Thuyết trình phần 2: XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Sky Skysinhvienit | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

2
2.475
lượt xem
340
download

Thuyết trình phần 2: XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm văn hóa và nền văn hóa: Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình phần 2: XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

 1. II.XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2.1 Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ a/ Khái niệm vănnghĩa nền văn hóa hóa và Văn  hóa  là  toàn  bộ  những  giá  trị  vật  chất  và  tinh  thần  do  con  người  sáng  tạo  ra  bằng  lao  động  và  hoạt  động  thực  tiễn  trong  quá  trình  lịch  sử  của  mình. Design by Nguyễn Hoàng Sky
 2. Văn hóa Design by Nguyễn Hoàng Sky
 3. a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa… Văn hóa vật chất: là Văn hóa tinh thần: năng lực sáng tạo tổng thể các tư của con người tưởng, lý luận, giá được thể hiện và trị được sáng tạo kết tinh trong sản ra trong đời sống phẩm vật chất. tinh thần, hoạt động tinh thần của con người. Design by Nguyễn Hoàng Sky
 4. a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa… Văn hóa tinh thần: tổng thể các tư tưởng, lý luận, giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần, hoạt động tinh thần của con người. Design by Nguyễn Hoàng Sky
 5. Con Văn hóa người  văn hóa có tính giai cấp. Design by Nguyễn Hoàng Sky
 6. a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa… Design by Nguyễn Hoàng Sky
 7. b/ Khái niệm nền văn hóa XHCN: Hệ tư  Chủ thể  tưởng của  sáng tạo  Giai cấp  Đời sống  và thụ  công nhân  nhân dân hưởng  (nền tảng  văn hóa Đảng CSVN) Design by Nguyễn Hoàng Sky
 8. c/ Đặc trưng của nền văn hóa XHCN: Hình thành  Chủ nghĩa  và phát  Mác­lê giữ  Tính nhân  triển dưới  vai trò chủ  dân dân tộc  sự lãnh  đạo sâu sắc đạo của  Design by Nguyễn Hoàng Sky Đảng, NN  XHCN
 9. 2.2 Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa XHCN  Tính triệt để, toàn diện của CMXHCN đòi hỏi phải thay đổi PTSX tinh thần cho phù hợp với PTSX mới của XH XHCN. Xây dựng nền văn hóa XHCN là tất yếu trong quá trình cải tạo tâm lí, ý thức, đời sống tinh thần của chế độ XH cũ Design by Nguyễn Hoàng Sky
 10.  Xây dựng nền văn hóa XHCN là tất yếu trong quá trình nâng cao trình độ văn hóa cho quần chúng nhân dân lao động, khắc phục tình trạng thiếu hụt văn hóa.  Xuất phát từ yêu cầu khách quan: văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng CNXH. Design by Nguyễn Hoàng Sky
 11. 2.3. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa XHCN a/ Những nội dung cơ bản của nền văn hóa XHCN cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí  Nâng thức của XH mới.  Xây dựng con người mới phát triển toàn diện.  Xây dựng lối sống mới XHCN.  Xây dựng gia đình văn hóa XHCN Design by Nguyễn Hoàng Sky
 12. Nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí thức của XH mới. Design by Nguyễn Hoàng Sky
 13. Xây dựng gia đình văn hóa XHCN Xây dựng nội dung cơ bản mang bản chất giai cấp công nhân, chủ Kết luận nghĩa Mác và tư tưởng HCM làm chủ đạo kế thừa tinh hoa văn hóa dân tộc Design by Nguyễn Hoàng Sky
 14. b/ Phương thức xây dựng nền văn hóa XHCN  Giữ gìn và tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng GCCN trong đời sống tinh thần của XH Không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng CS và vai trò quản lý của nhà nước XHCN đối với hoạt động văn hóa. Design by Nguyễn Hoàng Sky
 15.  Kết hợp việc kế thừa những giá trị Lối sống nvăn hóa dân tộcmớinh p thu trong di sả văn hóa lành v ạ tiế và phát triển toàn có ện n lọc những tinh hoa văn hóa di chọ nhân loại.  Tổ chức và lôi cuốn quần chúng nhân dân vào các hoạt động và sáng tạo văn hóa. Design by Nguyễn Hoàng Sky
 16. Lối sống văn hóa lành mạnh và phát triển toàn diện Design by Nguyễn Hoàng Sky
 17. Design by Nguyễn Hoàng Sky
 18. Bài thuyết trình của chúng em đến đây là kết thúc. Cám ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe! Chúc cô và các bạn một ngày học tập, làm việc vui vẻ!!!! Design by Nguyễn Hoàng Sky

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản