THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chia sẻ: Sunshine_3 Sunshine_3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
144
lượt xem
24
download

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau những chủ trương lớn của thế giới về chăm sóc sức khoẻ ban đầu, được đưa ra năm 1978 tại Hội nghị Alma Ata, đến năm1994 Hội nghị dân số và phát triển của Liên Hiệp quốc họp tại Ai Cập đã đưa ra định nghĩa về sức khoẻ sinh sản: "Sức khoẻ sinh sản là trạng thái khoẻ mạnh hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội trong tất cả mọi khía cạnh liên quan đến hệ thống sinh sản với các chức năng và quá trình của nó, chứ không chỉ là bệnh tật hay...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  1. TCNCYH 22 (2) - 2003 Thùc tr¹ng c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ bµ mÑ, d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh t¹i huyÖn Sãc s¬n, thµnh phè Hµ Néi D−¬ng §×nh ThiÖn §¹i häc Y Hµ Néi Tõ th¸ng 5/2000 ®Õn 5/2001, Khoa Y tÕ céng ®ång tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi ®Æc biÖt tiÕn hµnh nghiªn cøu ch¨m sãc søc khoÎ cña nh©n d©n huyÖn Sãc S¬n, trong ®ã cã SKBM - DS - KHHG§. KÕt qu¶ cho thÊy: C«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ bµ mÑ - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®· ®−îc thùc hiÖn kh¸ tèt. C«ng t¸c KHHG§ ®· ¸p dông ®a d¹ng ho¸ c¸c biÖn ph¸p, song sè sö dông dông cô tö cung chiÕm phÇn lín (69% sè phô n÷) vµ tû lÖ c¸c cÆp vî chång ¸p dông BPTT ®¹t 74,3%. §iÒu kiÖn tiÕp cËn, sö dông c¸c dÞch vô ch¨m sãc SKBM - KHHG§ ë Sãc S¬n lµ thuËn lîi, dÔ dµng, c¸c yªu cÇu cña bµ mÑ ®−îc ®¸p øng ®Çy ®ñ. I. §Æt vÊn ®Ò c¸c vÊn ®Ò søc khoÎ ®· ®Èy m¹nh c«ng t¸c d©n sè - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh - ch¨m sãc søc khoÎ Sau nh÷ng chñ tr−¬ng lín cña thÕ giíi vÒ bµ mÑ (DS - KHHGD - SKBM) lªn mét tÇm ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu, ®−îc ®−a ra n¨m cao míi, ®ßi hái nhiÒu nç lùc, cè g¾ng h¬n n÷a 1978 t¹i Héi nghÞ Alma Ata, ®Õn n¨m1994 Héi cña toµn x· héi ta.[4] nghÞ d©n sè vµ ph¸t triÓn cña Liªn HiÖp quèc häp t¹i Ai CËp ®· ®−a ra ®Þnh nghÜa vÒ søc Sãc S¬n lµ mét huyÖn míi ®−îc s¸p nhËp khoÎ sinh s¶n: "Søc khoÎ sinh s¶n lµ tr¹ng th¸i vµo thµnh phè Hµ Néi, ®ang ®−îc tËp trung chØ khoÎ m¹nh hoµn toµn vÒ thÓ chÊt, tinh thÇn vµ ®¹o vÒ nhiÒu khÝa c¹nh kinh tÕ - x· héi, trong x· héi trong tÊt c¶ mäi khÝa c¹nh liªn quan ®Õn ®ã cã c«ng t¸c n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô y hÖ thèng sinh s¶n víi c¸c chøc n¨ng vµ qu¸ tÕ. §Ó cã c¬ së s¸t hîp trong c«ng t¸c qu¶n lý, tr×nh cña nã, chø kh«ng chØ lµ bÖnh tËt hay èm lËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn tèt h¬n n÷a c«ng t¸c yÕu"[1] ®· ®−îc c¸c n−íc trªn thÕ giíi chÊp ch¨m sãc søc khoÎ bµ mÑ, d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ nhËn víi ý nghÜa ®Çy ®ñ cña nã, trong ®ã cã gia ®×nh, nghiªn cøu (NC) nµy ®−îc tiÕn hµnh c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ bµ mÑ - d©n sè - kÕ víi môc tiªu sau ®©y: ho¹ch ho¸ gia ®×nh víi chøc n¨ng sinh ®Î vµ sù 1. M« t¶ hiÖn tr¹ng c«ng t¸c ch¨m sãc søc cÇn thiÕt cña kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. khoÎ bµ mÑ, d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®èi víi phô n÷ 15 - 49 tuæi, víi c¸c yÕu tè ¶nh ë n−íc ta, tõ nh÷ng n¨m s¸u m−¬i, nhµ h−ëng cña nã. n−íc ta rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c b¶o vÖ søc khoÎ bµ mÑ vµ trÎ s¬ sinh, vµ c«ng t¸c sinh ®Î 2. M« t¶ t×nh h×nh tiÕp cËn, sö dông dÞch vô cã h−íng dÉn. Tuy nhiªn, c«ng t¸c ch¨m sãc ch¨m sãc søc khoÎ bµ mÑ - d©n sè - kÕ ho¹ch søc khoÎ bµ mÑ vµ ®Æc biÖt lµ c¸c ho¹t ®éng kÕ ho¸ gia ®×nh. ho¹ch ho¸ gia ®×nh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n h¹n II. §èi t−îng vµ ph−¬ng ph¸p chÕ, ®«i khi mang tÝnh ¸p ®Æt, chó träng nhiÒu nghiªn cøu vÒ chØ tiªu, h×nh thøc, Ýt quan t©m ®Õn chÊt 1. §Þa ®iÓm nghiªn cøu : HuyÖn Sãc S¬n l−îng, cßn ch−a ph¸t huy ®−îc sù tham gia cña 2. §èi t−îng nghiªn cøu céng ®ång. [3] - Phô n÷ 15 - 49 hiÖn ®ang cã chång Cïng víi sù ®æi míi cña ®Êt n−íc, bªn c¹nh ¸p lùc bïng næ d©n sè, chñ tr−¬ng x· héi ho¸ 32
  2. TCNCYH 22 (2) - 2003 - C¸n bé phô tr¸ch c«ng t¸c cña tr¹m y tÕ 1.2. C«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ bµ mÑ x·, phßng kh¸m khu vùc vµ bÖnh viÖn huyÖn, - Phô n÷ cã thai ®−îc qu¶n lý thai nghÐn: trung t©m y tÕ huyÖn. 99,2% - C¸c sæ s¸ch thèng kª, l−u tr÷, c¸c b¸o c¸o - Phô n÷ ®−îc kh¸m thai 3 lÇn trë lªn: cña tr¹m y tÕ, phßng kh¸m khu vùc, trung t©m 93,0% y tÕ huyÖn.... - Thai phô ®−îc tiªm phßng uèn v¸n: 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 100,0% - ThiÕt kÕ: nghiªn cøu c¾t ngang b»ng mÉu - Phô n÷ ®−îc kh¸m ch÷a phô khoa: 44,7% trïng ngÉu nhiªn kÕt hîp víi NC ®Þnh tÝnh. - Thai phô n¹o hót thai/ ®Î con: 15,2% 2 - §−îc kh¸m l¹i sau sinh: 23,7% Z1 − α / 2 .P.Q - Cì mÉu: n= 2. KÕt qu¶ ®iÒu tra (εP ) 2 2.1. §Æc ®iÓm vÒ nhãm ®èi t−îng ®−îc Víi P: tû lÖ phô n÷ ®−îc kh¸m thai ®ñ 3 lÇn pháng vÊn : 0,65 - Sè phô n÷ 15 - 49 tuæi ®ang cã chång: α : 0,05 ε: 0,05 2.014 §−îc cì mÉu n = 2 (879) phô n÷ cã chång, - Trong ®ã sè cã con d−íi 5 tuæi: 740 phï hîp víi cì mÉu 2500 hé gia ®×nh theo ®Ò - TuyÖt ®¹i ®a sè lµm n«ng nghiÖp tµi ®iÒu tra chung cña Khoa Y tÕ céng ®ång, - Häc vÊn: 68,1% cÊp 2; 15,8% cÊp 3 trë §¹i häc Y Hµ Néi. lªn, 16,1% cÊp 1 trë xuèng. - C¸c ®iÒu tra viªn ®−îc tËp huÊn chi tiÕt 2.2. TÝnh s½n cã cña tr¹m y tÕ theo mÉu phiÕu ®iÒu tra cña Khoa Y tÕ céng TÊt c¶ 26 x· ph−êng cña huyÖn ®Òu cã ®ñ ®ång - §¹i häc Y Hµ Néi. c¬ së vËt chÊt, ph−¬ng tiÖn, dông cô... phôc vô - C¸c chØ tiªu nghiªn cøu bao gåm: yÕu tè c«ng t¸c KHHG§ nh− phßng kh¸m s¶n phô s½n cã, yÕu tè tiÕp cËn, yÕu tè sö dông, yÕu tè khoa, bµn ®Î, dông cô kh¸m thai, ®ì ®Î, ®o bao phñ vµ yÕu tè bao phñ hiÖu qu¶ theo ®Ò cËp huyÕt ¸p, c©n, sæ s¸ch qu¶n lý theo dâi... ®Æc cña Bé Y tÕ vµ Unicef. biÖt lµ møc ®é s½n cã cña c¸c ph¸t triÓn tr¸nh 4. Thêi gian tiÕn hµnh nghiªn cøu: tõ thai ®Çy ®ñ vµ ®a d¹ng, 100% sè x· ph−êng cã 5/2000 ®Õn 5/2001. b¸c sÜ, y sÜ s¶n nhi vµ n÷ hé sinh trung häc, cã III. KÕt qu¶ chÕ ®é trùc 24/24 giê, cã c¸c c«ng t¸c viªn d©n 1. Th«ng tin khai th¸c tõ sæ s¸ch thèng sè cÊp ph¸t t¹i nhµ bao cao su vµ thuèc tr¸nh kª thai theo yªu cÇu cña bµ mÑ. 1.1. C¸c ®Æc ®iÓm chÝnh cña huyÖn Sãc 2.3. TÝnh tiÕp cËn S¬n n¨m 2000 B¶ng 1: C¸c yÕu tè tiÕp cËn - D©n s«: 244.351 C¬ së y tÕ Tr¹m BÖnh viÖn - Sè hé gia ®×nh: 49.606 víi 45.958 hé lµm. yÕu tè tiÕp cËn y tÕ huyÖn - Sè phô n÷ hiÖn ®ang cã chång: 43.6 11 Kho¶ng c¸ch trung b×nh 1,5km 9,3km - 1 trung t©m y tÕ, 2 phßng kh¸m §KKV víi Thêi gian trung b×nh 10,4 phót 43 phót tæng sè gi−êng bÖnh: 130 - 26 tr¹m y tÕ víi 30 b¸c sÜ, 75 y sÜ, 57 y t¸ NhËn xÐt: Víi kho¶ng c¸ch trung b×nh vµ vµ d−îc t¸. thêi gian trung b×nh nµy, ng−êi d©n ®· sö dông - Tû lÖ sinh 1,60 nhiÒu ph−¬ng tiÖn giao th«ng s½n cã cña gia - Tû lÖ ph¸t triÓn d©n sè tù nhiªn: 1,3 ®×nh vµ lµng xãm ®Ó ®Õn tr¹m y tÕ vµ bÖnh viÖn 33
  3. TCNCYH 22 (2) - 2003 huyÖn mét c¸ch thuËn lîi khi cã nhu cÇu tiÕp B¶ng 4. DÞch vô kh¸m phô khoa cËn y tÕ. DÞch vô kh¸m TÇn sè TÇn suÊt 2.4. Sö dông dÞch vô phô khoa B¶ng 2: DÞch vô sinh ®Î Cã kh¸m phô khoa 1041 51,7% DÞch vô sinh ®Î TÇn TÇn - T¹i bÖnh viÖn 90 8,6% sè suÊt - §èi t−îng l−u ®éng 13 1,3% Kh¸m thai 727 98,2% - Phßng kh¸m ®a khoa 21 2,0% Sè lÇn d−íi 3 lÇn 183 24,7% - Trung t©m KHHG§ 13 1,3% kh¸m thai 3 lÇn trë lªn 554 75,2% - Tr¹m y tÕ 826 82,8% Uèn v¸n thai phô 724 97,8% - N¬i kh¸c 42 4,0% Cã CBYT ch¨m sãc khi 709 95,8% §−îc ®iÒu trÞ theo dâi 1041 100,0% ®Ó NhËn xÐt: tû lÖ ®−îc kh¸m phô khoa chØ ®¹t BÖnh viÖn 200 27,0% 51,7E% kh«ng cã tæ chøc kh¸m phô khoa ®Þnh N¬i ®Î Tr¹m y tÕ 504 68,1% kú cho phô n÷. N¬i kh¸c 36 4,9% IV. Bµn luËn 1. C«ng t¸c ch¨m sãc SKBM - DS - NhËn xÐt: thai phô sö dông dÞch vô y tÕ kh¸ KHHG§ khai th¸c qua thèng kª cña huyÖn cao: tiªm phßng uèn v¸n 100%, kh¸m thai vµ b¸o c¸o cña x·, ph−êng. 100%, ®Î ë c¸c c¬ së y tÕ 95,1%. Sè liÖu l−u tr÷ thèng kª qua 4 n¨m phÇn B¶ng 3: DÞch vô kÕ ho¹ch ho¸ ®Çu, tõ 1997 ®Õn 2000, Sãc S¬n ®· ®¹t ®−îc c¸c C¸c lo¹i dÞch vô n % chØ tiªu quan träng b»ng h¹ tû lÖ sinh con thø 3 Cã ¸p dông biÖn ph¸p 1.496 74,3 xuèng cßn 10,5%, gi¶m tû lÖ sinh ®Õn 1,6% ë tr¸nh thai n¨m 2000. C¸c chØ tiªu kh¸c nh− qu¶n lý thai - §Æt vßng 1.032 69,0 nghÐn, kh¸m thai, tiªm phßng uèn v¸n, ®−îc CBYT ch¨m sãc lóc sinh h¹ vµ sau sinh.... ®Òu - Bao cao su 114 7,6 ®¹t trªn 90%. - Thuèc uèng 100 6,7 Cã ®¹t ®−îc thµnh tÝch nh− thÕ nµy, mét mÆt - TÝnh vßng kinh 85 5,7 lµ Sãc S¬n ®−îc chän lµ huyÖn ®iÓm cña Hµ - XuÊt tinh ngoµi ©m ®¹o 54 3,6 Néi, ®−îc hç trî cña nhiÒu dù ¸n, ®−îc tËp - §×nh s¶n nam 26 1,8 trung ®Çu t−, chØ ®¹o vµ gióp ®ì vÒ c¸c khÝa c¹nh chuyªn m«n cña nhiÒu c¬ së khoa häc. - Thuèc tiªm 25 1,7 MÆt kh¸c ph¶i kÓ ®Õn néi lùc cña Sãc S¬n, N¹o hót thai Ýt nhÊt mét 168 13,3 c«ng t¸c y tÕ ®· ®−îc x· héi ho¸ ®a d¹ng, tÊt lÇn c¸c c¸c Tr¹m x¸ x· ®Òu cã b¸c sÜ, ®Òu cã y sÜ N¹o hót thai/ cã ¸p dông 190 13,1 s¶n nhi hoÆc n÷ hé sinh trung häc, c¸n bé y tÕ BPTT ®Òu hÕt lßng phôc vô c«ng t¸c CSSKBM. VÒ c«ng t¸c DS - KHHG§ còng ®¹t tû lÖ NhËn xÐt: dÞch vô KHHG§ kh¸ ®a d¹ng, chung cña toµn quèc [2] vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c song ®Æt vßng TT vÉn chiÕm tû lÖ 69%. Cßn cã BPTT. Tuy nhiªn tû lÖ n¹o hót thai vÉn cßn cao, 13,1E% n¹o hót thai trong sè cã ¸p dông 15,3% so víi c¸c cuéc ®Î, vµ ch¾c ch¾n lµ cã BPTT. ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña c¸c bµ mÑ. 34
  4. TCNCYH 22 (2) - 2003 2. HiÖn tr¹ng c«ng t¸c ch¨m sãc SKBM - c¸c c¬ së y tÕ ®Òu trªn 90%; vÒ dÞch vô kÕ DS - KHHG§ ho¹ch ho¸ vµ dÞch vô kh¸m phô khoa còng cã 2.1. TÝnh s½n cã cña Tr¹m y tÕ t×nh h×nh kh¶ quan t−¬ng tù. VÒ c¸c nguån lùc vµ vÒ c¶ tinh thÇn phôc vô Cßn vÒ tÝnh bao phñ hiÖu qu¶ th× Sãc S¬n c«ng t¸c ch¨m sãc SKBM - DS - KHHG§ ®ang cÇn ph¶i phÊn ®Êu h¬n n÷a trong dÞch vô kh¸m ®−îc ®éng viªn khÝch lÖ, c¸c Tr¹m y tÕ cña Sãc phô khoa vµ dÞch vô kÕ ho¹ch ho¸. S¬n cã tû lÖ rÊt cao vÒ thêi gian dµnh cho c«ng V. KÕt luËn t¸c nµy mét c¸ch cã hiÖu qu¶, bÊt kú vµo thêi 1. C«ng t¸c ch¨m sãc SKBM - DS - gian nµo yªu cÇu cña c¸c bµ mÑ ®Òu ®−îc ®¸p KHHG§ hiÖn nay ë Sãc S¬n ®· ®−îc triÓn khai øng, kh«ng cã lêi phµn nµn nµo vÒ lì viÖc. vµ thùc hiÖn kh¸ tèt. Nh×n chung, Sãc S¬n cã 2.2. TÝnh tiÕp cËn ®ñ tiÒm lùc ®Ó phôc vô c«ng t¸c ch¨m sãc C¸c Tr¹m y tÕ ®Òu ®Æt ë vÞ trÝ hîp lý trong SKBM - DS - KHHG§. Riªng c«ng t¸c DS - x·, ®−êng ngâ phong quang, ph−¬ng tiÖn giao KHHG§, tuy cã ¸p dông ®a d¹ng c¸c biÖn th«ng tiÖn lîi, nhµ nµo còng cã xe ®¹p, mét sè ph¸p tr¸nh thai, song dông cô tö cung cßn nhµ cã c¶ xe m¸y, nªn viÖc ®−a bÖnh nh©n ra chiÕm phÇn lín vµ tû lÖ c¸c cÆp vî chång ¸p Tr¹m hoÆc ®ãn b¸c sÜ tíi kh¸m bÖnh kh¸ thuËn dông c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai ®¹t 74%. tiÖn nhanh chãng. §iÒu ®ã còng ®−îc tÝnh cho 2. TÝnh s¨n cã, tÝnh tiÕp cËn, tÝnh sö dông vµ c¸c bÖnh viÖn huyÖn vµ c¸c phßng kh¸m ®a tÝnh bao phñ cña c¸c tr¹m y tÕ x·, huyÖn Sãc khoa khu vùc. S¬n hiÖn nµy lµ tèt, cÇn cè g¾ng duy tr× tÝnh 2.3. TÝnh sö dông bÒn v÷ng cña chóng. B¶ng 2, b¶ng 3 vµ b¶ng 4 ®· næi lªn tÝnh sö Tµi liÖu tham kh¶o dông dÞch vô y tÕ ®èi víi c¸c Tr¹m y tÕ, hÇu 1. Bé Y tÕ (1996) Vô b¶o vÖ bµ mÑ trÎ em - nh− ë tÊt c¶ c¸c dÞch vô, c¸c bµ mÑ ®Òu yªu cÇu kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh - søc khoÎ sinh s¶n. ®−îc sö dông dÔ dµng vµ nhiÒu møc ®é v−ît 2. Bé Y tÕ (2000) Vô b¶o vÖ bµ mÑ trÎ em - trªn nhiÒu ®Þa ph−¬ng kh¸c, còng nh− trong c¸c kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, sè liÖu b¸o c¸o 1998 - sè liÖu ®iÒu tra trªn toµn quèc. 2000 2.4. TÝnh bao phñ ®ñ vµ bao phñ hiÖu qu¶ 3. Bé Y tÕ, UNCEF (1999) §iÒu hµnh ch¨m C¸c b¶ng 2,3,4 trªn ®©y còng nãi lªn tÝnh sãc søc khoÎ ban ®Çu dùa vµo céng ®ång. bao phñ ®ñ vÒ dÞch vô sinh ®Î: c¸c thai phô ®Òu 4. NghÞ quyÕt 37/CP §Þnh h−íng c«ng t¸c ®−îc kh¸m thai, ®Òu ®−îc tiªm uèn v¸n thai ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n tíi n¨m phô, ®−îc c¸n bé y tÕ ch¨m sãc ®ì ®Î, vµ ®Î t¹i 2000 vµ 2010. Summary Maternal health care and family planing program at socson district, Hanoi Child health care and family planning service in Soc Son has been implementing very well. Even though there are different kind of contraceptives have been implementing very well. Even through there are different kind of contraceptives have been introduced, number of IUD users account for 69% of total couples using at least one contraceptive method account for 74,3%. Acces to the above mentiones health care services was convinient and meet the needs when require. 35

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản