thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
110
lượt xem
40
download

thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các hệ số hiệu chỉnh Hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào chù kỳ bền của dao K1= 1 Hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào góc nghiêng chính K2= 0,92 Hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào trạng thái bề mặt phôi K3= 1 Hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào mác hợp kim cứng của dao K4= 1 Ta chọn số vòng quay theo máy nm = 1000 (vòng /phút ) . Như vậy tốc độ cắt thực tế sẽ là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 6

  1. C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y Chương 6: C¸c hÖ sè hiÖu chØnh HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña dao K1= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K2= 0,92 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i K3= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim cøng cña dao K4= 1 vt  vb * K 1 * K 2 * K 3 * K 4  26,125 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v1 1000 * 26,125 nt    1066,13 ( vßng/phót )  *D  * 7,8 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 1000 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : nm *  * D 1000 *  * 7,8 vtt    24,5 ( m/phót ) 1000 1000 + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu (N) : N = 1 kW.  Doa  8 x 4 lç + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,1 mm + L-îng ch¹y dao : S = 0,7 mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-113 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 16,5 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña mòi doa K1= 1 vt  vb * K 1  16,5 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v1 1000 * 16,5 nt    656,5 ( vßng/phót )  *D  *8 1
  2. C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 700 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : n m *  * D 700 *  * 8 vtt    17,6 ( m/phót ) 1000 1000 + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu (N) : N = 1 kW. 11. Nguyªn c«ng 3 : §¶o ®Çu khoan 4 lç ®Þnh vÞ  7,8 vµ doa 4 lç doa  8. a. M¸y : 2H35 b. Dông cô : Mòi khoan  7,8; mòi doa 8 c. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ vµo mÆt ®Çu vµ lç  160 ®Þnh vÞ 5 bËc tù do, kÑp b»ng bul«ng rót qua lç. d. C¸c b-íc gia c«ng : 1- Khoan  7,8 x 4 lç. 2- Doa  8 x 4 lç e. L-îng d- gia c«ng : - Khoan  7,8 x 4 lç víi l-îng d- gia c«ng 2Zb=7,8 mm - Doa  8 x 4 lç víi l-îng d- gia c«ng 2Zb= 0,2 mm a. ChÕ ®é c¾t :  Khoan  7,8 x 4 lç + ChiÒu s©u c¾t : t = 3,9 mm + L-îng ch¹y dao : S = 0,2 mm/vßng. + VËt liÖu gia c«ng thÐp 40x -> thuéc nhãm thÐp I => Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-86 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 27,5 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña dao K1= 1 2
  3. C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K2= 0,92 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i K3= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim cøng cña dao K4= 1 vt  vb * K 1 * K 2 * K 3 * K 4  26,125 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v1 1000 * 26,125 nt    1066,13 ( vßng/phót )  *D  * 7,8 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 1000 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : nm *  * D 1000 *  * 7,8 vtt    24,5 ( m/phót ) 1000 1000 + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu (N) : N = 1 kW.  Doa  8 x 4 lç + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,1 mm + L-îng ch¹y dao : S = 0,7 mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-113 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 16,5 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña mòi doa K1= 1 vt  vb * K 1  16,5 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v1 1000 * 16,5 nt    656,5 ( vßng/phót )  *D  *8 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 700 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : n m *  * D 700 *  * 8 vtt    17,6 ( m/phót ) 1000 1000 + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu (N) : N = 1 kW. 3
  4. C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y 12. Nguyªn c«ng 4 : TiÖn tinh l¹i tÊt c¶ c¸c bÒ mÆt ngoµi yªu cÇu ®é ®¶o kh«ng qu¸ 0,03mm so víi trô trong 160 Yªu cÇu kü thuËt : - §é ®¶o h-íng kÝnh cña c¸c mÆt G,B,F,C,E so víi t©m cña c¸c bÒ mÆt A,K,P kh«ng qu¸ 0,03mm. - §é ®¶o mÆt ®Çu cña bÒ mÆt Nvµ M kh«ng qu¸ 0,03mm §Ó tho¶ m·n yªu cÇu kü thuËt nµy ta g¸ chi tiÕt lªn trôc g¸ ®µn håi vµ tiÖn tinh l¹i tÊt c¶ c¸c bÒ mÆt ®ã trªn m¸y tiÖn . LËp s¬ ®å g¸ ®Æt: Ta ®Þnh vÞ ,kÑp chÆt chi tiÕt trªn trôc g¸ ®µn håi bªn trong trô 160 h¹n chÕ 5 bËc tù do .Trôc g¸ ®µn håi cã -u ®iÓm lµ tù ®Þnh t©m do ®ã yªu cÇu ®é ®¶o ®-îc ®¶m b¶o .M« men truyÒn tõ trôc chÝnh vµo trôc g¸. Chän m¸y: M¸y tiÖn 1K62. C«ng suÊt cña m¸y Nm = 10kW Chän dao: Dao tiÖn trong cã ®Çu hîp kim cøng :T15K6 Dao tiÖn ®Çu cong cã g¾n m¶nh hîp kim cøng T15k6 Dao tiÖn ngoµi cã gãc  = 45o ( Tra theo b¶ng 6-1 Dao tiÖn Sæ tay C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y ): L-îng d- gia c«ng: TiÖn tinh víi l-îng d- tiÖn tinh c¸c bÒ mÆt ngoµi Zb = 0,5 mm , mÆt ®Çu víi l-îng d- gia c«ng Zb = 0,5 mm C¸c b-íc gia c«ng : 1/TiÖn tinh c¸c bÒ mÆt ngoµi C¸c mÆt trô tiÖn ngoµi B,C,E,G,F 2/TiÖn tinh mÆt ®Çu BÒ mÆt M,N 3/TiÖn tinh c¸c bÒ mÆt bÝch 4/ TiÖn tho¶ mÆt ®Çu ( ®¹t kÝch th-íc 99 mm ). 5/ TiÖn ®-êng kÝnh lç  170-0,027 mm 6/ TiÖn ®-êng kÝnh lç  205+0,12 mm, v¸t mÐp. 7/ TiÖn tho¶ mÆt ®Çu ®èi diÖn ( ®¹t kÝch th-íc 65 mm ) 8/ TiÖn ®-êng kÝnh ngoµi  245-0,195-0,075 mm , v¸t mÐp. ChÕ ®é c¾t: 4
  5. C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y B-íc 1 : TiÖn tinh bÒ mÆt trô ngoµi ChiÒu s©u c¾t t = 0,2mm, l-îng ch¹y dao S = 0,11mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5- 36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,6.0,75 = 64,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 65,4 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 80 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt =  .d .nm  3,14.315.80  80m/phót. 1000 1000 B-íc 2:TiÖn tinh bÒ mÆt bÝch , hai mÆt ®Çu ChiÒu s©u c¾t t = 0,2mm, l-îng ch¹y dao S = 0,11mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5- 36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,6.0,75 = 64,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 1000.vt  1000.64,8  65,4 vßng/phót  .d 3,14.315 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 80 vßng/phót. Nh- vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt =  .d .nm  3,14.315.80  80m/phót. 1000 1000 B-íc 3 :  TiÖn ®-êng kÝnh lç  245 mm + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,5 mm. + B¸n kÝnh ®Ønh dao r = 1 mm. 5
  6. C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y + L-îng ch¹y dao : S = 0,25mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 205 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña dao K1= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K2= 0,92 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i K3= 0,85 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim cøng cña dao K4= 1 vt  vb * K 1 * K 2 * K 3 * K 4  160,31 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v1 1000 * 160,31 nt    208,3 ( vßng/phót )  *D  * 245 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 200 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : nm *  * D 200 *  * 245 vtt    153,9 ( m/phót ) 1000 1000 + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn lç : N = 2,9 kW.  ChÕ ®é c¾t trªn ®©y ®-îc dïng cho c¶ dao tiÖn mÆt ®Çu , tuy nhiªn vtt cña dao mÆt ®Çu cã ®-êng kÝnh nhá h¬n sÏ cã gi¸ trÞ vtt = 217,7 ( m/phót ) 13 . Nguyªn c«ng 5: Mµi hai bÒ mÆt 190, 170 ®¶m b¶o ®é bãng cÊp 7,8 Chän m¸y : 3151 Th«ng sè kü thuËt Dmax=200 , L=150 C«ng suÊt N =7KW Chän ®¸ : §¸ mµi trßn ngoµi lo¹i K ,®-êng kÝnh ®¸ D® = 100mm S¬ ®å g¸ ®Æt : Chi tiÕt ®-îc ®Þnh vÞ trªn trôc g¸ ,®-îc kÑp chÆt bëi bul«ng kÑp rót th«ng qua b¹c lãt L-îng d- gia c«ng Z=0,15m ChÕ ®é c¾t : Víi chiÒu s©u c¾t t =0,01 mm,®-êng kÝnh ®¸ D®=100mm ,chiÒu dµy ®¸ 50mm (tra b¶ng 5-204 sæ tay CNCTM) ta 6
  7. C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y cã sè vßng quay chi tiÕt nct = 105vßng/ph ,l-¬ngch¹y dao ngang Sn =1,02mm/ph,sè vßng quay cña ®¸ lµ N®=1080vßng/phót. B-íc tiÕn däc cña ®¸ Sd=0,2m/phót HÖ sè hiÖu chØnh cho l-îng ch¹y dao ThÐp ®· qua t«i K1 =0,8 L-îng d- theo ®-êng kÝnh 0,15 K2=0,8 Suy ra Snt=1,02.K1.K2=0,65mm/ph C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N =5,0Kw 13. Nguyªn c«ng 6: KiÓm tra ®é ®¶o §é ®¶o h-íng kÝnh cña c¸c mÆt G,B,F,C,E so víi t©m cña c¸c bÒ mÆt A,K,P kh«ng qu¸ 0,03mm §é ®¶o mÆt ®Çu M,N kh«ng qu¸ 0,03mm KiÓm tra ®é cøng bÒ mÆt r¨ng HRC 40 45 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản