THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

Chia sẻ: long_thien39

Biện pháp tổ chức thi công Công trình thuỷ điện Yan tann sien – tỉnh Lâm Đồng bao gồm thi công các hạng mục: Kênh chuyển nước, đập chính, cống dẫn nước, kênh dẫn nước, bể áp lực, đường ống áp lực, nhà máy thuỷ điện và trạm Oru.

Nội dung Text: THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

 

  1. ThuyÕt minh BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Yan tann sien – tØnh L©m §ång bao gåm thi c«ng c¸c h¹ng môc: Kªnh chuyÓn níc, ®Ëp chÝnh, cèng dÉn níc, kªnh dÉn níc, bÓ ¸p lùc, ®êng èng ¸p lùc, nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ tr¹m Oru. 1) C¬ së ®Ó lËp biÖn ph¸p Tæ chøc thi c«ng: + TCXDVN 269:2002 “ Cäc- ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm b»ng t¶i träng tÜnh Ðp däc trôc” + TCVN 4447: 1987 “C«ng t¸c ®Êt- Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu”. + TCVN 4453 : 1995 KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu. + QPTL-D6-78 Quy ph¹m kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu BT vµ BTCT c¸c c«ng tr×nh thuû lîi. + TCVN 5592:1991 Bª t«ng nÆng- yªu cÇu b¶o dìng Èm tù nhiªn. + 12 TCVN 4085: 1985 KÕt cÊu g¹ch ®¸. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu. + 29 TCVN 5674 : 1992 C«ng t¸c hoµn thiÖn trong x©y dùng. Thi c«ng vµ nghiÖm thu. + §iÒu kiÖn kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh thñy ®iÖn Yan tann sien. + TCVN 5308-91 Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng. + TCVN 4086 -95 An toµn ®iÖn trong x©y dùng. + C¸c TCXDVN vµ quy ph¹m x©y dùng liªn quan. + N¨ng lùc cña nhµ thÇu.
  2. 2) C«ng t¸c chuÈn bÞ: - Tríc khi thi c«ng, nhµ thÇu ph¶i x©y dùng l¸n tr¹i, c¸c h¹ng môc phô trî (c¬ së cèp pha cèt thÐp, kho b·i tËp kÕt vËt t, vËt liÖu, tr¹m trén), c¸c h¹ng môc phôc vô thi c«ng kh¸c nh ®êng thi c«ng, mÆt b»ng tËp kÕt xe m¸y thiÕt bÞ, ®êng ®iÖn phôc vô thi c«ng. - ChuÈn bÞ vËt liÖu: C¸c vËt liÖu chÝnh nh Xi m¨ng, c¸t , ®¸, s¾t thÐp. - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ nh©n lùc, bè trÝ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ thi c«ng trªn c«ng trêng. - ChuÈn bÞ vµ huy ®éng ®Çy ®ñ xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng (« t« vËn chuyÓn vËt liÖu, cÇn trôc, m¸y b¬m níc, m¸y hµn, m¸y ®Çm...vv) ®Ó triÓn khai thi c«ng. - C«ng t¸c giao nhËn, b¶o qu¶n tim mèc c«ng tr×nh: Tríc khi tiÕn hµnh thi c«ng nhµ m¸y nhµ thÇu x©y dùng liªn hÖ trùc tiÕp víi Chñ ®Çu t ®Ó nhËn c¸c tµi liÖu trong phßng vµ t¹i thùc ®Þa víi c¸c néi dung sau: C¸c hÖ thèng mèc khèng chÕ ; C¸c ®iÓm tim, tuyÕn c«ng tr×nh ®· ®îc thèng kª trong b¶n vÏ thiÕt kÕ cÇn thiÕt ®o vÏ ®Þa h×nh; Thèng kª c¸c mèc tam gi¸c thuû c«ng khèng chÕ toµn bé khu vùc c«ng tr×nh dïng trong viÖc ®o vµ kiÓm tra tim mèc c«ng tr×nh; C¸c mèc chuÈn trong khu vùc c«ng tr×nh dïng ®Ó x¸c ®Þnh vµ kiÓm tra cao ®é cña c¸c bé phËn c«ng tr×nh trong khu vùc x©y dùng; Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n, b¶o qu¶n hÖ thèng tim mèc ®· ® îc bµn giao suèt trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng, Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm bµn giao l¹i hÖ thèng tim mèc chÝnh cho Chñ ®Çu t. - C«ng t¸c tiªu níc hè mãng: Níc hè mãng bao gåm níc ma, níc ngÇm, níc tõ c¸c ho¹t ®éng thi c«ng th¶i ra. ViÖc tho¸t níc hè mãng ®îc tu©n theo nguyªn t¾c chung: §µo r·nh tho¸t níc xung quanh hè mãng c«ng tr×nh, níc ®îc thu vÒ hè thu, sau ®ã ®îc b¬m ra s«ng khái khu vùc b»ng hÖ thèng m¸y b¬m cã c«ng suÊt tõ 30-:-50 m3/h. Ngoµi ra b¬m c¸c hè níc côc bé b»ng c¸c lo¹i b¬m nhá, cã c«ng suÊt tõ 10-:-20 m3/h. ViÖc tho¸t níc hè mãng kh«ng ®îc lµm ¶nh hëng tíi c«ng t¸c thi c«ng bª t«ng cèt thÐp.
  3. 3) C¸c giai ®o¹n vµ tr×nh tù tæ chøc thi c«ng. C¸c giai ®o¹n thi Tr×nh tù thi c«ng c«ng ChuÈn bÞ c«ng t¸c hè mãng nhµ m¸y, tr¹m ph©n phèi, kªnh x¶. Mïa kiÖt N¨m §µo hè mãng Nhµ m¸y,tr¹m ph©n phèi, kªnh x¶. 201 §µo xong hè mãng nhµ m¸y kªnh x¶, tr¹m ph©n phèi. 0 Mïa lò Thi c«ng bª t«ng nhµ m¸y kªnh x¶. TiÕp tôc thi c«ng bª t«ng nhµ m¸y kªnh x¶, vµ thi c«ng bª t«ng tr¹m ph©n phèi. Mïa kiÖt KÕt thóc thi c«ng bª t«ng nhµ m¸y.Hoµn thiÖn nhµ m¸y. N¨m Hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh. 201 Mïa lò Ph¸t ®iÖn. 1 3) Bè trÝ xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng. - L¾p ®Æt 01 tr¹m trén bª t«ng tù ®éng, c«ng suÊt 16 -:-35 m3/giê ®Ó s¶n xuÊt vµ cÊp v÷a cho c«ng trêng. VÞ trÝ tr¹m trén ®Æt gÇn ®Ëp chÝnh.
  4. - L¾p ®Æt 01 tr¹m n¹p bª t«ng thñ c«ng t¹i khu vùc nhµ m¸y ®Ó phèi hîp thi c«ng bª t«ng nhµ m¸y. Tr¹m n¹p ®- îc lµm b»ng kÕt cÊu thÐp h×nh, n¹p cèt liÖu b»ng thñ c«ng vµo xe chum tù trén, vËn chuyÓn ®Õn c¸c khèi ®æ. - §µo mãng c«ng tr×nh sö dông tæ hîp m¸y ®µo b¸nh xÝch 1,6 m3, « t« tù ®æ 12 tÊn, ñi 110 CV. - §µo ®¸ hè mãng c«ng tr×nh sö dông tæ hîp m¸y khoan ®êng kÝnh d76-:-105mm (khoan næ lín) vµ ®êng kÝnh ®Õn 42 mm (khoan næ nhá), ®Ó l¹i líp ®¸ b¶o vÖ nÒn mãng dµy 0,3m. §µo ph¸, ®ôc, cËy líp b¶o vÖ nÒn mãng dµy 0,3m do khoan næ m×n chõa l¹i b»ng bóa chÌn, m¸y xóc, xµ beng, bóa t¹. - Thi c«ng bª t«ng cèt thÐp nhµ m¸y sö dông cÇn trôc tù hµnh søc n©ng 16 tÊn, tÇm víi 10-:- 14 m; bª t«ng dïng bª t«ng tr¹m trén hoÆc phèi hîp bª t«ng tr¹m n¹p. 4) C«ng t¸c ®µo hè mãng. 4.1 Thi c«ng hè mãng nhµ m¸y kªnh x¶ vµ tr¹m Oru. - Lµm ®êng thi c«ng vµo hè mãng. KÕt cÊu ®êng gièng nh ®êng vµo c¸c mè nÐo tuyÕn èng ¸p lùc. - TiÕn hµnh bãc phñ b»ng m¸y ñi 110 CV, cù ly <= 100 m; gom ®Êt phñ t¹i ch©n m¸i dèc. - Dïng tæ hîp m¸y ®µo xÝch 1,6 m3, « t« tù ®æ 12 tÊn, ñi 110 CV ®Ó xóc ®æ th¶i. - TiÕn hµnh ®µo mãng tr¹m b»ng tæ hîp ®µo xÝch 1,6 m3, « t« tù ®æ 12 tÊn, ñi 110 CV. - §µo ®¸ hè mãng c«ng tr×nh sö dông tæ hîp m¸y khoan ®êng kÝnh d76-:-105mm (khoan næ lín) vµ ®êng kÝnh ®Õn 42 mm (khoan næ nhá), ®Ó l¹i líp ®¸ b¶o vÖ nÒn mãng dµy 0,3m. §µo ph¸, ®ôc, cËy líp b¶o vÖ nÒn mãng dµy 0,3m do khoan næ m×n chõa l¹i b»ng bóa chÌn, m¸y xóc, xµ beng, bóa t¹. 4.4 Thi c«ng hè mãng c¸c h¹ng môc kh¸c. - T¬ng tù nh thi c«ng hè mãng nhµ m¸y. 5) C«ng t¸c thi c«ng bª t«ng cèt thÐp. 5.1 Thi c«ng bª t«ng nhµ m¸y kªnh x¶ vµ tr¹m ph©n phèi ®iÖn.
  5. - Tõ ®êng thi c«ng tiÕn hµnh c«ng t¸c tËp kÕt vËt liÖu, thiÕt bÞ ®Ó thi c«ng. - Thi c«ng cèp pha, cèt thÐp vµ ®æ bª t«ng b»ng cÇn trôc tù hµnh søc n©ng 16 tÊn, di chuyÓn xung quanh nhµ m¸y trªn cao ®é 694,4 m. - Sö dông cèp pha 2x4 kÕt hîp cèp pha mi ni. - Bª t«ng sö dông b»ng bª t«ng tr¹m trén tù ®éng 16 -:-35 m3/giê. Trong ®iÒu kiÖn cã thÓ, bª t«ng tr¹m n¹p thñ c«ng. Cù ly vËn chuyÓn v÷a bª t«ng ®îc chñ ®Çu t thanh to¸n theo thùc tÕ hiÖn trêng. - §æ bª t«ng b»ng cÇn trôc b¸nh xÝch 16 tÊn. T¹i nh÷ng vÞ trÝ nh gÇm buång xo¾n, èng hót… cã thÓ ®æ bª t«ng b»ng m¸y b¬m. 5.5 Tr×nh tù thi c«ng: • ChuÈn bÞ nÒn: Khi chuẩn bị nền để đổ bê tông phải tuân theo các quy đ ịnh trong tiêu chu ẩn thi công và nghi ệm thu các công tác về nền (TCXD 79-80) và các quy định cụ thể của hồ sơ BVTC. • Xử lý nền nền đá: những chỗ đá xấu phong hóa h ơn so với tài li ệu thi ết k ế thì ph ải đào b ỏ đi, dùng búa chèn c ậy b ỏ đá long rời, xử lý các khe nứt. Rửa sạch nền bằng nước áp l ực và th ổi khô b ằng khí nén. N ếu đáy móng đào quá cao trình thiết kế phải bù lại bằng bê tông M100. • M« t¶ ®Þa chÊt nÒn vµ mêi héi ®ång nghiÖm thu tríc khi ®æ bª t«ng lãt nÒn. • Thi c«ng BTCT b¶n ®¸y, têng: C¨n cø c¸c b¶n vÏ thi c«ng vµ s¬ ®å ph©n khèi ®æ do c¬ quan thiÕt kÕ lËp, tiÕn hµnh GCLD cèp pha, cèt thÐp vµ ®æ bª t«ng. Thi c«ng BTCT trô pin, trô biªn: PhÇn cong cña c¸c trô pin, trô biªn tiÕn hµnh gia c«ng c¸c lo¹i cèp pha cong phi tiªu chuÈn, phï hîp víi kÝch th íc h×nh häc cña thiÕt kÕ. PhÇn têng th¼ng ®îc sö dông cèp pha tÊm lín kÝch thíc 2x4m vµ c¸c lo¹i cèp pha mi ni. C¸c tÊm cèp pha ®îc l¾p ®Æt vµo khèi ®æ b»ng cÇn trôc, cè ®Þnh b»ng hÖ t¨ng ®¬ gi»ng nÐo lµ thÐp gãc L50x5. Bª t«ng ®îc ®æ thµnh c¸c tÇng theo s¬ ®å ph©n khèi ®æ, chiÒu cao tÇng thêng 2,5-3,0 m. T¹i c¸c vÞ trÝ khe
  6. r·nh van nÕu ®¬n vÞ l¾p m¸y l¾p ®Æt tríc thiÕt bÞ r·nh van ®¶m b¶o tiÕn ®é, kh«ng g©y ¶nh hëng tíi c«ng t¸c bª t«ng cña nhµ thÇu th× nhµ thÇu ®æ bª t«ng r·nh van ®ång thêi víi bª t«ng c¸c trô pin, trô biªn. Tr êng hîp ®¬n vÞ l¾p m¸y kh«ng l¾p ®îc kÞp thêi th× ph¶i ®Ó héc chê thi c«ng. Sau khi ®¬n vÞ l¾p m¸y l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu r·nh van míi tiÕn hµnh c«ng t¸c GCLD cèt thÐp, cèp pha vµ ®æ bª t«ng chÌn. Bª t«ng chÌn sö dông cèt liÖu nhá vµ m¸c cao h¬n bª t«ng kÕt cÊu, ®é sôt lín. Cã thÓ sö dung m¸y b¬m bª t«ng ®Ó ®æ bª t«ng chÌn, lóc ®ã ®é sôt OK=10-12. ViÖc phèi hîp víi ®¬n vÞ l¾p ®Æt thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû c«ng t¹i ®©y cã vai trß quyÕt ®Þnh tiÕn ®é thi c«ng cña nhµ thÇu. • Thi c«ng c¸c khèi trÇn, sµn: Dïng cèp pha mi ni 0,5 x1,5m vµ hÖ gi¸o chèng, c¸c dÇm ®ì lµm b»ng thÐp U,I 100-:- 120. • Bª t«ng ®îc ®a vµo khèi ®æ cÇn trôc hoÆc b»ng m¸ng tuú tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Trong khèi ®æ, t¹i nh÷ng vÞ trÝ xa, hoÆc chiÒu cao r¬i tù do cña hçn hîp v÷a bª t«ng lín h¬n 1,5m th× ph¶i tiÕn hµnh l¾p m¸ng nghiªng hoÆc èng vßi voi. NÕu dïng m¸ng nghiªng th× chiÒu réng cña m¸ng kh«ng ®îc nhá h¬n 3-3,5 lÇn ®êng kÝnh h¹t cèt liÖu lín nhÊt. M¸ng ph¶i ®¶m b¶o nh½n, ®é dèc m¸ng ph¶i ®¶m b¶o bª t«ng kh«ng bÞ t¾c hoÆc ph©n tÇng. ChiÒu dµy líp ®æ bª t«ng trung b×nh tõ 30- 40 cm phô thuéc vµo kÕt cÊu tõng khèi ®æ. §Çm bª t«ng sö dông ®Çm UB47, UB102, Mikasa hoÆc m¸y ®Çm x¨ng t¹i nh÷ng vÞ trÝ thi c«ng kh«ng cã ®iÖn líi..vv. C«ng t¸c ®Çm ph¶i ®¶m b¶o bª t«ng kh«ng bÞ rç, ph©n tÇng. Bíc di chuyÓn cña m¸y ®Çm kh«ng ®îc vît qu¸ 1,5 lÇn b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm, dïi ®Çm ph¶i c¾m s©u vµo líp bª t«ng ®æ tr íc 5-10 cm. Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng ph¶i thêng xuyªn theo dâi, gi¸m s¸t sù æn ®Þnh cña cèp pha. NÕu cã hiÖn tîng cèp pha bÞ biÕn d¹ng ph¶i dõng ngay c«ng t¸c ®æ bª t«ng ®Ó xö lý. Sau khi xö lý xong míi ® îc tiÕp tôc ®æ díi sù gi¸m s¸t cña kü thuËt hiÖn trêng vµ TVGS (kü thuËt A). Trong qu¸ tr×nh thi c«ng nÕu gÆp ma ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n kh«ng ®Ó níc ma r¬i vµo bª t«ng. Trong trêng hîp ph¶i ngõng ®æ bª t«ng, th× tríc khi thi c«ng tiÕp ph¶i cã sù kiÓm tra vµ ®ång ý cña t vÊn gi¸m s¸t hiÖn trêng.
  7. • B¶o dìng bª t«ng: Sau khi kÕt thóc c«ng t¸c ®æ bª t«ng ph¶i tiÕn hµnh b¶o dìng Èm bª t«ng. Trong thêi kú b¶o dìng Èm ph¶i tr¸nh c¸c t¸c ®éng c¬ häc vµ c¸c t¸c ®éng kh¸c ¶nh hëng ®Õn sù ninh kÕt vµ chÊt lîng cña bª t«ng. Bª t«ng ®îc b¶o dìng Èm b»ng níc kÕt hîp che ch¾n b»ng bao t¶i ®ay ®Ó cho bÒ mÆt lu«n lu«n ®- îc Èm m¸t. 6) BiÖn ph¸p an toµn. 1) Trªn c«ng trêng thi c«ng ph¶i ®Çy ®ñ c¸c biÓn b¸o an toµn VSL§ ®Ó t¹i vÞ trÝ cã nguy c¬ mÊt ATL§ vµ mäi ngêi dÔ nhËn biÕt ®Ó mäi ngêi thùc hiÖn ®óng néi dung chØ dÉn. 2) Cã biÖn ph¸p che ch¾n vËt liÖu s¾t thÐp, que hµn tr¸nh r¬i tõ trªn cao xuèng khu vùc lµm viÖc phÝa díi. 3) Cã c¸c lan can, hµng rµo b¶o vÖ b»ng thÐp gãc, thÐp trßn ®Ó khi lµm viÖc, ®i l¹i ®¶m b¶o an toµn cho ngêi vµ ph¬ng tiÖn. 4) Lªn xuèng khèi ®æ ph¶i cã thang. Thang ph¶i ®¶m b¶o ®é ch¾c ch¾n, æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng. 5) Khi lµm viÖc trªn cao>=1,5 m so víi mÆt ®Êt hoÆc mÆt sµn ph¶i cã sµn c«ng t¸c, lan can an toµn. NÕu ®é cao>=2 m ph¶i ®eo d©y an toµn. 6) N¬i lµm viÖc ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng cho c«ng nh©n thi c«ng. 7) C«ng t¸c thi c«ng tuyÖt ®èi tu©n thñ c¸c quy ph¹m, tiªu chuÈn x©y dùng, c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng hiÖn hµnh cña nhµ níc vµ c¸c chØ dÉn ®îc nªu trong biÖn ph¸p an toµn trong hå s¬ dù thÇu.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản