Thuốc điều trị nhồi máu não: Duxil

Chia sẻ: womanhood911_07

Viên bao: hộp 30 viên Duxil làm giàu oxygène cho máy động mạch, giải quyết được tình trạng thiếu oxy mô. Tác động của Duxil được chứng tỏ rất tốt trong các khảo sát trên thú vật được gây thiếu oxy ở mô não, cũng như trong các nghiên cứu dược lý lâm sàng trên người.

Nội dung Text: Thuốc điều trị nhồi máu não: Duxil

Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o

DUXIL
vieân bao : hoäp 30 vieân.

THAØNH PHAÀNcho 1 vieân

Almitrine bismeùsilate 30 mg

Raubasine 10 mgDÖÔÏC LÖÏC
Duxil laøm giaøu oxygeøne cho maùu ñoäng maïch, giaûi quyeát ñöôïc tình traïng thieáu oxy moâ. Taùc
ñoäng cuûa Duxil ñöôïc chöùng toû raát toát trong caùc khaûo saùt treân thuù vaät ñöôïc gaây thieáu oxy ôû moâ
naõo, cuõng nhö trong caùc nghieân cöùu döôïc lyù laâm saøng treân ngöôøi.
ÔÛ thuù vaät, Duxil gaây taêng aùp suaát rieâng phaàn cuûa oxy trong maùu ñoäng maïch (PaO2), do ñoù laøm :
- taêng aùp suaát oxy ñeán moâ (PO2) ôû voû naõo ;
- taêng söû duïng oxy ôû moâ naõo ;
- höôùng söï chuyeån hoùa ôû teá baøo naõo theo höôùng hieáu khí vôùi taêng naêng löôïng ôû teá baøo.
Taùc ñoäng cuûa Duxil treân PaO2, PO2, treân möùc ñoä söû duïng oxy ôû naõo vaø ñieän naõo ñoà chuû yeáu laø
do taùc ñoäng cuûa almitrine. Ñaây laø moät hoaït chaát chính cuûa Duxil, maø taùc ñoäng cuûa noù ñöôïc boå
sung veà cöôøng ñoä vaø thôøi gian bôûi moät hoaït chaát chính khaùc laø raubasine.
ÔÛ ngöôøi, caùc nghieân cöùu döôïc lyù laâm saøng cho pheùp keát luaän raèng Duxil coù nhöõng taùc ñoäng nhö
sau :
- taêng aùp suaát rieâng phaàn cuûa oxy trong maùu ñoäng maïch (PaO2) ;
- taêng ñoä baõo hoøa veà oxy ôû ñoäng maïch (SaO2) ;
- giaûm söï maát baõo hoøa veà oxy ôû ñoäng maïch khi gaéng söùc, kieåm tra ñoäng hoïc ñöôïc xem nhö laø
moät trong nhöõng bieän phaùp toát nhaát hieän nay ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû ñieàu trò thieáu oxy moâ.
- taêng haøm löôïng trong maùu cuûa 2-3 diphosphoglyceùrate, laø moät daïng toàn taïi cuûa oxy trong maùu
ñoäng maïch,
- hoaït hoùa söï chuyeån hoùa ôû moâ naõo ñöôïc xaùc nhaän qua caùc kieåm tra veà glucose, nghieân cöùu
ñieän sinh voû naõo baèng ñieän naõo ñoà ñònh löôïng.


Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -1-
Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o

Söï caûi thieän caùc thoâng soá ño khí coù lieân quan ñeán söï taêng hieäu suaát cuûa quaù trình trao ñoåi khí ôû
pheá nang, ñöôïc gaây bôûi almitrine, hoaït chaát chính cuûa Duxil maø khoâng laøm bieán ñoåi caùc chæ soá
thoâng khí.
Trong caùc tröôøng hôïp sau tai bieán maïch maùu naõo, caùc nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän nhôø vaøo
phöông phaùp chuïp X quang caét lôùp phaùt xaï positon vaø photon cho thaáy döôùi taùc duïng cuûa Duxil,
moái töông quan töôùi maùu/ chuyeån hoùa ñaït ñöôïc toái öu vaø coù caûi thieän söï töôùi maùu döï tröõ naõo.

DÖÔÏC ÑOÄNG HOÏC
Almitrine ñöôïc haáp thu nhanh vaø ñaït ñænh haáp thu trong huyeát töông 3 giôø sau khi uoáng thuoác.
Thuoác chuû yeáu ñöôïc chuyeån hoùa ôû gan.
Almitrine vaø caùc chaát chuyeån hoùa chuû yeáu ñöôïc baøi tieát qua maät.
Thuoác ñöôïc ñaøo thaûi qua phaân vaø nöôùc tieåu döôùi daïng caùc chaát chuyeån hoùa khoâng coù hoaït tính.
Sau khi duøng moät lieàu duy nhaát, thuoác coù thôøi gian baùn huûy ñaøo thaûi trong khoaûng 40 ñeán 80 giôø
; thôøi gian naøy laø 30 ngaøy sau khi duøng laëp laïi. Gaén keát vôùi proteùine huyeát töông cao (treân
99%).
Raubasine ñöôïc haáp thu nhanh vaø ñaït ñænh haáp thu trong huyeát töông töø 1 ñeán 2 giôø sau khi
uoáng thuoác. Sau khi duøng lieàu duy nhaát, chaát naøy coù thôøi gian ñaøo thaûi trong khoaûng 7 ñeán 15
giôø ; thôøi gian naøy laø 11 giôø sau khi duøng laëp laïi.

CHÆ ÑÒNH
Duxil ñöôïc duøng ñieàu trò caùc trieäu chöùng giaûm suùt trí tueä beänh lyù ôû ngöôøi giaø (nhö khoâng taäp
trung, maát trí nhôù...).
Duxil ñöôïc ñeà nghò trong :
- caùc roái loaïn haéc-voõng maïc coù nguoàn goác do thieáu maùu cuïc boä,
- caùc roái loaïn tieàn ñình oác tai coù nguoàn goác do thieáu maùu cuïc boä.
Duxil ñöôïc chæ ñònh trong vaø sau caùc tai bieán thieáu maùu naõo cuïc boä.

CHOÁNG CHÆ ÑÒNH
Khoâng phoái hôïp vôùi IMAO.

CHUÙ YÙ ÑEÀ PHOØNG vaø THAÄN TROÏNG LUÙC DUØNG
- Neáu coù caûm giaùc kieán boø, kim chaâm hoaëc teâ coùng ôû caùc chi döôùi xuaát hieän vaø dai daúng cuõng
nhö giaûm caân treân 5%, caàn phaûi ngöng ñieàu trò.
Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -2-
Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o

Caùc daáu hieäu naøy xuaát hieän khi ñieàu trò keùo daøi, sau ñoù seõ giaûm daàn vaø bieán maát khi ngöng ñieàu
trò. Raát hieám khi xaûy ra beänh thaàn kinh ngoaïi bieân : tæ leä xuaát hieän laø 5 tröôøng hôïp treân 100.000
thaùng ñieàu trò, tröôøng hôïp naøy caàn phaûi ngöng ñieàu trò.
- Khoâng ñöôïc phoái hôïp Duxil vôùi caùc thuoác khaùc coù chöùa almitrine (nhö Vectarion).
- Khoâng ñöôïc keâ toa vöôït quaù lieàu khuyeán caùo.
- ÔÛ beänh nhaân cao huyeát aùp, song song vôùi ñieàu trò baèng Duxil, caàn duy trì vieäc ñieàu trò chuyeân
bieät beänh cao huyeát aùp.

LUÙC COÙ THAI
Khoâng neân duøng Duxil cho phuï nöõ mang thai, ñaëc bieät laø trong caùc thaùng ñaàu thai kyø, ngoaïi tröø
khi coù chæ ñònh cuûa baùc só, tröôøng hôïp naøy lôïi ích cuûa vieäc ñieàu trò phaûi cao hôn nhöõng nguy cô
coù theå xaûy ra.

TAÙC DUÏNG NGOAÏI YÙ
Hieám khi ghi nhaän coù nhöõng taùc duïng phuï nhö :
- oám ñi, beänh thaàn kinh ngoaïi bieân vôùi caùc caûm giaùc baát thöôøng ôû chi döôùi hoaëc bò dò caûm (caûm
giaùc kim chaâm, kieán boø, teâ coùng...). Caùc taùc duïng naøy thöôøng xaûy ra khi ñieàu trò keùo daøi treân 1
naêm ; khi gaëp nhöõng tröôøng hôïp naøy caàn phaûi ngöng ñieàu trò (xem Chuù yù ñeà phoøng vaø Thaän
troïng luùc duøng) ;
- buoàn noân, coù caûm giaùc noùng vaø naëng thöôïng vò, khoù tieâu, roái loaïn nhu ñoäng ruoät, roái loaïn giaác
nguû kieåu maát nguû, nguû gaät, kích ñoäng, lo aâu, ñaùnh troáng ngöïc, caûm giaùc choùng maët.

LIEÀU LÖÔÏNG vaø CAÙCH DUØNG
Lieàu thoâng thöôøng töø 1 ñeán 2 vieân/ngaøy, chia 2 laàn caùch khoaûng ñeàu nhau. Neáu ñieàu trò daøi haïn
treân 1 naêm, caàn tham khaûo Thaän troïng luùc duøng.

QUAÙ LIEÀU
Tröôøng hôïp ngoä ñoäc do voâ tình hay coá yù duøng thuoác quaù lieàu, coù theå xaûy ra :
- tim ñaäp nhanh vaø haï huyeát aùp ;
- thôû nhanh vôùi nhieãm kieàm khí (nhieãm kieàm hoâ haáp).
Xöû lyù :
- Röûa bao töû,
- ñieàu trò trieäu chöùng caùc roái loaïn quan saùt ñöôïc, theo doõi tim-hoâ haáp vaø ño khí lieân tuïc.
Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -3-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản