Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác 2

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
81
lượt xem
10
download

Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thácThanh toán vốn Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính,thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác 2

  1. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 Trình tự thực hiện: Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau: 1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định. 2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT. 3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán. 4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT. 5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT). Cách thức thực hiện: 1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. 2. Gửi qua hệ thống bưu chính. Thành phần hồ sơ: 1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao) 2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao) 3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao) 4. Đối với công tác GPMB, tái định cư là một hạng mục của một dự án đầu tư, chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu sau: (Bản chính) 5. a) Phương án và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao y bản chính; (Bản chính hoặc bản sao)
  2. 6. b) Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt (nếu chưa có trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt) - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao) 7. c) Hợp đồng đền bù GPMB (nếu có), trường hợp GPMB thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao) 8. Đối với công tác GPMB, tái định cư là một một dự án độc lập, chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu sau: (Bản chính) 9. a) Dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư và văn bản phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư - Bản chính/bản sao y bản chính; (Bản chính hoặc bản sao) 10. b) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt - Bản chính/bản sao y bản chính; (Bản chính hoặc bản sao) 11. c) Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt (nếu chưa có trong phương án giải phóng mặt bằng được duyệt) - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao) 12. d) Dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao) 13. Biên bản xác nhận khối lượng bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện. Biên bản này do Chủ đầu tư hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập, có chữ ký, đóng dấu của các thành viên gồm: Chủ đầu tư; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đơn vị được Chủ đầu tư hợp đồng thực hiện chi trả tiền bồi thường (nếu thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo hợp đồng với Chủ đầu tư) và người thụ hưởng (nếu người thụ hưởng là các hộ dân, cá nhân thì chỉ cần chữ ký) - Bản chính. (Bản chính) 14. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính. (Bản chính) 15. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính. (Bản chính) 16. Lưu ý: Thu hồi vốn tạm ứng: Chủ đầu tư dự án GPMB, tái định cư có trách nhiệm tập hợp chứng từ , làm thủ tục thanh toán, hoàn ứng tại Chi nhánh NHPT trong thời gian chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả cho người thụ hưởng. (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định ngày () Phí, lệ phí: Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007): - Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng trên số dư nợ bình quân. - Kỳ tính phí: hàng quý. Yêu cầu điều kiện: 1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.
  3. 2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. 3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác. Căn cứ pháp lý: 1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác. 2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản