THUYẾT TRÌNH "HỆ THỐNG CƠ QUAN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM "

Chia sẻ: monita6603

Thuyết trình đề tài "Hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước Việt Nam trong bộ máy nhà nước Chủ nghĩa xã hội Việt Nam.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: THUYẾT TRÌNH "HỆ THỐNG CƠ QUAN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM "

Lơp HP: 211200604
́
GVHD: TH.S LƯU THI THUY DƯƠNG
̣ ̀
TP HÔ CHI MINH, THANG 2 NĂM 2010
̀ ́ ́
SƠ ĐÔ BÔ MAY NHA NƯƠC VN
̀ ̣ ́ ̀ ́
HÊ THÔNG CƠ QUAN QUYÊN 
̣ ́ ̀
LƯC NHA NƯƠC
̣ ̀ ́

QUÔC HÔI
́ ̣
HÔI ĐÔNG NHÂN DÂN
̣ ̀
CAC CÂP
́ ́
1. VI TRI, TINH CHÂT CUA QUÔC HÔI
̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣

Theo Điêu 83 Hiên phap năm 
̀ ́ ́
1992:
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao 
nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực 
Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc  hội  do  nhân  dân  trực  tiếp 
bầu  ra  theo  nhiệm  kỳ.  Quốc  hội  đại 
diện  cho  ý  chí  và  nguyện  vọng  của 
nhân dân cả nước; quyền lực nhà nước 
đều  tập  trung  vào  Quốc  hội,  mọi  công 
việc  quan  trọng  của  đất  nước  đều  do 
Quốc hội quyết định.
1. VI TRI, TINH CHÂT CUA QUÔC HÔI
̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣


Quốc  hội  Việt  Nam  ra  đời 
cùng  Nhà  nước  sau  cuộc  tổng 
tuyển  cử  ngày  6  tháng  1  năm 
1946.  Từ  đó  đến  nay,  cơ  quan 
này đã trải qua 11 khóa làm việc, 
với  8  đời  Chủ  tịch  Quốc  hội  và 
hiện nay là khóa 12 (2007­2012).
Quốc  hội  thực  hiện  nhiệm 
vụ của mỉnh chủ yếu là thông qua 
các kỳ họp, thường kỳ là mỗi năm 
hai  kỳ,  ngoài  ra  có  thể  triệu  tập   
kỳ  họp  bất  thường  khi  thấy  cần 
thiết. 
1. VI TRI, TINH CHÂT CUA QUÔC HÔI
̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣

Liên minh Nghị
viện Hiệp hội các
nước ASEAN
(AIPO)
Liên minh Nghị
Liên minh Nghị
viện Cộng đồng
viện thế giới (IPU)
Pháp ngữ (APF)
́
QUÔC HÔỊ
̣
VIÊT NAM
Diễn đàn Nghị sĩ Tổ chức Liên
các nước châu Á – nghị viện các nước
Thái Bình Dương châu Á vì Hoà
(APPF) bình (AAPP)
2. CƠ CÂU, TÔ CHƯC CUA QUÔC HÔI
́ ̉ ́ ̉ ́ ̣

QUÔC HÔI
́ ̣UY BAN
̉
THƯƠNG VỤ
̀UY BAN
̉ UY BAN
̉
UY ̉ UY ̉ UY ̉
VĂN KHOA
HÔI ̣ UY
̉ UỶ BAN BAN BAN
HOA, GD,
́ HOC,̣
ĐÔNG
̀ BAN BAN KINH QUÔC ́ CAC ́
THANH CÔNG
DÂN TƯ ĐÔI ́ TÊ VÀ
́ PHONG ̀ VÂN ́
THIÊU ́ NGHỆ
TÔC ̣ PHAṔ NGOAI ̣ NGÂN VA AN
̀ ĐÊ XÃ
̀
NIÊN VÀ VA MÔI
̀
SACH́ NINH HÔI ̣
NHI ĐÔNG TRƯƠNG
̀ ̀

ĐAI BIÊU CUA 64 TINH, THANH PHỐ
̣ ̉ ̉ ̉ ̀
2. CƠ CÂU, TÔ CHƯC CUA QUÔC HÔI
́ ̉ ́ ̉ ́ ̣

2.1. Uy ban Thương vu Quôc hôi 
̉ ̀ ̣ ́ ̣
Ủy  ban  thường  vụ  Quốc  hội  là  cơ  quan  thường  trực  của  Quốc  hội,  gôm 
̀
co:
́
•Chủ tịch Quốc hội
•Các Phó Chủ tịch Quốc hội
•Các  Ủy  viên,  Thành  viên  của  Ủy  ban  thường  vụ  Quốc  hội  không  thể 
đồng thời là thành viên của Chính phủ
2. CƠ CÂU, TÔ CHƯC CUA QUÔC HÔI
́ ̉ ́ ̉ ́ ̣

Theo Điêu 91 Hiên phap 1992, Nhiêm vu va quyên 
̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀
han cua Uy ban thương vu Quôc hôi:
̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ̣
• Công bố và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội
• Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp 
Quốc hội
• Giải thích Hiến pháp, luật và pháp lệnh.
• Ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao.
• Giam sat việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của 
́ ́
Quốc hội, giám sát hoạt động của Chính phủ, Toà án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
• …
2. CƠ CÂU, TÔ CHƯC CUA QUÔC HÔI
́ ̉ ́ ̉ ́ ̣

Những nhiệm vụ và quyền hạn cơ ban cua Hôi 
̉ ̉ ̣
2.2. Hôi 
̣ đông dân tôc
̀ ̣
đông dân 
̀
Thẩm tra  Giám sát việc  Tham gia ý kiến về  Kiến nghị 
tôc̣ dự án luật,  thực hiện luật,  dự thảo các văn  với Quốc 
•Hội đồng  dự án  nghị quyết  bản quy phạm  hội, Uỷ ban 
dân tộc gồm  pháp lệnh  của Quốc hội,  pháp luật của  thường vụ 
có:  và dự án  pháp lệnh,  Chính phủ, văn  Quốc hội 
khác liên  nghị quyết  bản quy phạm  các vấn đề 
­Chủ tịch, 
các Phó Chủ  quan đến  của Uỷ ban  pháp luật liên tịch  về chính 
vấn đề  thường vụ  giữa các cơ quan  sách dân tộc 
tịch
dân tộc. Quốc hội  nhà nước có thẩm  của Nhà 
­Các Ủy  thuộc lĩnh vực  quyền ở trung  nước 
viên do  ương có liên quan 
dân tộc
Quốc hội  đến vấn đề dân tộc 
bầu ra.
2. CƠ CÂU, TÔ CHƯC CUA QUÔC HÔI
́ ̉ ́ ̉ ́ ̣

2.3. Cac uy ban cua Quôc hôi
́ ̉ ̉ ́ ̣


Uy
̉
Ban
Quôc ́
hôị
Uỷ
Uy ̉ Uy
̉ Uy ̉ Uy ̉
Ban
Uy
̉ Uy
̉ Uy
̉ Ban Ban Ban Ban Uỷ
Về
Ban Ban Ban Tai ̀ Quôc VH,GD
́ KH, Ban
Cac ́
Phap ́ Tư Kinh Chinh,
́ Phong, TH,TN,
̀ Công Đôi ́
Vân ́
luâṭ phaṕ tế Ngân An Nhi Nghệ ngoai ̣
Đề
sach
́ ninh đông
̀ Va MT
̀
XH
3. CHƯC NĂNG, NHIÊM VU, QUYÊN HAN 
́ ̣ ̣ ̀ ̣
CUA QUÔC HÔI
̉ ́ ̣


Quôc  hôi  co  3  chưc 
́ ̣ ́ ́
năng chinh:
́
­Chưc năng lâp phap
́ ̣ ́
­Chưc  năng  quyết  định 
́
các  vấn  đề  quan  trọng 
của đất nước 
­Chức năng giám sát tối 
cao đối với toàn bộ hoạt 
động của Nhà nước 
3. CHƯC NĂNG, NHIÊM VU, QUYÊN HAN 
́ ̣ ̣ ̀ ̣
CUA QUÔC HÔI
̉ ́ ̣

• Chưc năng lâp phap:
́ ̣ ́
Quốc  hội  là  cơ  quan  duy 
nhất  có  quyền  lập  hiến  và 
lập  pháp.  Quốc  hội  làm 
Hiến  pháp  và  sửa  đổi  Hiến 
pháp;  làm  luật  và  sửa  đổi 
luật;  quyết  định  chương 
trình  xây  dựng  luật,  pháp 
lệnh.  Việc  soạn  thảo,  thông 
qua,  công  bố  Hiến  pháp, 
sửa  đổi  Hiến  pháp  và  thủ 
tục,  trình  tự  giải  thích  Hiến 
pháp do Quốc hội quy định.
3. CHƯC NĂNG, NHIÊM VU, QUYÊN HAN 
́ ̣ ̣ ̀ ̣
CUA QUÔC HÔI
̉ ́ ̣

• Chưc  năng  quyết  định  các 
́ • Chức năng giám sát tối cao đối 
vấn  đề  quan  trọng  của  đất  với  toàn  bộ  hoạt  động  của  Nhà 
nước:
Là  cơ  quan  quyền  lực  nước:
Nhà nước cao nhất, Quốc hội  Quốc  hội  thực  hiện  quyền 
quyết  định  kế  hoạch  phát 
triển  kinh  tế  ­  xã  hội  của  đất  giám  sát  tối  cao  đối  với  toàn  bộ 
nước;  quyết  định  chính  sách  hoạt động của nhà nước,với việc 
tài  chính,  tiền  tệ  quốc  gia;  tuân thủ theo Hiến pháp, luật và 
quyết định dự toán ngân sách  nghị  quyết  của  Quốc  hội;  xét 
Nhà  nước  và  phân  bổ  ngân 
sách  Nhà  nước;  phê  chuẩn  báo cáo hoạt động của Chủ tịch 
tổng  quyết  toán  ngân  sách  nước,  Uỷ  ban  thường  vụ  Quốc 
Nhà  nước;  quy  định,  sửa  đổi  hội,  Chính  phủ,  Toà  án  nhân 
hoặc bãi bỏ các thứ thuế. dân  tối  cao,  Viện  kiểm  sát  nhân 
dân tối cao. 
1. VI TRI, TINH CHÂT, CHƯC NĂNG
̣ ́ ́ ́ ́
CUA HÔI ĐÔNG NHÂN DÂN
̉ ̣ ̀

• Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền 
lực  Nhà  nước  ở  địa  phương,  đại  diện 
cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm 
chủ  của  nhân  dân,  do  nhân  dân  địa 
phương  bầu  ra,  chịu  trách  nhiệm 
trước  nhân  dân  địa  phương  và  cơ 
quan Nhà nước cấp trên 
(Trich  Điều  1,  Luật  Tổ  chức  Hội 
́
đồng  nhân  dân  và  Uỷ  ban  nhân 
dân được Quốc hội khoá XI, kỳ họp 
thứ tư thông qua ngày 26/11/2003)
1. VI TRI, TINH CHÂT, CHƯC NĂNG
̣ ́ ́ ́ ́
CUA HÔI ĐÔNG NHÂN DÂN
̉ ̣ ̀Chưc năng cơ ban cua HĐND:
́ ̉ ̉
­ Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy 
tiềm năng của địa phương; xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế ­ 
Nhân dân Hội đồng nhân dân
xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa 
phương đối với cả nước.
­ Thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội 
đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân 
dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức 
kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa 
phương. Ủy ban nhân dân
2. CƠ CÂU CUA HÔI ĐÔNG NHÂN DÂN
́ ̉ ̣ ̀


VIỆT NAM
Thành phố trực thuộc trung ương Tỉnh
Quận Thị xã Huyện Thành phố trực thuộc tỉnh
Phường Xã Thị trấn
2. CƠ CÂU CUA HÔI ĐÔNG NHÂN DÂN
́ ̉ ̣ ̀Theo Điều 118 Chương IX Hiến pháp 1992, Các đơn 
vị  hành  chính  của  nước  Cộng  hoà  xã  hội  chủ  nghĩa  Việt 
Nam được phân định như sau:
•Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
•Tỉnh  chia  thành  huyện,  thành  phố  thuộc  tỉnh  và  thị  xã; 
thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện và 
thị xã
•Huyện chia thành xã, thị trấn; thành phố thuộc tỉnh, thị 
xã chia thành phường và xã; quận chia thành phường.
2. CƠ CÂU CUA HÔI ĐÔNG NHÂN DÂN
́ ̉ ̣ ̀

2.1.  Thương  trưc  Hôi 
̀ ̣ ̣
đông Nhân dân
̀
Thường  trực  hội  đồng 
nhân dân có cả ở 3 cấp là 
xã, huyện, tỉnh. 
Thường  trực  Hội  đồng 
nhân  dân  có  nhiệm  vụ 
triệu tập và chủ tọa các kì 
họp  của  Hội  đồng  nhân 
dân,  giám  sát  việc  thực 
hiện Hiến pháp và luật tại 
địa phương.
2. CƠ CÂU CUA HÔI ĐÔNG NHÂN DÂN
́ ̉ ̣ ̀

2.2. Các ban của Hội đồng nhân dân
Các ban của hội đồng nhân dân: được thành lập ở 2 cấp 
là tỉnh và huyện. 
Các ban bao gồm trưởng ban và các thành viên do Hội 
đồng nhân dân bầu ra và phải là thành viên của hội đồng 
nhân dân. Các ban có nhiệm vụ:
nGiúp thường trực HĐND chuẩn bị kì họp.
  Thẩm  tra  các  báo  cáo  do  HĐND  của  cơ  quan  nhà 
nước.
  Tổ chức chức kinh tế, xã hội và các lực lượng vũ trang 
nhân  dân  thực  hiện  Hiến  pháp,  luật,  văn  bản  quy  phạm 
pháp  luật  của  cơ  quan  nhà  nước  cấp  trên  và  nghị  quyết 
của hội đồng nhân dân cùng cấp.
2. CƠ CÂU CUA HÔI ĐÔNG NHÂN DÂN
́ ̉ ̣ ̀


Các  đại  biểu  Hội  đồng 
nhân  dân  là  những  người 
đại diện cho nhân dân địa 
phương  thực  hiện  quyền 
lực  nhà  nước,  thể  hiện  ý 
chí  nguyện  vọng  của  dân 
và  chịu  trách  nhiệm  trước 
nhân dân.
E  N D
TH E !!
!
E IG
NN
LS
  IT
F
S  OR
HA NK
T
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản