Thực hành Nói không đối với các chất gây nghiện (tt)

Chia sẻ: mucnuongsate

1. Kiến thức: Học sinh sưu tầm, xử lí thông tin về tác hại của rượu, bia, thuốc là và ma tuý; trình bày được những thông tin đó. 2. Kĩ năng: Thực hiện kỹ năng từ chối không sử dụng các chất gây nghiện. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh không sử dụng các chất gây nghiện để bảo vệ sức khoẻ và tránh lãng phí.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thực hành Nói không đối với các chất gây nghiện (tt)

KHOA HOÏC

THÖÏC HAØNH : NOÙI “KHOÂNG !”

ÑOÁI VÔÙI CAÙC CHAÁT GAÂY NGHIEÄN ( tt )I. Muïc tieâu:

1. Kieán thöùc: Hoïc sinh söu taàm, xöû lí thoâng tin veà taùc haïi
cuûa röôïu, bia, thuoác laø vaø ma tuyù; trình baøy ñöôïc nhöõng
thoâng tin ñoù.

2. Kó naêng: Thöïc hieän kyõ naêng töø choái khoâng söû duïng
caùc chaát gaây nghieän.

3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh khoâng söû duïng caùc chaát
gaây nghieän ñeå baûo veä söùc khoeû vaø traùnh laõng phí.

II. Chuaån bò:

- Thaày: + Caùc hình aûnh trong SGK trang 19

+ Caùc hình aûnh vaø thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu, bia,
thuoác laù, ma tuyù söu taàm ñöôïc
+ Moät soá phieáu ghi caùc caâu hoûi veà taùc haïi cuûa röôïu, bia,
thuoác laù, ma tuyù

- Troø: SGK

III. Caùc hoaït ñoäng:
T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC

G

1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt

4’ 2. Baøi cuõ: Thöïc haønh: Noùi
“Khoâng !” Ñoái vôùi caùc
chaát gaây nghieän

- Ngöôøi nghieän thuoác laù coù - Ung thö phoåi, mieäng,
nguy cô maéc nhöõng beänh hoïng, thöïc quaûn, tuïy, thaän,
ung thö naøo? baøng quan...

- Neâu taùc haïi cuûa röôïu, - Tim to, roái loaïn nhòp tim
bia, ñoái vôùi tim maïch? ...

- Neâu taùc haïi cuûa ma tuùy - XH phaûi toán tieàn nuoâi vaø
ñoái vôùi coäng ñoàng vaø xaõ chaïy chöõa cho ngöôøi
hoäi? nghieän, söùc lao ñoäng cuûa
coäng ñoàng suy yeáu, caùc toäi
phaïm hình söï gia taêng...

 Giaùo vieân nhaän xeùt vaø
cho ñieåm

1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi:

Thöïc haønh: Noùi “Khoâng !”
ñoái vôùi caùc chaát gaây
nghieän (tt)

30 4. Phaùt trieån caùc hoaït
’ ñoäng:

15 * Hoaït ñoäng 1: Troø chôi - Hoaït ñoäng caû lôùp, caù
’ “Chieác gheá nguy hieåm” nhaân
Muïc tieâu: HS nhaän ra :
Nhieàu khi bieát chaéc haønh
vi naøo ñoùseõgaây nguy hieåm
cho baûn thaân hoaëc ngöôøi
khaùcmaø coù ngöôøi vaãn laøm.

Phöông phaùp: Troø chôi,
ñaøm thoaïi, thaûo luaän

+ Böôùc 1: Toå chöùc vaø - Hoïc sinh naém luaät chôi:

höôùng daãn “Ñaây laø moät chieác gheá
nguy hieåm vì noù ñaõ bò
nhieãm ñieän cao theá, ai
chaïm vaøo seõ bò cheát”. Ai
tieáp xuùc vôùi ngöôøi chaïm
vaøo gheá cuõng bò ñieän giaät
cheát. Chieác gheá naøy ñöôïc
ñaët ôû giöõa cöûa, khi töø
ngoaøi cöûa ñi vaøo coá gaéng
ñöøng chaïm vaøo gheá. Baïn
naøo khoâng chaïm vaøo gheá
nhöng chaïm vaøo ngöôøi baïn
ñaõ ñuïng vaøo gheá cuõng bò
ñieän giaät.

- Söû duïng gheá cuûa giaùo
vieân chôi troø chôi naøy.

- Chuaån bò theâm 1 khaên
phuû leân gheá ñeå chieác gheá
trôû neân ñaëc bieät hôn

- Neâu luaät chôi.

