Thực hành ngôn ngữ lập trình C

Chia sẻ: bonsai89

Turbo C là môi trường soạn thảo và biên dịch chương trình cho ngôn ngữ C trên hệ điều hành DOS

Nội dung Text: Thực hành ngôn ngữ lập trình C

Th c hành ngôn ng l p trình C
(Bài t p l p trình và ñáp án)


I. Hư ng d n s d ng Turbo C v2.01

Turbo C là môi trư ng so n th o và biên d ch chương trình cho ngôn ng C trên h ñi u
hành DOS. T p chương trình thư ng có tên là tc.exe. Ngoài ra nó cũng c n m t s t p khác
kèm theo ph c v cho m t s m c ñích nh t ñ nh. Ví d như các t p tiêu ñ .h, và các t p thư
vi n .lib ho c .obj.
Thao tác so n th o, biên d ch và debug l i chương trình trên Turbo C hoàn toàn gi ng
như khi b n làm vi c trên môi trư ng c a Turbo Pascal. Tuy nhiên c n chú ý m t s ñi m sau
ñây.

1. Xác l p thư m c

Khi biên d ch chương trình, trình biên d ch c n bi t thông tin nơi tìm ki m các t p header
và thư vi n (.h, .lib, .obj) và thông tin này ñư c ñ t trong l a ch n Option/Directories. N u
như các b n ñ t l a ch n này sai thì khi d ch chương trình thư ng xu t hi n l i d ng như:
Unable to open include file "stdio.h". Như v y b n ph i ñ t ñúng ñư ng d n thư m c thì trình
biên d ch m i tìm th y t p c n thi t. Có hai ñư ng d n:
• ðư ng d n tìm các t p tiêu ñ (.h) cho ph n INCLUDE. Ví d C:\TC\INCLUDE n u như
các t p tiêu ñ n m trong thư m c này
• ðư ng d n tìm các t p thư vi n (.obj) cho ph n LIB. Ví d C:\TC\LIB n u như các t p
thư vi n n m trong thư m c này.

2. So n th o và biên d ch chương trình

Sau khi so n th o xong chương trình có th c t ra ñĩa b ng menu l nh File\Save ho c nh n
F2. Tên t p c a b n có ñuôi “.c”. Chúng ta có th biên d ch chương trình b ng cách nh n F9
ho c ch y chương trình b ng Ctrl-F9. N u như chương trình có l i thì trên màn hình s xu t
hi n c a s li t kê các l i c a chương trình. Khác v i Turbo Pascal, t t c các l i có trong
chương trình C ñư c hi n cùng m t lúc trên m t c a s do v y b n có th di chuy n thanh
sáng trên c a s l i ñ bi t v trí l i tương ng trên chương trình và s a nó.

3. G r i chương trình

công c g r i b ng các ch c năng
Hãy th
• Ch y l n bư c : F8
• Ch y ñ n v tr con tr : Ctrl-F4
• Xem k t qu ch y chương trình : Alt-F5.
• D ng ch y l n bư c chương trình : Ctrl-F2


II. Bài t p th c hành


Bài 1: Vi t chương trình tìm s l n nh t c a ba s a, b, c ñư c nh p vào t bàn phím.

Bài 2: Vi t m t chương trình cho phép t o m t menu ñơn gi n sau

1. Chào
C m ơn
2.
3. T m bi t

Nh p l a ch n (1-2-3):

Tuỳ vào l a ch n c a ngư i s d ng mà chương trình in ra dòng ch tương ng. N u l a
ch n là 1-2 chương trình ti p t c th c hi n ñ ngư i s d ng nh p l a ch n m i. L a ch n 3
cho phép k t thúc chương trình.

Bài 3: Vi t chương trình tìm các s có 3 ch s xyz sao cho xyz = x3 + y3 + z3.

Bài 4: Vi t chương trình cho phép nh p m t chu i kí t b t kì và sau ñó in ra xâu ngư c c a
chu i kí t ñó.

Bài 5: Vi t chương trình qu n lí ñi m h c sinh b ng danh sách móc n i. M i nút trong danh
sách là m t c u trúc bao g m thông tin v tên và ñi m c a h c sinh. Xây d ng m t menu cho
chương trình cho ñ cho phép ngư i s d ng th c hi n các thao tác như thêm, s a, xoá và tìm
ki m trong danh sách h c sinh.


III. ðáp án

Bài 1:

#include
#include

void main(void)
{
int a, b, c, max;
do
{
/* nh p 3 s a, b, c */
printf("Nhap so thu nhat : ");
scanf("%d", &a);
printf("Nhap so thu hai : ");
scanf("%d", &b);
printf("Nhap so thu ba : ");
scanf("%d", &b);

/* tim so lon nhat */
max = a > b ? a : b;
if (max < c) max = c;

/* in ket qua */
printf("So lon nhat la: %d\n", max);
printf("An ESC de ket thuc, phim khac de tiep tuc...");
}while (getche()!=27);
}
Bài 2:

#include
#include
void main(void)
{
int lc;
do
{
/* in menu */
printf("Chao\n");
printf("Cam on\n");
printf("Tam biet\n");

/* nh p l a ch n */
printf("\nNhap lua chon (1-2-3):");
scanf("%d", &lc);

/* ki m tra l a ch n và th c hi n */
switch(lc)
{
case 1 : printf("Chao ban\n");
break;
case 2 : printf("Cam on ban\n");
break;
case 3 : printf("Tam biet! Chuong trinh ket thuc o day\n");
break;
default : printf("Ban da nhap sai gia tri\n");
}
if (lc!=3)
{
printf("An phim bat ki de tiep tuc");
getche();
}
}while (lc!=3);
}

Bài 3:

#include
#include
void main(void)
{
int chuso, tong, dem, i;
dem = 0;
for (i=100; idiem = diem;
/* n i nút vào ñ u danh sách, danh sách ko s p x p */
hs->tiep = nutdauds;
nutdauds = hs;
}

void xoa_nuths(char *ten)
{
struct nut_hs * hs, *p;
/* tìm nút c n xoá */
hs = nutdauds;
p = NULL; /* p tr t i nút trư c nút c n xoá */
while(hs!=NULL&&strcmp(hs->ten, ten)!=0)
{
p = hs; /* xác l p l i cho p tr t i trư c hs */
hs = hs->tiep;
}
if (hs !=NULL) /* n u tìm th y nút c n xoá */
{
/* ki m tra có nút ñ ng trư c nút c n xoá không */
if (p !=NULL)
p->tiep = hs->tiep;
else /* nút ñ u danh sách s là nút sau nút c n xoá */
nutdauds = hs->tiep;
free(hs);
}
}
void in_ds()
{
struct nut_hs * hs;
printf("Danh sach ten va diem hoc sinh:\n");
/* duy t danh sách b ng vòng for */
for(hs=nutdauds; hs!=NULL; hs=hs->tiep)
printf("%s: %d\n", hs->ten, hs->diem);
}

void timkiem(char *ten)
{
struct nut_hs *hs;
hs = nutdauds;
while(hs!=NULL&&strcmp(hs->ten, ten)!=0)
{
hs = hs->tiep;
}
if (hs!=NULL)
printf("Diem cua hoc sinh la %d\n", hs->diem);
else
printf("Khong tim thay hoc sinh co ten dua vao\n");
}
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản