THUỐC THỬ AMONI OXALAT- TCVN 4293-86

Chia sẻ: chauchaudaxebo

Tiêu chuẩn này áp dụng cho amoni oxalat là những tinh thể không màu, hoà tan trong nước, trong rượu metylic, rượu etylic. Các phương pháp thử quy định này thay thế cho TCVN 2895-79. Công thức hoá học : ( NH4)2C2O4.H2O. Khối lượng phân tử ( theo nguyên tử lượng quốc tế năm 1961 ) -142,11.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản