Tiến hóa lớn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
433
lượt xem
141
download

Tiến hóa lớn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là quá trình biến đổi trên quy mô lớn, trải qua hàng triệu năm là xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiến hóa lớn

 1. Bài 31
 2. Hình 31.1. Caùch thöùc phaân loaïi caùc caáp toå chöùc treân loaøi Giới Ngành Lớp Boä Bộ II Bộ I Lớp Hoï 1 2 3 4 Tiến 1 2 3 4 5 6 7 8 hóa Chi Bộ lớn Loaøi Hieän Họ taïi • 20 loài hiện tại là sản phẩm tiến hóa từ Chi 1 gốc chung Loài • Được phân làm 8 chi 4 họ 2 bộ 1 lớp Quần thẻ *Có 1 loài từ khi sinh ra Tiến A cho đến ngày nay hầu hóa nhỏ như không biến đổi Cá thể
 3. I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 1. Khái niệm tiến hóa lớn: Laø quaù trình bieán ñoåi treân quy moâ lôùn, traûi qua haøng trieäu naêm laøm xuaát hieän caùc ñôn vò phaân loaïi treân loaøi. 2. Cô sôû nghieân cöùu tieán hoùa lôùn: Muïc Nghieân cöùu phaân ñích nghieân loathaïch? giôùi nhaèm ïi sinh cöùu hoùa muïc ñích gì? Nghieân cöùu tieán hoùa Hoùa thaïch lôùn döïa treân cô sôû nghieân cöùu caùc lónh Phaân loaïi sinh giôùi vöïc naøo?
 4. I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 1. Khái niệm tiến hóa lớn: 2. Cô sôû nghieân cöùu tieán hoùa lôùn: - Nghieân cöùu hoùa thaïch: giuùp tìm hieåu quaù trình hình thaønh caùc loaøi cuõng nhö caùc nhoùm loaøi trong quaù khöù.
 5. I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 1. Khái niệm tiến hóa lớn: Laø quaù trình bieán ñoåi treân quy moâ lôùn, traûi qua haøng trieäu naêm laøm xuaát hieän caùc ñôn vò phaân loaïi treân loaøi. 2. Cô sôû nghieân cöùu tieán hoùa lôùn: Muïc Nghieân cöùu phaân ñích nghieân loathaïch? giôùi nhaèm ïi sinh cöùu hoùa muïc ñích gì? Nghieân cöùu tieán hoùa Hoùa thaïch lôùn döïa treân cô sôû nghieân cöùu caùc lónh Phaân loaïi sinh giôùi vöïc naøo?
 6. I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 1. Khái niệm tiến hóa lớn: 2. Cô sôû nghieân cöùu tieán hoùa lôùn: - Nghieân cöùu hoùa thaïch: - Nghieân cöùu phaân loaïi sinh giôùi thaønh caùc ñôn vò phaân loaïi: loaøi, chi, hoï, boä, ... giuùp chuùng ta coù theå phaùt hoïa neân caây phaùt sinh chuûng loaïi.
 7. Hình 31.1. Caùch thöùc phaân loaïi caùc caáp toå chöùc treân loaøi Giới Ngành Lớp Boä Bộ II Bộ I Lớp Hoï 1 2 3 4 Tiến 1 2 3 4 5 6 7 8 hóa Chi Bộ lớn Loaøi hieän Họ taïi • 20 loài hiện tại là Chi sản phẩm tiến hóa từ 1 gốc chung Loài • Được phân làm 8 chi 4 họ 2 bộ 1 Quần thẻ lớp Tiến A hóa nhỏ *Có 1 loài từ khi sinh Cá thể ra cho đến ngày nay hầu như không biến đổi
 8. Caên cöù vaøo ñaâu ngöôøi ta xeáp caùc loaøi vaøo caùc nhoùm phaân loaïi treân Giới loaøi (chi, hoï, boä, lôùp, …) Ngành Lớp Boä Bộ II Bộ I Lớp Hoï 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Chi Bộ Loaøi hieän Họ taïi Chi Loài Quần thẻ A Cá thể
 9. I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 1. Khái niệm tiến hóa lớn: 2. Cô sôû nghieân cöùu tieán hoùa lôùn: 3. Caùch thöùc phaân loaïi caùc caáp toå chöùc treân loaøi: Döïa treân nguyeân taéc caùc loaøi coù chung ñaëc ñieåm taïo thaønh moät chi, caùc chi coù chung ñaëc ñieåm taïo thaønh moät hoï, caùc hoï coù chung ñaëc ñieåm taïo thaønh moät boä, ...
 10. Giới Nghieân Ngành Lớp cöùu tieán Boä Bộ II Bộ I hoùa lôùn Lớp Hoï 1 2 3 4 Tiến nhaèm 1 2 3 4 5 6 7 8 hóa Chi Bộ lớn Loaøi laøm hieän Họ saùng toû ng taïi nhöõng Chi vaán ñeà Loài gì cuûa sinh Quần thẻ A giôùi? Cá thể
 11. I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 1. Khái niệm tiến hóa lớn: 2. Cô sôû nghieân cöùu tieán hoùa lôùn: 3. Caùch thöùc phaân loaïi caùc caáp toå chöùc treân loaøi: 4. YÙ nghóa: Giuùp xaây döïng ñöôïc caây phaùt sinh chuûng loaïi tö ñoù giaûi thích ñöôïc söï phaùt sinh vaø phaùt trieån cuûa sinh giôùi töû moät toå tieân chung vaø laøm saùng toû moái quan heä hoï haøng giöõa caùc loaøi.
 12. Giới Qua sô ñoà caây u caùc t Neâ phaù Ngành Lớp Boä höôùng sinh chuûng Bộ II Bộ I Lớp Hoï 1 2 3 4 loaïinem coù tieá hoaù Tiến 1 2 3 4 5 6 7 8 hóa Chi Bộ nhaän sinhgì cuûa xeùt lớn Loaøi veà toác ñoä hieän giôùi vaø Họ taïi tieán hoaù höôùng hình thaønh Chi loaøin ôû caùc tieá hoaù naøo laø cô nhoùm sinh Loài baût nhaát.c vaä n khaù Quần thẻ nhau? A Cá thể
 13. I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 1. Khái niệm tiến hóa lớn: 2. Cô sôû nghieân cöùu tieán hoùa lôùn: 3. Caùch thöùc phaân loaïi caùc caáp toå chöùc treân loaøi: 4. YÙ nghóa: 5. Chieàu höôùng tieán hoùa: a.Ngaøy caøng ña daïng vaø phong phuù. b.Toå chöùc ngaøy caøng cao. c.Thích nghi ngaøy caøng hôïp lí: Ñaây laø höôùng tieán hoaù cô baûn nhaát.
 14. ĐVNS Vi rút T. tức Gà Giun ? Sắp xếp các động vật trên theo thứ tự tiến hoá dần? ? Vì sao ngày nay vẫn tồn tại các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật tổ chức cao?
 15. II. MOÄT SOÁ NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM VEÀ TIẾN HOÙA LÔÙN 1. Thí nghieäm ôû taûo luïc ñôn baøo
 16. II. MOÄT SOÁ NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM VEÀ TIẾN HOÙA LÔÙN 1. Thí nghieäm ôû taûo luïc ñôn baøo 2. Thí nghieäm veà caùc gen ñieàu hoaø quaù trình phaùt trieån phoâi ôû ruoài giaám
 17. II. MOÄT SOÁ NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM VEÀ TIẾN HOÙA LÔÙN 1. Thí nghieäm ôû taûo luïc ñôn baøo 2. Thí nghieäm veà caùc gen ñieàu hoaø quaù trình phaùt trieån phoâi ôû ruoài giaám 3. Nghieân cöùu ôû ngöôøi vaø tinh tinh
 18. Bộ NST của người ( H) và của tinh tinh ( C)
 19. Vượn người ngày nay (Gorilla) Người
Đồng bộ tài khoản