Thuyết trình về quy định tính toán trả lương

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
150
lượt xem
34
download

Thuyết trình về quy định tính toán trả lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình về quy định tính toán trả lương

  1. THUYEÁT TRÌNH VEÀ QUI ÑÒNH TÍNH TOAÙN TRAÛ LÖÔNG DIEÃN GIAÛI HEÄ SOÁ K Ñeå löông cuûa coâng nhaân ñöôïc tính toaùn taêng ca vaø löông cuûa tröôûng boä phaän khoâng laáy töø löông saûn phaåm cuûa toå saûn xuaát thì ñôn giaù môùi phaûi giaûm so vôùi ñôn giaù cuõ. - Giaû ñònh ñôn giaù chæ môùi chæ baèng k so vôùi ñôn giaù cuõ ( 0 < k < 1). - Giaû ñònh moät soå saûn xuaát laøm 2 maõ haøng trong thaùng vôùi soá löôïng vaø ñôn giaù theo baûng sau (caùc soá lieäu, daãn chöùng chæ mang tính minh hoaï): Stt Khaùch haøng Maõ haøng PO Saûn löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 1 Lollytogs 9084 9000 1500 13 500 000 2 Rotex 838 12000 1300 15 600 000 Toång coäng: 29 100 000 ñoàng Toång ngaøy coâng chính laø: NCC Toång ngaøy coâng taêng ca la: NCTC Toång ngaøy coâng chuû nhaät laø: NCCN Neáu ñôn giaù môùi chæ coøn k so vôùi ñôn giaù cuõ (0
  2. 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)] * NCC + [(29 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)] * NCTC * 1.5 + [(29 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)] * NCCN * 2 ) = 29 100 000 Ruùt goïn phöông trình treân ta coù: k* [ (NCC + NCTC * 1.5 + NCCN * 2) / (NCC + NCTC + NCCN)] ( 1+ x) = 1 vaäy k = (NCC + NCTC + NCCN) / (NCC + NCTC * 1.5 + NCCN * 2) / (1 + x) Theo coâng thöùc treân thì khi xaây döïng heä soá k phaùt sinh vaán ñeà sau: - K phuï thuoäc vaøo ngaøy coâng taêng ca. chuû nhaät. Neáu ngaøy coâng taêng ca vaø ngaøy coâng chuû nhaät caøng taêng thì heä soá k caøng nhoû. - Ngaønh may saûn xuaát theo muøa haøng, vieäc tyû leä bieán thieân giöõa ngaøy coâng chính, taêng ca, chuû nhaät laø khoâng traùch khoûi do vaäy heä soá k giöõa caùc thaùng laø khoâng gioáng nhau. - Trong caùc chuyeàn tyû leä taêng ca khaùc nhau, do vaäy heä soá k cuõng khaùc nhau. - Khi aùp duïng heä soá k, coù nhöõng maõ haøng saûn xuaát trong nhieàu chuyeàn thì ñôn giaù môùi cho caùc chuyeàn laïi khaùc nhau? - Heä soá k chæ thöïc söï oån ñònh khi tyû leä giöõa ngaøy coâng chính, ngaøy coâng taêng ca laø oån ñònh giöõa caùc chuyeàn, giöõa caùc thaùng vôùi nhau. - Rieâng xöôûng hoaøn thaønh, tröôùc khi chia löông cho Toå tröôûng thì phaûi chia löông cho Quaûn ñoác, Phoù quaûn ñoác, neân heä soá k vôùi tröôøng hôïp naøy khoâng laäp phöông trình tính toaùn ñöôïc (löông saûn phaåm cuûa Quaûn ñoác vaø Phoù QÑ khoaûng 2 000 000 ñoàng). tinh_toan_he_so_k.doc - Page 2 of 2 - 13/10/09 - 12:49 PM
Đồng bộ tài khoản