Thuyết minh báo cáo tài chính

Chia sẻ: phucnguuson

Bộ, (Sở): ………. Đơn vị: ………… Mẫu số: B05 -H THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm:....................... I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 1- Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương` - Số CNVC có mặt đến ngày 31/12 : người Trong đó : Hợp đồng thử việc: người - Tăng trong năm: ngườI - Giảm trong năm: người - Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: Đồng Trong đó : Lương hợp đồng: Đồng 2- Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản: .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... II. CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT STT A Chỉ tiêu B...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản