Thực hành ghi sổ sách kế toán

Chia sẻ: tinhphuong60

Tài liệu tham khảo về thực hành ghi sổ sách kế toán

Nội dung Text: Thực hành ghi sổ sách kế toán

THỰC HÀNH GHI SỔ SÁCH KẾ TOÁN


BÀI KIỂM TRA

(Mã đề 62)

(Lập báo Cáo Lưu chuyển Tiền tệ)

Trích 1 số tài khoản ở bảng cân đối kế toán của Doanh nghiệp Trường sa vào ngày
31/3/2010 như sau :

Tài sản Lưu động Số đầu năm Số cuối năm
Tiền mặt 144.000 108.000
Tiền gởi ngân hàng 296.000 266.000
Phải thu của khách hàng 320.000 568.000
Phải thu khác 160.000
Nguyên Vật Liệu 240.000 440.000
Công cụ dụng cụ 40.000 180.000
Chi phí sản xuất kddd 260.000 492.000
Thành phẩm 280.000 400.000
Tạm ứng 8.000 12.000
Chi phí trả trước 60.000 120.000
Nợ phải trả
Phải trả người bán 280.000 640.000
Thuế và các khoản nộp 72.000 108.000
NN
Phải trả cho CNV 180.000 200.000

Ở sổ cái số liệu ghi ở 2 tài khoản 111 tiền mặt và 112 tiền gởi Ngân hàng như sau ( ghi
sổ tổng hợp).Chứng từ Diễn giải Tài khoản Số tiền
Số Ngày đối ứng Nợ Có
Số dư đầu kỳ 144.000
Thu tiền khách hàng 131 800.000
Trả nợ vay ngắn hạn 311 200.000
Trả lương CNV 334 608.000
Thu tiền góp vốn liên 411 400.000
doanh của Đơn vị X
Chi phí bán hàng 641 48.000
Chi phí sx chung 627 140.000
TH ỰC HÀNH GH I Ổ SÁCH K Ế TO ÁN
 S


Chi phí quản lý DN 642 80.000
Chi tạm ứng trong Cty 141 40.000
Thu tiền bán hàng 511 320.000
Trả tiền lắp ráp MMTB 211 60.000
Trả người bán 331 400.000
Cộng Phát sinh 1.520.000 1.556.000
Số dư cuối kỳ  108.000

Tài Khỏan 112 Tiền gởi Ngân Hàng

Chứng từ Diễn giải Tài khoản Số tiền
Số Ngày đối ứng Nợ Có
Số dư đầu kỳ 296.000
Trả nợ ngắn hạn 311 120.000
Nộp thuế TNDN 333 72.000
Thu tiền góp vốn liên 411 400.000
doanh của đv khác
Chi phí sx chung 627 100.000
Chi phí bán hàng 641 72.000
Chi phí quản ly DN 642 80.000
Thu tiền khách hàng 131 800.000
Vay dài hạn 341 880.000
Chi mua MMTB 211 980.000
Trả lãi vay ngắn hạn 635 6.000
Trả nợ người bán 331 600.000
Thu lãi về TGNH 515 6.400
Nộp thuế Doanh thu 333 86.400
Cộng số phát sinh 2.086.400 2.116.400
Số dư cuối kỳ 266.000

Giả sử tài khoản 113 :Tiền đang chuyển “ không phát sinh.

Yêu cầu :Lập bảng Lưu chuyển tiền tệ của Công ty Trường Sa theo phương pháp trực
tiếp.Bài giải

Đơn vị: Doanh nghiệp Trường Sa
THỰC HÀNH GHI SỔ SÁCH KẾ TOÁN


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU MÃ SỐ SỐ TIỀN
I.Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh
doanh
1.Thu tiền bán hàng 01 1.920.000
2.Tiền thu từ các khoản nở phải thu 02
3.Tiền thu từ các khoản khác 03
4.Tiền đã trả cho người bán 04 (1.000.000)
5.Tiền đã trả cho CNV 05 (608.000)
6.Tiền nôp thuế và các khoản khác cho nhà nước 06 (158.400)
7.Tiền đã trả các khoản nợ phải trả khác 07
8.Tiền đã trả cho các khoản khác 08 (540.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ sản xuất KD 20 (386.400)
II.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
1.Tiền thu hồi các khoản đầu tư vào đơn vị khác 21
2.Tiền thu lãi các khoản đầu tư vào đơn vị khác 22
3.Tiền thu do bán TSCĐ 23
4.Tiền đầu tư vào đơn vị khác 24
5.Tiền mua TSCĐ 25 (1.040.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ Đầu tư 30 (1.040.000)
III.Lưu chuyển tiền từ hoạt động Tài chính
1.Tiền thu do đi vay 31 880.000
2.Tiền thu do các chủ sở hữu góp vốn 32 800.000
3.Thu lãi tiền gởi 33 6.400
4.Trả nợ vay 34 (320.000)
5.Trả lãi tiền vay 35 (6.000)
6.Tiền lãi đã trả cho các nhà Đầu tư vào Doanh nghiệp 36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động Tài chính 40 1.360.400
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (66.000)
Tiền tồn đầu kỳ 60 440.000
Tiền tồn cuối kỳ 70 374.000BÀI KIỂM TRA

(Mã đề 60)
THỰC HÀNH GHI SỔ SÁCH KẾ TOÁN


(Lập Báo cáo kết quả Kinh Doanh)

1.Lập Báo cáo kết quả kinh doanh của một Doanh nghiệp theo các số liệu dưới đây
trong 2 quí 1 và năm 2010.:

Quí I/2010:

Thành phẩm tồn kho đầu kỳ: 1.200.000 đ

Thành phẩm nhập kho trong kỳ: 9.000.000 đ

Thành phẩm tồn kho cuối kỳ 1.800.000 đ

Doanh thu bán sản phẩm 12.500.000 đ

Thuế Doanh thu ( XK) 4%

Chiết khấu bán hàng 400.000 đ

Chi phí bán hàng 300.000 đ

Chi phí QLDN 900.000 đ

Thuế thu nhập Doanh nghiệp 25%

Quí II/2010

Thành phẩm nhập kho trong kỳ 12.000.000 đ

Thành phẩm tồn kho cuối kỳ 2.400.000 đ

Doanh thu bán hàng 17.500.000 đ

Thuế Doanh thu ( Thuế xuất khẩu) 4%

giảm giá hàng bán 300.000 đ

Chi phí bán hàng 600.000 đ

Chi phí QLDN 1.500.000 đ

Thuế thu nhập doanh nghiệp 25%
THỰC HÀNH GHI SỔ SÁCH KẾ TOÁN


2. Giải thích cách tính giá vốn hàng bán để ghi vào bảng Kết quả kinh doanh trên đây.BÀI KIỂM TRA

(Mã đề số 61)

Trong quí 1/2010 Doanh nghiệp Trường Sa có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau
(đơn vị tính :1.000 đ):

1.Hoạt động sản xuất kinh doanh:

-Giá trị SPDD đầu kỳ: 8.400.000

-Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ 51.600.000

-Giá trị SPDD cuối kỳ 12.000.000

-Hoàn thành nhập kho 4.000 sp

-Tồn kho thành phẩm đầu kỳ (1000 đv x 10.000 đ) 10.000.000 đ

-Xuất kho thành phẩm để bán theo giá bình quân gia quyền 3.600 sp

-Đơn giá hàng bán 18.000 đ/sp

-Khách hàng trả lại số sản phẩm kém phẩm chất-cho nhập kho 300 sp

-Giảm giá cho khách hàng 1.600.000

-Chiết khấu cho khách hàng 1.000.000

-Thuế Doanh thu (XK,TTĐB) trích nộp nhà nước 2.500.000

-Các chi phí thuộc chi phí bán hàng

+trả tiền mặt 1.600.000

+trả chuyển khoản 1.750.000

+Sử dụng Vật liệu 300.000
THỰC HÀNH GHI SỔ SÁCH KẾ TOÁN


+Phân bổ CCDC 450.000

-Các chi phí thuộc chi phí quản lý Doanh nghiệp

+trả tiền mặt 460.000

+trả chuyển khoản 1.600.000

+Tạm ứng trước 550.000

+Phải trả CNV 1.000.000

-Trích và khấu trừ lương các chế độ theo qui định hiện hành.

2. Các hoạt động khác :

Cho thuê 1 TSCĐ thu tiền cho thuê 4.000.000 bằng chuyển khoản , trích thuế doanh thu
160.000.

-Các chi phí liên quan đến việc cho thuê Tài sản:

+ Khấu hao tài sản cho thuê: 400.000

+Sử dụng phụ tùng 300.000

+ Thanh lý 1TSCĐ nguyên giá 6.000.000 đã khấu hao 4.500.000 ,trả hoa hồng cho người
giới thiệu khách mua 500.000 bằng tiền mặt.Bán TSCĐ cũ thu 3.000.000 bằng chuyển
khoản.

+Kiểm kê Nguyên vật liệu thừa 1 lô hàng trị giá 250.000 giải quyết ngay đưa vào thu
nhập khác

+Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 360.000 và hoàn nhập dự phòng
năm trước 420.000

Yêu cầu:

1/Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2/Lập báo cáo kết quả kinh doanh của DN Trường Sa trong quí I/2010 , Biết rằng thuế
suất thuế TNDN là 25%.

Ghi chú (Phần sau dùng để thuyết minh báo cáo Tài chính –Sinh viên chỉ tham khảo)
THỰC HÀNH GHI SỔ SÁCH KẾ TOÁN


Trong quí 1/2010 Doanh nghiệp đã:

-Nộp thuế TNDN năm trước 2.750.000

-Đã nộp thếu Doanh thu quí này : 2.500.000

-BHXH còn phải nộp năm trước 420.000,BHXH trích năm nay 1.270.000 đã nộp
1.280.000 ( trong đó năm trước 420.000 năm nay 860.000)

-BHYT phải nộp 260.000 đã nộp 160.000

-KPCĐ phải nộp 180.000 đã nộp 100.000
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản