thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
141
lượt xem
31
download

thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

để tính được chuỗi số vòng quay của hộp chạy dao thì ta phải tính được số vòng quay lớn nhất và nhỏ nhất của đầu ra của hộp chạy daỏtực 6). Dựa vào máy chuẩn (6H82)ta thấy cơ cấu tạo ra chuyển động chạy dao dọc ,ngang và đứng là cơ cấu vít đai ốc .Bước vít tv=6mm mặt khác do đầu bài Sd=Sng=Sđ=(25 -1250)mmp/ do đó ta chỉ cần tính toán với 1 đường truyền còn các đường truyền khác là tính tương tự ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 3

  1. Chương 3: TÝnh sai sè vßng quay Theo m¸y chuÈn ta lÊy i0=26/54 khi ®ã ta cã b¶ng tÝnh sai sè vßng quay n Ph-¬ng tr×nh xÝch N=nc/x¸c ntt n% n1 n®c.i0. i1. i4. i7 30 29,68 1,07 n2 n®c.i0. i2. i4. i7 37,8 37,88 0,08 n3 n®c.i0. i3. i4. i7 47,63 47,46 0,36 n4 n®c.i0. i1. i5. i7 60,01 58,38 2,7 n5 n®c.i0. i2. i5. i7 75,61 74,41 1,59 n6 n®c.i0. i3. i5. i7 952,7 93,35 2,01 n7 n®c.i0. i1. i6. i7 120,04 120,89 0,73 n8 n®c.i0. i2. i6. i7 151,26 154,07 1,86 n9 n®c.i0. i3. i6. i7 190,58 193,29 1,42 n10 n®c.i0. i1. i4. i8 240,14 237,46 1,12 n11 n®c.i0. i2. i4. i8 302,57 302,65 0,03 n12 n®c.i0. i3. i4. i8 381,24 379,68 0,41 n13 n®c.i0. i1. i5. i8 480,36 467,07 2,77 n14 n®c.i0. i2. i5. i8 605,25 595,29 1,65 n15 n®c.i0. i3. i5. i8 762,67 746,81 2,07 n16 n®c.i0. i1. i6. i8 960,90 967,11 0,65 n17 n®c.i0. i2. i6. i8 1210,74 232,59 1,81 n18 n®c.i0. i3. i6. I8 1525,53 1546,34 1,36 Ta cã ®å thÞ sai sè vßng quay.
  2. n n1 n 18 2.2 ThiÕt kÕ truyÒn dÉn hép ch¹y dao. 2.2.1 Chuçi sè vßng quay. ®Ó tÝnh ®-îc chuçi sè vßng quay cña hép ch¹y dao th× ta ph¶i tÝnh ®-îc sè vßng quay lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña ®Çu ra cña hép ch¹y dao(trôc 6). Dùa vµo m¸y chuÈn (6H82)ta thÊy c¬ cÊu t¹o ra chuyÓn ®éng ch¹y dao däc ,ngang vµ ®øng lµ c¬ cÊu vÝt ®ai èc .B-íc vÝt tv=6mm mÆt kh¸c do ®Çu bµi Sd=Sng=S®=(25 1250)mm/p do ®ã ta chØ cÇn tÝnh to¸n víi 1 ®-êng truyÒn cßn c¸c ®-êng truyÒn kh¸c lµ tÝnh t-¬ng tù . Gi¶ sö ta tÝnh víi ®-êng ch¹y dao däc . Khi ®ã ta cã Smin=25. 18 16 . 37 33 33 35 40 =57 18 18 33 18 18 28 40 Smax=1250. 18 16 . 37 33 33 35 40 =2855 18 18 33 18 18 28 40 Ta cã nS1=nSmin= S min = 57 =9,5 tV 6
  3. S max nS2=nSmax= = 2855 =475 tV 6 khi ®ã ta cã n =( SZ )1/1-Z=( 475 )1/17=(50)1/17=1,25847 n S1 9,5 theo tiªu chuÈn ta lÊy =1,26. VËy ta cã chuçi sè vßng quay cña hép ch¹y dao. nS1=9,5 n2=n1.  = 11,97 n3= n2. =15,08 n4= n3. =19 n5= n4. =23,94 n6= n5. =30,17 n7= n6. =38,01 n8= n7. =47,90 n9= n8. =60,35 n10= n9. =76,04 n11= n10. =95,81 n12= n11. =120,73 n13= n12. =152,11 n14= n13. =191,66 n15= n14. =241,50 n16= n15. =304,29 n17= n16. =383,40 n18= n17. =483,08 2.2.2 chän ph-¬ng ¸n kh«ng gian ,lËp b¶ng so s¸nh ph-¬ng ¸n kh«ng gian ,vÏ s¬ ®å ®éng. a)chän ph-¬ng ¸n kh«ng gian . Z=9 . 2=18 Z=6. 3=18
  4. Z=3.3. 2=18 Z= 2.3.3=18 Z=3. 2.3=18 b) LËp b¶ng so s¸nh ph-¬ng ¸n KG Ph-¬ng ¸n 9x2 6x3 3x2x 3x3x 2x3x2 YÕu tè so s¸nh (2x9 (3x6 3 2 ) ) + Tæng sè b¸nh r¨ng 22 18 16 16 16 Sbr=2(P1+P2+.. .. .. +Pi + Tæng sè trôc 3 3 4 4 4 S = i+1 +Sè b¸nh r¨ng chÞu Mxmax 2 3 3 2 3 +ChiÒu dµi L + C¬ cÊu ®Æc biÖt Ta thÊy víi ph-¬ng ¸n 9x2(2x9)vµ 6x3(3x6)th× tæng sè b¸nh r¨ng nhiÒu mµ tæng sè trôc Ýt dÉn ®Õn lµ cã nhiÒu b¸nh r¨ng l¾p trªn cïng mét trôc vµ kÐm cøng v÷ng do ®ã mµ ta lo¹i bèn ph-¬ng ¸n nµy cßn ba ph-¬ng ¸n cßn l¹i th× ph-¬ng ¸n 3x3x2 lµ hîp lý nhÊt v× nã cã sè b¸nh r¨ng chÞu m« men MXMAX lµ nhá nhÊt .vËy ph-¬ng ¸n kh«ng gian cña hép ch¹y dao lµ:3x3x2
  5. VÏ s¬ ®å ®éng. 2.2.3 Chän ph-¬ng ¸n thø tù. 3x3x2. 139  (P –1)X max = 9=8 163  (P –1)X max = 12=16 621  (P –1)X max = 12=16 theo ®iÒu kiÖn (P –1)X max  8  ta chän ph-¬ng ¸n thø tù lµ 139
  6. 2.2.4 vÏ mét vµi l-íi kÕt cÊu ®Æc tr-ng.
  7. 2.2.5 VÏ ®å thÞ vßng quay vµ chän tØ sè truyÒn c¸c nhãm . X¸c ®Þnh n0. n0min= n max = 475 =59,375(v/ph) 3 i max 2 n0max= n min = 9,5 =608(v/ph) i min 1 / 43 chän n0=n17=750(v/ph) tØ sè truyÒn c¸c nhãm ta cã. víi nhãm 1: chän i1=1/3 v× i1: i2: i3=1:3:6 ta cã : i2=1 i3=3 víi nhãm 2: chän i4=1/3 v× i4: i5: i6=1::2 ta cã: i5=1/2 i6=1/ víi nhãm 3: chän i7=1/6 v× i1: i7: i8=1:9 ta cã : i8=3 v× trong hép ch¹y dao th-êng ng-êi ta dïng mét lo¹i modun nªn viÖc gi¶m thÊp sè vßng quay trung gian kh«ng lµm t¨ng kÝch th-íc bé truyÒn do ®ã ta dïng c¬ cÊu ph¶n håi cho nªn ®å thÞ vßng quay cã biÕn h×nh. tõ ®ã ta vÏ ®-îc ®å thÞ vßng quay
  8. 2.2.6 TÝnh sè r¨ng cña c¸c b¸nh r¨ng theo tõng nhãm . Nhãm 1: i1=1/3=1/2 f1+g1=3. i2=1/1 f2+g2=2 i3= =2/1 f3+g3=3 3 Béi sè chung nhá nhÊt cña c¸c f+g lµ K=6. víi Zmin=17®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã l-îng më lín nhÊt Emin= Z min f 1  g1) = 17.3 =8,5 tõ ®ã ta cã E=9 f 1.k 1 .6  Z =E.K=9.6=54. Z1= f 1 . Z = 1 .54=18 f 1  g1 3  i1=18/36 g1 2 Z’1= . Z = .54=36 f 1  g1 3
  9. f2 1 Z2= . Z = .54=27 f 2  g2 2  i2=27/27 g2 1 Z’2= . Z = .54=27 f 2  g2 2 f3 2 Z3= . Z = .54=36 f 3  g3 3  i3=36/18 g3 1 Z’3= . Z = .54=18 f 3  g3 3 nhãm 2 i4=1/3 ta cã f4+g4=28 i5=1/2 ta cã f5+g5=56 i6=1/ ta cã f6+g6=7 béi sè chung nhá nhÊt lµ K=56 víi Zmin=17®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã l-îng më lín nhÊt Emin= Z min f 4  g 4) = 17.28 =0,94 tõ ®ã ta cã E=1 f 4.k 9.56  Z =E.K=1.56=56. Z4= f 4 . Z = 9 .56=18 f 4  g4 28  i4=18/38 g4 19 Z’4= . Z = .56=38 f 4  g4 28 f5 21 Z5= . Z = .56=21 f 5  g5 56  i5=21/35 g5 35 Z’5= . Z = .56=35 f 5  g5 56 f6 3 Z6= . Z = .56=24 f 6  g6 7  i6=24/32
  10. g6 7 Z’6= . Z = .56=32 f 6  g6 4 nhãm 3 Do ®©y lµ cÆp b¸nh r¨ng trong c¬ cÊu ph¶n håi nªn nã ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch trôc A ®· ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc A= 1 Z 4  Z '4.m  28m 2 VËy ta cã . Z 7 1  '   Z 7 4   '  m Z 7  Z 7  2 A  56m 
Đồng bộ tài khoản