Thực hành định giá cổ phiếu Phần 2

Chia sẻ: Nguyen Kieu Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
372
lượt xem
214
download

Thực hành định giá cổ phiếu Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định hệ số P/E nội tại của chính công ty đó. Giá cổ phiếu được xác định bằng cách nhân hệ số P/E thông thường với thu nhập của công ty (EPS)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành định giá cổ phiếu Phần 2

 1. Ph−¬ng ph¸p dïng hÖ sè P/E 4-19 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 2. Ph©n tÝch hÖ sè gi¸ trªn thu nhËp (P/E) • HÖ sè gi¸ trªn thu nhËp ®−îc tÝnh b»ng c¸ch chia gi¸ cæ phiÕu cho thu nhËp (ký hiÖu lμ P/E). §èi víi mét thÞ tr−êng chøng kho¸n ph¸t triÓn th× hÖ sè P/E rÊt cã Ých cho viÖc ®Þnh gi¸ cæ phiÕu. • HÖ sè nμy cho nhμ ®Çu t− biÕt hä ph¶i tr¶ gi¸ bao nhiªu cho mçi ®ång thu nhËp cña mét cæ phiÕu vμ b»ng c¸ch nghÞch ®¶o cña tû sè P/E, nhμ ®Çu t− cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tû suÊt t−¬ng ®èi trªn kho¶n ®Çu t− cña hä. • Gi¸ cæ phiÕu sÏ b»ng hÖ sè P/E hîp lÝ nh©n víi thu nhËp cña cæ phiÕu. 4-20 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 3. Ph©n tÝch hÖ sè gi¸ trªn thu nhËp (P/E) • Theo ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ nμy, vÒ mÆt lý thuyÕt chóng ta cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c c¸ch sau ®©y: • LÊy chØ sè P/E b×nh qu©n toμn ngμnh mμ c«ng ty ®ã tham gia hoÆc lùa chän mét c«ng ty cã cæ phiÕu ®−îc giao dÞch réng r·i cã cïng tû lÖ lîi nhuËn, ®é rñi ro vμ møc t¨ng tr−ëng t−¬ng tù nh− cæ phiÕu mμ nhμ ®Çu cÇn ®Þnh gi¸. Khi ®ã, gi¸ cña cæ phiÕu b»ng thu nhËp cña c«ng ty cÇn ®Þnh gi¸ nh©n víi hÖ sè P/E b×nh qu©n cña ngμnh hoÆc hÖ sè P/E cña c«ng ty ®−îc lùa chän. • X¸c ®Þnh hÖ sè P/E néi t¹i cña chÝnh c«ng ty ®ã. Gi¸ cæ phiÕu ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch nh©n hÖ sè P/E th«ng th−êng víi thu nhËp cña c«ng ty (EPS). 4-21 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 4. EPS • Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty là các khoản lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ sau khi được điều chỉnh bởi cổ tức của cổ phiếu ưu đãi, những khoản chênh lệch phát sinh do thanh toán cổ phiếu ưu đãi và những tác động tương tự của cổ phiếu ưu đãi đã được phân loại vào nguồn vốn chủ sở hữu. • Số lượng cổ phiếu phổ thông được sử dụng để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu là số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ. Số bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ hiện tại và tất cả các kỳ trình bày phải được điều chỉnh cho các sự kiện (Trừ việc chuyển đổi cổ phiếu phổ thông tiềm năng) tạo ra sự thay đổi về số lượng cổ phiếu phổ thông mà không dẫn đến thay đổi về nguồn vốn. 4-22 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 5. EPS CƠ BẢN VÀ ĐIỀU CHỈNH THEO PHƯƠNG PHÁP BÌNH QUÂN TRỌNG SỐ KHỐI LƯỢNG ĐANG LƯU HÀNH 4 QUÝ GẦN NHẤT • Các trường hợp điều chỉnh EPS cơ bản: • Trường hợp tách, gộp cổ phiếu, trả cổ tức bằng cổ phiếu, thưởng cổ phiếu: trong ngày giao dịch không hưởng quyền, EPS cơ bản sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp, trả cổ tức hay tỷ lệ thưởng cổ phiếu mới. • Trường hợp phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, EPS cơ bản sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền (trong ngày giao dịch không hưởng quyền, mã cổ phiếu được ghi kèm ký hiệu về trạng thái giao dịch: XR, XA). 4-23 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 6. P/E = cÈm nang ®Çu t− cæ phiÕu? • P/E kh«ng dù ®o¸n gi¸ cæ phiÕu trong ng¾n h¹n • P/E cao (gi¸ cp ®¾t) nh−ng gi¸ cp vÉn cã thÓ tiÕp tôc ®i lªn. • P/E thÊp (gi¸ cp rÎ) nh−ng gi¸ cp vÉn cã thÓ tiÕp tôc ®i xuèng. • P/E gióp h×nh dung gi¸ cp trong dμi h¹n • P/E gióp b¹n x¸c ®Þnh gi¸ cp ®ang ë møc nμo ®Ó ®−a ra chiÕn thuËt ®Çu t− hîp lý. 4-24 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 7. P/E •§èi víi c«ng ty cã tèc ®é t¨ng tr−ëng ®Òu ®Æn, hÖ sè P/E "hîp lý ®−îc tÝnh to¸n dùa trªn c«ng thøc t−¬ng tù nh− c«ng thøc tÝnh gi¸ cæ phiÕu nªu trªn • Ta cã Po = DIV1 /(r-g) • Hay Po = DIV0 (1+g)/(r-g) • Tõ ®ã P0/E0 = (DIV0/E0)(l+g)/(r-g) = Tû lÖ chia cæ tøc n¨m ®ã x (1+g)/(r-g) • Hay P/E = (1-b) × (1+g)/ (r-g) (Trong ®ã b lμ tû lÖ chia cæ tøc cè ®Þnh) •Tuy vËy, thùc tÕ khi tiÕn hμnh ®¸nh gi¸ cæ phiÕu th× viÖc lùa chän hÖ sè P/E cô thÓ kh«ng ®¬n gi¶n nh− hai ph−¬ng ph¸p trªn mμ cßn ph¶i c¨n cø vμo xu h−íng ph¸t triÓn cña toμn ngμnh vμ cña tõng c«ng ty cô thÓ. Do vËy, nhμ ®Çu t− cã thÓ kÕt hîp c¶ hai c¸ch trªn ®©y ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cæ phiÕu c«ng ty 4-25 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 8. P/E • §iÓm h¹n chÕ cña viÖc sö dông hÖ sè P/E lμ nã ®−îc tÝnh dùa vμo lîi nhuËn cña n¨m tr−íc do ®ã ®Ó kh¾c phôc ng−êi ta sö dông hÖ sè P/E t−¬ng lai. Tuy nhiªn, viÖc dù ®o¸n lîi nhuËn cña n¨m tíi sÏ kh«ng hoμn toμn chÝnh x¸c, v× vËy, hÖ sè nμy chØ ®−îc dïng ®Ó ®o møc gi¸ t−¬ng ®èi cña cæ phiÕu. 4-26 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 9. 9.2 Định giá bằng phương pháp bội P/E Tỷ số giá/lợi nhuận: P/E - Trailing P/E = (Giá thị trường của một cổ phiếu)/ EPS của 12 tháng trước) P0 (D0 / E0 )× (1 + g ) (1 − b )(1 + g ) . trailing P/E = = = E0 k−g k−g Leading P/E = (Giá thị trường một cổ phiếu / (EPS dự báo của 12 tháng tới) leading P/E = P0 = (D 1 / E 1 ) = (1 − b ) E1 k − g k − g 4-27 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 10. Hướng dẫn sử dụng P/E • P/E hiện tại ít có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong tương lai • Sử dụng P/E trên cơ sở lợi nhuận dự đoán khi phân tích • P/E của các công ty tăng trưởng nhanh có lợi nhuận đột phá có thể sai lạc và do vậy có thể bị bỏ qua • P/E của cổ phiếu thành công thường cao hơn P/E chung của thị trường khi cổ phiếu này bắt đầu đợt tăng giá 4-28 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 11. Hướng dẫn sử dụng P/E • Tốt hơn là mua cổ phiếu có P/E thấp hơn nếu các điều khác tương đương • Chọn cổ phiếu tăng trưởng có P/E thấp hơn tốc độ (%) tăng trưởng của lợi nhuận dự đoán • Nếu nhà đầu tư tổ chức nắm giữ ít thì P/E thường thấp • Nên so sánh P/E lịch sử, P/E các công ty khác trong cùng ngành • Không mua cổ phiếu có P/E thấp nhất trong nhóm/ngành chỉ vì có vẻ bị đánh giá thấp 4-29 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 12. Hướng dẫn sử dụng P/E • Không mua cổ phiếu chỉ vì P/E thấp nhất trong một giai đoạn nhất định • Hãy cẩn thận với cổ phiếu có P/E thấp không bình thường, cần tìm hiểu thêm • P/E trở nên vô nghĩa nếu xuất hiện lỗ, thậm chí chỉ 1 quý hoặc chi phí bất thường Không nên sử dụng P/E như một tiêu chí quyết định việc mua hay bán cổ phiếu 4-30 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 13. HÖ sè PEG PEG = (P/E)/(GEPS) 4-31 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 14. PEG 2 giai ®o¹n ⎡ (1+ g)n ⎤ (Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc)(1+ g)⎢1- n⎥ ⎢ (1+ k e,hg ) ⎥ (Tû lÖchi tr¶ cæ tøcn )(1+ g)n (1+ gn ) ⎣ ⎦+ PEG = g(ke,hg − g) g(ke,st − gn )(1+ k e,hg )n 4-32 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 15. Nh÷ng cÈn träng khi sö dông PEG • PEG gi¶ ®Þnh cã mèi quan hÖ tuyÕn tÝnh gi÷a P/E vμ tèc ®é t¨ng tr−ëng • PEG kh«ng tÝnh to¸n c¸c nh©n tè kh¸c biÖt vÒ rñi ro • PEG kh«ng tÝnh to¸n ®Õn sù kh¸c biÖt trong chu kú t¨ng tr−ëng 4-33 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 16. PEGY PE PEGY = (Tû lÖ t¨ng tr−ëng + Cæ tøc) 4-34 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
Đồng bộ tài khoản