thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
272
lượt xem
92
download

thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chi tiết được gá trên trục gá dao của dao phay lăn răng , định vị mặt phẳng ba bậc tự do , chốt trụ ngắn hai bậc . Chi tiết được định vị 5 bậc tự do Kẹp chặt: Ta dùng một bulông kẹp rút thông qua bạc để không làm ảnh hưởng bề mặt chi tiết . Trục gá này được truyền chuyển động bởi mâm cặp ba chấu từ bàn cặp , và một mũi tâm để truyền chuyển động quay. Chọn máy: Máy phăy lăn răng 5K324, công suất động cơ NT = 2,8 KW Thông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 5

  1. Chương 5: Nguyªn c«ng VB- Phay l¨n r¨ng Sè r¨ng 18 LËp s¬ ®å g¸ ®Æt: Chi tiÕt ®-îc g¸ trªn trôc g¸ dao cña dao phay l¨n r¨ng , ®Þnh vÞ mÆt ph¼ng ba bËc tù do , chèt trô ng¾n hai bËc . Chi tiÕt ®-îc ®Þnh vÞ 5 bËc tù do KÑp chÆt: Ta dïng mét bul«ng kÑp rót th«ng qua b¹c ®Ó kh«ng lµm ¶nh h-ëng bÒ mÆt chi tiÕt . Trôc g¸ nµy ®-îc truyÒn chuyÓn ®éng bëi m©m cÆp ba chÊu tõ bµn cÆp , vµ mét mòi t©m ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay. Chän m¸y: M¸y ph¨y l¨n r¨ng 5K324, c«ng suÊt ®éng c¬ NT = 2,8 KW Th«ng sè m¸y :§-êng kÝnh lín nhÊt cña b¸nh r¨ng 500mm, m« dun lín nhÊt m=5, sè vßng quay trôc chÝnh 50…250 vßng /phót. Chän dao: §Ó gia c«ng b¸nh r¨ng cã m« ®un m = 3,ta chän dao phay l¨n r¨ng cã tiªu chuÈn nh- sau : VËt liÖu dao lµm b»ng thÐp giã §-êng kÝnh vßng ®Ønh lµ De = 90 mm §-êng kÝnh trôc g¸ dao lµ d = 32 mm §-êng kÝnh vßng gê lµ D = 50 mm ChiÒu dµi L = 80 mm Sè r¨ng Z = 10 r¨ng L-îng d- gia c«ng: Gia c«ng r¨ng cã chiÒu s©u lµ 48 mm , Zb1 = 0,5 mm ChÕ ®é c¾t: X¸c ®Þnh chÕ ®é c¾t : ChiÒu s©u c¾t t = 48 mm, l-îng ch¹y dao S = 1,6mm/vßng ( = 0,08 mm/r¨ng), tèc ®é c¾t V = 25 m/phót. Ta cã c¸c hÖ sè: k1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo chu kú bÒn T cña dao, k1 = 0,8. k2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng ®Õn vËn tèc c¾t, k2 = 1. k3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng ®Õn l-îng ch¹y dao
  2. , k3 = 1. vt = vb.k1.k2. = 25.1.0,8 =20 m/phót. St = Sb .k3.cos =1,6 mm/vßng (  lµ gãc nghiªng cña r¨ng ,  = 0) Ta x¸c ®Þnh sè vßng quay tÝnh to¸n cña trôc chÝnh nt vµo c«ng thøc: nt = 1000.vt  1000.25  88,4vßng/phót  .d 3,14.90 Ta chän sè vßng quay cña trôc chÝnh theo d·y sè vßng quay: nm = 96vßng/phót 6.Nguyªn c«ng VIA : NhiÖt luyÖn T«i cao tÇn bÒ mÆt b¸nh xÝch ®¹t ®én cøng HRC = 40 50 ,chiÒu s©u thÊm 14  15 mm a. ThiÕt bÞ lß t«i cao tÇn 60 kW b. ChÕ ®é nhiÖt luyÖn 1- T«i : NhiÖt ®é nung 830C M«i tr-êng nguéi n-íc 2- Ram NhiÖt ®é nung 450C M«i tr-êng nguéi kh«ng khÝ 7. Nguyªn c«ng VII: GhÐp c¸c chi tiÕt vµ hµn chóng l¹i C¸c chi tiÕt cÇn ghÐp ë ®©y lµ b¸nh r¨ng hµnh tinh trong ,®Üa xÝch . 8. Nguyªn c«ng 1: Khoan 4 lç  14,5 vµ 4lç ren M16. a. M¸y : 2H35 Cã c¸c th«ng sè kü thuËt : + §-êng kÝnh lín nhÊt khoan ®-îc : 35 mm
  3. + Kho¶ng c¸ch tõ trôc chÝnh tíi trôc : 300 mm + Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mót trôc chÝnh tíi bµn : 750 mm + KÝch th-íc bÒ mÆt lµm viÖc cña m¸y 450 x 500 mm + Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh : 12 + Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh : 31,5  1400 (vßng /phót ) + Sè cÊp b-íc tiÕn 9 + Ph¹m vi b-íc tiÕn : 0,1  1,6 mm/vßng + Lùc tiÕn dao 1500 Kg + Momem xo¾n 4000 Kg.cm + C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh : 4 ( kW ) + Khèi l-îng m¸y : 1300 Kg + KÝch th-íc phñ b× m¸y ( dµi x réng x cao ) : 1245 x 815 x 2690 b. Dông cô : Mòi khoan  14,5; ta r« M16 c. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ vµo mÆt ®Çu vµ lç  160, ®Þnh vÞ 5 bËc tù do,1 chèt trô chèng xoay ®Þnh vÞ 1 bËc tù do; kÑp b»ng bul«ng rót qua lç. H×nh vÏ trang bªn . d. C¸c b-íc gia c«ng : 1- Khoan  14,5 x 4 lç. 2- Ta r« ( tay ) 4 lç x M16 c. L-îng d- gia c«ng : - Khoan  14,5 x 4 lç víi l-îng d- gia c«ng 2Zb=14,5 mm
  4. - Ta r« ( tay ) 4 lç x M16 víi l-îng d- gia c«ng 2Zb= 1,5 mm d. ChÕ ®é c¾t :  Khoan  14,5 x 4 lç + ChiÒu s©u c¾t : t = 7,25 mm + L-îng ch¹y dao : S = 0,36 mm/vßng. + VËt liÖu gia c«ng thÐp 40x -> thuéc nhãm thÐp I => Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-86 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 50 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña dao K1= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K2= 0,95 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i K3= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim cøng cña dao K4= 1 vt  vb * K 1 * K 2 * K 3 * K 4  47,5 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v1 1000 * 47,5 nt    1042,2 ( vßng/phót )  *D  *14,5 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 1000 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : n m *  * D 1000 *  * 14,5 vtt    45,6 ( m/phót ) 1000 1000 + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu (N) : N = 2,9 kW.  Ta r« M16 x 4 lç + B-íc ren P = 0,75 mm + KÝch th-íc danh nghÜa ren M16mm
  5. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-188 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 9 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng K1= 0,7 C¾t ren ®ßi hái chÝnh x¸c cao K3= 0,8 vt  vb * K 1 * K 2  5 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v1 1000 * 5 nt    99,5 ( vßng/phót )  *D  *16 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 125 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : n m *  * D 125 *  * 16 vtt    6,3 ( m/phót ) 1000 1000 10. Nguyªn c«ng 2 : Khoan 4 lç ®Þnh vÞ  7,8 vµ doa 4 lç doa  8. a. M¸y : 2H35 b. Dông cô : Mòi khoan  7,8; mòi doa 8 c. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ vµo mÆt ®Çu vµ lç  160 ®Þnh vÞ 5 bËc tù do, kÑp b»ng bul«ng rót qua lç. d. C¸c b-íc gia c«ng : 1- Khoan  7,8 x 4 lç. 2- Doa  8 x 4 lç
  6. e. L-îng d- gia c«ng : - Khoan  7,8 x 4 lç víi l-îng d- gia c«ng 2Zb=7,8 mm - Doa  8 x 4 lç víi l-îng d- gia c«ng 2Zb= 0,2 mm a. ChÕ ®é c¾t :  Khoan  7,8 x 4 lç + ChiÒu s©u c¾t : t = 3,9 mm + L-îng ch¹y dao : S = 0,2 mm/vßng. + VËt liÖu gia c«ng thÐp 40x -> thuéc nhãm thÐp I => Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-86 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 27,5 m/phót.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản