Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
59
lượt xem
9
download

Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Thẩm định hồ sơ\Thẩm định hồ sơ dự án không phân cấp, thủ tục hành chính,thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư

  1. Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Thẩm định hồ sơ\Thẩm định hồ sơ dự án không phân cấp Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tiếp nhận bộ hồ sơ do chủ đầu tư gửi đến. 2. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ. 3. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh kiểm tra đối tượng và điều kiện được hỗ trợ sau đầu tư và tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ sau đầu tư. 4. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển kiểm tra thực tế tại dự án và lập biên bản kiểm tra. 5. Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ký gửi tờ trình Hội Sở chính kèm theo 01 bộ hồ sơ đóng dấu “sao lục” của Chi nhánh. 6. Kể từ ngày nhận được tờ trình cùng hồ sơ dự án đề nghị hỗ trợ sau đầu tư từ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển; tại Hội Sở chính, cán bộ Ban Bảo lãnh- hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ dự án và bảng tính mức hỗ trợ sau đầu tư. 7. Cán bộ Ban Bảo lãnh - hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác có văn bản kèm hồ sơ dự án gửi Ban Nguồn vốn, Ban Thẩm định để thực hiện thẩm định theo nhiệm vụ được phân công. 8. Ban Bảo lãnh- hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác tổng hợp ý kiến của Ban Nguồn vốn và Ban Thẩm định. Trường hợp dự án đủ điều kiện được hỗ trợ sau đầu tư, Ban Bảo lãnh- hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác dự thảo thông báo hỗ trợ sau đầu tư trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định, ký gửi Chi nhánh Cách thức thực hiện: 1.Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT. 2. Thông qua hệ thống bưu chính. Thành phần hồ sơ:
  2. 1. Giấy đề nghị được hỗ trợ sau đầu tư (Bản chính) 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản chính hoặc bản sao) 3. Dự án đầu tư (Bản chính hoặc bản sao) 4. Quyết định đầu tư của người có thẩm quyền theo quy định hiện hành (Bản chính hoặc bản sao) 5. Hợp đồng tín dụng, Bảng kê số vốn giải ngân của tổ chức tín dụng (Theo mẫu) 6. Hợp đồng tín dụng, Bảng kê số vốn giải ngân của tổ chức tín dụng (Bản chính hoặc bản sao) 7. Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án theo quy định hiện hành (Bản chính hoặc bản sao) 8. Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Các tài liệu trên nếu có từ 02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai. Trường hợp các tài liệu trên có sự thay đổi, chủ đầu tư gửi văn bản thay đổi đến Ngân hàng Phát triển để bổ sung hồ sơ. (Bản gốc) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Tối đa 24 ngày làm việc kể từ khi Ngân hàng Phát triển nhận đủ hồ sơ theo quy định. ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: 1. Là đơn vị trực tiếp vay vốn, sử dụng và quản lý vốn vay để thực hiện đầu tư dự án theo quy định của pháp luật. 2. Một dự án chỉ được áp dụng một hình thức của tín dụng đầu tư. 3.Dự án thuộc đối tượng hỗ trợ sau đầu tư, nhưng chủ đầu tư không được Ngân hàng Phát triển bảo lãnh tín dụng đầu tư và không vay vốn của Ngân hàng Phát triển mà vay vốn tín dụng thương mại của các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để đầu tư. 4. Được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định. 5. Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, có văn bản phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án và đã trả được nợ vay. 6. Quyết toán vốn đầu tư dự án được phê duyệt sau ngày Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước có hiệu lực. 7. Những dự án đã được các Quỹ có nguồn vốn hoạt động có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc ngân sách nhà nước các cấp hỗ trợ tài chính (chi phí vay vốn: cấp bù một
  3. phần lãi suất, giảm, xoá lãi tiền vay...) dưới mọi hình thức thì không thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ sau đầu tư. 8. Đối với các dự án thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường được đầu tư xây dựng từ ngày 7/11/2008 trở đi phải phù hợp về loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn qui định. Căn cứ pháp lý: 1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 3. Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường. 4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 5. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 6. Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế Hỗ trợ sau đầu tư. 7. Quyết định số 21/QĐ-HĐQL ngày 11/5/2009 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quy chế về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 8. Quyết định số 104/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ sau đầu tư. 9. Quyết định số 277/QĐ-NHPT ngày 15/6/2009 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung sổ tay nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của Nhà nước. 10. Công văn số 1420/NHPT-HTUT ngày 25/4/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau đầu tư.
  4. 11. Công văn số 2132/NHPT-HTUT ngày 13/6/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác. 12. n Công văn số 4452/NHPT-HTUT ngày 23/12/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác. 13.Công văn số 2304/NHPT-HTUT ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP và các dự án đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản