THUYẾT TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG 2

Chia sẻ: vungocbichphuong

Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Nội dung chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CM giải phóng dân tộc. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: THUYẾT TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG 2

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1
Chương 2
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
NỘI DUNG CHÍNH
 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.
 2.  Tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  về  cách  mạng  giải 
phóng dân tộc.
 3.  Vận  dụng  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  về  vấn  đề 
dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay.
2
1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC


1.1. Quan điểm của Mác­Ăngghen­Lênin về vấn 
đề dân tộc
 Khái  niệm:  Dân  tộc  là  một  vấn  đề  rộng  lớn  bao  gồm 
những quan hệ về chính trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tư 
tưởng và văn hoá giữa các dân tộc, các nhóm dân tộc và 
bộ tộc.
 Quan điểm của chủ nghĩa Mác: Dân tộc là sản phẩm của 
lịch  sử.  Mác­Ăngghen  đã  đặt  nền  tảng  lý  luận  cho  việc 
giải quyết vấn đề dân tộc một cách khoa học.
 Lênin  đã  phát  triển  quan  điểm  về  vấn  đề  dân  tộc  thành 
hệ thống lý luận toàn diện và sâu sắc.
3
1.2.  Vấn  đề  dân  tộc  theo  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  –  là 
vấn đề dân tộc thuộc địa
 “Vấn đề dân tộc thuộc địa thực chất là vấn đề đấu 
tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa nhằm 
thủ tiêu sự thống trị của nước ngoài, giành độc lập 
dân  tộc,  xoá  bỏ  áp  bức,  bóc  lột  thực  dân,  thực 
hiện  quyền  dân  tộc  tự  quyết,  thành  lập  nhà  nước 
dân tộc độc lập”.
1.2.1.  Độc  lập,  tự  do  là  quyền  thiêng  liêng  bất  khả 
xâm phạm của tất cả các dân tộc.
­  “Tất cả các  dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình 
đẳng,  dân  tộc  nào  cũng  có  quyền  sống,  quyền 
sung sướng và quyền tự do”.
4
 Độc lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân 
tộc thuộc địa. Độc lập hoàn toàn và thật sự trên 
tất cả các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại 
giao. Trong nền độc lập, mọi người đều được ấm 
no, tự do, hạnh phúc.
 Độc  lập  thật  sự  phải  gắn  với  hoà  bình  thật  sự. 
“Nhân dân chúng tôi thành thật mong muốn hoà 
bình…kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ 
những  quyền  thiêng  liêng  nhất:  toàn  vẹn  lãnh 
thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước”.
 Độc lập dân tộc phải gắn liền với sự thống nhất 
toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
5
1.2.2. Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn 
ở các nước đang đấu tranh giành độc lập 
 Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc 
là một động lực to lớn của đất nước.
 Chủ  nghĩa  dân  tộc  là  chủ  nghĩa  yêu  nước 
và sự thức tỉnh ý thức dân tộc. “Phát động 
chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc 
tế  cộng  sản…”,  đó  là  chủ  nghĩa  dân  tộc 
chân chính.6
1.2.3.  Kết  hợp  nhuần  nhuyễn  giữa  dân  tộc  với  giai 
cấp, độc lập dân tộc và CNXH, chủ nghĩa yêu nước 
với chủ nghĩa quốc tế.
 Độc  lập  dân  tộc  gắn  liền  với  CNXH.  Hồ  Chí  Minh 
xác định con đường cách mạng Việt Nam phải trải 
qua  hai  giai  đoạn:  làm  “tư  sản  dân  quyền  cách 
mạng  và  thổ  địa  cách  mạng  để  đi  tới  xã  hội  cộng 
sản”.  Do  đó,  “giành  được  độc  lập  rồi  phải  tiến  lên 
CNXH…”.  “yêu  Tổ  quốc,  yêu  nhân  dân  phải  gắn 
liền với yêu chủ nghĩa xã hội”.
 Độc lập cho dân tộc mình và cho tất cả các dân tộc 
khác.  “Phải  đấu  tranh  cho  tự  do,  độc  lập  của  các 
dân tộc khác như là đấu tranh cho dân tộc ta vậy”.
7
2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
2.1.  Cách  mạng  giải  phóng  dân  tộc  muốn  thắng  lợi 
phải đi theo con đường cách mạng vô sản
 Con đường cách mạng vô sản ở thuộc địa bao hàm nội 
dung sau:
­ Làm cách mạng giải phóng dân tộc giành chính quyền, 
dần dần từng bước “đi tới xã hội CS”.
­ Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân mà đội tiên 
phong là đảng cộng sản.
­ Lực  lượng  làm  cách  mạng  là  khối  đại  đoàn  kết  toàn 
dân mà nòng cốt là liên minh công­nông­trí.
­ Cách mạng Việt Nam là bộ phận khăng khít của cách  8

mạng thế giới, phải đoàn kết quốc tế.
2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại 
mới phải do đảng cộng sản lãnh đạo
 Muốn giải phóng dân tộc thành công “trước hết 
phải  có  đảng cách  mệnh…”, “cách mệnh phải 
làm cho dân giác ngộ”, “phải giảng giải lý luận 
và  chủ  nghĩa  cho  dân  hiểu”,  “sức  cách  mệnh 
phải  tập  trung,  muốn  tập  trung  phải  có  đảng 
cách mệnh”.
 Tháng  2/1930,  Nguyễn  Ái  Quốc  đã  sáng  lập 
Đảng  Cộng  sản  Việt  Nam,  chính  đảng  của 
phong trào cách mạng nước ta.
9
2.3.  Lực  lượng  cách  mạng  giải  phóng  dân  tộc  bao 
gồm toàn dân tộc
Cách mạng giải phóng dân tộc là “việc chung của 
cả  dân  chúng  chứ  không  phải  việc  một  hai 
người”, phải đoàn kết toàn dân.
“Không dùng toàn lực của nhân dân về đủ mọi mặt 
để ứng phó, không thể nào thắng lợi được”.
Trong  lực  lượng  đó  “công–nông  là  gốc  của  cách 
mạng”,  “còn  học  trò,  nhà  buôn  nhỏ,  điền  chủ 
nhỏ…chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông 
thôi”. 
“Trong  khi  liên  lạc  giai  cấp,  phải  cẩn  thận,  không 
khi  nào  nhượng  một  chút  lợi  ích  gì  của  công­
nông mà đi vào thoả hiệp”.
10
2.4.  Cách  mạng  giải  phóng  dân  tộc  cần  được  tiến 
hành  chủ  động,  sáng  tạo  và  có  khả  năng  giành 
được  thắng  lợi  trước  cách  mạng  vô  sản  ở  chính 
quốc
 Cương  lĩnh  Đại  hội  VI  Quốc  tế  cộng  sản  (1928) 
nêu:  “chỉ  có  thể  thực  hiện  hoàn  toàn  công  cuộc 
giải phóng các nước thuộc địa khi giai cấp vô sản 
giành được thắng lợi ở các nước tư bản tiên tiến”.
 Theo Hồ Chí Minh, cách mạng thuộc địa và cách 
mạng vô sản chính quốc có mối liên hệ mật thiết 
với  nhau  trong  cuộc  đấu  tranh  chống  chủ  nghĩa 
đế quốc. 
11
 “Chủ  nghĩa  tư  bản  là  con  đỉa  hai  vòi…”  phải 
thực hiện liên minh chiến đấu giữa cách mạng 
vô sản chính quốc với cách mạng thuộc địa.
 Hồ  Chí  Minh  đã  nêu:  “cách  mạng  thuộc  địa 
không  những  không  phụ  thuộc  vào  cách 
mạng  vô  sản  ở  chính  quốc  mà  có  thể  giành 
thắng lợi trước…”.
 Đây  là  luận  điểm  sáng  tạo  của  Hồ  Chí  Minh 
đóng góp vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa 
Mác­Lênin.


12
2.5.  Cách  mạng  giải  phóng  dân  tộc  phải  được 
thực hiện bằng con đường cách mạng bạo lực 
 Bạo lực cách mạng: Bạo lực cách mạng chống 
lại  bạo  lực  phản  cách  mạng,  giành  lấy  chính 
quyền và bảo vệ chính quyền.
­ Hình thức của bạo lực cách mạng bao gồm cả 
đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.
­  Giải  quyết  xung  đột  bằng  biện  pháp  hoà  bình, 
thương  lượng,  nhượng  bộ  có  nguyên  tắc.  Tư 
tưởng  bạo  lực  cách  mạng  thống  nhất  với  tư 
tưởng nhân đạo hoà bình.


13
 Phương châm chiến lược đánh lâu dài trong 
cách mạng giải phóng dân tộc:
“…trường kỳ kháng chiến, địch nhất định thua, 
ta nhất định thắng… Thắng lợi với trường kỳ 
phải đi đôi với nhau”.
­ Tự lực cánh sinh là phương châm chiến lược 
quan trọng của bạo lực cách mạng.
14
3. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC
TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY

3.1.  Khơi  dậy  sức  mạnh  của  chủ  nghĩa  yêu  nước  và 
tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3.2. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức và giải 
quyết vấn đề dân tộc trên quan điểm giai cấp.
3.3. Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải 
quyết  tốt  mối  quan  hệ  giữa  các  dân  tộc  anh  em 
trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
15
Nhóm Tiểu Luận
16
HẾT 

Chuùc caùc baïn
hoïc toát
17
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản