Thủ tục Thẩm định 12

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
59
lượt xem
5
download

Thủ tục Thẩm định 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng, thủ tục hành chính, tthủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Thẩm định 12

  1. Thủ tục Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng Nơi tiếp Tên đơn vị: 1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, nhận hồ Chi nhánh NHPT. 2. Qua hệ thống bưu chính. sơ: Địa chỉ: Thời gian Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến tiếp 16h30) nhận: 1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng: - Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn. - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần. 2. Thẩm định và quyết định cho vay Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện thẩm định theo trình tự quy định, sau đó có văn bản báo cáo về HSC (Ban TDXK) kèm theo toàn bộ hồ sơ Trình tựvay vốn. thực HSC (Ban TDXK) tiếp nhận hồ sơ vay vốn (từ Sở Giao dịch, Chi nhánh hiện: NHPT), thực hiện tái thẩm định, trình lãnh đạo NHPT. Sau đó HSC có văn bản gửi Chi nhánh thông báo quyết định của Tổng Giám đốc NHPT về việc chấp thuận hoặc từ chối cho vay. Trên cơ sở thông báo của HSC, Chi nhánh có văn bản thông báo các nội dung quyết định của Tổng Giám đốc tới Khách hàng. Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.
  2. Cách 1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. thức thực hiện: 2. Qua hệ thống bưu chính. Thành phần hồ sơ: Số lượng 01 bộ bộ hồ sơ: Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ khách hàng, Thời hạnChi nhánh gửi hồ sơ và văn bản báo cáo về Hội sở chính. Trong vòng giải 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ Chi nhánh, Hội sở chính quyết: có văn bản trả lời Chi nhánh về việc chấp thuận/từ chối cho vay để Chi nhánh thông báo trả lời khách hàng. ngày () Phí, lệ không phí: 1. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu. 2. Phương án SXKD có hiệu quả được Chi nhánh NHPT thẩm định và chấp Yêu cầuthuận cho vay. điều 3. Nhà xuất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. kiện: Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn Căn cứ 1. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của nước CHXHCN Việt pháp lý: Nam. 2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP. 4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 5. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.
  3. 6. Quyết định số 39/QĐ - NHPT ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 7. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT VN về việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 8. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN. 9. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu.
Đồng bộ tài khoản