THỰC THI GIAO DIỆN phần 5

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
72
lượt xem
8
download

THỰC THI GIAO DIỆN phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong ví dụ 8.6, giao diện IStorable có một phương thức Read() và môt thuộc tính là Status. Giao diện này được thực thi bởi một cấu trúc tên là myStruct: public struct myStruct : IStorable

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỰC THI GIAO DIỆN phần 5

  1. Trong ví dụ 8.6, giao diện IStorable có một phương thức Read() và môt thuộc tính là Status. Giao diện này được thực thi bởi một cấu trúc tên là myStruct: public struct myStruct : IStorable Đoạn mã nguồn thú vị bên trong Tester. Chúng ta bắt đầu bằng việc tạo một thể hiện của cấu trúc và khởi tạo thuộc tính là –1, sau đó giá trị của status được in ra:0 myStruct theStruct = new myStruct(); theStruct.Status = -1; // khởi tạo Console.WriteLine(“theStruct.Status: {0}”, theStruct.status); Kết quả là giá trị của status được thiết lập: theStruct.Status = -1; Kế tiếp chúng ta truy cập thuộc tính để thay đổi status, một lần nữa thông qua đối tượng giá trị: // thay đổi giá trị theStruct.Status = 2; Console.WriteLine(“Changed object”); Console.WriteLine(“theStruct.Status: {0}”, theStruct.Status); kết quả chỉ ra sự thay đổi: Changed object theStruct.Status: 2 Tại điểm này, chúng ta tạo ra một tham chiếu đến giao diện IStorable, một đối tượng giá trị theStruct được boxing ngầm và gán lại cho tham chiếu giao diện. Sau đó chúng ta dùng giao diện để thay đổi giá trị của status bằng 4: // gán cho một giao diện // boxing ngầm định IStorable isTemp = (IStorable) theStruct; // thiết lập giá trị thông qua tham chiếu giao diện isTemp.Status = 4; Console.WriteLine(“Changed interface”); Console.WriteLine(“theStruct.Status: {0}, isTemp: {1}”, theStruct.Status, isTemp.Status); như chúng ta đã thấy kết quả thực hiện có một điểm khác biệt: Changed interface theStruct.Status: 2, isTemp: 4 Điều xảy ra là: đối tượng được giao diện tham chiếu đến thay đổi giá trị status bằng 4, nhưng đối tượng giá trị cấu trúc không thay đổi.Thậm chí có nhiều thú vị hơn khi chúng ta truy cập phương thức thông qua bản thân đối tượng:
  2. // than đổi giá trị lần nữa theStruct.Status = 6; Console.WriteLine(“Changed object”); Console.WriteLine(“theStruct.Status: {0}, isTemp: {1}”, theStruct.Status, isTemp.Status); kết quả đối tượng giá trị thay đổi nhưng đối tượng được boxing và được giao diện tham chịếu không thay đổi: Changed object theStruct.Status: 6, isTemp: 4 Ta thử xem đoạn mã IL để hiểu tham về cách thực hiện trên: Ví dụ 8.7: MSIL phát sinh từ ví dụ 8.6. ----------------------------------------------------------------------------- method private hidebysig static void Main() il managed { .entrypoint // Code size 206 (0xce) .maxstack 4 .local ([0] value class myStruct theStruct, [1] class IStorable isTemp, [2] int32 V_2) IL_0000: ldloca.s theStruct IL_0002: iniobj myStruct IL_0008: ldloca.s theStruct IL_000a: ldc.i4.ml IL_000b: call instance void myStruct::set_status(int32) IL_0010: ldstr “theStruct.Status: {0}” IL_0015: ldloca.s theStruct IL_0017: call instance int32 myStruct::get_status() IL_001c: stloc.2 IL_001d: ldloca.s V_2 IL_001f: box [mscorlib]System.Int32 IL_0024: call void [mscorlib] System.Console::WriteLine (class System.String, class System.Object) IL IL_0029: ldloca.s theStruct _0 IL_002b: ldc.i4.2 02
  3. c: call instance void myStruct::set_status(int32)
  4. IL_0031: ldstr “Changed object” IL_0036: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine (class System.String) IL_003b: ldstr “theStruct.Status: {0}” IL_0040: ldloca.s theStruct IL_0042: call instance int32 myStruct::get_status() IL_0047: stloc.2 IL_0048: ldloca.s V_2 IL_004a: box [mscorlib]System.Int32 IL_004f: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine (class System.String, class System.Object) IL_0054: ldloca.s theStruct IL_0056: box myStruct IL_005b: stloc.1 IL_005c: ldloc.1 IL_005d: ldc.i4.4 IL_005e: callvirt instance void IStorable::set_status(int32) IL_0063: ldstr “Changed interface” IL_0068: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine (class System.String) IL_006d: ldstr “theStruct.Status: {0}, isTemp: {1}” IL_0072: ldloca.s theStruct IL_0074: call instance int32 mySystem::get_status() IL_0079: stloc.2 IL_007a: ldloca.s V_2 IL_007c: box [mscorlib]System.Int32 IL_0081: ldloc.1 IL_0082: callvirt instance int32 IStorable::get_status() IL_0087: stloc.2 IL_0088: ldloca.s V_2 IL_008a: box [mscorlib]System.Int32 IL_008f: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine (class System.String, class System.Object, class System.Object) I IL_0094: ldloca.s theStruct L _ IL_0096: ldc.i4.6 0 IL_0097: call instance void myStruct::set_status(int32) 0 IL_009c: ldstr “Changed object” a 1
  5. : call void [mscorlib]System.Console::WriteLine
  6. (class System.String) IL_00a6: ldstr “theStruct.Status: {0}, isTemp: {1}” IL_00ab: ldloca.s theStruct IL_00ad: call instance int32 myStruct::get_status() IL_00b2: stloc.2 IL_00b3: ldloca.s V_2 IL_00b5: box [mscorlib]System.Int32 IL_00ba: ldloc.1 IL_00bb: callvirt instance int32 IStorable::get_status() IL_00c0: stloc.2 IL_00c1: ldloca.s V_2 IL_00c3: box [mscorlib]System.Int32 IL_00c8: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine (class System.String, class System.Object, class System.Object) IL_00cd: ret } // end fo method Tester::Main ----------------------------------------------------------------------------- Trong dòng lệnh IL_00b, giá trị của status được thiết lập thông qua việc gọi đối tượng giá trị. Tiếp theo chúng ta thấy lệnh gọi thứ hai ở dòng IL_0017. Lưu ý rằng việc gọi WriteLine() dẫn đến việc boxing một giá trị nguyên để phương thức GetString của lớp object được gọi. Điều muốn nhấn mạnh là ở dòng lệnh IL_0056 khi một cấu trúc myStruct đã được boxing. Việc boxing này tạo ra một kiểu dữ lịêu tham chiếu cho tham chiếu giao diện. Và điều quan trọng là ở dòng IL_005e lúc này IStorable::set_status được gọi chứ không phải là myStruct::setStatus. Điều quan trọng muốn trình bày ở đây là khi chúng ta thực thi một giao diện với một kiểu giá trị, phải chắc chắn rằng truy cập các thành viên của giao diện thông qua đối tượng hơn là thông qua một tham chiếu giao diện.
Đồng bộ tài khoản