác tham gia vào hoạt động công activities of BoA. nhận. 3. Trách nhiệm 3. Responsibilities – Phụ trách chất lượng của VPCNCL có − BoA’s Quality Manager is responsibile for trách nhiệm xem xét việc thực hiện thủ tục monitoring implementation of this này khi phát hiện vi phạm hoặc có khiếu proceduce and when finding out violations nại của các tổ chức được công nhận phải or complaints of accredited bodies, Quality có phương án và báo cáo Giám đốc Manager shall recommend and report to VPCNCL giải quyết. BoA’s Director for solving. – Tất cả các nhân viên của VPCNCL, − All BoA’s staffs, assessors and other CGĐG và các thành viên khác tham gia members involved in accreditation vào hoạt động công nhận đều phải ký cam activities must sign confidential kết bảo mật theo Biểu mẫu AF 09.01 commitment according to Form AF 09.01. (CGĐG không phải là cán bộ của VPCNCL (Assessors are not BoA’s staff, will be signed in ký cam kết trong biểu mẫu đăng ký chuyên assessor registor form AF 21.01. gia đánh giá AF.21 .01). 4. Nội dung 4. Content 1. Các thông tin cần bảo mật: 1. Confidential informations: – Tất cả các tài liệu, hồ sơ, thông tin về các – All documents, records, information related hoạt động tài chính, thương mại, quản lý to finance, commerce and management của VPCNCL; activities of BoA. – Tất cả các tài liệu, hồ sơ, thông tin về về – All documents, records, information related các hoạt động của các tổ chức đã, đang to activities of accredited bodies and bodies và sẽ được công nhận; that will be accredited and bodies that is going to be accredited. – Tất cả các thông tin thu được từ đoàn CGĐG đối với tổ chức chịu sự đánh giá – Information colleted from assessment team and bodies under assessing; – Tất cả các khiếu nại của các khách hàng đối với VPCNCL – All Complaints from clients about BoA; – Tất cả các thông tin lưu trong máy tính – All Informations are keeped in computer, và đĩa mềm. disks,etc AP 09 Lần ban hành: 4.08 Trang: 1/4
  3. Thủ tục Bảo mật Confidentiality 2. Thực hiện 2. Apply Đối với các tài liệu, hồ sơ, thông tin về các For documents, records, information related tổ chức xin và được công nhận to accredited bodies and applicants – Trong bất kỳ trường hợp nào cũng – In any case, it shall not be allowed to không được tiết lộ các thông tin của tổ provide information about applicants to the chức xin công nhận cho bên thứ 3 biết third party except having applicants’s trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của agreement by written. họ. – Khi trả hồ sơ, tài liệu cho tổ chức xin – Need to have the receipt form of documents công nhận phải có giấy giao nhận. when giving back the applican’t record and documents – Không được chuyển các tài liệu liên – Any information related to applicants and quan tới tổ chức xin công nhận hoặc đã accredited bodies shoud not be sent by fax được công nhận qua Fax, Telex, đĩa or telex, disk or any electronic mediam in mềm hoặc bất cứ phương tiện điện tử case of no bodies’s agreement by written. nào khác khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của các tổ chức đó. – If applicants/accredited laboratories ask to – Khi các tổ chức xin công nhận/ được send documents by Fax or telex in this công nhận yêu cầu gửi tài liệu qua Fax, case, it is necessary to be accepted by Telex thì phải được sự đồng ý của Giám BoA’s director or quality manager or đốc VPCNCL hoặc phụ trách chất authorized person before sending these lượng, người được uỷ quyền trước khi documents. gửi. For documents, records, information related Đối với các tài liệu, hồ sơ, thông tin của to BoA Văn phòng – All documents, records, informationrelated – Đối với các hồ sơ, tài liệu, thông tin liên to activities of BoA shall not be borowed, quan đến các hoạt động của VPCNCL copied without permission of Director or thì không được cho mượn, sao chụp, Quality Manager. mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của Giám đốc hoặc Phụ trách chất lượng – For assessors, it’s not allowed to leak out – Với các CGĐG, không được tiết lộ bất information, conclusion about bodies under cứ thông tin, kết luận về các tổ chức assessment; được đánh giá ra bên ngoài. – If accredited bodies or applicants have – Nếu các tổ chức đang xin công nhận, đã complaint about confidentiality, the BoA được công nhận có khiếu nại về bảo shall solve immediately accroding to mật thì sẽ được giải quyết phù hợp thủ AP 03. tục AP 03. – Archivist/ Typing staff is resposible for – Đối với các thông tin trên máy tính phải confidence of information keeping in đảm bảo về phần mềm sử dụng và do computer. Person who are not authority nhân viên văn thư / đánh máy của should be not allowed to use. VPCNCL quản lý, những người không có thẩm quyền không được phép sử dụng. Trung thực, khách quan và công bằng Confidentiality, objectivity and impartiality – Các thành viên/CGĐG tham gia vào – All members involving into accreditation AP 09 Lần ban hành: 4.08 Trang: 2/4
  4. Thủ tục Bảo mật Confidentiality hoạt động công nhận phải bảo đảm activities shall be confidentiality, trung thực, khách quan và công bằng và objectivity and impartiality and a non- không phân biệt đối xử trong quá trình disriminatory way during assessment đánh giá. Các thành viên/CGĐG tham process. All members/assessors involving gia hoạt động đánh giá, công nhận sẽ into assessment and accreditation activities không chịu bất kỳ một áp lực nào về tài shell be free from any undue financial and chính và mọi áp lực khác có thể ảnh other presures that could be affect the hưởng tới kết quả và chất lượng của result and quality of assessment. đánh giá. – Các thành viên/CGĐG tham gia hoạt – All members involving into accreditation động đánh giá, công nhận phải thông activities shall inform to BoA about any báo cho VPCNCL về mọi mối quan hệ relationship related to applicant or CABs mà có liên quan với tổ chức được đánh which may be affect to objective and giá mà có thể ảnh hưởng tới tính khách impartiality of assessment process before quan, trung thực trong quá trình đánh assessment. giá trước khi tham gia và trong quá trình đánh giá hoặc tham gia trong quá trình công nhận tổ chức được đánh giá. 3. Hồ sơ 3. Records – Tất cả các hồ sơ gốc liên quan đến các – All origin records related to accredited tổ chức đang xin công nhận/ đã được bodies and applicants bodies or BoA’s công nhận hoặc các hoạt động của activities should be kept and managed by VPCNCL được lưu giữ và do nhân viên the assigned staff. Other staff or concerned pháp chế quản lý phù hợp AP 05. Nhân person can study the above mentioned viên khác của VPCNCL hoặc những record when having permission of the người có liên quan khi muốn nghiên BoA’s Director or Quality Manager. cứu hồ sơ này phải được sự đồng ý của Giám đốc VPCNCL. – It’s forbidden copy to make documents in – Nghiêm cấm việc sao chụp lại các tài records. In necessary cases, it’s necessary to liệu lưu trong hồ sơ. Trong trường hợp have agreement of Director or Quality cần thiết phải được sự đồng ý của Giám Manager. đốc VPCNCL – All complaints of accredited bodies or – Tất cả các khiếu nại của các tổ chức applicants shall be kept in complaint record đang xin và đã được công nhận đều of BoA and solved immediately by Diretor được lưu tại hồ sơ khiếu nại của or Quality Manager. VPCNCL và được Giám đốc hoặc Phụ trách chất lượng giải quyết. 5. Hướng dẫn, Biểu mẫu áp dụng 5. Applied Guides and forms – AF 09.01 Phiếu cam kết bảo mật – AF 09.01 Confidential commitment form – AF 09.02 Phiếu cam kết bảo mật, – AF 09.02 Confidential, impartiality and khách quan và công bằng objectivity commitment form 6. Hồ sơ. 6. Record. – Các cam kết bảo mật của CG đánh giá – Assessor’s confidential commitment is kept được lưu trong hồ sơ HS. in assessor record. – Các cam kết bảo mật của các nhân viên – BoA’s staff confidential commitment is kept AP 09 Lần ban hành: 4.08 Trang: 3/4
  5. Thủ tục Bảo mật Confidentiality VP CNCL được lưu trong hồ sơ nhân sự in pesornal record AP 09 Lần ban hành: 4.08 Trang: 4/4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản