Thuyết minh Biện pháp thi công

Chia sẻ: ntgioi120404

Công trình cấp II, 5 tầng kết cấu khung chịu lực trên nền móng cọc ép tổng diện tích nhà làm việc 1759 m2. Bậc chịu lớn. bậc II tiêu chuẩn 2622-78.Trước khi thi công công trình chính là nhà làm việc 5 tầng thì cần phá dỡ. Công trình được xây dựng nằm trong trung tâm thành phố Nam Định mặt chính tiếp giáp đường Trần Nhân Duật chiều rộng lòng đường rộng 12m chiều rộng vỉa hè 7m.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thuyết minh Biện pháp thi công

Thuyết minh
Biện pháp thi công
thuyÕt minh

biÖn ph¸p thi c«ng

I. c¬ së lËp biªn ph¸p thi c«ng
- Hå s¬ mêi thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh .
- C¸c tiªu chuÈn kü thuËt TCVN.
- §iÒu kiÖn vμ n¨ng lùc nhμ thÇu .
- KÕt hîp víi tham quan thùc tÕ t¹i hiÖn tr−êng.
II. ®Æc ®iÓm chung cña gãi thÇu :
1 kh¸i qu¸t chung:
C«ng tr×nh cÊp II ,5 tÇng kÕt cÊu khung chÞu lùc trªn nÒn mãng cäc Ðp tæng
diÖn tÝch nhμ lμm viÖc 1759 m2.BËc chiô löa : bËc II tiªu chuÈn 2622-78.
Tr−íc khi thi c«ng c«ng tr×nh chÝnh lμ nhμ lμm viÖc 5 tÇng th× cÇn ph¸ dì
gi¶i phãng mÆt b»ng mét sè nhμ cò n»m trong khu vùc thi c«ng. BiÖn ph¸p
ph¸ dì cô thÓ ®−îc chóng t«i tr×nh bμy ë phÇn thuyÕt minh ph¸ dì.
C«ng tr×nh ®−îc x©y dùng n»m trong trung t©m thμnh phè Nam §Þnh mÆt
chÝnh tiÕp gi¸p ®−êng TrÇn NhËt DuËt chiÒu réng lßng ®−êng réng 12m chiÒu
réng vØa hÌ 7m .Nªn ®iÒu kiÖn h¹ tÇng kÜ thuËt t−¬ng ®èi thuËn lîi nh− :
HÖ thèng ®iÖn bao gåm c¸c cét vμ d©y c¸p trªn trôc hÌ ®−êng, t¹i khu vùc
hÌ cã tr¹m biÕn ¸p rÊt thuËn tiÖn cho viÖc cung cÊp ®iÖn.
HÖ thèng cung cÊp n−íc s¹ch thμnh phè däc theo hÌ ®−êng.
HÖ thèng t«ng tin liªn l¹c thuËn lîi, c¸c ®−êng trôc th«ng tin n»m trªn vÞ trÝ
hÌ ®−êng.

1
2.§Æc ®iÓm cña gãi thÇu
Sau khi nghiªn cøu hå s¬ mêi thÇu céng víi tham quan thùc tÕ, nhμ thÇu
rót ra nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh cña gãi thÇu nh− sau:
Gãi thÇu x©y l¾p trung t©m phßng chèng HIV/AIDS cña tØnh Nam §Þnh lμ
c«ng tr×nh nhμ cao tÇng n»m trong lßng thμnh phè, ®iÒu kiÖn thi c«ng chËt
hÑp. Nh−ng ph¶i ®¶m b¶o an toμn vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ vμ vÖ
sinh chung cña thμnh phè. Do vËy ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng vμ tiÕn ®é c«ng
tr×nh, chóng t«i ®· lËp biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt cïng c¸c yªu cÇu kÜ thuËt
kÌm theo trong thuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng.
3. KÕt luËn
Nhμ thÇu chóng t«i lμ ®¬n vÞ cã bÒ dμy nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong lÜnh
vùc thi c«ng nhμ cao tÇng víi ®éi ngò c¸n bé kÜ s−, kÜ thuËt giμu kinh nghiÖm,
c«ng nh©n lμnh nghÒ. HÖ thèng m¸y mãc phôc vô thi c«ng ®ång bé tiªn tiÕn
hiÖn ®¹i nh− m¸y Ðp cäc thuû lùc, m¸y xóc, vËn th¨ng Nhμ thÇu chóng t«i tù
tin kh¼ng ®Þnh cã ®ñ n¨ng lùc vμ kinh nghiÖm ®Ó thi c«ng gãi thÇu nμy.
III.biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng chung

1.Qu¶n lý chung cña C«ng ty.
TÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña c«ng tr−êng ®−îc ®Æt d−íi sù kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt
chÏ cña C«ng ty. TiÕn ®é vμ biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt, biÖn ph¸p vÒ An toμn lao
®éng ph¶i ®−îc C«ng ty phª duyÖt tr−íc khi tiÕn hμnh thi c«ng. C«ng ty sÏ gi¸m s¸t
toμn bé qu¸ tr×nh thi c«ng qua c¸c b¸o c¸o hμng tuÇn, hμng th¸ng göi vÒ, ®ång thêi
cö c¸n bé xuèng c«ng tr−êng theo dâi, kiÓm tra thùc tÕ qu¸ tr×nh thi c«ng & cïng víi
Ban chØ huy c«ng tr−êng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò v−íng m¾c ph¸t sinh víi Chñ ®Çu
t− & T− vÊn thiÕt kÕ.
2.Tæ chøc thi c«ng ngoμi hiÖn tr−êng:
Ban chØ huy c«ng tr−êng: Gåm cã C¸n bé cña C«ng ty & c¸c c¸n bé gióp viÖc
chØ ®¹o thi c«ng c«ng tr×nh.

2
ChØ huy tr−ëng c«ng tr−êng: §¹i diÖn cho nhμ thÇu ë c«ng tr−êng, cã tr¸ch nhiÖm
®iÒu hμnh toμn bé dù ¸n - ®iÒu tiÕt c¸c ®¬n vÞ thi c«ng vÒ tiÕn ®é, quan hÖ trùc tiÕp
víi chñ ®Çu t− ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc thi c«ng.
Bé phËn vËt t− : Bé phËn vËt t− cho dù ¸n nμy lμ rÊt quan träng, bëi dù ¸n cã
nhiÒu chñng lo¹i vËt t− . Bé phËn nμy ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ vËt t− cho
c«ng tr×nh, kh«ng ®−îc lμm ¶nh h−ëng tíi tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. NhiÖm vô
chÝnh cña c¬ quan cung øng vËt t− lμ ®Æt vμ nhËn hμng nh−: (C¸c chñng lo¹i vËt liÖu
x©y dùng, b¸n thμnh phÈm, c¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn, trang thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng
c«ng tr×nh). Sau ®ã c¨n cø vμo tiÕn ®é thi c«ng cÊp ph¸t vËt t−, trang thiÕt bÞ cho viÖc
thi c«ng (§¸p øng theo b¶n tiÕn ®é cung cÊp vËt t− vμ thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh).
§éi ngò c¸n bé kü thuËt: Gåm 2 kÜ s− cã kinh nghiÖm chuyªn ngμnh phô tr¸ch khi
c«ng tr×nh lªn cao sÏ cã 1 ng−êi phô tr¸ch ë trªn vμ 1 ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm tæng
thÓ ®Òu cã th©m niªn nhiÒu n¨m thi c«ng c«ng tr×nh t−¬ng tù trùc tiÕp thi c«ng c¸c
h¹ng môc c«ng viÖc. ChØ ®¹o thi c«ng h¹ng môc cña m×nh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc
chØ huy tr−ëng, chñ ®Çu t− vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc thi c«ng nh−: Thay ®æi
thiÕt kÕ, ph¸t sinh c«ng viÖc, thay ®æi vËt t−, vËt liÖu ®−a vμo thi c«ng c«ng tr×nh, tæ
chøc kiÓm tra kü thuËt v.v... thèng nhÊt ch−¬ng tr×nh nghiÖm thu, bμn giao víi Chñ
®Çu t−. ChÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc lËp hå s¬ hoμn c«ng, thanh quyÕt to¸n theo giai
®o¹n vμ toμn bé c«ng tr×nh.ngoμi ra cßn cã c¸c 3 kÜ thuËt viªn phô tr¸ch chi tiÕt c«ng
viÖc
§éi ngò c«ng nh©n: C¸c ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt lμnh nghÒ cã tay nghÒ cao,
®ñ sè l−îng tham gia thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nh−: C¸c ®éi thî bª t«ng, thî cèt
thÐp, thî c«p pha, thî x©y, thî trang trÝ néi thÊt, thî ®iÖn, thî n−íc... Trong mçi giai
®o¹n, ®−îc ®iÒu ®Õn c«ng tr−êng ®Ó kÞp tiÕn ®é thi c«ng.
S¬ ®å tæ chøc thi c«ng cña nhμ thÇu
3
ct cp ®Çu t− x©y l¾p II


gi¸m ®èc c«ng typhã chØ huy chØ huytr−ëng phã chØ huy
(ksxd) c«ng tr−êng (ksxd)
(ksxd)
qu¶n lý vËt t− qu¶n lý kü qu¶n lý h/c kÕ
thiÕt bÞ thuËt,kcs,an to¸n
(ksck) toμn (cntc)Tæ nÒ vμ Tæ cèt Tæ cèt Tæ ®iÖn Tæ l¸i
bª t«ng thÐp pha n−íc m¸y


3. Bè trÝ tæng mÆt b»ng thi c«ng:
Bè trÝ tæng mÆt b»ng thi c«ng dùa trªn tæng mÆt b»ng x©y dùng b¶n vÏ thiÕt kÕ
kÜ thuËt thi c«ng, tr×nh tù thi c«ng c¸c h¹ng môc ®Ò ra, cã chó ý ®Õn c¸c yªu cÇu vμ
c¸c quy ®Þnh vÒ an toμn thi c«ng, vÖ sinh m«i tr−êng, chèng bôi, chèng ån, chèng
ch¸y, an ninh, ®¶m b¶o kh«ng g©y ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c khu vùc xung
quanh.
Trªn tæng mÆt b»ng thÓ hiÖn ®−îc vÞ trÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc, vÞ trÝ c¸c thiÕt
bÞ m¸y mãc, c¸c b·i tËp kÕt c¸t ®¸ sái, b·i gia c«ng cèp pha, cèt thÐp, c¸c kho xi
m¨ng, cèt thÐp, dông cô thi c«ng, c¸c tuyÕn ®−êng t¹m thi c«ng, hÖ thèng ®−êng
®iÖn, n−íc phôc vô thi c«ng, hÖ thèng nhμ ë, l¸n tr¹i t¹m cho c¸n bé, c«ng nh©n
viªn(Xem bè trÝ trªn tæng mÆt b»ng x©y dùng).
VÞ trÝ ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ:VÞ trÝ ®Æt c¸c lo¹i thiÕt bÞ nh− cÇn vËn th¨ng, m¸y
trén v÷a ph¶i phï hîp, nh»m tËn dông tèi ®a kh¶ n¨ng m¸y mãc thiÕt bÞ, dÔ rμng
tiÕp nhËn vËt liÖu, dÔ di chuyÓn.
B·i ®Ó c¸t ®¸, sái, g¹ch:VÞ trÝ c¸c b·i c¸t, ®¸, sái lμ c¬ ®éng trong qu¸ tr×nh thi
c«ng nh»m gi¶m kho¶ng c¸ch tíi c¸c m¸y trén, m¸y vËn chuyÓn.


4
B·i gia c«ng cèp pha, cèt thÐp: Cèp pha ®−îc dïng lμ cèp pha thÐp kÕt hîp cèp
pha gç. C¸c b·i nμy ®−îc t«n cao h¬n xung quanh 10-15cm, r¶i 1 líp ®¸ m¹t cho
sach sÏ, tho¸t n−íc. T¹i c¸c b·i nμy cèp pha gç ®−îc gia c«ng s¬ bé, t¹o khu«n. Cèp
pha thÐp ®−îc kiÓm tra lμm s¹ch, n¾n th¼ng, b«i dÇu mì, lo¹i bá c¸c tÊm bÞ h− háng.
B·i gia c«ng cèt thÐp ®−îc lμm l¸n che m−a hoÆc cã b¹t che khi trêi m−a.
Kho tμng: Dïng ®Ó chøa xi m¨ng, vËt t− qóy hiÕm, phô gia. C¸c kho nμy ®−îc
bè trÝ ë c¸c khu ®Êt trèng sao cho thuËn tiÖn cho viÖc xuÊt vËt t− cho thi c«ng, chóng
cã cÊu t¹o tõ nhμ khung thÐp, lîp t«n thuËn lîi cho viÖc l¾p dùng, di chuyÓn.
Nhμ ban chØ huy c«ng tr−êng: §−îc bè trÝ ë vÞ trÝ trung t©m ®Ó thuËn tiÖn cho
viÖc chØ ®¹o thi c«ng cña c«ng tr−êng, CÊu t¹o tõ nhμ khung thÐp, lîp t«n thuËn lîi
cho viÖc l¾p dùng, di chuyÓn.
Nhμ ë cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn: §−îc bè trÝ xung quanh c«ng tr−êng ë c¸c
khu ®Êt trèng, c¸c nhμ nμy bè trÝ sao cho an toμn Ýt bÞ ¶nh h−ëng qu¸ tr×nh thi c«ng,
cÊu t¹o tõ nhμ khung thÐp hoÆc gç, lîp t«n thuËn lîi cho viÖc l¾p dùng, di chuyÓn.Do
c«ng tr×nh n»m ë vÞ trÝ chËt hÑp nªn trªn c«ng tr−êng chØ bè trÝ n¬i nghØ tr−a cho
c«ng nh©n n¬i ¨n ë sÏ ®−îc bè trÝ ë khu ®Êt kh¸c.
§iÖn phôc vô thi c«ng: Nhμ thÇu chñ ®éng lμm viÖc víi Chñ ®Çu t−, c¬ quan
chøc n¨ng së t¹i ®Ó xin ®Êu ®iÖn thi c«ng (lμm c¸c thñ tôc, hîp ®ång mua ®iÖn). D©y
®iÖn phôc vô thi c«ng ®−îc lÊy tõ nguån ®iÖn ®Õn cÇu dao tæng ®Æt t¹i phßng trùc lμ
lo¹i d©y c¸p mÒm bäc cao su cã kÝch th−íc 3x16+1x10. D©y dÉn tõ cÇu dao tæng ®Õn
c¸c phô t¶i nh− m¸y trén bª t«ng, th¨ng t¶i ....lμ lo¹i c¸p mÒm bäc cao su cã kÝch
th−íc 3x10+1x6. HÖ thèng c¸p mÒm cao su nÕu ®i qua ®−êng xe ch¹y ph¶i ®Æt trong
èng thÐp b¶o vÖ vμ ch«n s©u Ýt nhÊt 0,7m. Ngoμi ra cßn bè trÝ 03 m¸y ph¸t ®iÖn dù
phßng 250kVA phôc vô cho thi c«ng khi mÊt ®iÖn.
§Ó ®¶m b¶o an toμn trong qu¸ tr×nh sö dông ®iÖn, t¹i cÇu dao tæng bè trÝ t¹i
nhμ trùc c«ng tr−êng cã l¾p apt«m¸t ®Ó ng¾t ®iÖn khi bÞ chËp, qu¸ t¶i.
N−íc phôc vô thi c«ng: Nhμ thÇu chñ ®éng lμm viÖc víi Chñ ®Çu t− vμ C¬
quan chñ qu¶n ®Ó xin cÊp n−íc thi c«ng. N−íc ®−îc lÊy tõ nguån n−íc gÇn c«ng c«ng
tr−êng , ®Çu häng n−íc nhμ thÇu l¾p ®ång hå ®o ®Ó x¸c ®Þnh l−îng n−íc sö dông.
N−íc tõ nguån cÊp ®−îc dÉn ®Õn chøa t¹i c¸c bÓ chøa t¹m trªn c«ng tr−êng.Trong
tr−êng hîp nguån n−íc sinh ho¹t cã s½n t¹i c«ng tr−êng kh«ng ®ñ ®Ó phôc vô thi5
c«ng, chóng t«i tiÕn hμnh khoan giÕng, x©y dùng bÓ läc n−íc, dμn m−a, tiÕn hμnh
kiÓm ®Þnh chÊt l−îng n−íc ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh vÒ n−íc thi c«ng theo qui ph¹m.
Tho¸t n−íc thi c«ng: Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thi c«ng, n−íc sinh ho¹t, n−íc
m−a vμ n−íc d− trong qu¸ tr×nh thi c«ng (n−íc ng©m chèng thÊm sμn, n−íc röa cèt
liÖu) ®−îc thu vÒ ga vμ tho¸t vμo m¹ng tho¸t n−íc cña khu vùc qua hÖ thèng r·nh
t¹m. Toμn bé r¸c th¶i trong sinh ho¹t vμ thi c«ng ®−îc thu gom vËn chuyÓn ®i ®æ
®óng n¬i quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o vÖ sinh chung vμ mü quan khu vùc c«ng tr−êng.
3. biÖn ph¸p kiÓm so¸t chÊt l−îng
3.1) VËt liÖu ®−a c«ng tr×nh
C¸c vËt t− ®−a vμo c«ng tr×nh ph¶i cã nguån gèc râ rμng, cã nh·n m¸c vμ
trong thêi h¹n sö dông, ®¶m b¶o chÊt l−îng vμ TCVN. Tr−íc khi ®−a vμo c«ng tr×nh
ph¶i tr×nh mÉu cho c¸n bé T− vÊn gi¸m s¸t, c¸n bé chñ ®Çu t− ®Ó xÐt duyÖt.
Mét sè lo¹i vËt t− chñ yÕu dù kiÕn dïng cho c«ng tr×nh:
- C¸t: s«ng Hång ,s«ng l«.
- §¸: 1x2 ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh.
- Xi m¨ng: BØm S¬n, Hoμng Th¹ch, Nghi S¬n..
- Cèt thÐp : ThÐp Th¸i Nguyªn hoÆc lo¹i t−¬ng ®−¬ng trë lªn.
3.2) C¸c qui ph¹m kü thuËt ¸p dông
Khi thi c«ng dù ¸n nμy, chóng t«i cam kÕt sÏ tu©n thñ theo ®óng b¶n vÏ thiÕt
kÕ, c¸c quy ph¹m vμ tiªu chuÈn ViÖt Nam ®ang cã hiÖu lùc thi hμnh.
C¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m cña ViÖt Nam mμ chóng t«i cam kÕt ¸p
dông khi thi c«ng dù ¸n nμy:


1 Tæ chøc thi c«ng TCVN 4055 :1985

2 NgiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng TCVN 4091 :1985

3 Cäc ph−¬ng phap thÝ nghiÖm b»ng t¶i träng Ðp däc trôc Tcxd 269 : 2002

4 Thi c«ng vμ nghiÖm thu c«ng t¸c bª t«ng nÒn mãng TCVN 79 :1980

5 KÕt cÊu g¹ch ®¸, qui ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu TCVN 4085 :1985

6 G¹ch èp l¸t yªu cÇu kü thuËt TCVN 4055 :19856
7 KÕt cÊu Bª tèng cèt thÐp toμn khèi TCVN 6414 :1998

8 C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng TCVN 5674 :1992

9 Bª t«ng, kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®é bÒn TCVN 5440 :1991

10 Xi m¨ng Poãcl¨ng TCVN 2682 :1992

11 Xi m¨ng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt TCVN 139 :1991

12 C¸t x©y dùng, yªu cÇu kü thuËt TCVN 1770 :1986

13 §¸ d¨m, sái dïng trong x©y dùng, yªu cÇu kü thuËt TCVN 1771 :1987

14 Bª t«ng nÆng-yªu cÇu b¶o d−ìng Èm TCVN 5592 :1991

15 V÷a x©y dùng, yªu cÇu kü thuËt TCVN 4314 :1986

16 H−íng dÉn pha trén vμ sö dông v÷a x©y dùng TCVN 4459 :1987

17 HÖ thèng cÊp n−íc bªn trong, qui ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu TCVN 4519 :1988

18 HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng trong nhμ TCVN 4125 :1985

19 Tiªu chuÈn nhμ n−íc vÒ gç vμ c¸c s¶n phÈm tõ gç TCVN 1231 :1979

20 HÖ thèng tiªu an toμn lao ®éng TCVN 2287 :1978

21 KÕt cÊu thÐp – gia c«ng l¾p r¸p vμ nghiÖm thu-yªu cÇu kü thuËt TCXD 170 : 1989

3.3) Qui tr×nh thùc hiÖn, kiÓm tra tõng c«ng viÖc
§Ó ®¶m b¶o thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®óng kü thuËt, mü thuËt, gi¶m bít
sai sãt, nhμ thÇu ®Ò ra Qui tr×nh thùc hiÖn, kiªm tra tõng c«ng viÖc nh− sau:
1- Bé phËn kü thuËt cña Ban chØ huy c«ng tr−êng xem xÐt kiÓm tra b¶n vÏ ®Ó
triÓn khai thi c«ng. §Ò ra biÖn ph¸p thi c«ng, kÕ ho¹ch thi c«ng. NÕu ph¸t hiÖn
b¶n vÏ bÞ sai sãt, bÊt hîp lý hoÆc c¸c cÊu kiÖn cÇn ph¶i triÓn khai chi tiÕt th×
ph¶i b¸o c¸o lªn Ban chØ huy c«ng tr−êng C«ng ty ®Ó gi¶i quyÕt.
2- Sau khi nhËn ®−îc b¸o c¸o, Ban chØ huy c«ng tr−êng c«ng ty sÏ tiÕn hμnh triÓn
khai chi tiÕt c¸c cÊu kiÖn, ®Ò ra ph−¬ng h−íng sö lý c¸c sai sãt vμ tr×nh duyÖt
víi Chñ ®Çu t− vμ T− vÊn thiÕt kÕ, T− vÊn gi¸m s¸t ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt. C¸c
lo¹i vËt t− ®−a vμo thi c«ng (®Æc biÖt lμ vËt t− quÝ hiÕm) còng ph¶i tr×nh duyÖt.
7
3- Khi ®· ®−îc phª duyÖt b¶n vÏ, biÖn ph¸p, c¸c mÉu vËt t− nhμ thÇu tiÕn hμnh
triÓn khai thi c«ng trong sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña Ban chØ huy c«ng tr−êng
c«ng ty, cña kü thuËt bªn A, T− vÊn gi¸m s¸t, T− vÊn thiÕt kÕ.
4- Tr−íc khi chuyÓn b−íc thi c«ng, nhμ thÇu sÏ tiÕn hμnh kiÓm tra nghiÖm thu
néi bé. Néi dung kiÓm tra lμ kÝch th−íc h×nh häc, tim trôc, cèt cao ®é, ®é ch¾c
ch¾n kÝn khÝt cña cèp pha, vÞ trÝ sè l−îng, ®−êng kÝnh, kÝch th−íc h×nh häc cña
cèt thÐp, kiÓm tra cèt liÖu cho bª t«ng, n−íc thi c«ng, c¸c chhi tiÕt ch«n s½n.
5- Sau khi kiÓm tra, nghiÖm thu néi bé hoμn tÊt míi tiÕn hμnh nghiÖm thu víi
Chñ ®Çu t−, T− vÊn gi¸m s¸t.
IV. biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt cña c«ng tr×nh
.1) C«ng t¸c tr¾c ®Þa c«ng tr×nh
C«ng t¸c tr¾c ®¹c ®ãng vai trß hÕt søc quan träng, nã gióp cho viÖc thi c«ng
x©y dùng ®−îc chÝnh x¸c h×nh d¸ng, kÝch th−íc vÒ h×nh häc cña c«ng tr×nh, ®¶m b¶o
®é th¼ng ®øng, ®é nghiªng kÕt cÊu, x¸c ®Þnh ®óng vÞ trÝ tim trôc cña c¸c c«ng tr×nh,
cña c¸c cÊu kiÖn vμ hÖ thèng kü thuËt, ®−êng èng, lo¹i trõ tèi thiÓu nh÷ng sai sãt cho
c«ng t¸c thi c«ng. C«ng t¸c tr¾c ®¹c ph¶i tu©n thñ theo TCVN 3972-85.
§Þnh vÞ c«ng tr×nh: Sau khi nhËn bμn giao cña Bªn A vÒ mÆt b»ng, mèc vμ cèt cña
khu vùc. Dùa vμo b¶n vÏ mÆt b»ng ®Þnh vÞ, tiÕn hμnh ®o ®¹c b»ng m¸y.
§Þnh vÞ vÞ trÝ vμ cèt cao ± 0,000 cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh dùa vμo tæng mÆt
b»ng khu vùc, sau ®ã lμm v¨n b¶n x¸c nhËn víi Ban qu¶n lý dù ¸n trªn c¬ së t¸c gi¶
thiÕt kÕ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ gi¶i ph¸p kü thuËt vÞ trÝ, cèt cao ± 0,000. §Þnh vÞ c«ng
tr×nh trong ph¹m vi ®Êt theo thiÕt kÕ.
Thμnh lËp l−íi khèng chÕ thi c«ng lμm ph−¬ng tiÖn cho toμn bé c«ng t¸c tr¾c
®¹c.TiÕn hμnh ®Æt mèc quan tr¾c cho c«ng tr×nh. C¸c quan tr¾c nμy nh»m theo dâi
¶nh h−ëng cña qu¸ tr×nh thi c«ng ®Õn biÕn d¹ng cña b¶n th©n c«ng tr×nh.
C¸c mèc quan tr¾c, thiÕt bÞ quan tr¾c ph¶i ®−îc b¶o vÖ qu¶n lý chÆt chÏ, sö dông
trªn c«ng tr×nh ph¶i cã sù chÊp thuËn cña chñ ®Çu t−. ThiÕt bÞ ®o ph¶i ®−îc kiÓm
®Þnh hiÖu chØnh, ph¶i trong thêi h¹n sö dông cho phÐp.
C«ng tr×nh ®−îc ®ãng Ýt nhÊt lμ 2 cäc mèc chÝnh, c¸c cäc mèc c¸ch xa mÐp c«ng
tr×nh Ýt nhÊt lμ 3 mÐt. Khi thi c«ng dùa vμo cäc mèc triÓn khai ®o chi tiÕt c¸c trôc
®Þnh vÞ cña nhμ.


8
LËp hå s¬ c¸c mèc quan tr¾c vμ b¸o c¸o quan tr¾c th−êng xuyªn theo tõng giai
®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh ®Ó theo dâi biÕn d¹ng vμ nh÷ng sai lÖch vÞ trÝ, kÞp thêi cã
gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt.
2)c«ng t¸c Ðp cäc
2.1C«ng t¸c chuÈn bÞ:
a.ChuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng:
+Khu vùc xÕp cäc ph¶i n»m ngoμi khu vùc Ðp cäc,®−êng ®i tõ chç xÕp cäc ®Õn chç
Ðp cäc ph¶i b»ng ph¼ng kh«ng ghå ghÒ låi,lâm.
+ Cäc ph¶i v¹ch s½n ®−êng t©m ®Ó khi Ðp tiÖn lîi cho viÖc c©n ,chØnh .
+Lo¹i bá nh÷ng cäc kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ kÜ thuËt.
+ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt,kÕt qu¶ xuyªn
tÜnh .
+ §Þnh vÞ vμ gi¸c mãng c«ng tr×nh
b.thiÕt bÞ thi c«ng
* ThiÕt bÞ Ðp cäc:
ThiÕt bÞ Ðp cäc ph¶i cã c¸c chøng chØ , cã lý lÞch m¸y do n¬i s¶n xuÊt cÊp vμ c¬
quan thÈm quyÒn kiÓm tra x¸c nhËn ®Æc tÝnh kü thuËt cña thiÕt bÞ.
§èi víi thiÕt bÞ Ðp cäc b»ng hÖ kÝch thuû lùc cÇn ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt c¬ b¶n
sau:
+ L−u l−îng b¬m dÇu
+ ¸p lùc b¬m dÇu lín nhÊt
+ DiÖn tÝch ®¸y pitt«ng
+ Hμnh tr×nh h÷u hiÖu cña pitt«ng
+ PhiÕu kiÓm ®Þnh chÊt l−îng ®ång hå ®o ¸p lùc ®Çu vμ van chÞu ¸p do c¬ quan
cã thÈm quyÒn cÊp.
ThiÕt bÞ Ðp cäc ®−îc lùa chän ®Ó sö dông vμo c«ng tr×nh ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu
cÇu sau:
+ Lùc Ðp lín nhÊt cña thiÕt bÞ kh«ng nhá h¬n 1.4 lÇn lùc Ðp lín nhÊt (Pep)max t¸c
®éng lªn cäc do thiÕt kÕ quy ®Þnh
+ Lùc Ðp cña thiÕt bÞ ph¶i ®¶m b¶o t¸c dông ®óng däc trôc cäc khi Ðp ®Ønh
hoÆc t¸c dông ®Òu trªn c¸c mÆt bªn cäc khi Ðp «m.
+ Qu¸ tr×nh Ðp kh«ng g©y ra lùc ngang t¸c ®éng vμo cäc
+ ChuyÓn ®éng cña pitt«ng kÝch hoÆc têi c¸ ph¶i ®Òu vμ khèng chÕ ®−îc tèc ®é
Ðp cäc.
+ §ång hå ®o ¸p lùc ph¶i phï hîp víi kho¶ng lùc ®o.
+ ThiÕt bÞ Ðp cäc ph¶i cã van gi÷ ®−îc ¸p lùc khi t¾t m¸y.


9
+ ThiÕt bÞ Ðp cäc ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vËn hμnh theo ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ
an toμn lao ®éng khi thi c«ng.
Gi¸ trÞ ¸p lùc ®o lín nhÊt cña ®ång hå kh«ng v−ît qu¸ hai lÇn ¸p lùc ®o khi Ðp
cäc. ChØ nªn huy ®éng kho¶ng 0,7 0,8 kh¶ n¨ng tèi ®a cña thiÕt bÞ .
* chän m¸y Ðp cäc:
- Cäc cã tiÕt diÖn lμ: 30 × 30 (cm) chiÒu dμi mçi ®o¹n 8.0 (m).
- Søc chÞu t¶i cña cäc: P = 49,34 (KN) = 49,34 (T)
- §Ó ®¶m b¶o cäc ®−îc Ðp ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ, lùc Ðp cña m¸y ph¶i tho¶ m·n ®iÒu
kiÖn: PÐp min > 1.5 × 49,34 = 74,01 (T).
- Ta chän m¸y Ðp thuû lùc cã løc nÐn lín nhÊt lμ: PÐp = 150 (T).
- Träng l−îng ®èi träng cña mçi bªn dμn Ðp:
PÐp > PÐp min/ 2 = 74,01/ 2 = 37,05 (T).
- Dïng c¸c khèi bªt«ng cã kÝch th−íc 1.0 × 1.0 × 2.0 (m) cã träng l−îng 5 (T) lμm
®èi träng, mçi bªn dμn Ðp ®Æt 9 khèi bªt«ng cã tæng träng l−îng lμ 45 (T)
- §Æc biÖt khi Ðp cäc trôc 1 cña c«ng tr×nh do v−íng bê t−êng cña c«ng tr×nh bªn
c¹nh nªn kh«ng thÓ chÊt t¶i ®èi xøng trªn dμn Ðp mμ ta ph¶i chÊt t¶i bÊt ®èi xøng
nªn cã ®iÒu kiÖn dù phßng sè khèi bª t«ng cã thÓ nhiÒu h¬n so víi tÝnh to¸n.
2.2.C«ng t¸c chuÈn bÞ:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng,dän dÑp vμ san b»ng c¸c ch−íng ng¹i vËt.
VËn chuyÓn cäc bªt«ng ®Õn c«ng tr×nh. §èi víi cäc bªt«ng cÇn l−u ý: §é vªnh cho
phÐp cña vμnh thÐp nèi kh«ng lín h¬n 1% so víi mÆt ph¼ng vu«ng gãc trôc cäc. BÒ
mÆt bª t«ng ®Çu cäc ph¶i ph¼ng. Trôc cña ®o¹n cäc ph¶i ®i qua t©m vμ vu«ng gãc
víi 2 tiÕt diÖn ®Çu cäc. MÆt ph¼ng bª t«ng ®Çu cäc vμ mÆt ph¼ng chøa c¸c mÐp vμnh
thÐp nèi ph¶i trïng nhau. ChØ chÊp nhËn tr−êng hîp mÆt ph¼ng bª t«ng song song
vμ nh« cao h¬n mÆt ph¼ng mÐp vμnh thÐp nèi kh«ng qu¸ 1 mm
2.3.Tr×nh tù thi c«ng.
Qu¸ tr×nh Ðp cäc trong hè mãng gåm c¸c b−íc sau:
a.ChuÈn bÞ:
- X¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÞ trÝ c¸c cäc cÇn Ðp qua c«ng t¸c ®Þnh vÞ vμ gi¸c mãng.
-NÕu ®Êt lón th× ph¶i dïng gç chÌn lãt xuèng tr−íc ®Ó ®¶m b¶o ch©n ®Õ æn ®Þnh vμ
ph¼ng ngang trong suèt qu¸ tr×nh Ðp cäc.
-CÈu l¾p khung ®Õ vμo ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ.
-ChÊt ®èi träng lªn khung ®Õ.
-CÈu l¾p gi¸ Ðp vμo khung ®Õ,dÞnh vÞ chÝnh x¸c vμ ®iÒu chØnh cho gi¸ Ðp ®øng
th¼ng.
b. Qu¸ tr×nh thi c«ng Ðp cäc:

10
B−íc 1: Ðp ®o¹n cäc ®Çu tiªn C1, cÈu dùng cäc vμo gi¸ Ðp,®iÒu chØnh mòi cäc vμo
®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ vμ ®iÒu chØnh trôc cäc th¼ng ®øng.
§é th¼ng ®øng cña ®o¹n cäc ®Çu tiªn ¶nh h−ëng lín ®Õn ®é th¼ng ®øng cña toμn
bé cäc do ®ã ®o¹n cäc ®Çu tiªn C1 ph¶i ®−îc dùng l¾p cÈn thËn, ph¶i c¨n chØnh ®Ó
trôc cña C1 trïng vÝ ®−êng trôc cña kÝch ®i qua ®iÓm ®Þnh vÞ cäc. §é sai lÖch t©m
kh«ng qu¸ 1 cm.
§Çu trªn cña C1 ph¶i ®−îc g¾n chÆt vμo thanh ®Þnh h−íng cña khung m¸y.. NÕu
m¸y kh«ng cã thanh ®Þnh h−íng th× ®¸y kÝch ( hoÆc ®Çu pittong ) ph¶i cã thanh ®Þnh
h−íng. Khi ®ã ®Çu cäc ph¶i tiÕp xóc chÆt víi chóng.
Khi 2 mÆt mas¸t tiÕp xóc chÆt víi mÆt bªn cäc C1 th× ®iÒu khiÓn van t¨ng dÇn ¸p
lùc. Nh÷ng gi©y ®Çu tiªn ¸p lùc ®Çu t¨ng chËm ®Òu, ®Ó ®o¹n C1 c¾m s©u dÇn vμo ®Êt
mét c¸ch nhÑ nhμng víi vËn tèc xuyªn kh«ng qu¸ 1 cm/ s.
Khi ph¸t hiÖn thÊy nghiªng ph¶i dõng l¹i, c¨n chØnh ngay.
B−íc2:TiÕn hμnh Ðp ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ (Ðp ®o¹n cäc trung gian C2):
Khi ®· Ðp ®o¹n cäc ®Çu tiªn C1 xuèng ®é s©u theo thiÕt kÕ th× tiÕn hμnh l¾p nèi vμ
Ðp c¸c ®o¹n cäc trung gian C2 .
KiÓm tra bÒ mÆt hai ®Çu cña ®o¹n C2 , söa ch÷a cho thËt ph¼ng.
KiÓm tra c¸c chi tiÕt mèi nèi ®o¹n cäc vμ chuÈn bÞ m¸y hμn.
L¾p ®Æt ®o¹n C2 vμo vÞ trÝ Ðp. C¨n chØnh ®Ó ®−êng trôc cña C2 trïng víi trôc kÝch
vμ ®−êng trôc C1. §é nghiªng cña C2 kh«ng qu¸ 1 %.Tr−íc vμ sau khi hμn ph¶i kiÓm
tra ®é th¼ng ®øng cña cäc b»ng ni v« .Gia lªn cäc mét lùc t¹o tiÕp xóc sao cho ¸p lùc
ë mÆt tiÕp xóc kho¶ng 3 4 KG/cm2 råi míi tiÕn hμnh hμn nèi cäc theo quy ®Þnh cña
thiÕt kÕ.
TiÕn hμnh Ðp ®o¹n cäc C2. T¨ng dÇn ¸p lùc nÐn ®Ó m¸y Ðp cã ®ñ thêi gian cÇn thiÕt
t¹o ®ñ lùc Ðp th¾ng lùc mas¸t vμ lùc kh¸ng cña ®Êt ë mòi cäc ®Ó cäc chuyÓn ®éng.
Thêi ®iÓm ®Çu C2 ®i s©u vμo lßng ®Êt víi vËn tèc xuyªn kh«ng qu¸ 1 cm/s.
Khi ®o¹n C2 chuyÓn ®éng ®Òu th× míi cho cäc chuyÓn ®éng víi vËn tèc xuyªn kh«ng
qu¸ 2 cm/s.
Khi lùc nÐn t¨ng ®ét ngét tøc lμ mòi cäc ®· gÆp líp ®Êt cøng h¬n ( hoÆc gÆp dÞ vËt
côc bé ) cÇn ph¶i gi¶m tèc ®é nÐn ®Ó cäc cã ®ñ kh¶ n¨ng vμo ®Êt cøng h¬n ( hoÆc
ph¶i kiÓm tra dÞ vËt ®Ó xö lý ) vμ gi÷ ®Ó lùc Ðp kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ tèi ®a cho
phÐp.
Trong qu¸ tr×nh Ðp cäc, ph¶i chÊt thªm ®èi träng lªn khung s−ên ®ång thêi víi
qu¸ tr×nh gia t¨ng lùc Ðp.Theo yªu cÇu,träng l−îng ®èi träng lªn khung s−ên ®ång
thêi víi qu¸ trÝnh gia t¨ng lùc Ðp.Theo yªu cÇu,träng l−îng ®èi träng ph¶i t¨ng 1,511
lÇn lùc Ðp .Do cäc gåm nhiÒu ®o¹n nªn khi Ðp xong mçi ®o¹n cäc ph¶i tiÕn hμnh nèi
cäc b»ng c¸ch n©ng khung di ®éng cña gi¸ Ðp lªn,cÈu dùng ®o¹n kÕ tiÕp vμo gi¸ Ðp.
Yªu cÇu ®èi víi viÖc hμn nèi cäc :
- Trôc cña ®o¹n cäc ®−îc nèi trïng víi ph−¬ng nÐn.
- BÒ mÆt bª t«ng ë 2 ®Çu ®äc cäc ph¶i tiÕp xóc khÝt víi nhau, tr−êng hîp tiÕp xóc
kh«ng khÝt ph¶i cã biÖn ph¸p lμm khÝt.
- KÝch th−íc ®−êng hμn ph¶i ®¶m b¶o so víi thiÕt kÕ.
- §−êng hμn nèi c¸c ®o¹n cäc ph¶i cã ®Òu trªn c¶ 4 mÆt cña cäc theo thiÕt kÕ.
- BÒ mÆt c¸c chç tiÕp xóc ph¶i ph¼ng, sai lÖch kh«ng qu¸ 1% vμ kh«ng cã ba via.
B−íc 3: Ðp ©m Khi Ðp ®o¹n cäc cuèi cïng(®o¹n thø 4)®Õn mÆt ®Êt,cÈu dùng ®o¹n
cäc lâi(b»ng thÐp) chôp vμo ®Çu cäc råi tiÕp tôc Ðp lâi cäc ®Ó ®Çu cäc c¾m ®Õn ®é s©u
thiÕt kÕ.®o¹n lâi nμy sÏ ®−îc kÐo lªn ®Ó tiÕp tôc cho cäc kh¸c.
B−íc 4:Sau khi Ðp xong mét cäc,tr−ît hÖ gi¸ Ðp trªn khung ®Õ ®Õn vÞ trÝ tiÕp theo
®Ó tiÕp tôc Ðp.Trong qu¸ tr×nh Ðp cäc trªn mãng thø nhÊt ,dïng cÇn trôc cÈu dμn ®Õ
thø 2 vμo vÞ trÝ hè mãng thø hai.
Sau khi Ðp xong mét mãng , di chuyÓn c¶ hÖ khung Ðp ®Õn dμn ®Õ thø 2 ®· ®−îc ®Æt
tr−íc ë hè mãng thø 2.Sau ®ã cÈu ®èi träng tõ dμn ®Õ 1 ®Õn dμn ®Õ 2.
KÕt thóc viÖc Ðp xong mét cäc:
Cäc ®−îc c«ng nhËn lμ Ðp xong khi tho¶ m·n hai ®iÒu kiÖn sau:
+ ChiÒu dμi cäc ®−îc Ðp s©u trong lßng ®Êt kh«ng nhá h¬n chiÒu dμi ng¾n nhÊt do
thiÕt kÕ quy ®Þnh.
+ Lùc Ðp t¹i thêi ®iÓm cuèi cïng ph¶i ®¹t trÞ sè thiÕt kÕ quy ®Þnh trªn suèt chiÒu
s©u xuyªn lín h¬n ba lÇn ®−êng kÝnh hoÆc c¹nh cäc. Trong kho¶ng ®ã vËn tèc xuyªn
kh«ng qu¸ 1 cm/s.
Tr−êng hîp kh«ng ®¹t hai ®iÒu kiÖn trªn , ph¶i b¸o cho chñ c«ng tr×nh vμ c¬ quan
thiÕt kÕ ®Ó xö lý. Khi cÇn thiÕt lμm kh¶o s¸t ®Êt bæ sung, lμm thÝ nghiÖm kiÓm tra ®Ó
cã c¬ së kÕt luËn xö lý.
Cäc nghiªng qóa quy ®Þnh ( lín h¬n 1% ) , cäc Ðp dë dang do gÆp dÞ vËt æ c¸t, vØa
sÐt cøng bÊt th−êng, cäc bÞ vì... ®Òu ph¶i xö lý b»ng c¸ch nhæ lªn Ðp l¹i hoÆc Ðp bæ
sung cäc míi (do thiÕt kÕ chØ ®Þnh ).
Dïng ph−¬ng ph¸p khoan thÝch hîp ®Ó ph¸ dÞ vËt, xuyªn qua æ c¸t , vØa sÐt cøng...
Khi lùc Ðp võa ®¹t trÞ sè thiÕt kÕ mμ cäc kh«ng xuèng ®−îc n÷a, trong khi ®ã lùc
Ðp t¸c ®éng lªn cäc tiÕp tôc t¨ng v−ît qu¸ lùc Ðp lín nhÊt (Pep)max th× tr−íc khi dõng
Ðp ph¶i dïng van gi÷ lùc duy tr× (Pep)max trong thêi gian 5 phót.
Tr−êng hîp m¸y Ðp kh«ng cã van gi÷ th× ph¶i Ðp nh¸y tõ ba ®Õn n¨m lÇn víi lùc
Ðp (Pep)max .

12
c. Sai sè cho phÐp :
T¹i vÞ trÝ cao ®¸y ®μi ®Çu cäc kh«ng ®−îc sai sè qu¸ 75mm so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ ,
®é nghiªng cña cäc kh«ng qu¸ 1% .
d.Thêi ®iÓm kho¸ ®Çu cäc:
Thêi ®iÓm kho¸ ®Çu cäc tõng phÇn hoÆc ®ång lo¹t do thiÕt kÕ quy ®Þnh.
Môc ®Ých kho¸ ®Çu cäc ®Ó
Huy ®éng cäc vμo lμm viÖc ë thêi ®iÓm thÝch hîp trong qu¸ tr×nh t¨ng t¶i cña c«ng
tr×nh. §¶m b¶o cho c«ng tr×nh kh«ng chÞu nh÷ng ®é lón lín hoÆc lón kh«ng ®Òu.
- ViÖc kho¸ ®Çu cäc ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ :
+ Söa ®Çu cäc cho ®óng cao ®é thiÕt kÕ .
+ Tr−êng hîp lç Ðp cäc kh«ng ®¶m b¶o ®é c«n theo quy ®Þnh cÇn ph¶i söa ch÷a
®é c«n, ®¸nh nh¸m c¸c mÆt bªn cña lç cäc.
+ §æ bï xung quanh cäc b»ng c¸t h¹t trung, ®Çm chÆt cho tíi cao ®é cña líp bª
t«ng lãt.
+ §Æt l−íi thÐp cho ®Çu cäc.
- Bª t«ng kho¸ ®Çu cäc ph¶i cã m¸c kh«ng nhá h¬n m¸c bª t«ng cña ®μi mãng vμ
ph¶i cã phô gia tr−¬ng në, ®¶m b¶o ®é tr−¬ng në 0,02
- Cho cäc ngμm vμo ®μi 10 cm th× ®Çu cäc ph¶i n»m ë cao ®é 1,55 m.
e. B¸o c¸o lý lÞch Ðp cäc .
Lý lÞch Ðp cäc ph¶i ®−îc ghi chÐp ngay trong qu¸ tr×nh thi c«ng gåm c¸c néi dung
sau :
- Ngμy ®óc cäc .
- Sè hiÖu cäc , vÞ trÝ vμ kÝch th−íc cäc .
- ChiÒu s©u Ðp cäc , sè ®èt cäc vμ mèi nèi cäc .
- ThiÕt bÞ Ðp coc, kh¶ n¨ng kÝch Ðp, hμnh tr×nh kÝch,diÖn tÝch pÝt«ng, l−u l−îng
dÇu, ¸p lùc b¬m dÇu lín nhÊt.
- ¸p lùc hoÆc t¶i träng Ðp cäc trong tõng ®o¹n 1m hoÆc trong mét ®èt cäc -l−u
ý khi cäc tiÕp xóc víi líp ®Êt lãt (¸p lùc kÝch hoÆc t¶i träng nÐn t¨ng dÇn ) th×
gi¶m tèc ®é Ðp cäc , ®ång thêi ®äc ¸p lùc hoÆc lùc nÐn cäc trong tõng ®o¹n 20
cm.
- ¸p lùc dõng Ðp cäc.
- Lo¹i ®Öm ®Çu cäc.
- Tr×nh tù Ðp cäc trong nhãm.
- Nh÷ng vÊn ®Ò kü thuËt c¶n trë c«ng t¸c Ðp cäc theo thiÕt kÕ , c¸c sai sè vÒ vÞ
trÝ vμ ®é nghiªng.
- Tªn c¸n bé gi¸m s¸t tæ tr−ëng thi c«ng.


13
* Trªn ®©y lμ toμn bé kÜ thuËt Ðp cäc cho phÇn cäc thÝ nghiÖm còng nh− thi
c«ng cäc ®¹i trμ.l−u ý phÇn cäc thÝ nghiÖm ph¶i tiÕn hμnh theo ®óng tiªu chuÈn
cäc thÝ nghiªm nh− thiÕt kÕ quy ®Þnh vμ TCXD 269-2002 .Sau khi cäc thÝ nghiÖm
®¹t tiªu chuÈn thiÕt kÕ vμ ®−îc ®¬n vÞ t− vÊn thiÕt kÕ gi¸m s¸t cho phÐp th× míi
tiÕn hμnh thi c«ng cäc ®¹i trμ.
3. BiÖn ph¸p thi c«ng ®μo ®Êt, lÊp ®Êt hè mãng
a.C«ng t¸c ®μo ®Êt hè mãng:
Do thiÕt kÕ toμn bé mãng cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh lμ mãng cäc Ðp, cèt nÒn
®Æt mãng 1,75m, khèi l−îng ®μo ®Êt lín, nÒn nhμ thÇu chän gi¶i ph¸p ®μo ®Êt
b»ng m¸y kÕt hîp víi söa thñ c«ng. §Êt ®μo 1 phÇn ®−îc vËn chuyÓn ra khái
c«ngtr−êng ®æ vÒ b·i th¶i, mét phÇn ®Ó l¹i xung quanh hè mãng vμ c¸c khu ®Êt ch−a
khëi c«ng ®Ó sau nμy lÊp ®Êt hè mãng, t«n nÒn.
M¸y ®μo sÏ ®μo ®Õn c¸ch cao ®é thiÕt kÕ cña hè mãng (c¸c ®Çu cäc) kho¶ng 50
cm th× dõng l¹i vμ cho thñ c«ng söa ®Õn cao ®é thiÕt kÕ .
Mãng ®−îc ®μo theo ®é v¸t thiÕt kÕ ®Ó tr¸nh s¹t lë
Trong qu¸ tr×nh thi c«ng lu«n cã bé phËn tr¾c ®¹c theo dâi ®Ó kiÓm tra cao ®é
hè mãng.
b.C«ng t¸c lÊp ®Êt hè mãng:
C«ng t¸c lÊp ®Êt hè mãng ®−îc thùc hiÖn sau khi bª t«ng ®μi mãng vμ gi»ng
mãng ®· ®−îc nghiÖm thu vμ cho phÐp chuyÓn b−íc thi c«ng. Thi c«ng lÊp ®Êt hè
mãng b»ng m¸y kÕt hîp víi thñ c«ng. §Êt ®−îc lÊp theo tõng ®ît vμ ®Çm chÆt b»ng
m¸y ®Çm cãc Mikasa ®Õn ®é chÆt thiÕt kÕ.
§Êt lÊp mãng vμ c¸t t«n nÒn ®−îc chia thμnh tõng líp dμy tõ 20-25cm, ®Çm
chÆt b»ng m¸y ®Çm cãc ®Õn ®é chÆt ,kÕt hîp ®Çm thñ c«ng ë c¸c gãc c¹nh.
4. BiÖn ph¸p, yªu cÇu cho c«ng t¸c l¾p dùng, th¸o dì cèp pha.
Gi¶i ph¸p cèp pha, dμn gi¸o cho dù ¸n lμ cèp pha, dμn gi¸o thÐp ®Þnh h×nh. Ngoμi
ra cßn kÕt hîp víi cèp pha vμ c©y chèng gç ®Ó l¾p dùng cho c¸c kÕt cÊu nhá, lÎ.
Yªu cÇu kü thuËt cña cèp pha:
Cèp pha vμ ®μ gi¸o ®−îc thiÕt kÕ vμ thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o ®é cøng, æn ®Þnh, dÔ
th¸o l¾p, kh«ng g©y khã kh¨n cho viÖc ®Æt cèt thÐp, ®æ vμ ®Çm bª t«ng.
Cèp pha ph¶i ®−îc ghÐp kÝn, khÝt ®Ó kh«ng lμm mÊt n−íc xim¨ng khi ®æ vμ ®Çm
bª t«ng, ®ång thêi b¶o vÖ ®−îc bª t«ng míi ®æ d−íi t¸c ®éng cña thêi tiÕt.


14
Cèp pha dÇm, sμn ®−îc ghÐp tr−íc l¾p ®Æt cèt thÐp, cèp pha cét ®−îc ghÐp sau khi
l¾p ®Æt cèt thÐp.
L¾p ®Æt v¸n khu«n mãng cét.
- V¸n khu«n ®μi cäc vμ dÇm mãng ®−îc l¾p sau khi ®· l¾p dùng cèt thÐp
- C¨ng d©y theo trôc tim cét theo 2 ph−¬ng ®Ó lμm chuÈn .
- GhÐp vμn khu«n theo ®óng kÝch th−íc cña tõng mãng cô thÓ .
- X¸c ®Þnh trung ®iÓm cña tõng c¹nh v¸n khu«n, qua c¸c vÞ trÝ ®ã ®ãng c¸c nÑp gç
vu«ng gãc víi nhau ®Ó gia c−êng.
- Cè ®Þnh v¸n khu«n b»ng c¸c thanh chèng cäc cõ .
V¸n khu«n cét.
- Tr−íc tiªn ph¶i tiÕn hμnh ®æ mÇm cét cao 50mm ®Ó t¹o d−ìng dùng v¸n khu«n.
L−u ý ®Æt s½n c¸c thÐp chê trªn sμn ®Ó t¹o chç neo cho cèp pha cét.
- Gia c«ng thμnh tõng m¶ng cã kÝch th−íc b»ng kÝch th−íc cña 1 mÆt cét.
- GhÐp c¸c m¶ng theo kÝch th−íc cô thÓ cña tõng cét.
- Dïng g«ng (b»ng thÐp hoÆc gç cè ®Þnh ), kho¶ng c¸ch c¸c g«ng kho¶ng 50 cm .
- Chó ý : ph¶i ®Ó cöa sæ ®Ó ®æ bª t«ng, ch©n cét cã trõa lç ®Ó vÖ sinh tr−íc khi ®æ bª
t«ng.
* C¸ch l¾p ghÐp :
-V¹ch mÆt c¾t cét lªn ch©n sμn, nÒn .
- Ghim khung cè ®Þnh ch©n cét b»ng c¸c ®Öm gç ®Æt s½n trong lßng khèi mãng ®Ó
lμm c÷ .
- Dùng lÇn l−ît c¸c m¶ng phÝa trong råi ®Õn c¸c m¶ng phÝa ngoμi råi ®ãng ®inh liªn
kÕt 4 m¶ng víi nhau , l¾p g«ng vμ nªm chÆt.
- Dïng däi kiÓm tra l¹i ®é th¼ng ®øng cña cét.
- Cè ®Þnh v¸n khu«n cét b»ng c¸c neo hoÆc c©y chèng.
V¸n khu«n dÇm.
Gåm 2 v¸n khu«n thμnh vμ 1 v¸n khu«n ®¸y. C¸ch l¾p dùng nh− sau :
- X¸c ®Þnh tim dÇm .
- R¶i v¸n lãt ®Ó ®Æt ch©n cét .
- §Æt c©y chèng ch÷ T , ®Æt 2 c©y chèng s¸t cét, cè ®Þnh 2 cét chèng, ®Æt thªm mét sè
cét däc theo tim dÇm .
- R¶i v¸n ®¸y dÇm trªn xμ ®ì cét chèng T , cè ®Þnh 2 ®Çu b»ng
c¸c gi»ng .
- §Æt c¸c tÊm v¸n khu«n thμnh dÇm, ®ãng ®inh liªn kÕt víi ®¸y dÇm, cè ®Þnh mÐp
trªn b»ng c¸c g«ng , c©y chèng xiªn , bu l«ng .
- KiÓm tra tim dÇm , chØnh cao ®é ®¸y dÇm cho ®óng thiÕt kÕ .
V¸n khu«n sμn .


15
- Dïng v¸n khu«n thÐp ®Æt trªn hÖ dμn gi¸o ch÷ A chÞu lùc b»ng thÐp vμ hÖ xμ gå
b»ng gç, dïng tèi ®a diÖn tÝch v¸n khu«n thÐp ®Þnh h×nh, víi c¸c diÖn tÝch cßn l¹i th×
dïng kÕt hîp v¸n khu«n gç.
- Theo chu vi sμn cã v¸n diÒm v¸n diÒm ®−îc liªn kÕt ®inh con ®Øa vμo thμnh v¸n
khu«n dÇm vμ dÇm ®ì v¸n khu«n dÇm.
Chó ý: Sau khi tiÕn hμnh xong c«ng t¸c v¸n khu«n th× ph¶i kiÓm tra , nghiÖm thu v¸n
khu«n theo néi dung sau:
- KiÓm tra h×nh d¸ng kÝch th−íc theo B¶ng 2-TCVN 4453 : 1995
- KiÓm tra ®é cøng v÷ng cña hÖ ®ì, hÖ chèng.
- §é ph¼ng cña mÆt ph¶i v¸n khu«n (bÒ mÆt tiÕp xóc víi mÆt bª t«ng).
- KiÓm tra kÏ hë gi÷a c¸c tÊm ghÐp víi nhau.
- KiÓm tra chi tiÕt ch«n ngÇm.
- KiÓm tra tim cèt , kÝch th−íc kÕt cÊu.
- Kho¶ng c¸ch v¸n khu«n víi cèt thÐp.
- KiÓm tra líp chèng dÝnh, kiÓm tra vÖ sinh cèp pha.
C«ng t¸c th¸o dì v¸n khu«n:
Cèp pha ®μ gi¸o chØ ®−îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t ®−îc c−êng ®é cÇn thiÕt ®Ó kÕt
cÊu chÞu ®−îc träng l−îng b¶n th©n vμ c¸c t¶i träng t¸c ®éng kh¸c trong giai ®o¹n
thi c«ng sau. Khi th¸o dì cèp pha, ®μ gi¸o tr¸nh g©y øng suÊt ®ét ngét hoÆc va ch¹m
m¹nh ®Õn kÕt cÊu bª t«ng.
C¸c bé phËn cèp pha, ®μ gi¸o kh«ng cßn chÞu lùc sau khi bª t«ng ®· ®ãng r¾n (cèp
pha thμnh dÇm, t−êng, cét) cã thÓ ®−îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t c−êng ®é trªn
50%daN/cm2.
KÕt cÊu « v¨ng, c«ng x«n, sª n« chØ ®−îc th¸o cét chèng vμ cèp pha ®¸y khi c−êng
®é bª t«ng ®ñ m¸c thiÕt kÕ.
Khi th¸o dì cèp pha ®μ gi¸o ë c¸c tÊm sμn ®æ bª t«ng toμn khèi cña nhμ nhiÒu tÇng
nªn thùc hiÖn nh− sau:
-Gi÷ l¹i toμn bé ®μ gi¸o vμ cét chèng ë tÊm sμn n»m kÒ d−íi tÊm sμn s¾p ®æ bª t«ng
-Th¸o dì tõng bé phËn cét chèng cèp pha cña tÊm sμn d−íi n÷a vμ gi÷ l¹i cét chèng
an toμn c¸ch nhau 3m d−íi c¸c dÇm cã nhÞp lín h¬n 4m.
§èi víi cèp pha ®μ gi¸o chÞu lùc cña kÕt cÊu ( ®¸y dÇm, sμn, cét chèng) nÕu kh«ng
cã c¸c chØ dÉn ®Æc biÖt cña thiÕt kÕ th× ®−îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t c−êng ®é lμ 50%
(7 ngμy) víi b¶n dÇm, vßm cã khÈu ®é nhá h¬n 2m, ®¹t c−êng ®é 70% (10 ngμy) víi
b¶n, dÇm, vßm cã khÈu ®é tõ 2-8m, ®¹t c−êng ®é 90% víi b¶n dÇm, vßm cã khÈu ®é
lín h¬n 8m.
5. BiÖn ph¸pthi c«ng, yªu cÇu kü thuËt c«ng t¸c cèt thÐp.
a . C¸c yªu cÇu cña kü thuËt.


16
Cèt thÐp ®−a vμo thi c«ng lμ thÐp ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ, cã chøng chØ kü
thuËt kÌm theo vμ cÇn lÊy mÉu thÝ nghiÖm kiÓm tra theo TCVN 197: 1985
Cèt thÐp tr−íc khi gia c«ng vμ tr−íc khi ®æ bª t«ng cÇn ®¶m b¶o:
-BÒ mÆt s¹ch, kh«ng dÝnh bïn ®Êt, dÇu mì, kh«ng cã vÈy s¾t vμ c¸c líp gØ
-C¸c thanh thÐp kh«ng bÞ bÑp, bÞ gi¶m tiÕt diÖn do lμm s¹ch hoÆc c¸c nguyªn nh©n
kh¸c kh«ng v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp lμ 2% ®−êng kÝnh. NÕu v−ît qu¸ gi¬i h¹n
nμy th× lo¹i thÐp ®ã ®−îc sö dông theo diÖn tÝch tiÕt diÖn thùc tÕ cßn l¹i.
-Cèt thÐp cÇn ®−îc kÐo, uèn vμ n¾n th¼ng
-Cèt thÐp sau khi gia c«ng l¾p dùng vÉn ph¶i ®¶m b¶o ®óng h×nh d¹ng kÝch th−íc,
®¶m b¶o chiÒu dÇy líp b¶o vÖ.
b . Gia c«ng cèt thÐp .
- Sö dông bμn n¾n, vam n¾n ®Ó n¾n th¼ng cèt thÐp (víi D =< 16) víi D>= D16 th×
dïng m¸y n¾n cèt thÐp.
- C¹o gØ tÊt c¶ c¸c thanh bÞ gØ.
- Víi c¸c thÐp D 20 th× dïng m¸y ®Ó
c¾t.
- Uèn cèt thÐp theo ®óng h×nh d¹ng vμ kÝch th−íc thiÕt kÕ ( víi thÐp D = 12 th× uèn b»ng m¸y).
c . B¶o qu¶n cèt thÐp sau khi gia c«ng .
- Sau khi gia c«ng, cèt thÐp ®−îc bã thμnh bã cã ®¸nh sè vμ xÕp thμnh tõng ®èng
theo tõng lo¹i riªng biÖt ®Ó tiÖn sö dông .
- C¸c ®èng ®−îc ®Ó ë cao 30 cm so víi mÆt nÒn kho ®Ó tr¸nh bÞ gØ. ChiÒu cao mçi
®èng thêi gian trén + thêi gian vËn
chuyÓn + thêi gian thi c«ng .
b.2 . Trén bª t«ng b»ng m¸y ®Æt t¹i c«ng tr−êng :
Bª t«ng cho tÊt c¶ c¸c kÕt cÊu cña c«ng tr×nh ®Òu ®−îc trén b»ng m¸y trén bª t«ng
500lÝt ®Æt t¹i hiÖn tr−êng.
CÊp phèi (Xi m¨ng, c¸t, ®¸ ) ph¶i ®óng theo thiÕt kÕ cÊp phèi ®−îc nhμ thÇu x©y
dùng, kiÓm tra, ®Ö tr×nh bªn A phª duyÖt. Thêi gian ph¶i ®ñ ®Ó vËt liÖu ®−îc trén
®Òu (kho¶ng 2,5 phót víi m¸y tr«n 500lÝt)
Tr×nh tù ®æ vËt liÖu vμo m¸y trén: Tr−íc hÕt ®æ 15-20% l−îng n−íc, sau ®ã ®æ
xim¨ng vμ cèt liÖu cïng mét lóc, ®ång thêi ®æ dÇn vμ liªn tôc phÇn n−íc cßn l¹i. Khi
dïng phô gia th× viÖc trén phô gia ph¶i theo chØ dÉn cña ng−êi s¶n xuÊt phô gia.
Trong qua tr×nh trén ®Ó tr¸nh hçn hîp bª t«ng b¸m dÝnh vμo thïng trén, cø sau 2
giê lμm viÖc cÇn ®æ vμo thïng trén cèt liÖu lín vμ n−íc cña mét mÎ tr«n vμ quay m¸y
trén kho¶ng 5 phót, sau ®ã cho c¸t vμ xi m¨ng vμo trén tiÕp theo thêi gian qui ®Þnh.
b.3. VËn chuyÓn vËt liÖu :
- Bª t«ng ®æ b»ng m¸y trén t¹i chç sÏ ®−îc vËn chuyÓn theo ph−¬ng th¼ng ®øng
b»ng vËn th¨ng vμ têi, vËn chuyÓn ngang b»ng xe c¶i tiÕn, xe cót kÝt.
- C¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i ®¶m b¶o bª t«ng kh«ng bÞ ph©n tÇng, kÝn khÝt ®Ó
®¶m b¶o kh«ng lμm mÊt n−íc xi m¨ng trong khi vËn chuyÓn.
- §−êng vËn chuyÓn ph¶i b»ng ph¼ng tiÖn lîi.
c . §æ bª t«ng :
-Tr−íc khi ®æ bª t«ng: kiÓm tra l¹i h×nh d¸ng, kÝch th−íc, khe hë cña v¸n khu«n.
KiÓm tra cèt thÐp, sμn gi¸o, sμn thao t¸c. ChuÈn bÞ c¸c v¸n gç ®Ó lμm sμn c«ng t¸c .
- ChiÒu cao r¬i tù do cña bª t«ng kh«ng qu¸ 1,5m - 2m ®Ó tr¸nh ph©n tÇng bª t«ng.
- Khi ®æ bª t«ng ph¶i ®æ theo tr×nh tù ®· ®Þnh, ®æ tõ xa ®Õn gÇn, tõ trong ra ngoμi,
b¾t ®Çu tõ chç thÊp tr−íc, ®æ theo tõng líp, xong líp nμo ®Çm líp Êy.
- Dïng ®Çm bμn cho sμn, ®Çm dïi cho cét, dÇm, t−êng.
- ChiÒu dμy líp ®æ bª t«ng tu©n theo b¶ng 16 TCVN4453: 1995 ®Ó phï hîp víi b¸n
kÝnh t¸c dông cña ®Çm.
- Bª t«ng ph¶i ®æ liªn tôc kh«ng ngõng tuú tiÖn, trong mçi kÕt cÊu m¹ch ngõng ph¶i
bè trÝ ë nh÷ng vÞ trÝ cã lùc c¾t vμ m« men uèn nhá.
- Khi trêi m−a ph¶i che ch¾n, kh«ng ®Ó n−íc m−a r¬i vμo bª t«ng. Trong tr−êng hîp
ngõng ®æ bª t«ng qua thêi h¹n qui ®Þnh ë b¶ng 18 TCVN 4453:1995.
- Bª t«ng mãng chØ ®−îc ®æ lªn líp ®Öm s¹ch trªn nÒn ®Êt cøng.
- §æ bª t«ng cét cã chiÒu cao nhá h¬n 5m vμ t−êng cã chiÒu cao nhá h¬n 3m th× nªn
®æ liªn tôc.

20
- Cét cã kÝch th−íc c¹nh nhá h¬n 40cm, t−êng cã chiÒu dÇy nhá h¬n15cm vμ c¸c cét
bÊt k× nh−ng cã ®ai cèt thÐp chång chÐo th× nªn ®æ liªn tôc trong tõng giai ®o¹n cã
chiÒu cao 1,5m.
- Cét cao h¬n 5m vμ t−êng cao h¬n 3m nªn chia lμm nhiÒu ®ît nh−ng ph¶i ®¶m b¶o
vÞ trÝ vμ cÊu t¹o m¹ch ngõng thi c«ng hîp lÝ
Bª t«ng dÇm vμ b¶n sμn ®−îc tiÕn hμnh ®ång thêi, khi dÇm cã kÝch th−íc lín h¬n
80cm cã thÓ ®æ riªng tõng phÇn nh−ng ph¶i bè trÝ m¹ch ngõng thi c«ng hîp lý.
d. §Çm bª t«ng :
§Çm bª t«ng lμ nh»m lμm cho hçn hîp bª t«ng ®−îc ®Æc ch¾c, bªn trong kh«ng
bÞ c¸c lç rçng, bªn mÆt ngoμi kh«ng bÞ rç, vμ lμm cho bª t«ng b¸m chÆt vμo cèt thÐp.
Yªu cÇu cña ®Çm lμ ph¶i ®Çm kü, kh«ng bá sãt vμ ®¶m b¶o thêi gian, nÕu ch−a ®Çm
®ñ thêi gian th× bª t«ng kh«ng ®−îc lÌn chÆt, kh«ng bÞ rçng, lç. Ng−îc l¹i, nÕu ®Çm
qu¸ l©u, bª t«ng sÏ nh·o ra, ®¸ sái to sÏ l¾ng xuèng, v÷a xim¨ng sÏ næi lªn trªn, bª
t«ng sÏ kh«ng ®−îc ®ång nhÊt.
§èi víi sμn, nÒn, m¸i th× dïng ®Çm bμn ®Ó ®Çm, khi ®Çm mÆt ph¶i kÐo tõ tõ, c¸c d¶i
chång lªn nhau 5-10cm. Thêi gian ®Çm ë 1 chç kho¶ng 30-50s
§èi víi cét, dÇm th× dïng ®Çm dïi ®Ó ®Çm, chiÒu s©u mçi líp bª t«ng khi ®Çm dïi
kho¶ng 30-50cm, kho¶ng c¸ch di chuyÓn ®Çm dïi kh«ng qu¸ 1,5 b¸n kÝnh t¸c dông
cña ®Çm. Thêi gian ®Çm kho¶ng 20-40s. Chó ý trong qu¸ tr×nh ®Çm tr¸nh lμm sai
lÖch cèt thÐp.
e. B¶o d−ìng bª t«ng :
B¶o d−ìng bª t«ng tøc lμ thùc hiÖn viÖc cung cÊp n−íc ®Çy ®ñ cho qu¸ tr×nh thuû
ho¸ cña xi m¨ng-qu¸ tr×nh ®«ng kÕt vμ ho¸ cøng cña bª t«ng. Trong ®iÒu kiÖn b×nh
th−êng.Ngay sau khi ®æ 4 giê nÕu trêi n¾ng ta ph¶i tiÕn hμnh che phñ bÒ mÆt b»ng
®Ó tr¸nh hiªn t−îng tr¾ng bÒ mÆt bª t«ng rÊt ¶nh h−ëng ®Õn c−êng ®é nhiÖt ®é
15oC trë lªn th× 7 ngμy ®Çu ph¶i t−íi n−íc th−êng xuyªn ®Ó gi÷ Èm, kho¶ng 3 giê t−íi
1 lÇn, ban ®ªm Ýt nhÊt 2 lÇn, nh÷ng ngμy sau mçi ngμy t−íi 3 lÇn. T−íi n−íc dïng
c¸ch phun (phun m−a nh©n t¹o), kh«ng ®−îc t−íi trùc tiÕp lªn bÒ mÆt bª t«ng míi
®«ng kÕt. N−íc dïng cho b¶o d−ìng, ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt nh− n−íc
dïng trén bª t«ng. Víi sμn m¸i cã thÓ b¶o d−ìng b»ng c¸ch x©y be, b¬m 1 ®an n−íc
®Ó b¶o d−ìng. Trong suèt qu¸ tr×nh b¶o d−ìng, kh«ng ®Ó bª t«ng kh« tr¾ng mÆt.
g . §æ bª t«ng mét sè kÕt cÊu cô thÓ :
§æ bª t«ng cét :
- Dïng m¸ng t«n ®−a bª t«ng vμo khèi ®æ qua c¸c cöa sæ.
- ChiÒu cao r¬i tù do cña bª t«ng kh«ng qu¸ 2m ®Ó bª t«ng kh«ng bi ph©n tÇng do
vËy ph¶i dïng c¸c cöa ®æ.21
- §Çm ®−îc ®−a vμo trong ®Ó ®Çm theo ph−¬ng th¼ng ®øng, khi ®Çm chó ý ®Çm kü
c¸c gãc , khi ®Çm kh«ng ®−îc ®Ó ch¹m cèt thÐp.
- Khi ®æ ®Õn cö sæ th× bÞt cöa l¹i vμ tiÕp tôc ®æ phÇn trªn.
- Khi ®æ bª t«ng cét líp d−íi cét th−êng bÞ rç do c¸c cèt liÖu to th−êng ø ®äng ë ®¸y
nªn ®Ó kh¾c phôc hiÖn t−îng nμy tr−íc khi ®æ bª t«ng ta ®æ 1 líp v÷a XM cã thμnh
phÇn 1/2 hoÆc 1/3 dμy kho¶ng 10 - 20 cm.
§æ bª t«ng sμn :
- Bª t«ng ®−îc lªn b»ng vËn th¨ng chuyÓn ra sμn b»ng xe c¶i tiÕn, xe cót kÝt.
- §Çm bª t«ng b»ng ®Çm dïi kÕt hîp ®Çm mÆt. §Çm dïi ®Ó ®Çm kÕt cÊu dÇm, ®Çm
mÆt ®Ó ®Çm b¶n sμn.
§æ bª t«ng mãng :
- Bª t«ng ®−îc ®æ trùc tiÕp vμo khèi ®æ hoÆc qua m¸ng .
- §Çm bª t«ng b»ng ®Çm dïi.
7. BiÖn ph¸p thi c«ng x©y.
1. ChØ tiªu kü thuËt cho c«ng t¸c x©y.
a. V÷a x©y.
- ChiÒu réng m¹ch v÷a ngang : 15 20mm.
- ChiÒu réng m¹ch v÷a ®øng : 5 10mm.
- Thêi gian cho phÐp sö dông v÷a sau khi trén kh«ng qu¸ 1h.
- G¹ch ®−îc t−íi ®ñ n−íc tr−íc khi x©y.
- V÷a x©y sÏ ®−îc trén ®óng theo tû lÖ vμ ®¶o kü.
b. Khèi x©y.
- §Ó ®¶m b¶o liªn kÕt kÕt cÊu bª t«ng: tr−íc khi x©y khoan vμo bª t«ng hai lç fi 8
s©u 7cm, c¾m 2 thanh fi 10 dμi 20cm lμm r©u cho t−êng x©y. Kho¶ng c¸ch cã r©u
thÐp lμ 3,4m/3 = 1.1m (5 hμng g¹ch).
- G¹ch x©y tr×nh tù theo chiÒu ngang vμ sÏ kh«ng ®−îc x©y qu¸ 1.5m chªnh
lÖch theo chiÒu cao.
- §é nghiªng cho phÐp ®èi víi t−êng x©y trong mét tÇng ®¶m b¶o theo quy
ph¹m.
2. BiÖn ph¸p thi c«ng.
a. ChuÈn bÞ mÆt b»ng.
- VÖ sinh lμm s¹ch vÞ trÝ x©y tr−íc khi x©y.
- ChuÈn bÞ chç ®Ó vËt liÖu : g¹ch, v÷a x©y


22
- ChuÈn bÞ dông cô chøa v÷a x©y : héc gç hoÆc héc t«n.
- ChuÈn bÞ héc 0.1m3 ®Ó ®ong vËt liÖu ( kÝch th−íc 50 x 50 x 40 cm ).
- Dän ®−êng vËn chuyÓn vËt liÖu, tõ vËn th¨ng vμo, tõ m¸y trén ra.
- Bè trÝ c¸c vÞ trÝ ®Æt m¸y trén cho c¸c tÇng x©y khèi l−îng lín.
- ChuÈn bÞ chç trén v÷a x©y −ít, chuÈn bÞ nguån n−íc thi c«ng.
b. Ph−¬ng ph¸p trén v÷a.
- §ong c¸t, xi m¨ng theo cÊp phèi khèi l−îng hoÆc cÊp phèi ®Ó tÝnh ®−îc Ban
qu¶n lý c«ng tr×nh ®ång ý vμ gi¸m s¸t.
- Dïng m¸y trén v÷a lo¹i B 251 trén kh« theo tû lÖ quy ®Þnh sau ®ã chuyÓn ®Õn
vÞ trÝ x©y råi míi trén n−íc ®Ó x©y.
c. Tr×nh tù thi c«ng.
- Lμm s¹ch bÒ mÆt.
- LÊy mèc, tr¶i v÷a líp d−íi dμy 15 20mm, miÕt m¹ch ®øng dμy 5 10mm .
- X©y mét líp ®Ó kiÓm tra tim cèt, tr¶i v÷a liªn tôc ®Ó x©y hμng kÕ tiÕp cho ®Õn
cèt lanh t« th× dõng l¹i ®Ó chê l¾p lanh t«.
- X©y tiÕp phÇn t−êng phÝa trªn lanh t«.
- §èi víi c¸c phÇn x©y nhì c¸c kÝch th−íc g¹ch sÏ ®−îc c¾t g¹ch cho phï hîp
kÝch th−íc khèi x©y.
8 .BiÖn ph¸p thi c«ng l¸t nÒn, l¸ng.
8.1) C«ng t¸c L¸t nÒn
1. Yªu cÇu kü thuËt :
- VËt liÖu l¸t b»ng g¹ch Ceramic 300x300 cho c¸c phßng, g¹ch chèng tr¬n 200
x 200 cho khu vÖ sinh lμ lo¹i g¹ch l¸t cao cÊp, yªu cÇu kü thuËt nh− sau:
a. Sai sè cho phÐp
- Cao ®é theo ph−¬ng ngang trªn bÒ mÆt sai sè cho phÐp 2 ~ 3 mm.
- Kh«ng nh×n thÊy b»ng m¾t th−êng. MÆt l¸t ph¶i ph¼ng kh«ng gå ghÒ låi lâm
côc bé, kiÓm tra b»ng th−íc nh«m cã chiÒu dμi 2m, khe hë gi÷a mÆt l¸t vμ th−íc
kh«ng v−ît qu¸ 3mm. §é dèc vμ ph−¬ng dèc cña mÆt l¸t ph¶i theo ®óng yªu cÇu
thiÐt kÕ, kiÓm tra ®é dèc b»ng ni v«, ®æ n−íc thö hay cho l¨n viªn bi thÐp 10mm nÕu
cã chç lâm t¹o vòng ®äng n−íc ph¶i bãc lªn l¸t l¹i.
b. Hoμn thiÖn


23
- Mμu s¾c vμ men g¹ch theo nh− b¶n vÏ. C¸c viªn g¹ch l¸t ph¶i vu«ng v¾n,
kh«ng cong vªnh, søt gãc, kh«ng cã c¸c khuyÕt tËt kh¸c trªn bÒ mÆt, nh÷ng viªn
g¹ch lÎ bÞ chÆt th× c¹nh chÆt ph¶i ®−îc mμi ph¼ng. ChiÒu dμy cña líp v÷a xi m¨ng
lãt kh«ng ®−îc qu¸ 15mm, m¹ch g¹ch l¸t sμn : 1.5 mm vμ ®−îc chÌn ®Çy b»ng xi
m¨ng nguyªn chÊt hoμ víi n−íc ( hå nh·o ).
2. BiÖn ph¸p thi c«ng
a. ChuÈn bÞ mÆt b»ng
- Dän dÑp vÖ sinh mÆt nÒn, t−íi n−íc mÆt nÒn.
- ChuÈn bÞ m¸y mãc phôc vô thi c«ng.
- ChuÈn bÞ chç ®Ó vËt liÖu : g¹ch, v÷a.
- ë nh÷ng vÞ trÝ cã yªu cÇu vÒ chèng thÊm n−íc nh− khu vÖ sinh tr−íc khi l¸t
ph¶i kiÓm tra chÊt l−îng cña líp chèng thÊm vμ c¸c líp v÷a lãt.
b. Tr×nh tù thi c«ng
- Theo b¶n vÏ c¸c ®−êng l−íi mùc sÏ ®−îc ®¸nh trªn mÆt sμn, tr¾c ®¹c cung
cÊp ®−êng vu«ng gãc cho m¹ch g¹ch trung t©m.
- Tr¾c ®¹c sÏ ®¸nh cèt + 600 mm trªn mÆt t−êng bao.
- MÆt ph¼ng v÷a lãt sÏ ®−îc triÓn khai tr−íc víi cao ®é t−¬ng ®èi chÝnh x¸c
cho c«ng t¸c l¸t g¹ch theo nh− b¶n vÏ thiÕt kÕ.
- Hμng g¹ch triÓn khai ®Çu tiªn b¾t ®Çu t¹i vÞ trÝ ®−êng mùc cho vu«ng gãc vμ
d©y c¨ng sÏ ®Þnh vÞ ®óng trªn sμn. M¹ch g¹ch th¼ng hay cong sÏ ®−îc kiÓm tra chÆt
chÏ c¶ hai phÝa.
- Cao ®é sÏ cè ®Þnh theo ®óng b¶n vÏ, cïng víi viÖc dïng d©y c¨ng ®Þnh vÞ hai
®Çu trªn t−êng vμ dïng th−íc ®o xuèng.
- Sau khi ®· ch¾c ch¾n c¸c b−íc trªn hμng g¹ch b¾t ®Çu triÓn khai theo hai
c¸ch. Cao ®é vμ ®é ph¼ng cña m¹ch kiÓm tra th−êng xuyªn b»ng d©y c¨ng vμ th−íc
còng nh− vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm.
- Sau khi c«ng viÖc kÕt thóc, kü s− sÏ kiÓm tra vμ nÕu cÇn thiÕt sÏ cã chØ dÉn ®Ó
söa ch÷a.
c. Ph−¬ng ph¸p lμm m¹ch g¹ch
- M¹ch g¹ch chÌn víi v÷a xi m¨ng tr¾ng ( ®· ®−îc chÊp thuËn, XM tr¾ng +
n−íc).


24
- Khi ch−a chÌn m¹ch, kh«ng ®−îc ®i l¹i hoÆc va ch¹m lªn m¹ch g¹ch l¸t lμm
bong g¹ch.
- MÆt sμn ®−îc lau s¹ch vμ b¶o d−ìng b»ng n−íc.
- Hå xi m¨ng lÊp kÝn m¹ch g¹ch theo ®óng quy c¸ch vμ dïng giÎ lau cao su hay
c¸c dông cô cã s½n.
- Sau thêi gian ng¾n, v÷a lμm m¹ch g¹ch sÏ ®−îc lau s¹ch b»ng giÎ hay miÕng
xèp, cho m¹ch s¾c gän kh«ng ®Ó xi m¨ng b¸m dÝnh nÕu cÇn thiÕt m¹ch g¹ch cã thÓ
söa l¹i.
- Cuèi cïng lau s¹ch l¹i toμn bé bÒ mÆt ®óng nh− yªu cÇu hoμn thiÖn.
- Sau khi hoμn tÊt, kü s− nghiÖm thu vμ söa l¹i nÕu cÇn thiÕt. Sau ®ã mêi bªn
gi¸m s¸t nghiÖm thu vμ ký.
8.2) C«ng t¸c l¸ng
Lμm s¹ch bÒ mÆt líp l¸ng, nh÷ng n¬i v÷a khã b¸m ph¶i ®¸nh sêm bÒ mÆt vμ
t−íi n−íc xi m¨ng. LÊy cèt cao ®é vμ ®¾p mèc n¬i nμo cÇn ®é dèc ph¶i tu©n thñ theo
thiÕt kÕ. Th−êng xuyªn dïng th−íc tÇm 3m vμ niv« kiÓm tra ®é ngang b»ng vμ ®é
dèc theo chØ dÉn thiÕt kÕ cña líp l¸ng. §¶m b¶o ®é dèc tho¸t n−íc theo thiÕt kÕ. Sau
khi l¸ng xong 1 ngμy ph¶i b¶o d−ìng líp l¸ng b»ng bao t¶i Èm, kh«ng ®−îc ®Ó cho
n−íc ch¶y qua mÆt l¸ng, sau Ýt nhÊt 3 ngμy míi ®−îc ®i l¹i trªn mÆt líp l¸ng.
9. C«ng t¸c tr¸t, èp
9.1C«ng t¸c tr¸t
NhiÖm vô cña líp tr¸t lμ b¶o vÖ t−êng tr¸nh khái c¸c t¸c ®éng cña m«i
tr−êng bªn ngoμi. Ngoμi ra cßn lμm t¨ng tiÖn nghi vμ vÎ ®Ñp cña c«ng tr×nh. Yªu
cÇu cña líp tr¸t lμ v÷a ph¶i b¸m ch¾c lÊy t−êng, cét. Líp tr¸t ph¶i ph¼ng, th¼ng,
vμ bÒ mÆt ph¶i nh½n. Tr−íc khi tr¸t ph¶i vÖ sinh bÒ mÆt t−êng sau ®ã t−íi n−íc
võa ®ñ ®é Èm. Trªn mÆt ph¼ng cña t−êng ®¾p c¸c c÷ mèc kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c÷
mèc tõ 1,5 ®Õn 1,8m tuú theo bøc t−êng réng hÑp.Th−íc tÇm 2m cña thî ph¶i ®−îc
tú lªn hai c÷ ®Ó giãng ®é ph¼ng cña t−êng. Nh÷ng chç lâm cÇn ®−îc m¹ng v÷a lªn
tr−íc ®Ó t¹o ®é b»ng ph¼ng nhÊt ®Þnh. NÕu tr¸t dÇy h¬n 1cm cÇn ph¶i tr¸t lμm
nhiÒu líp, líp tr−íc kh« xe mÆt míi tr¸t líp sau. Sau khi m¹ng v÷a lªn t−êng cÇn
dïng bμn xoa ®Ó xoa cho nh½n. Chç gi¸p lai gi÷a hai lÇn tr¸t rÊt rÔ bÞ cém cÇn
ph¸i chó ý ®Æc biÖt. Tr¸t nh÷ng trô cét ®éc lËp cÇn chó ý ®Õn bÒ réng cña ®Ønh cét
vμ ch©n cét, yªu cÇu ph¶i b»ng nhau tr¸nh hiÖn t−îng trªn to d−íi nhá lμm cho cét
mÊt ®i vÎ v÷ng tr·i cña nã. ViÖc tr¸t t−êng ®−îc tiÕn hμnh khi khèi x©y®· ®ñ ®é co
ngãt ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng t−êng xuÊt hiÖn vÕt nøt ngang theo c¸c m¹ch v÷a. ë


25
nh÷ng n¬i th−êng tiÕp xóc víi n−íc cÇn tr¸t b»ng v÷a xi m¨ng. NÕu cã yªu cÇu th×
ph¶i ®¸nh mμu xi m¨ng, dïng xi m¨ng nguyªn chÊt hoμ víi n−íc thμnh dung dÞch
láng quyÐt lªn bÒ mÆt t−êng sau ®ã dïng bay miÕt bãng. Thêi ®iÓm tèt nhÊt ®Ó
®¸nh mμu lμ khi líp v÷a tr¸t cßn Èm. sau khi ®¸nh mμu xong kho¶ng bèn tiÕng th×
b¶o d−ìng th−êng xuyªn.

9.2 c«ng t¸c èp

Tr−íc khi èp ph¶i tr¸t mét líp v÷a xi m¨ng c¸t tû lÖ 1:3 theo thÓ tÝch. C¸c viªn
g¹ch lo¹i nhá g¾n trùc tiÕp lªn t−êng, nÕu nÆng h¬n ph¶i cã mãc s¾t ®Ó neo vμo
t−êng.Yªu cÇu mÆt èp ph¶i ph¼ng, g¹ch èp chÆt vμo t−êng, m¹ch th¼ng vμ ®Òu, chiÒu
réng m¹ch nhá. Khi èp th× èp tõ d−íi lªn, ®−îc hμng nμo th× chÌn v÷a ®Çy cho hμng
®ã, khi èp ®−îc 3 ®Õn 4 viªn th× dïng th−íc tÇm ®Ó kiÓm tra nÕu ch−a ph¼ng th× gâ
nhÑ vμo th−íc tÇm ®Ó t¹o ®é ph¼ng. Tr−íc khi èp c¶ hμng ph¶i èp hμng ®øng ë hai
bªn gãc t−êng lμm c÷ cho c¶ hμng ngang. èp xong c¶ m¹ch hoμ n−íc xi m¨ng lau
m¹ch. Sau khi èp xong ph¶i n−¬ng nhÑ mÆt èp kho¶ng 10 ngμy cho mÆt èp thËt r¾n,
lÊy kh¨n lau bãng mÆt, dïng thanh tre vãt bÑt lÊy cËt ®Ó cμo nh÷ng vÕt v÷a b¸m trªn
t−êng.
10. Thi c«ng hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc.
- ViÖc l¾p ®Æt c¸c ®−êng èng, phô kiÖn, m¸y b¬m ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu
trong hå s¬ thiÕt kÕ vμ tu©n theo quy ph¹m TCVN 4513 - 1988
HÖ thèng cÊp tho¸t n−íc sö dông theo ®óng thiÕt kÕ vμ TCVN 4519/1998.
- èng ch«n trong sμn, t−êng ph¶i cã ®é dèc ®¹t yªu cÇu sö dông vμ ph¶i ®−îc
cè ®Þnh, èng ch«n d−íi ®Êt ph¶i ®−îc ®Æt trong ®Öm c¸t.
- Tr−íc khi l¾p èng ph¶i ®−îc nghiÖm thu b»ng v¨n b¶n theo yªu cÇu sau:
+ Cao ®é l¾p ®Æt, ®é dèc thiÕt kÕ.
+ §é kÝn n−íc.
+ ¸p lùc thö t¶i cho hÖ thèng cÊp n−íc lμ 0,5kg/cm2, thêi gian thö t¶i lμ 10 phót.
- L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh ( theo yªu cÇu thiÕt kÕ).
- Khi l¾p ®Æt c¸c ®−êng èng sÏ tiÕn hμnh cïng víi c«ng t¸c x©y dùng. C¸c ®Çu
èng ®−îc che ®Ëy ch¾c ch¾n tr¸nh ®Çu èng bÞ h− háng vμ c¸c vËt liÖu kh¸c r¬i vμo
lμm t¾c hoÆc vì èng.26
- Tr−íc khi thùc hiÖn viÖc che phñ c¸c èng ngÇm ph¶i ®−îc kiÓm tra gi¸m s¸t
cña bªn Chñ ®Çu t−.
- C¸c thiÕt bÞ ®−îc l¾p ®Æt sau khi ®· thùc hiÖn xong c«ng t¸c hoμn thiÖn.
- C«ng t¸c l¾p ®Æt cc¸c ®−êng èng tho¸t n−íc, m−¬ng tho¸t n−íc sao cho ®ñ ®é
dèc tù ch¶y.
- C¸c vÞ trÝ ®−êng èng xuyªn qua sμn ®−îc x¸c ®Þnh vμ chê s½n tr−íc khi ®æ bª
t«ng. C¸c mçi tiÕp gi¸p gi÷a ®−êng èng vμ bª t«ng ph¶i ®−îc sö lý kü cμng.
- C¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc tr−íc khi ®−a vμo sö dông ph¶i ®−îc thö ¸p lùc.
- Tho¸t n−íc m¸i: PhÇn èng tiÕp gi¸p víi sªn« ph¶i ®−îc chÌn kü b»ng èng
sμnh. èng nhùa cã phÔu thu ®−îc lång ra phÝa ngoμi vμ ®−îc cè ®Þnh vμo t−êng.
Kinh nghiÖm thùc tÕ cho thÊy nÕu chÌn trùc tiÕp èng nhùa vμo ®iÓm thu n−íc
cña sª n« m¸i rÊt hay bÞ thÊm, v× hai ®é vËt liÖu cã ®é co d·n kh¸c nhau lín, dÔ bÞ
sinh vÕt nøt gi÷a hai mÆt tiÕp xóc khi nhiÖt ®é m«i tr−êng thay ®æi.
11. thi c«ng hÖ thèng ®iÖn
C«ng t¸c l¾p ®Æt ®iÖn ®−îc tiÕn hμnh 2 b−íc:
B−íc 1: TiÕn hμnh tr−íc c«ng t¸c hoμn thiÖn, l¾p ®Æt c¸c lo¹i d©y dÉn, c¸c
®Õ ©m t−êng cña æ c¾m, c«ng t¾c,æ chia nh¸nh...
C¸c lo¹i d©y dÉn ph¶i ®óng chñng lo¹i chμo thÇu, kiÓm tra chÊt l−îng
tr−íc khi tiÕn hμnh l¾p ®Æt.
C¸c lo¹i d©y dÉn chñ ®−îc phÐp nèi t¹i c¸c vÞ trÝ æ c¾m, æ chia nh¸nh ...
vμ ®−îc cuèn kü b»ng b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn.
B−íc 2: TiÕn hμnh sau c«ng t¸c hoμn thiÖn, l¾p ®Æt c¸c n¾p æ c¾m c«ng
t¾c, æ chia nh¸nh vμ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. C¸c thiÕt bÞ ®Òu ®−îc kiÓm tra tr−íc khi
l¾p ®Æt.
Mét sè ®iÓm cÇn chó ý khi l¾p thiÕt bÞ ®iÖn :
CÇn ph¶i b¾t ®Çu c«ng t¸c nμy ngay tõ khi b¾t ®Çu thi c«ng th« ®Ó ®Æt chi
tiÕt chê ®óng vÞ trÝ h¹n chÕ viÖc ®ôc ph¸ bª t«ng khi l¾p ®Æt.
Sau khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ d−íi sμn ph¶i kiÓm tra kü c¸c mèi ch¾p v¸,
nèi, tr¸nh hiÖn t−îng thÊm, ngÊm. NÕu cã hiÖn t−îng ngÊm ph¶i xö lý ngay
b»ng c¸ch l¸ng chèng thÊm, ng©m n−íc xi m¨ng ®óng quy tr×nh cho ®Õn hÕt
thÊm míi ®−îc thi c«ng thÐp.
12 . Thi c«ng hÖ thèng chèng sÐt


27
HÖ thèng chèng sÐt ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong ng«i nhμ, ®Æc
biÖt lμ nhμ cao tÇng nã b¶o vÖ cho c«ng tr×nh, thiÕt bÞ, con ng−êi trong ng«i
nhμ tr¸nh ®−îc t¸c ®éng cña thiªn nhiªn.
- HÖ thèng kim thu sÐt ph¶i ®óng tiªu chuÈn cña kim thu sÐt kho¶ng c¸ch
c¸c kim trªn m¸i ®Æt theo ®óng thiÕt kÕ. Kim ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vμo m¸i
nhμ.
- C¸c d©y nèi tiÕp ®Êt lμ c¸c d©y thÐp phi 12 ph¶i ®−îc hμn nèi ®óng kÜ
thuËt vμ ®−îc kiÓm tra kÜ l−ìng, liªn kÕt c¸c bËt thÐp vμo t−êng theo thiÕt kÕ.
- HÖ thèng tiÕp ®Êt quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh chÊt cña hÖ thèng chèng sÐt. Nªn
c¸c cäc thÐp tiÕp ®Êt ph¶i vμ d©y thÐp ch«n d−íi m−¬ng ph¶i ®óng ®é s©u thiÕt
kÕ. Khi thi c«ng ph¶i kiÓm tra b»ng ®ång hå ®o ®iÖn trë cña ®Êt vμ ®¹t ®−îc
®iÖn trë theo thiÕt kÕ yªu cÇu.
- C¸c c«ng t¸c hoμn thiÖn kh¸c : Thi c«ng hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y, l¾p
cöa nh«m kÝnh, v¸ch ng¨n, ®æ bª t«ng nÒn hÌ theo ®óng b¶n vÏ thiÕt kÕ.
13. thi c«ng ph¸ dì gi¶i phãng mÆt b»ng
TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh cò n»m trªn khu vùc thi c«ng nhμ 5 tÇng cÇn ph¸ dì
®Òu lμ ®Òu lμ c«ng tr×nh cò háng mét sè lμ nhμ cÊp 4 m¸i lîp ngãi vμ t«n. Mét sè lμ
nhμ m¸i b»ng sμn m¸i lμ bª t«ng cèt thÐp ®· thÊm dét suèng cÊp cÇn ph¸ bá. BiÖn
ph¸p ph¸ dì cô chi tiÕt nh− sau:
13 . 1 biÖn ph¸p ph¸ dì c¸c nhμ cÊp 4
V× toμn bé hÖ thèng m¸i vμ ngãi lîp ®· h− háng nªn kh«ng cßn vËt liÖu
nμo cã thÓ tËn dông ®−îc. TiÕn hμnh th¸o dì ®Õn ®©u c¸c vËt liÖu th¶i ®−îc cho lªn
xe t¶i cã b¹t che phñ ®æ ra b·i th¶i cña thμnh phè.
TiÕn hμnh th¸o dì b»ng thñ c«ng. C«ng nh©n tiÕn hμnh th¸o tõng bé phËn
cña m¸i tõ trªn xuèng d−íi, c¸c kÕt cÊu lín nh− xμ gå, v× kÌo... ®−îc treo buéc cÈn
thËn vμ h¹ tõ tõ xuèng mÆt ®Êt. Do c¸c kÕt cÊu ®· môc n¸t nªn cÇn chó ý ®Õn c«ng
t¸c an toμn cho c«ng nh©n, kh«ng ®i l¹i trªn c¸c kÕt cÊu nÕu kh«ng biÕt chóng cã
ch¾c ch¾n kh«ng. Toμn bé thao t¸c ph¸ dì cña c«ng nh©n ë trªn cao ®−îc thùc hiÖn
trªn sμn c«ng t¸c lμ hÖ thèng gi¸o thÐp vμ cã d©y an toμn.
C¸c bøc t−êng thÊp vμ nhá nªn ®−îc tiÕn hμnh ®Ëp ph¸ b»ng thñ c«ng.c«ng
nh©n dïng dông cô cÇm tay nh− bóa ph¸ dïng m¸y nÐn khÝ, bóa t¹ ®Ó ph¸ dì.
13.2 BiÖn ph¸p ph¸ dì c¸c nhμ m¸i b»ng khu vÖ sinh bÓ n−íc.


28
§èi víi nhμ m¸i bª t«ng cèt thÐp, dïng m¸y khoan h¬i, m¸y khoan ®iÖn ®Ó
®ôc ph¸ c¸c líp bª t«ng thμnh tõng « sau ®ã dïng m¸y c¾t c¾t cèt thÐp thμnh tõng
®o¹n ®Ó dÔ vËn chuyÓn.L−u ý c¸c dÇm chÝnh chÞu lùc cña kÕt cÊu m¸i sÏ ®−îc ph¸
sau khi c¸c « sμn ®· ®−îc ph¸ song theo ®óng tr×nh tù.
Toμn bé phÇn mãng cña c¸c c«ng tr×nh vμ phÇn bÓ ngÇm sÏ ®−îc ph¸ dì
b»ng m¸y xóc gÇu nghÞch m¸y sÏ bãc c¸c líp mãng lªn ®æ lªn « t« vËn chuyÓn .
V. biÖn ph¸p an Toμn, an ninh trËt tù, m«i tr−êng, cøu ho¶

1. vÖ sinh m«i tr−êng an ninh trËt tù

a. BiÖn ph¸p chèng bôi khi thi c«ng
- §©y lμ c«ng tr×nh cã c¶ phÇn ph¸ dì c«ng tr×nh cò nªn biÖn ph¸p chèng bôi
khi thi c«ng lμ rÊt quan träng. Dïng v¶i b¹t che xung quanh, nh÷ng phÇn viÖc
mang tÝnh chÊt ®Ëp ph¸ cÇn th−êng xuyªn phun n−íc ®Ó chèng bôi. PhÕ th¶i, vËt
t− khi vËn chuyÓn ®Õn, ®i b»ng « t« ®Òu phñ kÝn b¹t. Mäi r¬i v·i trªn ®−êng trong
c«ng tr×nh ®Òu ®−îc vÖ sinh ngay trong ngμy lμm viÖc.

- Th−êng xuyªn vÖ sinh trªn c«ng tr−êng. trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh« hanh
ph¶i dïng biÖn ph¸p phun n−íc ®Ó chèng bôi.

- Khi trë vËt liÖu rêi nh− c¸t, ®¸, sái,...ph¶i cã bËt che phñ.

- TËp kÕt vËt liÖu ®óng n¬i cho phÐp, tËp kÕt gän, cã b¹t che phñ.

b. VÖ sinh ¨n ë cho c«ng nh©n t¹i c«ng tr−êng

- Khu vùc l¸n tr¹i ë ph¶i th−êng xuyªn quÐt dän, cã r·nh tho¸t n−íc xung
quanh l¸n. BÕp nÊu s¹ch cã l−íi chèng ruåi.

- Nhμ vÖ sinh bè trÝ ë n¬i xa khu ë, cuèi h−íng giã vμ vÖ sinh hμng ngμy.

- R¸c th¶i trong sinh ho¹t ®−îc tËp trung vμo mét chç sau ®ã ®æ ®óng n¬i quy
®Þnh

c. BiÖn ph¸p sö lý chÊt th¶i, n−íc th¶i
29
- Toμn bé phÕ th¶i ®−îc thu dän ngay nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp, trong tr−êng
hîp chØ cho phÐp ®æ vμo giê quy ®Þnh th× ph¶i thu gän kh«ng ®Ó bõa b·i.

- §èi víi n−íc th¶i lμm c¸c hÖ thèng r·nh ®Ó tho¸t nhanh chãng, tr¸nh ø
®äng, t¾c nghÏn lμm « nhiÔm khu vùc.

d. biÖn ph¸p ®¶m b¶o an ninh trËt tù c«ng tr−êng
- Tr−íc khi tiÕn hμnh thi c«ng nhμ thÇu chóng t«i sÏ lμm viÖc víi c«ng an
Ph−êng ®¨ng kÝ t¹m tró cho tÊt c¶ c«ng nh©n thi c«ng trªn c«ng tr−êng ®Ó tiÖn
qu¶n lÝ cho ®Þa ph−¬ng vμ tr¸nh t×nh tr¹ng c¸c ®èi t−îng xÊu trμ trén vμo c«ng
tr−êng g©y mÊt trËt tù c«ng tr−êng vμ khu vùc xung quanh.

- Cæng ra vμo c«ng tr−êng cã bè trÝ b¶o vÖ trùc 24/24 ®¶m b¶o chØ nh÷ng ng−êi
cã nhiÖm vô thi c«ng míi ®−îc ra vμo c«ng tr−êng.

- xung quanh c«ng tr−êng cã ®iÖn chiÕu s¸ng b¶o vÖ vμo ban ®ªm.

- Tr−íc khi tiÕn hμnh khëi c«ng chóng t«i sÏ lμm biÓn b¸o cho nh©n d©n trong
khu vùc biÕt ®−îc tªn c«ng tr×nh quy m« tÝnh chÊt c«ng tr×nh vμ nh÷ng t¸c ®éng
khi thi c«ng cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng xung quanh.

2. an toμn lao ®éng trong thi c«ng

a. §èi víi ng−êi lao ®éng
TÊt c¶ c«ng nh©n c«ng ty ®−îc c«ng ty ph©n c«ng lμm viÖc trong c«ng tr−êng
®Òu cã ®ñ ®iÒu kiÖn sau :

- §ñ tuæi theo quy ®Þnh cña nhμ n−íc vμ lμ c«ng nh©n viªn cã ký hîp ®ång lao
®éng víi c«ng ty.

- Cã giÊy chøng nhËn søc khoÎ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lao ®éng.

- Cã ®ñ chøng chØ c«ng nh©n bËc thî.

- §−îc trang bÞ ®Çy ®ñ b¶o hé lao ®éng.

- §· ®−îc häc vÒ c«ng t¸c an toμn lao ®éng vμ ®−îc kiÓm tra ®¹t yªu cÇu

b. §èi víi tõng c«ng viÖc

30
Tr−íc khi tiÕn hμnh sÏ ®−îc c¸n bé kü thuËt phæ biÕn c¸c yªu cÇu vÒ an toμn
vμ kiÓm tra thùc hiÖn cña tõng c«ng nh©n.

TÊt c¶ giμn gi¸o thi c«ng bªn ngoμi ®Òu ®−îc neo gi÷ ch¾c ch¾n vμo c«ng
tr×nh,vμ cã lan can vμ l−íi che ch¾n.

c. §èi víi thiÕt bÞ m¸y mãc vμ c¸c thiÕt bÞ kh¸c
- KiÓm tra l¹i toμn bé m¸y mãc tr−íc khi vËn hμnh. Trong thêi gian thi c«ng
lu«n lμm tèt c«ng t¸c b¶o d−ìng söa ch÷a th−êng xuyªn. VËn hμnh ®óng c¸c quy
tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y.

- Cã néi quy sö dông m¸y.

- §èi víi c¸c lo¹i thiÕt bÞ sö dông ®iÖn l−íi ®Òu cã d©y tiÕp ®Êt. Trong khi vËn
hμnh m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i nghiªm chØnh chÊp hμnh c¸c quy ®Þnh an toμn vÒ m¸y.

- M¸y mãc ®−a vμo c«ng tr×nh ®Òu sö dông tèt.

d.C«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ
- Cã c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng chèng ch¸y v× trªn c«ng tr−êng n¬i thi c«ng cã rÊt
nhiÒu nguån g©y ch¸y nh− : Cèt pha, m¸y hμn ®iÖn,.....

- Cã ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y nh− : B×nh cøu ho¶, thang,c©u liªm,....

- Mäi c¸c bé c«ng nh©n viªn ®Òu ®−îc huÊn luyÖn néi quy vμ c¸c biÖn ph¸p
chèng ch¸y. Th−êng xuyªn nh¾c nhë vμ gi¸o dôc ý thøc phßng ch¸y næ trªn c«ng
tr−êng

- Nghiªm cÊm ®em nh÷ng chÊt ch¸y næ vμo c«ng tr−êng

e. An toμn víi c¸c khu vùc xung quanh
- §Ó ®¶m b¶o an toμn cho c«ng tr×nh l©n cËn vμ khu vùc d©n c− xung quanh
ph¶i cã hμng rμo ng¨n c¸ch, cã hÖ thèng l−íi, gi¸o b¸o vÖ,....Tr¸nh r¬i vËt t−, vËt
liÖu xuèng bªn d−íi khi thi c«ng.

- C«ng nh©n lμm viÖc trong giê theo quy ®Þnh cña c«ng ty. Trong giê lμm viÖc
c«ng nh©n, c¸n bé cña ®¬n vÞ thi c«ng kh«ng ®i l¹i nh÷ng n¬i kh«ng cã nhiÖm vô
chØ lμm viÖc trong ph¹m vi cña m×nh.

31
- Cã hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng vμo ban ®ªm vμ c¸c biÓn b¸o chØ dÉn giao th«ng.

- C¸c ®−êng d©y ®iÖn phôc vô thi c«ng ph¶i cè ®Þnh ch¾c ch¾n ®Ò phßng m−a
b·o.

- B¶o ®¶m an toμn cho giao th«ng ®i l¹i vμ h¹n chÕ tèi ®a ¶nh h−ëng ®Õn giao
th«ng khu vùc thi c«ng.

- Cã biÓn hiÖu, biÓn b¸o ®Ó chØ dÉn t¹i c«ng tr×nh.

- §¶m b¶o an toμn cho ng−êi, tμi s¶n cña chñ ®Çu t−, gi÷ g×n mèi quan hÖ tèt
víi nh©n d©n ®Þa ph−¬ng, chÊp hμnh mäi néi quy,quy ®Þnh vÒ an ninh trËt tù trÞ
an .trong c«ng tr−êng trªn c¬ së chØ ®¹o thèng nhÊt cña chñ ®Çu t−.

3.c«ng t¸c an toμn lao ®éng ®èi víi tõng c«ng viÖc cô thÓ

3.1 An toμn lao ®éng víi c«ng t¸c Ðp cäc
- Khi thi c«ng phÇn Ðp cäc cña c«ng tr×nh cÇn chó ý ®Õn c«ng t¸c an toμn v× ®©y
lμ phÇn viÖc nÆng nhäc liªn quan nhiÒu ®Õn m¸y mãc .

- C«ng nh©n lμm viÖc ph¶i ®éi mò cøng , trang bÞ ®Çy ®ñ b¶o hé lao ®éng,

- Trong qu¸ tr×nh cÈu l¾p dμn Ðp, t¶i ,cäc,nh÷ng ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô
kh«ng ®−îc ®i l¹i trong khu vùc lμm viÖc. Cã biÓn c¶nh b¸o nguy hiÓm .

- C¸c côc t¶i ph¶i ®−îc chÊt ngay ng¾n vμ ch¾c ch¾n.

- Kh«ng ®−îc tù ý t¸c ®éng v¸o m¸y mãc khi kh«ng cã nhiÖm vô.

3.2 An toμn lao ®éng trong c«ng t¸c x©y
a- An toμn khi x©y mãng
-Tr−íc khi lμm viÖc d−íi ë d−íi hè mãng ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng v¸ch ®Êt.
Víi c«ng tr×nh nμy ®é s©u ch«n mãng nhá nªn chØ chó ý tíi t×nh tr¹ng x¹t lë khi
vËn chuyÓn vËt liÖu gÇn hè mãng.

- Däc theo bê hè mãng ph¶i chõa l¹i mét gi¶i ®Êt trèng réng Ýt nhÊt lμ 0,5m,
trªn ®ã kh«ng ®−îc chÊt ®èng ®Êt hoÆc chÊt vËt liÖu ®Ó chuÈn bÞ x©y mãng. Kh«ng
bè trÝ m¸y mãc hoÆc xe cé ®i vμo ®Ó tr¸nh s¹t lë.

32
- VËt liÖu v÷a, g¹ch, ®¸ ®−a xuèng hè ph¶i h¹ tõ tõ, kh«ng ®−îc l¾c giËt, va
®Ëp m¹nh, cÊm ng−êi ®øng bªn d−íi khi ®−a vËt liÖu xuèng.

- Kh«ng ®æ å ¹t hoÆc nÐm g¹ch, ®¸ xuèng hè v× nh− vËy cã thÓ g©y chÊn
th−¬ng cho ng−êi ®ang lμm viÖc ë d−íi hoÆc lμm s¹t lë hè mãng.

- Khi thi c«ng nÕu hè mãng bÞ ngËp n−íc do mét nguyªn nh©n nμo ®ã th× ph¶i
sö lý hÕt n−íc míi ®−îc tiÕp tôc lμm viÖc.

- Kh«ng ®−îc lÊp ®Êt mét bªn hè mãng khi líp v÷a x©y ch−a hoμn toμn kh«
cøng. §èi víi t−êng ch¾n chØ ®−îc lÊp ®Êt khi t−êng ®· ®¹t tíi c−êng ®é thiÕt kÕ.

b- An toμn khi x©y t−êng
- Cö c¸n bé kü thuËt xem xÐt t×nh tr¹ng cña mãng hoÆc phÇn t−êng ®· x©y
tr−íc, còng nh− t×nh tr¹ng c¸c ph−¬ng tiÖn lμm viÖc trªn cao nh− ®μ gi¸o. KiÓm
tra viÖc s¾p xÕp bè trÝ vËt liÖu vμ vÞ trÝ c«ng nh©n lμm viÖc trªn sμn thao t¸c b¶o
®¶m an toμn tr−íc khi x©y t−êng.

- Khi x©y t−êng cao tõ 1,2m trë lªn kÓ tõ nÒn nhμ hay sμn ph¶i ®øng trªn gi¸o
s¾t cã thμnh ch¾n. M¨t sμn thao t¸c ph¶i thÊp h¬n mÆt t−êng x©y 2-3 líp g¹ch ®Ó
c«ng nh©n kh«ng ph¶i cói xuèng phÝa d−íi vμ t¹o nªn gê b¶o vÖ cho c«ng nh©n.

- Gi¸o x©y ph¶i ®−îc kª, b¾c ch¾c ch¾n vμ ®−îc c¸n bé phô tr¸ch vÒ an toμn
kiÓm tra tr−íc khi thi c«ng. Khi thi c«ng trªn cao bªn ngoμi nhμ ph¶i cã biÖn ph¸p
b¶o vÖ an toμn ( Nh− thμnh ch¾n, ®eo d©y an toμn,...)

- Theo chu vi c¶ ng«i nhμ bè trÝ tÊm che b¶o vÖ ph¶i réng Ýt nhÊt 1,2m vμ ph¶i
cã thμnh ch¾n ë mÐp ngoμi. Khung ph¶i ®Æt nghiªng tõ t−êng lªn phÝa trªn mét
gãc lμ 20 ®é so víi ®−êng n»m ngang.

- Khi l¾p ®Æt vμ th¸o dì tÊm che b¶o vÖ c«ng nh©n ph¶i ®eo d©y an toμn.

- TuyÖt ®èi kh«ng sö dông tÊm che b¶o vÖ ®Ó lμm dμn gi¸o, ®i l¹i hoÆc xÕp vËt
liÖu lªn ®ã.

- Kh«ng ®øng trªn mÆt t−êng ®Ó x©y, ®i l¹i trªn mÆt t−êng, ®Ó bÊt cø vËt g× trªn
mÆt t−êng ®ang x©y, dùa thang vμo t−êng míi x©y ®Ó lªn xuèng.
33
- VËt liÖu g¹ch, v÷a khi chuyÓn lªn tÇng b»ng c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ph¶i cã
thμnh ch¾n b¶o ®¶m kh«ng bÞ r¬i khi n©ng chuyÓn. TuyÖt ®èi ng−êi kh«ng ®−îc
®øng d−íi khi m¸y ®ang vËn hμnh.

- CÊm chuyÓn g¹ch b»ng c¸ch tung lªn cao qu¸ 2m.

3.3an toμn lao ®éng trong c«ng t¸c cèt pha
a- Gia c«ng chÕ t¹o cèt pha
- Khi c−a xÎ gç : Sö dông m¸y xÎ ph¶i tuyÖt ®èi chÊp hμnh néi quy an toμn sö
dông.

- §èi víi c¸c dông cô thñ c«ng ( C−a, bóa, ®ôc,....) ph¶i ch¾c ch¾n, an toμn,
tiÖn dông vμ ®óng c«ng dông.

- Ng−êi sö dông lao ®éng ph¶i yªu cÇu c«ng nh©n khi lμm viÖc ph¶i trang bÞ
®Çy ®ñ phßng hé lao ®éng.

- Lu«n kiÓm tra nguån ®iÖn thi c«ng ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng chËp, rß rØ ®iÖn.

b- Khi l¾p ®Æt cèt pha
- Khi l¾p ®Æt cèt pha ë ®é cao lín h¬n 2m c«ng nh©n ph¶i ®eo d©y b¶o hiÓm.

- kh«ng ®−îc nÐm dông cô thi c«ng hoÆc vËt liÖu d− thõa xuèng d−íi.

c- Th¸o dì cèt pha
- ChØ ®−îc th¸o dì cèt pha sau khi bª t«ng ®· ®¹t ®−îc c−êng ®é cho phÐp vμ
ph¶i d−îc sù ®ång ý cña gi¸m s¸t kü thuËt.

- VËt liÖu khi th¸o dì ph¶i ®−a ngay xuèng sμn kh«ng ®−îc ®Æt g¸c lªn trªn c¸c
bé phËn ch−a th¸o dì.

- Ph¶i cã rμo ng¨n vμ biÓn b¸o khi th¸o dì v¸n khu«n.

3.4-An toμn lao ®éng trong c«ng t¸c cèt thÐp
a-BiÖn ph¸p trong gia c«ng34
C«ng t¸c gia c«ng cèt thÐp cÇn ph¶i ®−îc c¸n bé kü thuËt h−íng dÉn s¸t sao v×
®©y lμ c«ng viÖc th−êng xuyªn s¶y ra tai n¹n. C¸c biÖn ph¸p trong gia c«ng cèt
thÐp :

- C«ng nh©n b¾t buéc ph¶i sö dông b¶o hé lao ®éng trong khi thi c«ng.

- Khi têi thÐp chó ý tíi ®é c¨ng cho phÐp, nghiªm cÊm têi thÐp theo c¶m tÝnh.
C¸c ®Çu thÐp ph¶i ®−îc cè ®Þnh b»ng thiÕt bÞ kÑp s¾t, khi kÐo thÐp kh«ng cho
phÐp ng−êi qua l¹i.

- Trong qu¸ tr×nh lμm viÖc ph¶i tËp trung chó ý vμo c«ng viÖc kh«ng ®−îc nãi
chuyÖn, c¸c thiÕt bÞ nh− : Bμn uèn, vam, sÊn,...®−îc lμm vμ gia cè ch¾c ch¾n.

- Cèt thÐp sau khi gia c«ng xong xÕp gän vμo n¬i quy ®Þnh.

b- BiÖn ph¸p trong l¾p ®Æt
- Tr−íc khi ®i vμo c«ng viÖc cÇn kiÓm tra m¸y hμn, nguån ®iÖn, ®©y ®iÖn. ChÊp
hμnh c¸c quy t¾c kü thuËt an toμn trong c«ng t¸c hμn.

- Khi l¾p ®Æt cèt thÐp dÇm, cét cã ®é cao lín h¬n 2m ph¶i ®øng trªn sμn c«ng
t¸c.

- Kh«ng ®−îc tËp trung qu¸ lín thÐp vμo mét khu vùc ®Ò phßng qu¸ t¶i g©y
nªn sËp sμn.

3.5- An toμn lao ®éng trong c«ng t¸c bª t«ng
a- BiÖn ph¸p an toμn khi trén bª t«ng b»ng m¸y
- C«ng nh©n vËn hμnh m¸y trén nhÊt thiÕt ph¶i qua ®μo t¹o vÒ chuyªn m«n.

- Tr−íc khi vËn hμnh m¸y ph¶i kiÓm tra ®é an toμn cña m¸y mãc : §iÓm ®Æt
m¸y, hÖ thèng d©y ®Én ®iÖn, ...

- Khi m¸y ®ang vËn hμnh kh«ng ®−îc thß xÎng hoÆc bÊt cø vËt g× vμo trong
m¸y.

- Sau khi ngõng ®æ bª t«ng ng¾t cÇu dao ®iÖn vμ vÖ sinh s¹ch sÏ m¸y trén.

b- An toμn khi vËn chuyÓn, ®æ bª t«ng


35
- M¸y vËn chuyÓn lªn cao ph¶i l¾p ®Æt t¹i vÞ trÝ thuËn tiÖn nhÊt, cã ®é an toμn
cao.

- C¸c lo¹i m¸y ®Çm ph¶i ®−îc kiÓm tra kü thuËt tr−íc khi vËn hμnh.

-Tr−íc khi ®æ bª t«ng c¸n bé kü thuËt ph¶i kiÓm tra l¹i hÖ thèng v¸n khu«n,
®μ gi¸o ®Ò phßng sù cè g·y ®æ mÊt an toμn.

- HÖ thèng ®iÖn phôc vô c«ng t¸c vËn hμnh m¸y ph¶i ®−îc kiÓm tra kü tr−íc
khi ®−a vμo sö dông.

- TÊt c¶ c«ng nh©n khi thi c«ng ®æ bª t«ng ph¶i ®i ñng vμ gang tay ®Ó tr¸nh sù
cè rß rØ vÒ ®iÖn.

- Khi thi c«ng cÇn cã rμo ch¾n vμ biÓn b¸o nguy hiÓm cÊm ng−êi qua l¹i.
Trªn ®©y lμ toμn bé nh÷ng biÖn ph¸p kÜ thuËt vμ tæ chøc thi
c«ng c¬ b¶n nhÊt mμ nhμ thÇu dù kiÕn ¸p dông trong qu¸ tr×nh thi c«ng
c«ng tr×nh. Víi tr×nh ®é chuyªn m«n vμ kinh nghiÖm cña c¸n bé kÜ
thuËt, víi tay nghÒ cao cña c«ng nh©n, víi nh÷ng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i
vμ kh¶ n¨ng hoμn thμnh c«ng viÖc ®· ®−îc kiÓm qua c¸c dù ¸n trong
nhiÒu n¨m qua. Chóng t«i kh¼ng ®Þnh r»ng nÕu ®−îc chñ ®Çu t− lùa
chän vμ giao thÇu, nhμ thÇu chóng t«i sÏ hoμn thμnh vμ bμn giao cho
chñ ®Çu t− mét c«ng tr×nh ®¶m b¶o vÒ chÊt l−îng, cã tÝnh mü thuËt cao
vμ bμn giao ®óng tiÕn ®é.
®¹i diÖn nhμ thÇu36
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản