thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
91
lượt xem
26
download

thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ta thấy rằng trục cuối cùng thường là trục chính hay trục kế tiếp với trục chính vì trục này có thể thực hiện chuyển động quay với số vòng quay từ nmin - nmã nên khi tính toán sức bền dựa vào vị trí số nmin ta có Mxmã. Do đó kích thước trục lớn suy ra các bánh răng lắp trên trục có kích thước lớn. Vì vậy, ta tránh bố trí nhiều chi tiết trên trục cuối cùng do đó 2 PAKG cuối có số bánh răng chịu Mxmã lớn hơn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 2

  1. Ch-¬ng II: thiÕt kÕ m¸y míi 21. ThiÕt kÕ truyÒn dÉn hép tèc ®é 21.1. Chuèi sè vßng quay Ta cã  = nk  1 nk nz = n1. z-1 z-1= nz n1 nz 1/z-1  =( ) n1 1500 1/18-2 =( ) = 1,2587 30 Theo tiªu chuÈn ta cã  = 1,26  E=4 Chuçi sè vßng quay trôc chÝnh n1= nmin=30v/ph n2=n1.  = 37,8 n3= n2. =47,63 n4= n3. =60,01 n5= n4. =75,61 n6= n5. =95,27 n7= n6. =120,04 n8= n7. =151,26 n9= n8. =190,58 n10= n9. =240,14 n11= n10. =302,57 n12= n11. =3381,24 n13= n12. =480,36 n14= n13. =605,25 n15= n14. =762,62 n16= n15. =960,90
  2. n17= n16. =1210,74 n18= n17. =1546,34 Ta thÊy chuçi sè nµy trïng víi chuçi sè tiªu chuÈn n = 0 2.1.2. Ph-¬ng ¸n kh«ng gian, lËp b¶ng so s¸nh ph-¬ng ¸n KG, vÏ s¬ ®å ®éng a. Ph-¬ng ¸n kh«ng gian Z=9 . 2=18 Z=6. 3=18 Z=3.3. 2=18 Z= 2.3.3=18 Z=3. 2.3=18 Sè nhãm truyÒn tèi thiÓu n min = 1 ndc 4i imin=lg ndc /lg4 n min = lg 1440 /lg4 =2,79 30 i 3 Do i  3 cho nªn c¸c ph-¬ng ¸n 6x3, 3x6, 9x2, 2x9 bÞ lo¹i. VËy ta chØ cÇn so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n KG cßn l¹i. LËp b¶ng so s¸nh ph-¬ng ¸n KG Ph-¬ng ¸n 3. 3. 2 2.3.3 3. 2.3 YÕu tè so s¸nh + Tæng sè b¸nh r¨ng 2(2+3+3)=16 2(3+3+2)=1 2(3+2+3)=1 Sbr=2(P1+P2+.. .. .. +Pi 6 6 + Tæng sè trôc 4 4 4 S = i+1
  3. +Sè b¸nh r¨ng chÞu Mxmax 2 3 3 +ChiÒu dµi L + C¬ cÊu ®Æc biÖt Ta thÊy r»ng trôc cuèi cïng th-êng lµ trôc chÝnh hay trôc kÕ tiÕp víi trôc chÝnh v× trôc nµy cã thÓ thùc hiÖn chuyÓn ®éng quay víi sè vßng quay tõ nmin  nmax nªn khi tÝnh to¸n søc bÒn dùa vµo vÞ trÝ sè nmin ta cã Mxmax. Do ®ã kÝch th-íc trôc lín suy ra c¸c b¸nh r¨ng l¾p trªn trôc cã kÝch th-íc lín. V× vËy, ta tr¸nh bè trÝ nhiÒu chi tiÕt trªn trôc cuèi cïng do ®ã 2 PAKG cuèi cã sè b¸nh r¨ng chÞu Mxmax lín h¬n nªn ta chän ph-¬ng ¸n 1 ®ã lµ 3x3x2. b. VÏ s¬ ®å ®éng:
  4. 2.1.3. Chän ph-¬ng ¸n thø tù. Víi ph-¬ng ¸n kh«ng gian 3x3x2 ta cã c¸c ph-¬ng ¸n thø tù nh- sau: 3 x3 x 2  P 1. [1] [3] [9]   X  8 max  P 1. X max [1] [6] [3]    16  P 1. [6] [2] [1]   X max  16 Theo ®iÒu kiÖn (P-1)Xmax  8 ta chän ph-¬ng ¸n thø tù lµ : [1] [3] [9] 2.1.4. VÏ mét vµi l-íi kÕt cÊu ®Æc tr-ng
  5. 2.1.5 VÏ ®å thÞ vßng quay vµ chän tØ sè truyÒn c¸c nhãm . X¸c ®Þnh n0. n0min= n max = 1500 =187,5(v/ph) 3 i max 2 n0max= n min = 30 =1920(v/ph) i min 1 / 43 chän n0=n15=750(v/ph) tØ sè truyÒn c¸c nhãm víi nhãm 1: chän i1=1/3 v× i1: i2: i3=1::2 ta cã : i2=1/2 i3=1/ víi nhãm 2: chän i4=1/4 v× i4: i5: i6=1:3:6
  6. ta cã: i5=1/ i6=2 víi nhãm 3: chän i7=1/2 v× i1: i7: i8=1:9 ta cã : i8=2 tõ ®ã ta vÏ ®-îc ®å thÞ vßng quay 30 37,5 47,5 60 75 95 118 150 190 235 300 375 475 600 750 95 1180 1500 2.1.6 TÝnh sè r¨ng cña c¸c b¸nh r¨ng theo tõng nhãm truyÒn víi nhãm 1: i1=1/4=17/39 ta cã f1+g1=56 i2=1/3=5/9 ta cã f2+g2=14 2 i3=1/ =23/33 ta cã f3+g3=56 béi sè chung nhá nhÊt lµ K=56 víi Zmin=17 ®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã l-îng më lín nhÊt Emin= Z min f 1  g1) = 17.56 =1 tõ ®ã ta cã E=1 f 1.k 17.56  Z =E.K=1.56=56.
  7. f1 17 Z1= . Z = .56=17 f 1  g1 56  i1=17/39 g1 39 Z’1= . Z = .56=39 f 1  g1 56 f2 5 Z2= . Z = .56=20 f 2  g2 14  i2=20/36 g2 9 Z’2= . Z = .56=36 f 2  g2 14 f3 23 Z3= . Z = .56=23 f 3  g3 56  i3=23/33 g3 33 Z’3= . Z = .56=33 f 3  g3 56 nhãm 2 i4=1/4= 11 ta cã f4+g4=39 28 i5=1/ = 17 ta cã f5+g5=39 22 i6=2= 8 ta cã f6+g6=13 5 béi sè chung nhá nhÊt lµ K=78 víi Zmin=17®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã l-îng më lín nhÊt Emin= Z min f 4  g 4) = 17.39 =1 tõ ®ã ta cã E=1 f 4.k 11.78  Z =E.K=1.78=78. Z4= f 4 . Z = 11 .78=22 f 4  g4 39  i4=22/56 g4 28 Z’4= . Z = .78=56 f 4  g4 39 f5 17 Z5= . Z = .78=34 f 5  g5 39  i5=34/44
  8. g5 22 Z’5= . Z = .78=44 f 5  g5 39 f6 8 Z6= . Z = .78=48 f 6  g6 13  i6=48/30 g6 5 Z’6= . Z = .78=30 f 6  g6 13 nhãm 3 i7=1/7= 1 ta cã f7+g7=5 4 i8=1/2= 2 ta cã f8+g8=3 1 béi sè chung nhá nhÊt lµ K=15 víi Zmin=17®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã l-îng më lín nhÊt Emin= Z min f 7  g 7) = 17.5 =5,6 tõ ®ã ta cã E=6 f 7.k 1.15  Z =E.K=6.15=90 f7 1 Z7= . Z = .90=18 f 7  g7 5  i7=18/72 g7 4 Z’8= . Z = .90=72 f 7  g7 90 f8 2 Z8= . Z = .90=60 f 8  g8 3  i8=60/30 g8 1 Z’8= . Z = .90=30 f 8  g8 3
Đồng bộ tài khoản