Thuốc điều trị nhồi máu não: Lucidril

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
440
lượt xem
20
download

Thuốc điều trị nhồi máu não: Lucidril

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viên nén 250 mg: hộp 60 viên Lucidril 250 có đặc tính chống giảm oxy mô dù sự giảm oxy mô bị gây ra là do thiếu cung cấp hoặc do khiếm khuyết sử dụng oxy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuốc điều trị nhồi máu não: Lucidril

  1. Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o LUCIDRIL vieân neùn 250 mg : hoäp 60 vieân. THAØNH PHAÀN cho 1 vieân Meùclofeùnoxate chlorhydrate 250 mg DÖÔÏC LÖÏC - Lucidril 250 coù ñaëc tính choáng giaûm oxy moâ duø söï giaûm oxy moâ bò gaây ra laø do thieáu cung caáp hoaëc do khieám khuyeát söû duïng oxy. - Lucidril 250 caûi thieän söï taùch loïc vaø söû duïng glucose cuûa teá baøo naõo. Ñieàu naøy cho pheùp duy trì cung caáp naêng löôïng cho teá baøo thaàn kinh ngay caû trong tröôøng hôïp laõo hoùa hoaëc thieáu huït oxy, nhôø vaøo söï kích thích söû duïng glucose hieáu khí hoaëc nhôø vaøo söï boå sung baèng söï söû duïng glucose kî khí. - Söï kích hoaït chuyeån hoùa naøy ñi keøm vôùi tình traïng giaõn maïch maùu naõo, taùc ñoäng chuû yeáu ñeán chaát xaùm ôû naõo ngöôøi. - Lucidril 250 choáng laïi söï laéng ñoïng saéc toá giaø trong teá baøo naõo. - Lucidril 250 coù theå taùc ñoäng ñöôïc treân teá baøo naõo vì thuoác thaám qua haøng raøo maùu naõo. CHÆ ÑÒNH Laõo hoùa naõo : caùc roái loaïn taâm lyù öùng xöû do laõo hoùa naõo vaø ñaëc bieät laø giaûm suùt trí nhôù. Chaán thöông soï naõo : hoäi chöùng haäu chaán thöông, chuû yeáu laø bieåu hieän choùng maët. Ñöôïc ñeà nghò söû duïng ñoái vôùi caùc di chöùng chöùc naêng lieân quan ñeán nhoài maùu hoaëc nhuõn naõo. CHUÙ YÙ ÑEÀ PHOØNG Caùc vaän ñoäng vieân caàn chuù yù : bieät döôïc naøy coù chöùa hoaït chaát coù theå gaây ra phaûn öùng döông tính ñoái vôùi caùc xeùt nghieäm kieåm tra choáng duøng thuoác kích thích. LIEÀU LÖÔÏNG vaø CAÙCH DUØNG Uoáng 2 vieân buoåi saùng, 2 vieân buoåi tröa trong voøng 1 thaùng. Coù theå taêng lieàu noùi treân maø khoâng coù söï trôû ngaïi naøo. QUAÙ LIEÀU Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -1-
  2. Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o Trong tröôøng hôïp ngoä ñoäc caáp tính, tuy chöa nhaän thaáy söï coá naøo ngay caû khi duøng lieàu raát cao, vaãn neân cho beänh nhaân uoáng thuoác an thaàn. Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -2-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản