Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng

Chia sẻ: thuhoac

Toán rời rạc - Lý thuyết đồ thị: Tìm kiếm và ứng dụng của tìm kiếm trên đồ thị

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng

Toán rời rạc - Lý thuyết đồ thị Tìm kiếm và ứng dụng của tìm kiếm trên đồ thị


THUẬT TOÁN TÌM KIẾM THEO CHIỀU RỘNG

Input: Đơn đồ thị vô hướng G = (V,E) gồm n đỉnh, m cạnh. Các đỉnh được
đánh số từ 1 đến n. Đỉnh xuất phát là S, điểm kết thúc là F.
Output:
- Số thành phần liên thông của đồ thị.
- Tìm đường đi từ 1 đỉnh đến các đỉnh còn lại.
- Chỉ ra các đỉnh cùng thuộc một thành phần liên thông
Tư tưởng:
- Lưu trữ thông tin của đồ thị vô hướng G vào file DOTHI.INF trong đó
+ Dòng 1 ghi số đỉnh n và số cạnh m của đồ thị cách nhau một dấu cách.
+ m dòng tiếp theo mỗi dòng có 2 số nguyên dương u,v cách nhau một dấu
cách, thể hiện có cạnh nối giữa đỉnh u và đỉnh v trong đồ thị.
Ví dụ: Với đồ thị vô hướng sau:
Ta có file DOTHI.INF thể hiện dưới bảng sau:
- Cơ sở của thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng là lập lịch duyệt các
đỉnh.Việc thăm một đỉnh sẽ lên lịch duyệt tất cả các đỉnh kề của nó


Nhóm 2 - Tìm kiếm theo chiều rộng dùng hàng đợi
Lớp ĐL Tin 3B – Trường Đại học SPKT Nam Định
Toán rời rạc - Lý thuyết đồ thị Tìm kiếm và ứng dụng của tìm kiếm trên đồ thị


sao cho thứ tự duyệt là ưu tiên chiều rộng ( nghĩa là đỉnh nào gần S
hơn sẽ được duyệt trước).
- Ví dụ:
Bắt đầu thăm đỉnh S.. Việc thăm đỉnh S sẽ phát sinh thứ tự duyệt những
đỉnh (x1,x2,…,xp) kề với S ( đó là những đỉnh gần S nhất). Khi thăm những
đỉnh x1 sẽ lại phát sinh yêu cầu duyệt những đỉnh (u1,u2,…,uq) kề với x1.
Nhưng rõ ràng là các đỉnh này xa S hơn những đỉnh x khác nên chúng chỉ
được duyệt khi tất cả những đỉnh x đã duyệt xong. Tức là thứ tự duyệt
đỉnh sau khi thăm x1 là (x2,x3,…,xp,u1,u2,..,uq,…)
Thuật toán:
Bước 1: Khởi tạo:
- Các đỉnh đều ở trạng thái chưa đánh dấu, ngoại trừ đỉnh xuất phát S là
đã đánh dấu.
- Một hàng đợi Q (tổ chức dưới dạng hàng đợi Queue), ban đầu chỉ có
một phần tử là S. Hàng đợi dùng để chứa các đỉnh sẽ được duyệt theo
thứ tự ưu tiên chiều rộng.
Bước 2: Lặp lại các bước sau cho đến khi hàng đợi Q rỗng:
- Lấy u ra khỏi hàng đợi, thông báo thăm u ( Bắt đầu duyệt đỉnh u)
- Xét tất cả các đỉnh v kề với u mà chưa được đánh dấu, với mỗi đỉnh v
đó:
1. Đánh dấu v
2. Ghi nhận đường đi từ v đến u
3. Đẩy v vào hàng đợi (v sẽ chờ được duyệt tại những bước
sau)
Bước 3: Truy ngược lại đường đi
Thể hiện cách lưu trữ với hàng đợi Q:
Lưu trữ và biểu diễn hàng đợi Queue bằng một mảng 1 chiều, số phần
tử của hàng đợi là không quá n (số đỉnh của đồ thị).
Giả sử ta dùng một mảng Q, một số nguyên last lưu trữ chỉ số cuối hàng
đợi và một số nguyên first lưu trữ chỉ số đầu hàng đợi.
Các thao tác trên hàng đợi:
Nhóm 2 - Tìm kiếm theo chiều rộng dùng hàng đợi
Lớp ĐL Tin 3B – Trường Đại học SPKT Nam Định
Toán rời rạc - Lý thuyết đồ thị Tìm kiếm và ứng dụng của tìm kiếm trên đồ thị


- Đưa một giá trị V vào hàng đợi tương đương với việc thêm một phần
tử vào cuối mảng Q. Lúc này chỉ số đầu hàng đợi giữ nguyên, chỉ số cuối
hàng đợi tăng 1:


- Lấy một phần tử khỏi hàng đợi tương đương với việc lấy phần tử thứ
first của mảng Q, phần tử kế tiếp trở thành đầu hàng đợi. chỉ số đầu
hàng đợi tăng lên 1, chỉ số cuối hàng đợi vẫn giữ nguyên.


Xây dựng chương trình con ( các thủ tục và hàm cần thiết)
1. Khai báo
• a: array[1..max,1..max] of boolean; {Mảng cho thông tin về cạnh
của đồ thị, có cạnh giữa hai đỉnh phần tử mảng tương ứng mang giá
trị True, không có cạnh giữa 2 đỉnh phần tử mảng tương ứng mang giá
trị True, hay nói cách khác a là ma trận kề của đồ thị}
• tham: array[1..max] of boolean; { Mảng cho biết đã thăm đỉnh
chưa = True nếu đỉnh chưa được thăm}
• danhdau: array[1..max] of integer; {Lưu vết đường đi từ một
đỉnh}
• q: array[1..max] of integer; {Queue Q lưu trữ thông tin của đồ
thị}
• n,st,fi,first,last: integer; {n: số đỉnh của đồ thị; st: điểm xuất phá;
fi: điểm kiết thúc; First: chỉ số đầu hàng đợi; Last: chỉ số cuối hàng
đợi}
2. Nhập thông tin cho hàng đợi và chương trình: thông tin của hàng đợi Q
được lưu trữ trên file DOTHI.INF
Procedure nhap;
var
f:text; { f là biến dùng lưu trữ thông tin đồ thị từ file text DOTHI.INF}
i,u,v,m: integer;
Begin
fillchar(a,sizeof(a),false); {Khởi tạo ma trận kề toàn False: đồ thị chưa
có cạnh nào}
assign(f,'E:\DOTHI.INF');
reset(f);
readln(f,n,m); {đọc dòng đầu tiên ra số đỉnh n và số cạnh m}
for i:=1 to m do
begin
readln(f,u,v); {đọc các dòng tiếp theo ra 2 giá trị u và v}

Nhóm 2 - Tìm kiếm theo chiều rộng dùng hàng đợi
Lớp ĐL Tin 3B – Trường Đại học SPKT Nam Định
Toán rời rạc - Lý thuyết đồ thị Tìm kiếm và ứng dụng của tìm kiếm trên đồ thị


a[u,v]:=true; {các phần tử tương ứng trong ma trận kề bằng=true}
a[v,u]:=true; {đồ thị vô hướng}
end;
close(f);
write('Diem bat dau:');readln(st); {Điểm xuất phát}
write('Diem ket thuc:'); Readln(fi); {Điểm kết thúc}
end;
3. Khởi tạo các giá trị của mảng thăm và hàng đợi Q
procedure khoitao;
begin
fillchar(tham,n,true); {ban đầu các phần tử của mảng thăm có giá trị
True}
tham[st]:=false;
q[1]:=st; { Phần tử đầu tiên của hàng đợi Q là điểm bắt đầu}
last:=1; { Chỉ số cuối của hàng đợi ban đầu bằng 1}
first:=1; { Chỉ số đầu của hàng đợi ban đầu bằng 1}
end;
4. Đẩy một phần tử vào Queue
procedure push(v:integer);
begin
inc(last);
q[last]:=v;
end;
5. Lấy một phần tử ra khỏi hàng đợi
function pop:integer;
begin
pop:=q[first];
inc(first);
end;
6. Hiển thị kết quả đường đi từ 1 đỉnh đến 1 đỉnh.
procedure ketqua;
begin
writeln;
if tham[fi] then
writeln('Khong co duong di tu ',st,' den ',fi)
else
begin
while fist do
begin
write(fi,'
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản