THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

Chia sẻ: long_thien39

Biện pháp tổ chức thi công Công trình thuỷ điện Yan tann sien – tỉnh Lâm Đồng bao gồm thi công các hạng mục: Kênh chuyển nước, đập chính, cống dẫn nước, kênh dẫn nước, bể áp lực, đường ống áp lực, nhà máy thuỷ điện và trạm Oru.

Nội dung Text: THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

ThuyÕt minh BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng
BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Yan tann sien – tØnh L©m §ång bao gåm thi c«ng c¸c
h¹ng môc: Kªnh chuyÓn níc, ®Ëp chÝnh, cèng dÉn níc, kªnh dÉn níc, bÓ ¸p lùc, ®êng èng ¸p lùc, nhµ m¸y thuû
®iÖn vµ tr¹m Oru.
1) C¬ së ®Ó lËp biÖn ph¸p Tæ chøc thi c«ng:
+ TCXDVN 269:2002 “ Cäc- ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm b»ng t¶i träng tÜnh Ðp däc trôc”
+ TCVN 4447: 1987 “C«ng t¸c ®Êt- Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu”.
+ TCVN 4453 : 1995 KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu.
+ QPTL-D6-78 Quy ph¹m kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu BT vµ BTCT c¸c c«ng tr×nh thuû lîi.
+ TCVN 5592:1991 Bª t«ng nÆng- yªu cÇu b¶o dìng Èm tù nhiªn.
+ 12 TCVN 4085: 1985 KÕt cÊu g¹ch ®¸. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu.
+ 29 TCVN 5674 : 1992 C«ng t¸c hoµn thiÖn trong x©y dùng. Thi c«ng vµ nghiÖm thu.
+ §iÒu kiÖn kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh thñy ®iÖn Yan tann sien.
+ TCVN 5308-91 Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng.
+ TCVN 4086 -95 An toµn ®iÖn trong x©y dùng.
+ C¸c TCXDVN vµ quy ph¹m x©y dùng liªn quan.
+ N¨ng lùc cña nhµ thÇu.
2) C«ng t¸c chuÈn bÞ:
- Tríc khi thi c«ng, nhµ thÇu ph¶i x©y dùng l¸n tr¹i, c¸c h¹ng môc phô trî (c¬ së cèp pha cèt thÐp, kho b·i tËp
kÕt vËt t, vËt liÖu, tr¹m trén), c¸c h¹ng môc phôc vô thi c«ng kh¸c nh ®êng thi c«ng, mÆt b»ng tËp kÕt xe m¸y
thiÕt bÞ, ®êng ®iÖn phôc vô thi c«ng.
- ChuÈn bÞ vËt liÖu: C¸c vËt liÖu chÝnh nh Xi m¨ng, c¸t , ®¸, s¾t thÐp.
- ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ nh©n lùc, bè trÝ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ thi c«ng trªn c«ng trêng.
- ChuÈn bÞ vµ huy ®éng ®Çy ®ñ xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng (« t« vËn chuyÓn vËt liÖu, cÇn trôc, m¸y b¬m níc,
m¸y hµn, m¸y ®Çm...vv) ®Ó triÓn khai thi c«ng.
- C«ng t¸c giao nhËn, b¶o qu¶n tim mèc c«ng tr×nh: Tríc khi tiÕn hµnh thi c«ng nhµ m¸y nhµ thÇu x©y dùng
liªn hÖ trùc tiÕp víi Chñ ®Çu t ®Ó nhËn c¸c tµi liÖu trong phßng vµ t¹i thùc ®Þa víi c¸c néi dung sau: C¸c hÖ thèng
mèc khèng chÕ ; C¸c ®iÓm tim, tuyÕn c«ng tr×nh ®· ®îc thèng kª trong b¶n vÏ thiÕt kÕ cÇn thiÕt ®o vÏ ®Þa h×nh;
Thèng kª c¸c mèc tam gi¸c thuû c«ng khèng chÕ toµn bé khu vùc c«ng tr×nh dïng trong viÖc ®o vµ kiÓm tra tim
mèc c«ng tr×nh; C¸c mèc chuÈn trong khu vùc c«ng tr×nh dïng ®Ó x¸c ®Þnh vµ kiÓm tra cao ®é cña c¸c bé phËn
c«ng tr×nh trong khu vùc x©y dùng; Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n, b¶o qu¶n hÖ thèng tim mèc ®· ® îc bµn
giao suèt trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng, Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm
bµn giao l¹i hÖ thèng tim mèc chÝnh cho Chñ ®Çu t.
- C«ng t¸c tiªu níc hè mãng: Níc hè mãng bao gåm níc ma, níc ngÇm, níc tõ c¸c ho¹t ®éng thi c«ng th¶i ra.
ViÖc tho¸t níc hè mãng ®îc tu©n theo nguyªn t¾c chung: §µo r·nh tho¸t níc xung quanh hè mãng c«ng tr×nh, níc
®îc thu vÒ hè thu, sau ®ã ®îc b¬m ra s«ng khái khu vùc b»ng hÖ thèng m¸y b¬m cã c«ng suÊt tõ 30-:-50 m3/h.
Ngoµi ra b¬m c¸c hè níc côc bé b»ng c¸c lo¹i b¬m nhá, cã c«ng suÊt tõ 10-:-20 m3/h. ViÖc tho¸t níc hè mãng
kh«ng ®îc lµm ¶nh hëng tíi c«ng t¸c thi c«ng bª t«ng cèt thÐp.
3) C¸c giai ®o¹n vµ tr×nh tù tæ chøc thi c«ng.

C¸c giai ®o¹n thi Tr×nh tù thi c«ng
c«ng

ChuÈn bÞ c«ng t¸c hè mãng nhµ m¸y, tr¹m ph©n phèi, kªnh x¶.
Mïa kiÖt
N¨m §µo hè mãng Nhµ m¸y,tr¹m ph©n phèi, kªnh x¶.
201 §µo xong hè mãng nhµ m¸y kªnh x¶, tr¹m ph©n phèi.
0 Mïa lò
Thi c«ng bª t«ng nhµ m¸y kªnh x¶.

TiÕp tôc thi c«ng bª t«ng nhµ m¸y kªnh x¶, vµ thi c«ng bª t«ng tr¹m ph©n phèi.

Mïa kiÖt KÕt thóc thi c«ng bª t«ng nhµ m¸y.Hoµn thiÖn nhµ m¸y.

N¨m Hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh.
201 Mïa lò Ph¸t ®iÖn.
13) Bè trÝ xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng.
- L¾p ®Æt 01 tr¹m trén bª t«ng tù ®éng, c«ng suÊt 16 -:-35 m3/giê ®Ó s¶n xuÊt vµ cÊp v÷a cho c«ng trêng.
VÞ trÝ tr¹m trén ®Æt gÇn ®Ëp chÝnh.
- L¾p ®Æt 01 tr¹m n¹p bª t«ng thñ c«ng t¹i khu vùc nhµ m¸y ®Ó phèi hîp thi c«ng bª t«ng nhµ m¸y. Tr¹m n¹p ®-
îc lµm b»ng kÕt cÊu thÐp h×nh, n¹p cèt liÖu b»ng thñ c«ng vµo xe chum tù trén, vËn chuyÓn ®Õn c¸c khèi ®æ.
- §µo mãng c«ng tr×nh sö dông tæ hîp m¸y ®µo b¸nh xÝch 1,6 m3, « t« tù ®æ 12 tÊn, ñi 110 CV.
- §µo ®¸ hè mãng c«ng tr×nh sö dông tæ hîp m¸y khoan ®êng kÝnh d76-:-105mm (khoan næ lín) vµ ®êng
kÝnh ®Õn 42 mm (khoan næ nhá), ®Ó l¹i líp ®¸ b¶o vÖ nÒn mãng dµy 0,3m. §µo ph¸, ®ôc, cËy líp b¶o vÖ nÒn
mãng dµy 0,3m do khoan næ m×n chõa l¹i b»ng bóa chÌn, m¸y xóc, xµ beng, bóa t¹.
- Thi c«ng bª t«ng cèt thÐp nhµ m¸y sö dông cÇn trôc tù hµnh søc n©ng 16 tÊn, tÇm víi 10-:- 14 m; bª t«ng
dïng bª t«ng tr¹m trén hoÆc phèi hîp bª t«ng tr¹m n¹p.
4) C«ng t¸c ®µo hè mãng.
4.1 Thi c«ng hè mãng nhµ m¸y kªnh x¶ vµ tr¹m Oru.
- Lµm ®êng thi c«ng vµo hè mãng. KÕt cÊu ®êng gièng nh ®êng vµo c¸c mè nÐo tuyÕn èng ¸p lùc.
- TiÕn hµnh bãc phñ b»ng m¸y ñi 110 CV, cù ly =1,5 m so víi mÆt ®Êt hoÆc mÆt sµn ph¶i cã sµn c«ng t¸c, lan can an toµn. NÕu ®é
cao>=2 m ph¶i ®eo d©y an toµn.
6) N¬i lµm viÖc ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng cho c«ng nh©n thi c«ng.
7) C«ng t¸c thi c«ng tuyÖt ®èi tu©n thñ c¸c quy ph¹m, tiªu chuÈn x©y dùng, c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng
hiÖn hµnh cña nhµ níc vµ c¸c chØ dÉn ®îc nªu trong biÖn ph¸p an toµn trong hå s¬ dù thÇu.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản