thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
100
lượt xem
21
download

thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ đồ thị vòng quay ta thấy người ta không dùng phương án hình rẽ quạt vì trong hộp chạy dao thường người ta dùng một loại modun nên việc giảm thấp số vòng quay trung gian không làm tăng kích thước bộ truyền nên việc dùng phương án thay đổi thứ tự này hoặc khác không ảnh hưởng nhiều đến kích thước của hộp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 1

  1. THUYÕT MINH §å ¸N M¤N HäC M¸Y C¤NG Cô Ch-¬ng 1 : NGhI£N CøU M¸Y §· Cã . 1.1TÝnh n¨ng kü thuËt cña m¸y cïng cì. TÝnh N¨ng Kü thuËt. P82 P81 P79 P83 C«ng suÊt ®éng 7/1,7 4,5/1,7 2,8 10/2,8 c¬(kw) Ph¹m vi ®iÒu chØnh 301500 651800 110123 301500 tèc ®é 0 Nmin- nmax Sè cÊp tèc ®é zn 18 16 8 18 Ph¹m vi ®IÒu chØnh 23,5118 35980 25285 23,5118 l-îng ch¹y dao smin 0 0 –smax Sè l-îng ch¹y dao zs 18 16 8 18 Víi sè liÖu m¸y ta cÇn thiÕt kÕ míi lµ: C«ng suÊt ®éng c¬ N=7KW Ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é :301500 Sè cÊp tèc ®é Zn=18 Ph¹m vi ®iÒu chØnh l-îng ch¹y dao: 251250 Sè l-îng ch¹y dao:Zs=18 ®éng c¬ ch¹y dao:1,7KW ta thÊy r»ng sè liÖu cña m¸y cÇn thiÕt kÕ míi gÇn gièng víi tÝnh n¨ng kü thuËt cña m¸y P82(6H82) do ®ã ta lÊy m¸y 6H82 lµm m¸y chuÈn. 1.2 ph©n tÝch ph-¬ng ¸n m¸y tham kh¶o (6H82) 1.2.1C¸c xÝch truyÒn ®éng trong s¬ ®å déng cña m¸y a)chuyÓn ®éng chÝnh :  19   18   36   47   52      nMT. 26 .  16 . 39 . 38    39   26  19  ntrôc chÝnh 54      22   28   71   33   37    
  2. trôc chÝnh cã 18 tèc ®é kh¸c nhau tõ (301500)v/ph. b) ChuyÓn ®éng ch¹y dao gåm cã ch¹y dao däc ,ch¹y dao ngang vµ ch¹y dao ®øng . xÝch ch¹y dao däc . nMT2  tP  36   18   18   40   40     26 20  27   21   40  28 18 33 18 18 nMT2. . .  . .  . . .tV  tP 44 68 27 37  13 18 40  35 33 37 16 18     .   18   24   45 40 40   36   34     xÝch ch¹y dao ngang nMT2  tP  36   18   18   40   40       28 18 33 nMT2. 26 . 20 .  27 . 21 .  40 . . .tV  tP 44 68  27   37   13 18 40  35 33 33     .   18   24   45 40 40   36   34     xÝch ch¹y dao ®øng. nMT2  tP  36   18   18   40   40       28 18 22 1 nMT2. 26 . 20 .  27 . 21 .  40 . . .tV  tP 44 68  27   37   13 18 40  35 33 33 2     .   18   24   45 40 40   36   34    
  3. trong ®ã khi g¹t M1 sang tr¸i ta cã ®-êng truyÒn ch¹y chËm(c¬ cÊu ph¶n håi  13 . 18 40  )    45 40 40  khi g¹t M1 sang ph¶i ta cã ®-êng truyÒn ch¹y dao trung b×nh(®-êng truyÒn trùc tiÕp 40 ) 40 28 18 ®ãng ly hîp M2 sang tr¸i ,truyÒn tíi b¸nh r¨ng , tíi c¸c trôc 35 33 vÝt me däc ,ngang ®øng thùc hiÖn ch¹y dao Sd , Sng , S®. chuyÓn ®éng ch¹y dao nhanh. XÝch nèi tõ ®éng c¬ ch¹y dao (kh«ng ®i qua hép ch¹y dao )®i t¾t tõ ®éng c¬ NMT2. 26 44 57 28 18 44 57 43 35 33 28 18 ®ãng ly hîp M2 sang ph¶i ,truyÒn tíi b¸nh r¨ng , tíi c¸c vÝt 35 33 me däc ,ngang ,®øng. 1.2.2 ph-¬ng ¸n kh«ng gian ,ph-¬ng ¸n thø tù cña hép tèc ®é. ph-¬ng ¸n kh«ng gian Z=3.3.2=18 Ph-¬ng ¸n thø tù Z=3. 3. 2 1 3 9 ®å thÞ luíi kÕt cÊu cña hép tèc ®é
  4. 1.2.3 §å thÞ vßng quay cña hép tèc ®é. ta cã n0=n®c.i0=1440. 26 =693,33 54 ®Ó dÔ vÏ ta lÊy n0=n15=750v/ph víi nhãm 1: i1=1/3 i2=1/2 i3=1/ nhãm 2 i4=1/4 i5=1/ i6=1/2 nhãm 3 i7=1/7 i8=1/2 tõ ®ã ta vÏ ®-îc ®å thÞ vßng quay cña hép tèc ®é. 1.2.4 nhËn xÐt: Tõ ®å thÞ vßng quay ta cã nhËn xÐt Víi ph-¬ng ¸n nµy th× l-îng më ,tØ sè truyÒn cña c¸c nhãm thay ®æi tõ tõ ®Òu ®Æn tøc lµ cã d¹ng rÎ qu¹t do ®ã lµm cho kÝch th-íc
  5. cña hép nhá gän ,bè trÝ c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng trong hép chÆt chÏ nhÊt 1.2.5 ph-¬ng ¸n kh«ng gian, ph-¬ng ¸n thø tù cña hép ch¹y dao ph-¬ng ¸n kh«ng gian: Z=3.3.2=18 Ph-¬ng ¸n thø tù Do cã c¬ cÊu ph¶n håi nªn cã biÕn h×nh dÉn ®Õn ph-¬ng ¸n thø tù cña hép ch¹y dao thay ®æivíi Z=3.3.2 ®-îc t¸ch lµm 2 Víi Z1= 3. 3 3 1 cßn Z2= 2 9 gåm 2 ®-êng truyÒn trùc tiÕp vµ ph¶n håi ngoµi ra cßn cã ®-êng ch¹y dao nhanh ®å thÞ l-íi kÕt cÊu: Do dïng c¬ cÊu ph¶n håi nªn ta chän ph-¬ng ¸n nµy 1.2.6 §å thÞ vßng quay cña hép ch¹y dao . víi ®-êng ch¹y dao thÊp vµ trung b×nh. N0 = n®c . i1.i2 = 1440. 26 . 20 = 250,26.. .. 44 68 Chän n0 Nhãm 1: i1=1/3
  6. i2 = 1 i3=3 Nhãm 2: i4=1/4 i5=1/3 i6=1/2 nhãm 3: i7=1/6 i8=3 Víi ®-êng ch¹y dao nhanh. N0=n®c.i1= 1446. 26 =850.909.. .. 44 ta cã ®å thÞ vßng quay.
  7. 1.2.7 NhËn xÐt: Tõ ®å thÞ vßng quay ta thÊy ng-êi ta kh«ng dïng ph-¬ng ¸n h×nh rÏ qu¹t v× trong hép ch¹y dao th-êng ng-êi ta dïng mét lo¹i modun nªn viÖc gi¶m thÊp sè vßng quay trung gian kh«ng lµm t¨ng kÝch th-íc bé truyÒn nªn viÖc dïng ph-¬ng ¸n thay ®æi thø tù nµy hoÆc kh¸c kh«ng ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn kÝch th-íc cña hép.
Đồng bộ tài khoản