+ Böôùc 2:

- Giaùo vieân yeâu caàu caû lôùp - Hoïc sinh thöïc haønh chôi
ñi ra ngoaøi haønh lang

- Giaùo vieân ñeå gheá ngay -Döï kieán:
giöõa cöûa ra vaøo vaø yeâu + Coù em coá gaéng khoâng
caàu caû lôùp ñi vaøo. chaïm vaøo gheá

+ Coù em coá yù ñaåy baïn ngaõ
vaøo gheá

+ Coù em caûnh giaùc, neù
traùnh baïn ñaõ bò chaïm vaøo
gheá ...

+ Böôùc 3: Thaûo luaän caû
lôùp

- Giaùo vieân neâu caâu hoûi
thaûo luaän

+ Em caûm thaáy theá naøo khi - Raát lo sôï
ñi qua chieác gheá?

+ Taïi sao khi ñi qua chieác - Vì sôï bò ñieän giaät cheát
gheá, moät soá baïn ñi chaäm
laïi vaø raát thaän troïng ñeå
khoâng chaïm vaøo gheá?
+ Taïi sao coù ngöôøi bieát laø - Chæ vì toø moø xem noù
chieác gheá raát nguy hieåm nguy hieåm ñeán möùc naøo.
maø vaãn ñaåy baïn, laøm cho
baïn chaïm vaøo gheá?

+ Taïi sao khi bò xoâ ñaåy coù - Vì bieát noù nguy hieåm cho
baïn coá gaéng traùnh neù ñeå baûn thaân.
khoâng ngaõ vaøo gheá?

 Giaùo vieân choát: Vieäc
traùnh chaïm vaøo chieác gheá
cuõng nhö traùnh söû duïng
röôïu, bia, thuoác laù, ma tuyù
 phaûi thaän troïng vaø traùnh
xa nguy hieåm.

* Hoaït ñoäng 2: Ñoùng vai - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp

Muïc tieâu: HS bieát thöïc
hieän kó naêng töø choái,
khoâng söû duïng caùc chaát
gaây nghieän

Phöông phaùp: Thaûo luaän,
troø chôi

+ Böôùc 1: Thaûo luaän - Hoïc sinh thaûo luaän, traû
lôøi.

- Giaùo vieân neâu vaán ñeà: Döï kieán:
Khi chuùng ta töø choái ai ñoù + Haõy noùi roõ raèng mình
moät ñeàu gì, caùc em seõ noùi khoâng muoán laøm vieäc ñoù.
nhöõng gì?

+ Giaûi thích lí do khieán
baïn quyeát ñònh nhö vaäy

+ Neáu vaãn coá tình loâi keùo,
tìm caùch boû ñi khoûi nôi ñoù

+ Böôùc 2: Toå chöùc, höôùng
daãn, thaûo luaän
- Giaùo vieân chia lôùp thaønh - Caùc nhoùm nhaän tình
3 nhoùm hoaëc 6 nhoùm. huoáng, HS nhaän vai

+ Tình huoáng 1: Laân coá ruû - Caùc vai hoäi yù veà caùch theå
Huøng huùt thuoác  neáu laø hieän, caùc baïn khaùc cuõng
Huøng baïn seõ öùng söû nhö coù theå ñoùng goùp yù kieán
theá naøo?

+ Tình huoáng 2: Trong sinh
nhaät, moät soá anh lôùn hôn
eùp Minh uoáng bia  neáu
laø Minh, baïn seõ öùng söû nhö
theá naøo?

+ Tình huoáng 3: Tö bò moät - Caùc nhoùm ñoùng vai theo
nhoùm thanh nieân duï doã vaø tình huoáng neâu treân.
eùp huùt thöû heâ-roâ-in. Neáu
laø Tö, baïn seõ öùng söû nhö
theá naøo?
3’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá

- Giaùo vieân neâu caâu hoûi - Hoïc sinh thaûo luaän:
cho caû lôùp thaûo luaän

+ Vieäc töø choái huùt thuoác
laù, uoáng röôïu, bia, söû duïng
ma tuyù coù deã daøng khoâng?

+ Tröôøng hôïp bò doïa daãm,
eùp buoäc chuùng ta neân laøm
gì?

+ Chuùng ta neân tìm söï giuùp
ñôõ cuûa ai neáukhoâng giaûi
quyeát ñöôïc.

 Giaùo vieân keát luaän:
chuùng ta coù quyeàn töï baûo
veä vaø ñöôïc baûo veä  phaûi
toân troïng quyeàn ñoù cuûa
ngöôøi khaùc. Caàn coù caùch
töø choái rieâng ñeå noùi
“Khoâng !” vôùi röôïu, bia,
thuoác laù, ma tuyù.

1’ 5. Toång keát - daën doø:

- Xem laïi baøi + hoïc ghi
nhôù

- Chuaån bò: Duøng thuoác an
toaøn

- Nhaän xeùt tieát hoïc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản