THỰC HÀNH MÁY TÍNH CASIO

Chia sẻ: minhngananh

1.Về kiến thức: - Nắm vững công thức tổ hợp,chỉnh hợp,hoán vị,giải phương trình (nếu cần)-công thức tính xác suất của một biến cố –các phép toán của biến cố 2.Về kĩ năng: -Thành thạo các kiến thức trên, biết sử dụng máy tính casio fx 570MS,500MS để tính chỉnh hợp –tổ hợp-xác suất 3.Về thái độ: - Nghiêm túc phát biểu và xây dựng bài

Nội dung Text: THỰC HÀNH MÁY TÍNH CASIO

Ngaøy soaïn: 5/11/09
Lôùp : …11CA
Tieát PPCT :…35…. THÖÏC HAØNH MAÙY TÍNH CASIO
A.Muïc tiêu yeâu caàu:
1.Veà kieán thöùc: - Naém vöõng coâng thöùc toå hôïp,chænh hôïp,hoaùn vò,giaûi phöông trình (neáu caàn)-coâng thöùc tính xaùc suaát cuûa
moät bieán coá –caùc pheùp toaùn cuûa bieán coá
2.Veà kó naêng: -Thaønh thaïo caùc kieán thöùc treân, bieát söû duïng maùy tính casio fx 570MS,500MS ñeå tính chænh hôïp –toå hôïp-xaùc
suaát
3.Veà thaùi ñoä: - Nghieâm tuùc phaùt bieåu vaø xaây döïng baøi
B.Chuaån bò: GV: giaùo aùn ,SGK,baûng phuï,maùy tính casio……; HS: SGK, thöôùc keõ, maùy tính casio …….
C.Phöông phaùp:- Neâu vaán ñeà ( Gôïi môû )
D.Tieán trình leân lôùp: 11CA SS: ……… Vắng:
BA ØI  TAÄP   Û  
SÖ DUÏNG   A Ù Y  
M TÍNH                 
CASIO
tg HÑ-Thaày HÑ-Troø Noäi dung trình baøy
GVHD:söû duïng maùy tính: Tính
*Chuù yù: -Hsinh thöïc haønh maùy tính(1- 1. A = C 7 − C 7 + C 7 − C 7 + C 74 − C 7
0 1 2 3 5
k
C aán n nCr k 4)
n
2. A = C11 − C11 + C11 − C11 + C11 − C11 + C11 − C11 + C11
2 3 4 5 6 7 8 9 10
k
A aán n shift nPr k
3.Neáu C n = 24 vaø An = 144 thì k baèng ?
n k k

-Goïi hsinh leân baûng trình baøy
4. Trong caùc caâu sau ñaây, caâu naøo sai?
-GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù
a) C16 = C16
3 13
b) C10 + C10 = C11
3 4 4


30’ -Goïi hsinh leân baûng trình baøy c) C 50 + C 5 + C 52 + C 53 + C 54 = 31 d) C11 + C11 = C12
1 5 4 5

C n − n = 90 vôùi n laø soá caïnh cuûa ña giaùc
2 -HS1: xung phong 5. Moät ña giaùc loài coù 90 ñöôøng cheùo . Soá caïnh
loài n ≥ 4 cuûa ña giaùc ñoù baèng:
a) 15 b)20 c) 30 d) 40
-GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù
6. Laáy hai laù baøi töø boä baøi 52 laù.Soá phaàn töû cuûa
khoâng gian maãu laø:
-HS2: KGM: a) 1326 b)104 c) 450 d) 2652
Goïi Hsinh leân baûng trình baøy
-GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù Ω = { (1,2,3), (1,2,4), (1,3,4), (2,3,4)} Coù 4 taám bìa ñöôïc ñaùnh soá töø 1 ñeán
Ω = {......} ⇒ n ( Ω) = 4 4.ruùt ngaãu nhieân ba taám
KGM: a) Haõy moâ taû KGM
⇒ n ( Ω) = ? n(A)={(1,3,4)}
n(B)={(1,2,3),(2,3,4)} b) Xaùc ñònh caùc bieán coá sau:
n(A)=? A: “Toång caùc soá treân ba taám bìa baèng 8”
n(B)=? • P(A)=1/4
• P(B)=2/4 B: “Caùc soá treân ba taám bìa laø ba soá töï nhieân lieân
• P(A)=? tieáp”
• P(B)=? c) Tính P(A),P(B)10’ HD:ñaùnh soá caùc quaû caàu trong
moãi hoäp töø 1ñeán 10
+Trong hoäp 1: quaû caàu traéng (ñaùnh HS3: trình baøy Coù hai hoäp chöùa caùc quaû caàu.Hoäp thöù
soá töø 1 ñeán 6)
+Trong hoäp 2: quaû caàu traéng (ñaùnh nhaát chöùa 6 quaû traéng,4 quaû ñen.Hoäp thöù hai
soá töø 1 ñeán 4) chöùa 4 quaû traéng,6 quaû ñen.Töø moãi hoäp laáy ngaãu
-Goïi Hsinh leân baûng trình baøy nhieân moät quaû.Kí hieäu:
-GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù A: “Quaû laáy töø hoäp thöù nhaát traéng”
B: “Quaû laáy töø hoäp thöù hai traéng”
a) Xeùt xem A vaø B coù ñoäc laäp khoâng
*      
 
CỦNG      (5’)
  Ố:  
C   b) Tính xaùc suaát sao cho hai quaû laáy ra cuøng
--Naém vöõng coâng thöùc tính toå maøu
hôïp,xaùc suaát cuûa bieán coá(caùc Tính xaùc suaát sao cho hai quaû laáy ra khaùc maøu
pheùp toaùn cuûa bieán coá)
- Bieát caùch aùp duïng vaøo caùc baøi
toaùn aùp duïng cuûa thöïc tieån.
--Bieát söû duïng maùy tính ñeå tính toå
hôïp (söû duïng maùy tính boû tuùi)
-Chuaån bò baøi taäp tieáp theo(oân
chöôngII) Ký duyệt 7/11/09
GIAÛI CAÙC PHÖÔNG TRÌNH SAU:
(n + 3)! 10(n − 1)! 2
1. − 3 = 9n 2. −4 =
(n + 1)! (n + 1)! n+1
3. Ax3+ 1 + C xx+−11 = 14( x + 1) 4. 72 A1 − Ax3+ 1 = 72
x

Px + 3
5. 5.
= 720 6. C1 + 6C x2 + 6Cx3 = 9 x 2 − 14 x
x
A .Px − 5
x

C x2+ 1 3 An4 24
7. = x 8. n− 4
=
C x2 10 An + 1 − Cn
3
23 BAØI TAÄP BOÅ SUNG NEÁU CAÀN
7
9. Ax2C xx − 1 = 48 10. C1 + Cx2 + Cx3 =
x x
2
11. 2 Ax2 + 50 = A22x 12. Ax3 + Cxx − 2 = 14 x
13. 24( Ax3+ 1 − C xx − 4 ) = 23 Ax4 14. Cxy+ 1 : C xy + 1 : C xy − 1 = 6 : 5 : 2
15. C1 + C x2 = 17 x
x 16 Ax2 − A1 = 3
x

17 Cx5 = 17Cx4 18 x! = 2! ( x − 2)!


Ký duyệt


TRAÀN QUOÁC
DUÕNG
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản