Thuốc điều trị nhồi máu não: CAVINTON

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
407
lượt xem
21
download

Thuốc điều trị nhồi máu não: CAVINTON

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GEDEON RICHTER LTD. viên nén 5 mg: vỉ 25 viên, hộp 2 vỉ dung dịch tiêm 10 mg/2 ml: ống 2 ml, hộp 10 ống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuốc điều trị nhồi máu não: CAVINTON

  1. Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o CAVINTON GEDEON RICHTER LTD. vieân neùn 5 mg : væ 25 vieân, hoäp 2 væ. dung dòch tieâm 10 mg/2 ml : oáng 2 ml, hoäp 10 oáng. THAØNH PHAÀN cho 1 vieân Vinpocetine 5 mg cho 1 oáng Vinpocetine 10 mg DÖÔÏC LÖÏC Cavinton caûi thieän chuyeån hoùa naõo, laøm taêng tieâu thuï oxygen cuûa naõo, laøm taêng söùc chòu ñöïng söï thieáu oxygen cuûa teá baøo naõo. Moät maët, do öùc cheá söï keát tuï tieåu caàu vaø laøm giaûm söï taêng söùc khaùng cuûa maïch, Cavinton caûi thieän coù choïn loïc vi tuaàn hoaøn ; maët khaùc, do laøm taêng haøm löôïng ATP vaø cAMP, cuõng nhö laøm taêng söï vaän chuyeån oxygen bôûi hoàng caàu, neân Cavinton taïo ra nhöõng ñieàu kieän naêng löôïng thuaän lôïi. CHÆ ÑÒNH Ñöôøng uoáng : ñeå laøm giaûm nhöõng daáu hieäu taâm thaàn vaø thaàn kinh cuûa caùc roái loaïn maïch naõo khaùc nhau (sau khi ngaäp maùu naõo, sau caùc tình traïng chaán thöông hoaëc xô cöùng) : roái loaïn trí nhôù, maát ngoân ngöõ, maát duøng ñoäng taùc, loaïn vaän ñoäng, choaùng vaùng, nhöùc ñaàu vaø ñeå ñieàu trò nhöõng trieäu chöùng mao maïch sinh döôõng cuûa hoäi chöùng sau maõn kinh. Beänh naõo do taêng huyeát aùp, suy maïch naõo giaùn ñoaïn, roái loaïn co thaét maïch naõo vaø vieâm noäi maïc ñoäng maïch naõo. Caûi thieän tuaàn hoaøn beân trong chaán thöông naõo cuïc boä vaø trong vöõa xô ñoäng maïch naõo tieán trieån. Trong khoa maét, thuoác coù theå duøng ñeå ñieàu trò roái loaïn vöõa xô ñoäng maïch tieân phaùt, roái loaïn mao maïch cuûa voõng maïc vaø maïch maïc cuõng nhö ñeå ñieàu trò thoaùi hoùa ñieåm vaøng vaø glaucome thöù phaùt do huyeát khoái ngheõn maïch töøng phaàn hay hoaøn toaøn. Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -1-
  2. Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o Trong khoa tai, thuoác duøng ñeå ñieàu trò suy thính giaùc do nguyeân nhaân maïch lieân quan ñeán tuoåi giaø hoaëc do nhieãm ñoäc (do duøng thuoác), vaø choaùng vaùng coù nguoàn goác ôû meâ ñaïo. Duøng ñöôøng tieâm : ñieàu trò caùc beänh thaàn kinh trong caùc roái loaïn maïch do thieáu maùu naõo cuïc boä coù oå, caáp tính, neáu giaûi quyeát ñöôïc nguoàn xuaát huyeát vaø ñaëc bieät duøng döôùi daïng truyeàn dòch giaùn ñoaïn chaäm. CHOÁNG CHÆ ÑÒNH - Phuï nöõ ñang mang thai. - Caám duøng ñöôøng tieâm trong thieáu maùu cô tim cuïc boä naëng vaø loaïn nhòp naëng. CHUÙ YÙ ÑEÀ PHOØNG vaø THAÄN TROÏNG LUÙC DUØNG Do coù thaønh phaàn sorbitol trong thuoác tieâm, ngöôøi beänh bò tieåu ñöôøng phaûi kieåm tra thöôøng xuyeân löôïng ñöôøng trong maùu trong khi ñieàu trò. TÖÔNG TAÙC THUOÁC Thuoác tieâm töông kî vôùi heparin, do ñoù khoâng neân truyeàn dòch naøy cho ngöôøi beänh ñang duøng heparin. TAÙC DUÏNG NGOAÏI YÙ Caùc taùc duïng khoâng mong muoán raát hieám. Tim maïch : haï huyeát aùp taïm thôøi, hieám khi nhòp tim nhanh hoaëc ngoaïi taâm thu. Thaàn kinh : roái loaïn giaác nguû, choaùng vaùng, nhöùc ñaàu vaø yeáu meät coù theå xaûy ra, maëc daàu chuùng coù theå laø nhöõng daáu hieäu cuûa beänh cô baûn. Tieâu hoùa : ôï noùng, ñau buïng, buoàn noân. Ngoaøi da : nhöõng phaûn öùng dò öùng ngoaøi da. LIEÀU LÖÔÏNG vaø CAÙCH DUØNG 15-30 mg/24 giôø (1-2 vieân neùn moãi laàn, uoáng 3 laàn/24 giôø) ; lieàu duy trì :15 mg/ 24 giôø (moãi laàn uoáng 1 vieân, duøng 3 laàn trong 24 giôø), duøng trong thôøi gian daøi. Khi truyeàn dòch giaùn ñoaïn, lieàu khôûi ñaàu laø 20 mg/24 giôø (pha 2 oáng trong 500-1000 ml dòch truyeàn). Sau ñoù, lieàu thoâng thöôøng laø 30 mg/24 giôø (pha 3 oáng trong 500-1000 ml dòch truyeàn). Neáu tình traïng cuûa ngöôøi beänh ñoøi hoûi vaø neáu cheá phaåm naøy ñöôïc dung naïp toát, lieàu döôùi daïng truyeàn dòch coù theå ñöôïc taêng moät caùch caån thaän ñeå ñaït ñeán 1 mg/kg theå troïng/24 giôø cho ñeán ngaøy ñieàu trò thöù 10. Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -2-
  3. Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o Löu yù : Cheá phaåm naøy khoâng bao giôø ñöôïc duøng tieâm baép hoaëc tieâm ngay vaøo tónh maïch maø khoâng pha loaõng. BAÛO QUAÛN Baûo quaûn ôû nhieät ñoä phoøng, traùnh aùnh saùng. Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -3-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản