Thuyết trình phần 2: XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chia sẻ: skyblue12

Khái niệm văn hóa và nền văn hóa: Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thuyết trình phần 2: XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

II.XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
2.1 Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ
a/ Khái niệm vănnghĩa nền văn hóa
hóa và

Văn  hóa  là  toàn  bộ  những  giá 
trị  vật  chất  và  tinh  thần  do 
con  người  sáng  tạo  ra  bằng  lao 
động  và  hoạt  động  thực  tiễn 
trong  quá  trình  lịch  sử  của 
mình.
Design by Nguyễn Hoàng Sky
Văn
hóaDesign by Nguyễn Hoàng Sky
a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa…

Văn hóa vật chất: là Văn hóa tinh thần:
năng lực sáng tạo tổng thể các tư
của con người tưởng, lý luận, giá
được thể hiện và trị được sáng tạo
kết tinh trong sản ra trong đời sống
phẩm vật chất. tinh thần, hoạt
động tinh thần
của con người.Design by Nguyễn Hoàng Sky
a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa…

Văn hóa tinh thần:
tổng thể các tư
tưởng, lý luận, giá
trị được sáng tạo
ra trong đời sống
tinh thần, hoạt
động tinh thần
của con người.Design by Nguyễn Hoàng Sky
Con
Văn hóa
người

 văn hóa có tính giai cấp.
Design by Nguyễn Hoàng Sky
a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa…
Design by Nguyễn Hoàng Sky
b/ Khái niệm nền văn hóa XHCN:
Hệ tư 
Chủ thể 
tưởng của 
sáng tạo 
Giai cấp  Đời sống 
và thụ 
công nhân  nhân dân
hưởng 
(nền tảng 
văn hóa
Đảng CSVN)

Design by Nguyễn Hoàng Sky
c/ Đặc trưng của nền văn hóa XHCN:
Hình thành 
Chủ nghĩa  và phát 
Mác­lê giữ  Tính nhân  triển dưới 
vai trò chủ  dân dân tộc  sự lãnh 
đạo sâu sắc đạo của 
Design by Nguyễn Hoàng Sky
Đảng, NN 
XHCN
2.2 Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa
XHCN
 Tính triệt để, toàn diện của
CMXHCN đòi hỏi phải thay
đổi PTSX tinh thần cho phù
hợp với PTSX mới của XH
XHCN.


Xây dựng nền văn hóa
XHCN là tất yếu trong quá
trình cải tạo tâm lí, ý thức,
đời sống tinh thần của chế
độ XH cũ
Design by Nguyễn Hoàng Sky
 Xây dựng nền văn hóa
XHCN là tất yếu trong
quá trình nâng cao
trình độ văn hóa cho
quần chúng nhân dân
lao động, khắc phục
tình trạng thiếu hụt
văn hóa.


 Xuất phát từ yêu cầu
khách quan: văn hóa vừa
là mục tiêu, vừa là động
lực của quá trình xây
dựng CNXH.
Design by Nguyễn Hoàng Sky
2.3. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn
hóa XHCN

a/ Những nội dung cơ bản của nền văn hóa
XHCN cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí
 Nâng

thức của XH mới.
 Xây dựng con người mới phát triển toàn diện.
 Xây dựng lối sống mới XHCN.
 Xây dựng gia đình văn hóa XHCN
Design by Nguyễn Hoàng Sky
Nâng cao trình độ dân trí,
hình thành đội ngũ trí
thức của XH mới.
Design by Nguyễn Hoàng Sky
Xây dựng gia đình văn hóa XHCN
Xây dựng nội dung cơ
bản mang bản chất
giai cấp công nhân, chủ
Kết luận nghĩa Mác và tư tưởng
HCM làm chủ đạo kế
thừa tinh hoa văn hóa
dân tộc


Design by Nguyễn Hoàng Sky
b/ Phương thức xây dựng nền văn hóa XHCN

 Giữ gìn và tăng cường vai
trò chủ đạo của hệ tư
tưởng GCCN trong đời
sống tinh thần của XH
Không ngừng tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng CS và vai trò
quản lý của nhà nước XHCN
đối với hoạt động văn hóa.
Design by Nguyễn Hoàng Sky
 Kết hợp việc kế thừa những giá trị
Lối sống nvăn hóa dân tộcmớinh p thu
trong di sả văn
hóa lành v ạ tiế và phát triển toàn
có ện n lọc những tinh hoa văn hóa
di chọ
nhân loại.


 Tổ chức và lôi cuốn quần chúng
nhân dân vào các hoạt động và sáng
tạo văn hóa.
Design by Nguyễn Hoàng Sky
Lối sống văn hóa lành mạnh và phát triển toàn
diện Design by Nguyễn Hoàng Sky
Design by Nguyễn Hoàng Sky
Bài thuyết trình của chúng em đến đây
là kết thúc.
Cám ơn cô và các bạn đã chú ý lắng
nghe!
Chúc cô và các bạn một ngày học tập,
làm việc vui vẻ!!!!


Design by Nguyễn Hoàng Sky
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản