Thuyết trình "Đạo dức nghề nghiệp"

Chia sẻ: dautayns4

Đạo đức Là toàn bộ những quan niệm, tri thức và các trạng thái cảm xúc tâm lý chung của cộng đồng về các giá trị thiệnác, đúngsai, tốtxấu,… được cộng đồng thừa nhận như là những quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với xã hội

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thuyết trình "Đạo dức nghề nghiệp"

   
 ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CÓ 
ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN ĐẠO ĐỨC 
CÔNG VỤ ?ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC
NGHỀ NGHIỆP CÔNG VỤ
   
I. ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
 1. ĐẠO ĐỨC
­ Là toàn bộ những quan niệm, tri thức và các 
trạng thái cảm xúc tâm lý chung của cộng 
đồng về các giá trị thiện­ác, đúng­sai, tốt­
xấu,…được cộng đồng thừa nhận như là 
những quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi 
ứng xử giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân 
với xã hội

   
2. NGHỀ NGHIỆP

 Được hiểu là những hoạt động, những công việc 
nhằm đáp ứng những nhu cầu nhất định của xã 
hội. ( cung cấp sản phẩm, dịch vụ.)
 nghề nghiệp được hình thành trong quá trình 
phân công lao động xã hội, được cộng đồng xã 
hội và pháp luật công nhận
 Ví dụ: nghề giáo, nghề y, nghề kế toán, luật sư, 
xây dựng, kinh doanh.v.v…   
3. MỘT SỐ NHẬN THỨC CHUNG VỀ ĐẠO 
ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
 Là những chân giá trị mà những người lao động 
trong nghề phải tuân theo và hướng tới trong hoạt 
động hành nghề của mình.
 Mỗi nghề trong xã hội đều có những chân giá trị 
riêng.
 Đạo đức nghề nghiệp được duy trì dựa trên những 
nỗ lực của cá nhân, của tổ chức nghề nghiệp, nhà 
nước và kỳ vọng của xã hội.   
II. ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ
 1. CÔNG VỤ 
­  Hiểu theo nghĩa rộng: là những công việc của nhà 
nước được thực hiện thông qua các cơ quan nhà 
nước và những con người làm việc cho nhà nước 
thực hiện.
­  ở Việt Nam Công vụ được hiểu là: ­hoạt động của 
nhà nước nhằm thực hiện ý chí của nhân dân.
                                                     ­là hoạt động thực 
hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước.
                                                     ­  là hoạt động mang 
tính quyền lực, pháp lý được thực hiện bởi đội ngũ 
 
cán bộ công chức .  
 2. KHÁI NIỆM ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ Là những giá trị đạo đức và chuẩn mực pháp 
lý và được áp dụng chung cho những đối 
tượng cụ thể ­ công chức trong lĩnh vực hoạt 
động công vụ.
 Người công chức có đạo đức công vụ luôn thể 
hiện lương tâm và trách nhiệm của mình vì lợi 
ích công dân và lợi ích của xã hội, ý thức rõ 
về cái cần phải làm và mong muốn được làm 
vì những lợi ích đó.
   
III. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠO ĐỨC 
NGHỀ NGHIỆP ĐẾN ĐẠO ĐỨC CÔNG 
VỤ
Xét dưới góc độ chủ thể là cán bộ công chức 
trong nền công vụ.                                               
     1.Đạo đức nghề nghiệp là một trong những 
yếu tố hình thành nên đạo đức công vụ. 
Đạo đức công vụ bao gồm 4 yếu tố cấu thành:
+Đạo đức cá nhân;
+Đạo đức nghề nghiệp;
+Đạo đức xã hội  
+Những quy định của pháp luật về nền công vụ.


   
 Việc xác định những giá trị đạo đức công vụ 
được xây dựng trên cơ sở những giá trị của 
đạo đức nghề nghiệp. Mỗi loại nghề nghiệp 
đều có những chuẩn mực riêng trong nghề, 
và những chuẩn mực đó phải phù hợp, tác 
động tới những chuẩn mực của đạo đức nền 
công vụ.
 Đạo đức nghề nghiệp của công chức tác 
động tới xu hướng xây dựng những giá trị 
của đạo đức công vụ.


   
2. Đạo đức nghề nghiệp góp phần hoàn thiện đạo 
đức công vụ.
­ Nếu đạo đức nghề nghiệp mang tính phổ biến thì 
việc công chức thực hiện đạo đức công vụ sẽ mang 
tính riêng biệt, nhằm hướng đến chân giá trị cốt lõi 
của công vụ.
­ Công chức không chỉ nhìn nhận tính đạo đức của 
mình thông qua lăng kính của các giá trị đạo đức 
nghề nghiệp chung mà còn phải tuân theo giá trị 
đạo đức nghề nghiệp riêng. Hoạt động công vụ 
tuân theo pháp luật chính là biểu hiện của đạo đức 
nghề nghiệp đó. Đạo đức nghề nghiệp là một 
chuẩn mực quan trọng để đánh giá đạo đức công 
vụ.
   
 Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức trong 
mỗi nghề cũng như hoạt động của những 
người trong nghề góp phần hoàn thiện hơn 
đạo đức công vụ.
 Những hoạt động ở đây chính là sự cố gắng 
không ngừng của các cán bộ công chức 
trong việc thực thi những quy tắc nghề 
nghiệp, trong việc hoàn thiện đạo đức cá 
nhân, đạo đức nghề nghiệp và hướng tới một 
nền công vụ trong sạch, phục vụ lợi ích của 
nhân dân.


   
3. Đạo đức nghề nghiệp góp phần định 
hướng đạo đức công vụ.
 Định hướng ở đây được hiểu theo nghĩa là 
việc định hình hướng đi cho việc xây dựng 
nền công vụ.
 Tính chất định hướng của đạo đức nghề 
nghiệp thể hiện trên các khía cạnh sau:
­một là đạo đức nghề nghiệp tạo ra những giá 
trị chuẩn mực, nó vừa tạo ra những nét đặc 
thù trong mỗi ngành nghề, vừa hướng tới 
những cái chung trong xã hội. Và sự kết hợp 
hài hòa giữa cái chung và cái riêng đó góp 
phần định hướng để xây dựng những giá trị 
của nền đạo đức công vụ.
   
­ Hai là tính định hướng trong hoạt động của 
công chức trong việc thực thi nền công vụ, 
sự định hướng ở đây được tạo ra bởi đạo đức 
nghề nghiệp, chính những quy tắc chuẩn 
mực của mỗi loại nghề nghiệp đã là khuôn 
khổ cho hoạt động của cán bộ công chức 
hoạt động.
­ Ba là đạo đức nghề nghiệp định hướng cho 
nhận thức của công chức trong việc thực thi 
nền công vụ, từ những nhận thức đúng đắn 
dẫn đến hành động đúng đắn, từ đó xây 
dựng được nền đạo đức công vụ toàn diện 
và hợp lý hơn, xây dựng niềm tin của nhân 
 
dân.  
4. đạo đức nghề nghiệp góp phần điều 
chỉnh đạo đức công vụ.
 Trong xã hội, các QHXH luôn luôn phát sinh, 
những nhu cầu cũng theo đó mà tăng lên, 
các ngành nghề mới ra đời và được xã hội, 
pháp luật thừa nhận.
   Trong khi đó nếu nền công vụ không vận động 
và tự điều chỉnh thích hợp thì sẽ rơi vào lạc 
hậu và quên lãng.
 Vì vậy bản thân các công chức hoạt động 
trong nền công vụ phải luôn luôn đổi mới và 
thích nghi với những biến đổi trong xã hội, 
trong đó có đạo đức công vụ.
   
 Đạo đức nghề nghiệp điều chỉnh đạo đức công vụ 
trước hết ở việc đổi mới không ngừng các quy định 
của pháp luật ( luật CBCC) về tiêu chuẩn cũng như 
yêu cầu về đạo đức cá nhân của mỗi công chức. 
Chẳng hạn như khi xuất hiện một nghề mới trong xã 
hội, những chuẩn mực đạo đức mới nếu áp dụng có 
chọn lọc vào hoạt động của công chức thì những 
quy định của pháp luật sẽ phải thay đổi, yêu cầu về 
đạo đức của công chức trong nền công vụ sẽ đa 
dạng và hợp lý hơn.
   
 Đạo đức nghề nghiệp còn điều chỉnh đạo 
đức công vụ ở khía cạnh điều chỉnh đạo đức 
của các công chức ­ những người trực tiếp 
hoạt động trong nền công vụ. Ở khía cạnh 
này đạo đức nghề nghiệp điều chỉnh gián 
tiếp đến đạo đức công vụ.
   
 Nhận xét
Tóm lại, đạo đức nghề nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến 
đạo đức công vụ, nó không chỉ là một trong những 
yếu cấu thành đạo đức công vụ mà còn định hướng, 
hoàn thiện và điều chỉnh nền đạo đức công vụ.
Nhìn nhận được vai trò đó, chúng ta phải không ngừng 
xây dựng và hoàn thiện những quy tắc, những chân 
giá trị nghề nghiệp trong xã hội để nền đạo đức công 
vụ xứng đáng với niềm tin của nhân dân. 
   
 


                                                                                  
                                  tuy nhiên thì hiện nay vấn đề 
suy thoái đạo đức nghề nghiệp là vấn nạn của xã 
hội và ngày càng có xu thế gia tăng.
 Biểu hiện của nó  rất nhiều, ngay cả trong nền 
công vụ mang tính chất phục vụ lợi ích công, 
niềm tin của công chúng vào nền công vụ ngày 
càng giảm, điều đó càng chứng minh một điều là 
sự suy thoái đạo đức công vụ không phải là sự bịa 
đặt.

   
Giải pháp :
 Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức cá nhân 

của các công chức thông qua nhiều công cụ và 
phương pháp như tuyên truyền, giáo dục, tác 
động vào lợi ích v.v…
 Xây dựng cơ chế trách nhiệm và đưa những quy 

tắc đạo đức nghề nghiệp vào trong những văn 
bản luật cụ thể chứ không nói chung chung được.   
Danh sách nhóm.
1. Nguyễn Thị Quế
2. Chu Thị Thanh Hà
3. Trần Xuân Nam
4. Lương Thị Nhàn
5. Hà Thị Hoa
6. Nguyễn Thị Ngọc Lan
7. Nguyễn Thị Hồng Phượng
8. Hồ Thị Kim Dung
9. Lê  Thị Bình
10. Hà Văn Thắng
11. Hoàng Thị Quỳnh
12. Lê Thị Nhung
13. Lê Thị Mai
14. Nguyễn Thùy Linh
15. Thanongsack Lemixay
16. Nguyễn Trung Chính
17. Nguyễn Văn Hậu

   
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản