Thuốc điều trị nhồi máu não: Tanakan

Chia sẻ: womanhood911_07

Dung dịch uống 40 mg/ml: lọ 30 ml + dụng cụ định liều (1 liều = 1 ml) Viên bao 40 mg: hộp 30 viên, hộp 500 viên. Các tính chất của Tanakan là hợp lực của các hoạt tính được chứng minh trên chuyển hóa tế bào, lưu biến vi tuần hoàn và vận mạch các mạch máu lớn.

Nội dung Text: Thuốc điều trị nhồi máu não: Tanakan

Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o

TANAKAN
dung dòch uoáng 40 mg/ml : loï 30 ml + duïng cuï ñònh lieàu (1 lieàu = 1 ml).
vieân bao 40 mg : hoäp 30 vieân, hoäp 500 vieân.

THAØNH PHAÀNcho 1 lieàu

Chieát xuaát töø Ginkgo biloba ñöôïc tieâu chuaån hoùa (EGb 761) 40 mg

(Dung dòch nöôùc-coàn chuaån ñoä khoaûng 55°)cho 1 vieân

Chieát xuaát töø Ginkgo biloba ñöôïc tieâu chuaån hoùa (EGb 761) 40 mg

(Lactose)DÖÔÏC LÖÏC
Caùc tính chaát cuûa Tanakan laø hôïp löïc cuûa caùc hoaït tính ñöôïc chöùng minh treân chuyeån hoùa teá
baøo, löu bieán vi tuaàn hoaøn vaø vaän maïch caùc maïch maùu lôùn. Chieát xuaát cuûa Ginkgo biloba coù taùc
duïng ñieàu hoøa vaän maïch treân toaøn boä maïch maùu : ñoäng maïch, mao maïch, tónh maïch. Taùc duïng
phuï thuoäc vaøo lieàu löôïng vaø thay ñoåi tuøy theo tính chaát, ñöôøng kính vaø nguoàn goác moâ cuûa maïch
maùu vaø tuøy theo caû tröông löïc cô baûn vaø tình traïng cuûa thaønh maïch, kích thích söï tieát EDRF töø
noäi moâ (Endothelium derived relaxing factor). EGb choáng laïi söï co thaét ñoäng maïch, gaây giaõn
tieåu ñoäng maïch vaø ngöôïc laïi laøm co tónh maïch, ñieàu hoøa ñoä giaõn tónh maïch ñaùp öùng vôùi caùc
thay ñoåi tö theá, giaûm tính thaám quaù ñoä cuûa mao maïch vaø taêng cöôøng söùc beàn mao maïch. EGb
choáng phuø maïnh ôû naõo laãn ngoaïi bieân, che chôû haøng raøo maùu - naõo vaø maùu - voõng maïc. Maët
khaùc, Tanakan öùc cheá maïnh söï taêng tính thuûy phaân proteine cuûa huyeát thanh gaây ra bôûi nhieàu
hieän töôïng beänh lyù. Nhöõng hieäu quaû veà löu bieán hoïc cuûa Tanakan ñaõ ñöôïc nghieân cöùu in vitro
vaø in vivo treân söï taêng keát taäp tieåu caàu vaø hoàng caàu vaø caùc quaù trình taïo huyeát khoái cuûa vi tuaàn
hoaøn. Caùc tính chaát naøy coù veû ñöôïc chöùng minh bôûi taùc duïng oån ñònh maøng teá baøo, do can thieäp
vaøo söï chuyeån hoùa caùc prostaglandine, do öùc cheá taùc duïng cuûa vaøi loaïi autocoids (histamine,Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -1-
Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o

bradykinine,...) vaø do taùc duïng öùc cheá "yeáu toá hoaït hoùa tieåu caàu" (PAF). Nhöõng coâng trình
nghieân cöùu ñaõ chöùng minh Tanakan coù tính baûo veä treân chuyeån hoùa teá baøo vaø ñaëc bieät laø caùc
nôron ôû naõo vaø caùc teá baøo thaàn kinh caûm giaùc. Treân caùc ñoäng vaät thöû nghieäm, taùc ñoäng baûo veä
cuûa Tanakan theå hieän treân tyû leä soáng soùt, söï caûi thieän ôû naõo noàng ñoä ATP vaø giaûm noàng ñoä
lactate vaø moät söï baét giöõ toát hôn glucose vaø O2. Veà maët haønh vi, taùc ñoäng naøy theå hieän baèng söï
caûi thieän thaønh tích khi laøm nhöõng test khaùc nhau. Tanakan coù aûnh höôûng ñeán söï phoùng thích,
giöõ laïi vaø thoaùi bieán nhöõng chaát trung gian thaàn kinh (noradrenaline, dopamine,
acetylcholine,...) hoaëc can thieäp vaøo khaû naêng lieân keát cuûa chuùng vôùi caùc thuï theå ôû maøng. Vaøi
taùc duïng döôïc lyù cuûa EGb coù veû coù lieân quan ñeán taùc ñoäng ñoái khaùng maïnh vôùi söï saûn xuaát goác
töï do vaø söï peroxyde hoùa lipide cuûa maøng teá baøo.

DÖÔÏC ÑOÄNG HOÏC
ÔÛ ñoäng vaät, sau khi cho uoáng chaát chieát xuaát coù ñaùnh daáu baèng carbone 14, nghieân cöùu veà söï
haáp thu vaø phaân phoái cuûa saûn phaåm cho thaáy söï haáp thu EGb nhanh vaø hoaøn toaøn. Söï caân baèng
phoùng xaï vaøo 72 giôø sau cho thaáy söï thaûi ra trong CO2 thôû ra vaø trong nöôùc tieåu. Ño phoùng xaï
trong maùu theo thôøi gian laäp neân nhöõng thoâng soá döôïc ñoäng hoïc vaø cho thaáy thôøi gian baùn huûy
sinh hoïc khoaûng 4 giôø 30. Ñænh phoùng xaï trong maùu ñaït ñöôïc sau 1 giôø 30 cho thaáy söï haáp thu
xaûy ra ôû phaàn treân cuûa ñöôøng tieâu hoùa. Nghieân cöùu veà söï phaân phoái vaøo moâ cuûa phoùng xaï cho
thaáy aùi löïc ñoái vôùi maét vaø vaøi loaïi moâ haïch vaø thaàn kinh, ñaëc bieät laø vuøng döôùi ñoài, hoài haûi maõ
vaø theå vaân.

CHÆ ÑÒNH
Caùc trieäu chöùng suy giaûm trí naêng beänh lyù cuûa ngöôøi lôùn tuoåi (caùc roái loaïn veà chuù yù, trí nhôù ...).
Ñieàu trò trieäu chöùng ñau caùch hoài cuûa beänh taéc ñoäng maïch chi döôùi maõn tính (giai ñoaïn II).
Löu yù : chæ ñònh naøy döïa vaøo nhöõng thöû nghieäm laâm saøng muø ñoâi so vôùi giaû döôïc cho thaáy taêng
quaõng ñöôøng ñi ñöôïc ít nhaát 50 % ôû 50-60 % beänh nhaân ñöôïc ñieàu trò so vôùi 20-40 % beänh nhaân
chæ theo nhöõng quy taéc veà veä sinh aên uoáng.
Caûi thieän hoäi chöùng Raynaud.
Ñöôïc ñeà nghò trong vaøi hoäi chöùng choùng maët vaø/hoaëc uø tai, vaøi loaïi giaûm thính löïc, ñöôïc xem
nhö do thieáu maùu cuïc boä.
Ñöôïc ñeà nghò trong vaøi loaïi suy voõng maïc coù theå do nguyeân nhaân thieáu maùu cuïc boä.

THAÄN TROÏNG LUÙC DUØNG


Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -2-
Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o

Thuoác naøy khoâng phaûi laø moät thuoác haï aùp vaø khoâng theå thay theá hay traùnh ñieàu trò cao huyeát aùp
baèng nhöõng thuoác ñaëc hieäu.

LUÙC COÙ THAI
Caùc khaûo saùt treân ñoäng vaät cho thaáy thuoác khoâng coù khaû naêng gaây quaùi thai. ÔÛ ngöôøi, chöa coù
khaûo saùt dòch teå hoïc. Tuy nhieân, chöa coù tröôøng hôïp gaây quaùi thai do duøng thuoác ñöôïc ghi nhaän.

TAÙC DUÏNG NGOAÏI YÙ
Hieám thaáy gaây caùc roái loaïn tieâu hoùa, roái loaïn da, nhöùc ñaàu.

LIEÀU LÖÔÏNG vaø CAÙCH DUØNG
Dung dòch uoáng : 1 lieàu = 1 ml = 40 mg chieát xuaát.
Lieàu thoâng thöôøng : 3 lieàu (3 ml) moãi ngaøy hoaëc 3 vieân/ngaøy, pha loaõng trong nöûa ly nöôùc, uoáng
trong böõa aên.
Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -3-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản