Thương hiệu bong bóng

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
76
lượt xem
16
download

Thương hiệu bong bóng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy hình dung thương hiệu của doanh nghiệp như một quả bong bóng, ai cũng muốn “tô đẹp” cho quả bong bóng của mình để thu hút sự chọn lựa của khách hàng. Bất cần chữ tín, nhiều doanh nghiệp trong thực tế dễ dàng rơi vào “cạm bẫy mù” khi đưa những thông điệp quảng cáo đầy hứa hẹn ra bên ngoài…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thương hiệu bong bóng

  1. Thương hi u bong bóng Trong th i bao c p, ngư i tiêu dùng b h n ch v s l a ch n. Còn hi n t i, tuy n n kinh t ã m , nhưng h v n ang gánh nhi u m c giá cao ng t b thao túng b i nh ng t p oàn l n nhi u m t hàng như thu c Tây, các lo i s a. Hơn th , h còn ch u nhi u thi t thòi v ch t lư ng kém c a s n ph m hay d ch v cung c p b i nh ng doanh nghi p ch bi t thu l i trư c m t b ng nh ng l i h a suông mà không c n ch tín. Nh ng thương hi u bong bóng như th có th là m t h i chuông c nh báo i v i các doanh nghi p th c s quan tâm n tên tu i c a mình. Hãy hình dung thương hi u c a doanh nghi p như m t qu bong bóng, ai cũng mu n “tô p” cho qu bong bóng c a mình thu hút s ch n l a c a khách hàng. B t c n ch tín, nhi u doanh nghi p trong th c t d dàng rơi vào “c m b y mù” khi ưa nh ng thông i p qu ng cáo y h a h n ra bên ngoài… Câu chuy n th nh t: l i h a “In nhanh 24 gi ” Ch còn hai ngày n a là i công tác xa, tôi ch t phát hi n mình không còn m t t m danh thi p nào, v i vã vào Google ánh hai
  2. ch “in nhanh”, và may m n tìm th y a ch m t doanh nghi p cung c p d ch v in nhanh trong vòng 24 gi . An tâm ra v v i cái h n ch c n ch t m t anh nhân viên: “ úng 4 gi chi u mai s giao h p danh thi p cho anh”. Không th y ngư i c a doanh nghi p n giao hàng như ã báo, g i l i thì u dây bên kia h n 5 gi , ch n 7 gi t i cũng ch ng th y ai n, u dây bên kia tr l i không có ngư i ưa hàng nên sáng mai s giao s m. Không bi t làm gì hơn, tôi ành t an i s m mai s ư c giao. Và cu i cùng thì… h i ôi, l i h a giao hàng s m c a ngư i i di n cho thương hi u “In nhanh 24 gi ” này cũng bay i và v tan như cái bong bóng xà phòng. B n làm gì khi rơi vào hoàn c nh tương t này, hét m lên hay im l ng cho qua như bao nhiêu ngư i tiêu dùng khác? Câu chuy n th hai: L i h a “siêu t y tr ng răng” Có nhi u phòng nha khoa cung c p d ch v t y tr ng răng trên th trư ng. Nào là t y tr ng răng trong vòng m t gi hay là d ch v siêu t y tr ng v i thu c siêu m nh. Tin l i gi i thi u t m t ngư i quen, em tôi th i dùng d ch v “siêu t y tr ng răng” v i m c phí cao ng t, g p b n, năm l n so m c giá t y răng thông thư ng. Kỳ v ng r ng mình s có m t n cư i “sáng ng i” như thông i p qu ng cáo và em tôi cũng an tâm hơn khi anh nha sĩ kh ng nh màu vàng c a răng s ư c c i thi n hơn 90% v i thu c t y siêu m nh nh p t M . K t qu , sau hơn b n tu n ch u au bu t là màu
  3. vàng chân răng c a em tôi h u như không thay i! S có nhi u lý do gi i thích cho s th t v ng c a d ch v t y tr ng răng này nhưng i u mà em tôi th t s mu n nghe là m t l i tư v n th t “nói ra i u không th và có th ” ch không ph i là “90%” và r i k t qu thì hoàn toàn không như mong i. Trên ây ch là hai trong vô s nh ng l i h a bong bóng ư c ưa ra m t cách “vô tư” trên th trư ng. R t may là hi n gi ngư i tiêu dùng ã có m t cách m i h n ch nh ng tình hu ng th t v ng qua trư ng h p câu chuy n dư i ây. Câu chuy n th ba: T u x h p nh “net” Sau bao năm dành d m ư c m t s ti n, anh b n tôi quy t nh mua xe và phân vân không bi t nên ch n chi c nào. Anh vào “net” chia s m i b n tâm c a mình và th t không ng : hơn ch c l i khuyên g i v , a ph n là t nh ng ngư i có kinh nghi m mua và s d ng các lo i xe gia ình. H chia s v nh ng ưu, như c i m c a các lo i xe, và a ph n ph n ánh úng v i nh ng gì h c m nh n v các thương hi u. T ch t lư ng cho n d ch v b o hành xe mà h ã tr i nghi m. K t qu là sau khi tham kh o thông tin trên “net”, anh b n c a tôi t u ư c m t chi c x h p v a ý nh t. Th c s là m t s trang web hi n nay ã tr thành “ i m h n” có th chia s “ti ng nói th t”
  4. trong c ng ng ngư i tiêu dùng Vi t Nam. i u này có nghĩa là công vi c qu n tr c a nh ng nhà ti p th , qu n tr thương hi u s ph i thay i g n như hoàn toàn theo nhu c u c a ngư i tiêu dùng ch không ph i ưa ra nh ng thông i p hoa m mang tính m t chi u. H c n nh ng l i i tho i th t, c n s minh b ch và s chia s m i quan tâm t o d ng m i quan h g n bó v i m t thương hi u d a trên s tin tư ng l n nhau. o n k t c a thương hi u bong bóng: m t ni m tin Thương hi u bong bóng tuy ư c xem là chuy n “thư ng ngày huy n” nhưng l i di n ra m t cách âm và khá quy t li t hai ch n khó nh n bi t, m t bên có th là trong o tư ng c a doanh nghi p và bên kia là trong lòng c a khách hàng v i tâm lý “không mu n g n thêm phi n”. ó thư ng là tr i nghi m riêng c a m i khách hàng khi ti p xúc v i m t thương hi u nào ó. B qua nh ng nơi “b t c n ch tín”, nhi u doanh nghi p b rơi vào “c m b y mù” trong truy n thông, không nh n ra tác h i t vi c g i i nh ng l i h a d v như bong bóng trong khi năng l c cung c p c a mình l i chưa th áp ng. M t khác không kém ph n nguy h i là nh ng l i h a ó còn gây ph n c m i v i chính i ngũ nhân s c a mình, kh u hi u thì hô hào nhưng th c t không th làm ho c làm ngư c l i thì làm sao t o ư c s tin tư ng nhân viên. i u gì x y ra n u sau khi tr i nghi m l n u khách hàng c m th y không như mong i, c m th y m t th i gian, không áng
  5. ng ti n ho c t h i nh t là c m th y mình b l a? i u gì x y ra n u tr i nghi m c a nh ng l n sau không t t như l n u? i u gì x y ra khi thương hi u mà mình tin tư ng cung c p s n ph m có kh năng gây h i cho s c kh e? H n là h c m th y như b ph n b i, t nh s không thèm quay l i và khuy n cáo nhi u ngư i khác không nên dùng s n ph m, d ch v c a thương hi u ó. ó chính là lúc có s v c a “bong bóng ni m tin” và h qu sau cùng là s r i b c a khách hàng. Hình nh thương hi u ư c vun p d a trên nh n th c và c m xúc c a khách hàng ch không ph i d a trên nh ng l i h a bong bóng. Nó ph i ư c ch ng th c m t cách nh t quán b ng tr i nghi m tích c c c a khách hàng v i m t thương hi u theo th i gian. S nh t quán ây là luôn mang l i nh ng tr i nghi m thú v riêng ch không nên hi u là ch ng i m i gì c . Và thư ng thì i ngũ nhân viên chính là ngư i tr c ti p cung c p tr i nghi m này cho khách hàng. Qua ây, cho th y vai trò c c kỳ quan tr ng c a ngư i giám c i u hành (ch không là ai khác) trong vi c v ch rõ ích n, hư ng i mong mu n c a thương hi u d a trên nh ng giá tr c t lõi và t ng bư c xây d ng môi trư ng, văn hóa khuy n khích i ngũ c a mình “làm theo nh ng gì thương hi u nói”. Như th thì ý nghĩa c a thương hi u m i lan t a vào m i ho t ng kinh doanh và mang l i giá tr cho khách hàng.
  6. Theo m t k t qu nghiên c u vào 2008 c a t p oàn truy n thông ti p th Young & Rubicam, i m chung c t lõi c a nh ng thương hi u có s c hút l n, liên t c t o ra s c b t và thích ng v i m t th gi i luôn thay i nhanh như hi n nay là vi c l y khách hàng và thương hi u làm tâm phát tri n m i ho t ng kinh doanh. D u trong hoàn c nh nào thì ph n th ng luôn thu c v nh ng thương hi u bi t l ng nghe “nh p p” c a ngư i tiêu dùng, dám i m i và luôn bi t cách làm nhi u hơn h a. Ngư i tiêu dùng Vi t Nam có quy n mơ n vi c “ i i” nh vào s t phá t nh ng thương hi u có hoài bão như là Tata c a n v i chi c xe hơi Nano r nh t th gi i. Sau cùng, m t thương hi u l n là thương hi u luôn bi t cách quy t m t c ng ng ưa chu ng xung quanh mình theo th i gian và chính h - ngư i tiêu dùng - m i là nh ng “h a sĩ tô p” cho qu bong bóng thương hi u c a doanh nghi p.
Đồng bộ tài khoản