Thuốc điều trị nhồi máu não: Ginko bibola

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
371
lượt xem
12
download

Thuốc điều trị nhồi máu não: Ginko bibola

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dung dịch uống 40 mg/ml (Cebrex Drops): chai nhỏ giọt 30 ml Viên bap phim 40 mg (Cebrex Film-Coated Tablets): hộp 120 viên. Viên bao phim 80 mg (Cebrex-S Film-Coated Tablets): hộp 120 viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuốc điều trị nhồi máu não: Ginko bibola

  1. Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o CEBREX dung dòch uoáng 40 mg/ml (Cebrex Drops) : chai nhoû gioït 30 ml.. vieân bao phim 40 mg (Cebrex Film-Coated Tablets) : hoäp 120 vieân. vieân bao phim 80 mg (Cebrex-S Film-Coated Tablets) : hoäp 120 vieân. dung dòch tieâm 17,5 mg/5 ml (Cebrex Injection) : oáng 5 ml, hoäp 10 oáng. THAØNH PHAÀN cho 1 ml Chieát xuaát Ginkgo biloba ñöôïc tieâu chuaån hoùa 40 mg öùng vôùi : Ginkgo flavone glycoside 9,6 mg öùng vôùi : Terpenlactone 2,4 mg cho 1 vieân Chieát xuaát Ginkgo biloba ñöôïc tieâu chuaån hoùa 40 mg öùng vôùi : Ginkgo flavone glycoside 9,6 mg öùng vôùi : Terpenlactone 2,4 mg cho 1 vieân Chieát xuaát Ginkgo biloba ñöôïc tieâu chuaån hoùa 80 mg öùng vôùi : Ginkgo flavone glycoside 19,2 mg öùng vôùi : Terpenlactone 4,8 mg cho 1 oáng (5 ml) Chieát xuaát Ginkgo biloba ñöôïc tieâu chuaån hoùa 17,5 mg öùng vôùi : Ginkgo flavone glycoside 4,2 mg Sorbitol 40 mg Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -1-
  2. Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o 3,5% (theo theå Alcool tích) DÖÔÏC LÖÏC Taùc duïng cuûa Cebrex laø phoái hôïp hoaït tính cuûa nhieàu thaønh phaàn cuûa thuoác ñaõ ñöôïc chöùng toû treân chuyeån hoùa teá baøo, ñieàu hoøa vaän maïch vaø caûi thieän vi tuaàn hoaøn. Moät soá ñaëc tính cuï theå nhö sau : ÖÙc cheá yeáu toá hoaït hoùa tieåu caàu (PAF) : Thuoác coù taùc duïng öùc cheá PAF (Platelet Activating Factor) baèng caùch ñoái khaùng caïnh tranh ôû receptor cuûa PAF laøm giaûm söï keát taäp tieåu caàu do PAF, haïn cheá thaønh laäp huyeát khoái vi tuaàn hoaøn ; giaûm söï thaâm nhaäp noäi maïc, giaûm co heïp pheá quaûn vaø giaûm caùc ñaùp öùng vieâm do PAF gaây ra. Taùc duïng choáng oxy hoùa : Thuoác coù taùc duïng ñoái khaùng vôùi söï thaønh laäp caùc goác töï do vaø phaân huûy caùc goác naøy trong cô theå ; öùc cheá söï taïo thaønh caùc lipoperoxide, baûo veä teá baøo traùnh ñöôïc haøng loaït caùc toån haïi do caùc goác töï do gaây ra. Ñieàu hoøa vaän maïch : Thuoác coù taùc duïng ñieàu hoøa tröông löïc treân toaøn boä heä maïch : ñoäng maïch, mao maïch vaø tónh maïch thoâng qua vieäc thuùc ñaåy phoùng thích vaø öùc cheá söï thoaùi bieán caùc catecholamine ; kích thích söï tieát EDRF vaø Prostacycline choáng laïi söï co thaét ñoäng maïch, laøm giaõn caùc tieåu ñoäng maïch vaø laøm taêng tröông löïc ñoäng maïch ; giaûm tính quaù thaám cuûa mao maïch vaø taêng söùc beàn thaønh maïch. Cebrex baûo veä söï toaøn veïn cuûa haøng raøo maùu - naõo, maùu - voõng maïc vaø coù taùc duïng choáng phuø teá baøo. Hieäu quaû löu bieán huyeát hoïc : Thuoác coù taùc duïng laøm giaûm ñoä nhôùt beänh lyù cuûa maùu, taêng khaû naêng bieán daïng cuûa huyeát caàu, do ñoù caûi thieän ñöôïc vi tuaàn hoaøn ; taêng khaû naêng cung caáp naêng löôïng vaø O2 cho teá baøo. Taùc ñoäng leân söï daãn truyeàn thaàn kinh : Cebrex coù aûnh höôûng leân söï chuyeån hoùa cuûa caùc daãn truyeàn thaàn kinh (noradrenaline, dopamine, acetylcholine...), laøm gia taêng maät ñoä caùc receptor adrenergic, cholinergic vaø serotoninergic giuùp caûi thieän haønh vi. DÖÔÏC ÑOÄNG HOÏC Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -2-
  3. Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o Khaûo saùt baèng ñöôøng uoáng ôû ñoäng vaät cho thaáy Cebrex ñöôïc haáp thu nhanh vaø hoaøn toaøn, vò trí haáp thu ôû ñoaïn ñaàu cuûa oáng tieâu hoùa. Tmax : 1,5 giôø ; T 1/2 : 5,5 giôø. Thuoác phaân boá roäng raõi ñeán caùc moâ vaø coù aùi löïc troäi ñoái vôùi moâ maét, moâ haïch vaø moâ thaàn kinh (ñaëc bieät laø vuøng döôùi ñoài, hoài haûi maõ vaø theå vaân). Thuoác ñöôïc chuyeån hoùa ôû gan vaø ñaøo thaûi qua ñöôøng hoâ haáp, qua phaân vaø nöôùc tieåu. CHÆ ÑÒNH - Chæ ñònh trong nhöõng beänh lyù taâm - thaàn kinh do roái loaïn tuaàn hoaøn naõo vaø hoäi chöùng naõo thöïc theå cuõng nhö beänh lyù sa suùt trí tueä (beänh Alzeimer, sa suùt trí tueä caên nguyeân maïch maùu) vôùi caùc trieäu chöùng nhöùc ñaàu, maát trí nhôù, keùm taäp trung, maát ngoân ngöõ, loaïn vaän ñoäng. - Cebrex coøn ñöôïc chæ ñònh cho caùc tröôøng hôïp suy tuaàn hoaøn naõo caáp vaø maïn tính nhö TIA, thieáu maùu cuïc boä - nhuõn naõo, beänh lyù xô vöõa maïch naõo ; phuïc hoài caùc chöùc naêng sau tai bieán maïch maùu naõo. - Trong nhaõn khoa, Cebrex ñöôïc chæ ñònh cho nhöõng beänh lyù ñaùy maét do tieåu ñöôøng hay do co thaét maïch maùu, beänh thoaùi hoùa hoaøng ñieåm ôû ngöôøi giaø, glaucome thöù phaùt do huyeát khoái töøng phaàn hay do taéc maïch. - Trong nhó khoa, Cebrex ñöôïc duøng ñieàu trò trieäu chöùng uø tai, giaûm thính löïc caên nguyeân maïch maùu ; choùng maët coù nguoàn goác meâ ñaïo. - Ñoái vôùi caùc beänh lyù roái loaïn tuaàn hoaøn ngoaïi bieân, Cebrex ñöôïc chæ ñònh trong beänh vieâm taéc ñoäng maïch (giai ñoaïn II), hoäi chöùng Raynaud ; ñieàu trò chöùng nhöôïc döông ôû nam giôùi ; chæ ñònh trong caùc beänh lyù maïch maùu - thaàn kinh ngoaïi bieân do tieåu ñöôøng. CHUÙ YÙ ÑEÀ PHOØNG vaø THAÄN TROÏNG LUÙC DUØNG Thöïc nghieäm treân suùc vaät cho thaáy thuoác khoâng coù aûnh höôûng treân thai nhi, tuy nhieân chöa coù ñaày ñuû baèng chöùng laâm saøng ôû ngöôøi, khoâng neân duøng thuoác cho phuï nöõ mang thai. TAÙC DUÏNG NGOAÏI YÙ Moät vaøi roái loaïn nheï vaø raát hieám gaëp nhö kích öùng tieâu hoùa, nhöùc ñaàu, noåi maån da (tyû leä khoaûng 0,3%). LIEÀU LÖÔÏNG vaø CAÙCH DUØNG Dung dòch uoáng : Thoâng thöôøng moãi laàn uoáng töø 1 ñeán 2 ml (20 ñeán 40 gioït), 2-3 laàn/ngaøy (pha vôùi moät ít nöôùc). Vieân 40 mg : Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -3-
  4. Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o Thoâng thöôøng uoáng 1-2 vieân, 2-3 laàn/ngaøy. Vieân 80 mg : Thoâng thöôøng uoáng 1 vieân, 2 laàn/ngaøy. Dung dòch tieâm : Thoâng thöôøng tieâm 1-2 oáng, 2 laàn/ngaøy. Tieâm baép saâu hoaëc tieâm maïch chaäm ; coù theå pha Cebrex vaøo caùc dung dòch nhö nöôùc muoái sinh lyù, dextrans troïng löôïng phaân töû thaáp vôùi tyû leä 1:10 ñeå truyeàn tónh maïch, toác ñoä truyeàn 50-60 gioït/phuùt. Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -4-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản