Thuyết trình Dinh dưỡng và thức ăn cá da trơn

Chia sẻ: Janavaro Huchigo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
229
lượt xem
93
download

Thuyết trình Dinh dưỡng và thức ăn cá da trơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình Dinh dưỡng và thức ăn cá da trơn giới thiệu đến bạn tập tính dinh dưỡng cá da trơn, nhu cầu dinh dưỡng, sản xuất thức ăn cho cá da trơn. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình Dinh dưỡng và thức ăn cá da trơn

 1. DINH DÖÔÕNG VAØ THÖÙC AÊN CAÙ DA TRÔN Nhu caàu dinh döôõng Saûn xuaát thöùc aên cho caù da trôn - Protein vaø amino acid -Ñaïm ñoäng vaät ng -Lipid vaø caùc acid beùo -Ñaïm thöïc vaät thieát yeáu -Daàu môõ - Carbohydrates -Caùc phuï gia - Khoaùng ng -Coâng thöùc maãu - Vitamin
 2. CATFISHES (CAÙ DA TRÔN) Caù da trôn (catfish) hoï SILURIFORMES vôùi nhieàu gioáng. Nhöõng gioáng coù giaù trò kinh teá: Ictaluridae : Channel catfish ( Ictalurus punctatus), ñöôïc nuoâi chuû yeáu taïi Nam Myõ (USA) Clariidae: goàm Treâ phi (Clarias gariepinus) nuoâi taïi ÑNA, Chaâu Phi; caù treâ traéng (Clarias macrocephalus) nuoâi taïi Thaùi Lan vaø treâ (Clarias batrachus) Siluridae : European catfish (Silurus glanis) Pangasiidae taïi VN, Thaùi Lan ?
 3. Taäp Tính Dinh Döôõng Cuûa Caù Trôn Laø loaøi aên taïp thieân veà ñoäng vaät, nhöng chuùng aên caû ng t, ng thöïc vaät khi nuoâi trong ao, hoà. Thöùc aên chuû yeáu trong töï nhieân cuûa caù höông vaø caù gioáng : coân truøng coù kích thöôùc vöøa côõ mieäng, ñoäng ng ng ng, ng vaät thaân meàm( nhuyeãn theå ) caù nhoû, muøn baõ. m( Khi caù tröôûng thaønh thöùc aên chuû yeáu laø thöïc vaät. ng nh t.
 4. Nhu Caàu Protein Cuûa Caù ôû Caùc Giai Ñoaïn Caù boät Caùc yeáu toá aûnh höôûng nh ng - Caù trôn Myõ: 40-50% nhu caàu protein: - Caù treâ: 30-35% Kích côõ caù Caù gioáng: ng: Thaønh phaàn Amino nh - Caù trôn Myõ: 35-40% acid - Caù treâ: 30-50% Caân baèng naêng ng - Caù voà ñoám: 35% m: löôïng ng Caù ñang taêng tröôûng ng Tæ leä cho aên - Caù trôn Myõ: 24-32% - Caù treâ: 30-40% - Caù tra, basa: 18-30%
 5. Caân Baèng Naêng Löôïng ng ng Naêng löôïng laáy vaøo vöôït möùc daãn ñeán vieäc tích tuï ng môõ ôû buïng caù ng Protein vöôït möùc coù nghóa laø löôïng protein dö ñöôïc ng cho duøng naêng löôïng. Caù seõ baøi tieát löôïng nitrogen ng ng ng cao. Deã oâ nhieãm moâi tröôøng nuoâi ng Naêng löôïng toái öu: 2750-3080 kcal/kg (naêng löôïng ng ng tieâu hoùa) Tæ leä toái öu naêng löôïng/Protein ng • Caù trôn myõ: 9.6 kcal DE/g • Caù tra, basa: 13 kcal DE/g
 6. Tæ Leä Cho AÊn Caù trôn myõ • Vôùi thöùc aên döôùi 32% Protein löôïng cho aên phaûi cho aên toái ng ña ñeå ñaït taêng tröôûng toái ña ng • Nhöõng ñieåm khoâng thuaän lôïi cuûa vieäc cho aên toái ña Khoù khaên trong vieäc xaùc ñònh chính xaùc löôïng cho aên ng Laõng phí khi cho aên Nhöõng nghieân cöùu gaàn ñaây cho thaáy raèng thöùc aên toát ng nhaát cuûa thò tröôøng söû duïng möùc protein laø 32% vaø ng ng naêng löôïng tieâu hoùa laø 3080 kcal: vaø möùc cho aên ng 87.7% laø möùc thoûa maõn nhu caàu cuûa caù (Cho & Lovell, 2002).
 7. NHU CAÀU CAÙC AMINO ACID THIEÁT YEÁU Amino Acid (%Protein) Channel catfish African Catfish (Caù Trôn Myõ) (Caù Treâ Phi) Arginine 4.3 4.5 Histidine 1.5 2.2 Isoleucine 2.6 3.0 Leucine 3.5 5.2 Lysine 5.1 5.7 Methionine+Cystine 2.3 3.3 Phenylanine+Tyrosine 5.0 5.3 Threonine 2.0 3.2 Trytophan 0.5 0.8 Valine 3.0 3.5
 8. Lipids (Chaát beùo) o) Cung caáp caùc acid beùo thieát yeáu: u: - Acid Linolenic laø acid beùo thieát yeáu caàn cung caáp duy nhaát - Nhu caàu caàn thieát boå sung laø 1% lipids; coù theå cung caáp töø caùc nguoàn nguyeân lieäu nhö daàu caù, daàu ñaäu naønh. nh. Naêng löôïng ng - Naêng löôïng dö ñöôïc tích tröõ döôùi daïng môõ ng ng - Möùc lipids tieâu bieåu: ôû caù trôn 4-6%; trong thöùc aên cô u: baûn thöôøng söû duïng boå sung 2% lipids daïng daàu/môõ ng ng ng u/môõ - Caù treâ haáp thu haøm löôïng lipids toát hôn vôùi möùc lipids ng cao hôn (8%)
 9. Carbohydrates Töông töï nhau haàu heát caùc loaøi caù, caù trôn thöôøng söû duïng ng ng tinh boät vaø dextrin toát hôn ñöôøng (glucose) ng Nguõ coác coù haøm löôïng Carbohydrates cao vaø caùc phuï ng phaåm cuûa nguõ coác ñaõ ñöôïc söû duïng trong khaåu phaàn aên ng cuûa caù trôn. Möùc carbohydrates, chuû yeáu tinh boät, tieâu bieåu t, trong thöùc aên cuûa caù trôn töø 25-35%. Söï söû duïng tinh boät khaùc nhau trong caùc loaøi caù tra, basa ng (L.T.Hung vaø ctv, 2002). • - Caù Basa söû duïng Carbohydrates (tinh boät) nhieàu hôn ng t) caù tra. • - Haøm löôïng Carbohydrates (tinh boät) ñöôïc xaùc ñònh ng t) trong khaåu phaàn aên cuûa caù Basa laø 40% trong khi caù tra laø 20%.
 10. Mineral (Khoaùng) ng) Calcium Khoaùng Nhu caàu Khoâng caàn thieát boå sung Calcium Calcium 0.45%* vaøo thöùc aên tröø khi caù ñöôïc nuoâi trong moâi tröôøng coù nöôùc meàm. ng m. Phosphorus 0.40% Phosphorus Magnesium 0.04% Caù trôn coù nhu caàu Phosphorus Potassium 0.26% 0,4%. Dicalcium phosphate laø nguoàn P Zinc (Keõm) 20.00 ppm boå sung vaøo thöùc aên. Selenium 0.25 ppm Caù treâ Chaâu Phi khoâng coù nhu caàu boå sung muoái khoaùng trong thöùc ng Manganese 2.40 ppm aên coù thaønh phaàn cô baûn laø boät nh Iron (Saét) 20.00 ppm caù. Copper (Ñoàng) 4.80 ppm
 11. Vitamin Nhu caàu Vitamin Vitamin A 2200.0 IU/kg Vitamin D 1100.0 IU/kg Haàu heát nhu caàu vitamin ñaõ Vitamin E 30.0 ppm ñöôïc ñöa vaøo trong khaåu Vitamin K 4.4 ppm phaàn aên cuûa caù trôn myõ. Thiamin 2.5 ppm Riboflavin 6.0 ppm Caù trôn ñöôïc nuoâi trong ao Pyridoxine 5.0 ppm chuùng tìm ñöôïc moät vaøi ng Pantothenic 15.0 ppm vitamin trong thöùc aên töï acid nhieân. Trong thöùc aên ñeå cung Niacin None ppm caáp moät phaàn nhu caàu Biotin None ppm vitamin. Folic acid 2.2 ppm B12 0.01 ppm Choline None ppm Nhu caàu boå sung vitamin laø Inositol None ppm töông ñoái thaáp. p. Vitamin C 50.0 ppm
 12. CAÙC THÖÏC LIEÄU (NGUYEÂN LIEÄU) PHOÁI CHEÁ U) THÖÙC AÊN CHO CAÙ TRÔN MYÕ Fish Feed
 13. Caùc thaønh phaàn nguyeân lieäu chính nh trong thöùc aên caù trôn Myõ Nguõ coác: baép, caùm, taám c : p , m, 2% Phuï phaåm nguõ coác: nhöõng thaønh c: nh 8% phaàn khaùc cuûa baép, luùa mì. p, Baõ daàu: baõ ñaäu naønh, baõ haït boâng u: nh, 48% vaûi. i. Protein ñoäng vaät: boät xöông thòt, n g t: 42% boät maùu, boät caù. u, Chaát beùo/daàu: môõ gia caàm, daàu caù o/da u: m, Nguõ coác & phuï phaåm nguõ coác Baõ daàu trôn, daàu caù moài. i. Ñaïm ñoäng vaät Saûn phaåm khaùc
 14. Ñaïm Ñoäng Vaät (Protein Ñoäng Vaät) ng ng t) Boät caù: coù caàn boå sung khoâng ? • - Khoâng caàn thieát trong khaåu phaàn aên cuûa caù trôn • - Caùc nhaø maùy cheá bieán thöùc aên caù trôn cuûa Myõ chæ söû duïng 4-8% boät caù cho thöùc aên gioáng vaø ng ng khi caù deã bò stress. Ñaïm ñoäng vaät khaùc coù caàn thieát khoâng ? ng -Coâng thöùc thöùc aên cuûa caù trôn coù leõ khoâng caàn cung caáp moät vaøi ñaïm ñoäng vaät khaùc mieãn laø ng coù boå sung moät vaøi amino acid toång hôïp. ng p.
 15. Protein ñoäng vaät ng Boät caù: thaønh phaàn toát nhaát, nhöng ñaét tieàn Haøm löôïng ñaïm tieâu bieåu trong boät caù laø 50-55%. ng Boät xöông thòt: coù haøm löôïng ñaïm 50-55%. Thieáu thaønh phaàn lysine. nh Söï pha troän giöõa boät xöông thòt vaø boät maùu laøm cho thaønh phaàn caân nh baèng hôn. ng Tro laø yeáu toá giôùi haïn quan troïng. Söû duïng toái ña laø 15%. ng. ng Boät maùu:u: Boät maùu gia suùc saáy khoâ. Haøm löôïng ñaïm 80-85%. Söï pha troän ng giöõa boät maùu vaø boät xöông thòt laøm cho thaønh phaàn caân baèng hôn. nh ng Söû duïng toái ña laø 5%. ng Boät loâng vuõ: laø saûn phaåm thuûy phaân loâng vuõ (gaø, vòt) döôùi aùp suaát cao. Haøm löôïng ñaïm 85%, nhöng chaát löôïng ñaïm khoâng toát. Söû duïng toái ng ng t. ng ña laø 5%. Pheá phaåm caùc loø moå: haøm löôïng ñaïm 55-60%. Coù theå söû duïng vaø ng ng coù giaù trò cao cung caáp ñaïm khaù phong phuù. Söû duïng toái ña laø 15%. ng
 16. Ñaïm Thöïc Vaät Baùnh daàu ñaäu naønh: laø nguoàn ñaïm toát. nh nh: t. Baùnh daàu ñaäu khöû voû (ñaïm 48%) laø toát nhaát, nhöng ñaïm voû ñaäu (ñaïm 44%) cuõng nh t, coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Möùc ñoä coù theå söû duïng ñöôïc treân 60%, nhöng söû duïng c. ng ng treân möùc 40% phaûi boå sung theâm Lysine. Baùnh daàu ñaäu phoäng: haøm löôïng ñaïm 45-48% nh ng: ng Baùnh daàu deã bò naám. Lysine laø yeáu toá giôùi haïn. Möùc ñeà nghò söû duïng toái ña laø nh m. n. ng 20%. Baùnh daàu haït boâng vaûi: haøm löôïng ñaïm 36-40%. nh i: ng Yeáu toá khaùng dinh döôõng nhö laø söï hieän dieän cuûa gossypol töï do, nhöng chuùng ôû ng ng möùc ñoä khoâng ñoäc. Möùc ñeà nghò söû duïng toái ña laø 25%. c. ng Baùnh daàu hoa höôùng döông: haøm löôïng ñaïm 44%, nh ng ng Löôïng chaát xô cao (13%). Möùc ñeà nghò söû duïng toái ña laø 20%. ng ng Baùnh daàu haït caûi daàu: haøm löôïng Protein 35-39% nh u: ng Löôïng chaát xô cao (13%). Cuõng coù haøm löôïng ñoäc toá cao (acid erucic vaø ng ng glucosinolates). Nhöõng gioáng môùi troàng möùc ñoäc toá thaáp coù theá söû duïng ñöôïc ngay (e.g. Canola). ng ng ng Baùnh daàu haït caûi daàu neân söû duïng thaáp hôn 5% vaø Baùnh daàu Calona neân söû duïng nh ng nh ng thaáp hôn 10%.
 17. Môõ/Daàu Nhu caàu cho aên cuûa caù trôn chæ caàn boå sung 1.5-2% löôïng lipids ng Caùc daàu môõ duøng trong thöùc aên caù trôn ng Daàu caù bieån giaøu caùc acid beùo thieát yeáu PUFA &HUFA Daàu caù trôn giaøu PUFA Môõ gia caàm giaøu acid linoleic; moät vaøi acid linolenic cuõng hieän dieän Daàu thöïc vaät tröø daàu haït lanh, haàu heát daàu thöïc vaät ñeàu ít acid linolenic. Môõ lôïn chæ neân duøng nhö laø nguoàn naêng löôïng khoâng coù giaù trò cung caáp ng ng PUFA VAØ HUFA.
 18. Nguõ Coác & Caùc Phuï Phaåm Nguõ Coác Nguõ coác – baép (ngoâ), caây luùa mieán, gaïo vaø luùa mì n, ñaõ ñöôïc söû duïng trong thöùc aên cuûa caù trôn vôùi haøm ng löôïng cao. Nhöng, nguõ coác nguyeân chaát thì raát ñaét. ng t. Nguõ coác vôõ vaø vuïn thì reû hôn vaø ñöôïc söû duïng ng nhieàu, maëc duø vaäy chaát löôïng vaãn laø ñieàu quan u, ng troïng cô baûn (naám ñoäc, söï nhieãm baån) ng c, n) Phuï phaåm nguõ coác – nhieàu loaïi phuï phaåm nguõ coác cuõng coù chaát löôïng cao. Phaàn lôùn yeáu toá giôùi haïn laø ng thöôøng coù haøm löôïng chaát xô cao. ng ng
 19. Phuï Phaåm Nguõ Coác Loaïi luùa mì trung bình Loaïi phuï phaåm cuûa luùa mì nghieàn. Coù theå söû n. duïng treân 25% ng Caùm gaïo Söï giôùi haïn trong vieäc söû duïng caùm gaïo laø haøm ng löôïng chaát xô vaø chaát beùo cao. Khöû daàu trong ng caùm gaïo laø thích hôïp hôn. Möùc söû duïng coù theå ng treân 35%. Boät saén (boät khoai mì) Thaân cuû, khoâng coù phuï phaåm. Boät saén laø nguoàn m. tinh boät raát toát. Neân naáu chính tröôùc khi cho aên. t.
 20. Ñoä Tieâu Hoùa Caùc Chaát Dinh Döôõng Trong Khaåu Phaàn Cuûa Caù Da Trôn Heä soá tieâu hoùa dinh döôõng (%) Nguyeân lieäu Ñaïm Beùo Naêng löôïng Lysine Methionine Boät caù 87 97 89 82.5 80.8 Boät xöông 75 79 77 81.6 76.4 Boät maùu 74 Boät loâng vuõ 74 83 67 Boät ñaäu naønh (44%) 77 81 56 Boät ñaäu naønh (48%) 85 72 90.9 80.4 Boät haït boâng vaûi 82 81 68 66.2 72.5 Boät laïc (ñaäu phuïng) 80 76 85.9 84.8 Baép, nguõ coác 78.5 69.1 61.7 Luùa mì, nguõ coác 88 96 62 Phuï phaåm luùa mì 85 85.9 76.7 Caùm gaïo 73 50 66.2 72.5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản