Tiền tệ - Ngân hàng - Thị trường tài chính (Chương 2)

Chia sẻ: Nguyen Van Sang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
794
lượt xem
342
download

Tiền tệ - Ngân hàng - Thị trường tài chính (Chương 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vấn đề cơ bản về lãi suất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền tệ - Ngân hàng - Thị trường tài chính (Chương 2)

 1. TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG CHƯƠNG 2 NHỮNG VÂN ĐỀ CƠ BAN LAI ́ ̉ ̃ ́ SUÂT 1
 2. MỤC TIÊU CHƯƠNG 2  ́ ̣ ̣ ̃ Khai niêm & phân loai lai suât́  Đo lường lai suât ̃ ́  Cac nhân tố anh hưởng đên lai suât ́ ̉ ́ ̃ ́  Cac nhân tố anh hưởng đên cung câu vôn. ́ ̉ ́ ̀ ́  Cac nhân tố anh hưởng cung câu tiên tê? ́ ̉ ̀ ̀ ̣ 2
 3. ́ ̣ ̣ ̃ ́ Khai niêm & phân loai lai suât  Khai niêm: là giá cả cua quyên sử dung môt đơn ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ vị vôn vay trong môt thời gian nhât đinh (ngay, ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ tuân, thang, năm)  Phân loai: ̣  Căn cứ vao nghiêp vụ ngân hang ̀ ̣ ̀  Căn cứ vao giá trị cua tiên lai ̀ ̉ ̀ ̃  Căn cứ vao tinh linh hoat cua lai suât ̀ ́ ̣ ̉ ̃ ́  Căn cứ vao loai tiên cho vay ̀ ̣ ̀  Căn cứ vao nguôn tin dung trong hay ngoai nước. ̀ ̀ ́ ̣ ̀ 3
 4. ̣ ̃ ́ Phân loai lai suât  Căn cứ vao nghiêp vụ ngân hang: ̀ ̣ ̀  Lai suât tiên gửi ngân hang ̃ ́ ̀ ̀  ̃ ́ ́ Lai suât tin dung ngân hang ̣ ̀  ̃ ́ Lai suât chiêt khâu ́ ́  ̃ ́ ́ Lai suât tai chiêt khâu ́ ́  ̃ ́ Lai suât liên ngân hang ̀  Lai suât cơ ban ̃ ́ ̉ 4
 5. ̣ ̃ ́ Phân loai lai suât  Căn cứ vao giá trị cua tiên lai: ̀ ̉ ̀ ̃  ̃ ́ ̃ Lai suât danh nghia (nominal rate)  Lai suât thực (real rate) ̃ ́ LSDN = LSThực + Tỷ lệ lam phat ̣ ́  Lai suât thực trả (effective rate) ̃ ́  Căn cứ vao tinh linh hoat cua lai suât: ̀ ́ ̣ ̉ ̃ ́  Lai suât cổ đinh ̃ ́ ̣  Lai suât thả nôi ̃ ́ ̉ 5
 6. ̣ ̃ ́ Phân loai lai suât  Căn cứ vao loai tiên cho vay: ̀ ̣ ̀  Lai suât nôi tệ ̃ ́ ̣  Lai suât ngoai tệ ̃ ́ ̣ iD = iF + ∆E e  Căn cứ vao nguôn tin dung trong hay ngoai ̀ ̀ ́ ̣ ̀ nước:  Lai suât trong nước ̃ ́  Lai suât quôc tế (LIBOR) ̃ ́ ́ 6
 7. Đo lường lai suât ̃ ́  Lai suât đơn ̃ ́  ̃ Lai suât keṕ ́  Lai suât thực trả ̃ ́  Lợi tức trung binh nhân ̀  Lai suât danh nghia và lai suât thực ̃ ́ ̃ ̃ ́ 7
 8. Lai suât đơn ̃ ́  Tiên gôc và lai được tinh môt lân (không có lai ̀ ́ ̃ ́ ̣ ̀ ̃ ̃ sinh lai) Pt = P0 ( 1 +ii t ) P0 là số tiên gôc ̀ ́ i là lai suât niêm yêt (tinh theo năm) ̃ ́ ́ ́ t là thời han hợp đông (tinh theo năm) ̣ ̀ ́ Pt là số tiên gôc và lai thanh toan môt lân khi đên ̀ ́ ̃ ́ ̣ ̀ ́ han.̣ 8
 9. Ví du: Lai suât đơn ̣ ̃ ́ Môt hợp đông có giá trị 1.000 triêu đông, lai ̣ ̀ ̣ ̀ ̃ suât 15%/năm. Tinh gôc và lai với a) t=2 năm, ́ ́ ́ ̃ ́ ́ b) t=1,5 năm, c) t=9 thang, d) t=6 thang, e) t=3 ́ thang. a)P2 = 1.000(1+0,15×2) = 1.300 triêu ̣ b)P3/2 = 1.000(1+0,15×1,5) = 1.255 triêu ̣ c)P3/4 = 1.000(1+0,15×0,75) = 1.112,5 triêu ̣ d)P1/2 = 1.000(1+0,15×0,5) = 1.075 triêu ̣ e)P1/4 = 1.000(1+0,15×0,25) = 1.037,5 triêu ̣ 9
 10. Hiên giá theo lai đơn ̣ ̃ Pt PM = ( 1 +ti t ) PM là giá mua ban kỳ phiêu ́ ́ Pt là giá trị đên han cua kỳ phiêu ́ ̣ ̉ ́ Ví du: Để mua môt kỳ phiêu 1.800 USD kỳ han ̣ ̣ ́ ̣ 15 thang, lai suât 5,25% thì bây giờ phai có bao ́ ̃ ́ ̉ nhiêu tiên? ̀ Pt 1.800 PM = = = 1.689,15 ( 1 += t ) ( 1 +,0, 0525 1, 25) i 10
 11. ̃ ́ Lai kep  Có nhiêu kỳ tinh lai (lai mẹ đẻ lai con) ̀ ́ ̃ ̃ ̃ nn t � i� Pt = P0 �+ � 1 � n� n là số lân tinh lai trong năm ̀ ́ ̃ Ví du: Môt trai phiêu F=1.000đông, lai suât 11%. ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̃ ́ Tiên gôc và lai là bao nhiêu với kỳ han ̀ ́ ̃ ̣ t=1,2,3,5,10,20,30,50 năm? 11
 12. Ví du: Lai kep ̣ ̃ ́ n × t nn t Pt � i� Pt = P0 �+ � 1 � n� 1 1.110,00 1.000 ( 1 + 0,11) 1 2 1.232,10 1.000 ( 1 + 0,11) 2 3 1.000 ( 1 + 0,11) 3 1.367,63 5 1.685,06 1.000 ( 1 + 0,11) 5 10 1.000 ( 1 + 0,11) 10 2.839,42 20 1.000 ( 1 + 0,11) 20 8.062,31 30 1.000 ( 1 + 0,11) 30 22.892,30 50 1.000 ( 1 + 0,11) 50 184.564,83 12
 13. Hiên giá cua lai kep ̣ ̉ ̃ ́ Pt PM = nn t � i� �+ � 1 � n� Ví du: Để có 1.000 triêu sau 1,2,3,5,10,20,30,50 ̣ ̣ năm thì hôm nay phai mua 1 trai phiêu với giá là ̉ ́ ́ bao nhiêu? Với lai suât 11%/năm. ̃ ́ 13
 14. Ví du: Hiên giá lai kep ̣ ̣ ̃ ́ Pt n × t PM = nn t PM � i� �+ � 1 � n� 1 1.000 / ( 1 + 0,11) 1 900,901 2 1.000 / ( 1 + 0,11) 2 811,622 3 1.000 / ( 1 + 0,11) 3 731,191 5 1.000 / ( 1 + 0,11) 5 593,437 10 1.000 / ( 1 + 0,11) 10 352,184 20 1.000 / ( 1 + 0,11) 20 124,034 30 1.000 / ( 1 + 0,11) 30 43,683 50 1.000 / ( 1 + 0,11) 50 5,418 14
 15. Lai suât thực trả ̃ ́ n � i� ief = �+ �− 1 1 � n� Ví du: Tinh lai suât thực trả %/năm với kỳ han ̣ ́ ̃ ́ ̣ 6,3,1 thang và ngay. Biêt lai suât DN là ́ ̀ ́ ̃ ́ 12%/năm. 15
 16. Ví du: lai suât thực trả ̣ ̃ ́ n � i� LSTT LSDN Ky tinh lai ̀ ́ ̃ n �+ �− 1 1 � n� ( 1 + 0, 06 ) 2 6 thang/lân ́ ̀ 2 −1 12,36% 12,00% ( 1 + 0, 03) 4 3 thang/lân ́ ̀ 4 −1 12,55 12,00 ( 1 + 0, 01) 12 1 thang/lân  ́ ̀ 12 −1 12,68 12,00 ( 1 + 0,12 / 356 ) 360 −1 1 ngay/lân ̀ ̀ 365 12,75 12,00 16
 17. Lợi tức trung binh nhân ̀  Nêu có nhiêu mức lai suât khac nhau, ta sử dung ́ ̀ ̃ ́ ́ ̣ phương phap trung binh nhân. ́ ̀  Ví du: Môt trai phiêu F=1.000tr., kỳ han 4 năm, ̣ ̣ ́ ́ ̣ lai suât thả nôi: ̃ ́ ̉ Năm 1: 10% Năm 2: 5% Năm 3: 8% Năm 4: 15% Tinh lai suât thực trả cua trai phiêu? ́ ̃ ́ ̉ ́ ́ 17
 18. Ví du: Lợi tức trung binh nhân ̣ ̀ ́ Cuôi năm 1: 1.000(1+0,1) =1.100tr ́ Cuôi năm 2: 1.100(1+0,05) =1.155tr ́ Cuôi năm 3: 1.155(1+0,08) =1.247,4tr ́ Cuôi năm 4: 1.247,4(1+0,15) =1.434,51tr Sử dung phương phap trung binh nhân: ̣ ́ ̀ 1.000(1+0,1)(1+0,05) (1+0.08)+(1+1,15)=1.434,51tr.  Lai suât thực tra, ief, bao nhiêu để sau 4 năm giá ̃ ́ ̉ trị TP là 1.434,51tr.? 18
 19. Lai suât thực trả theo PP trung binh nhân ̃ ́ ̀ 1.000 ( 1 + 0,1) ( 1 + 0, 05 ) ( 1 + 0.08 ) + ( 1 + 1,15 ) = 1000 ( 1 + ief ) 4 ief = � + 0,1) ( 1 + 0, 05 ) ( 1 + 0.08 ) + ( 1 + 1,15 ) � − 1 = 9, 44% (1 1/4 � �  Lai suât thực là TBN cua lai suât thả nôi ̃ ́ ̉ ̃ ́ ̉  Công thực tông quat: ̉ ́ Pt ief = n − 1 = n ( 1 + i1 ) ( 1 + i2 ) ... ( 1 + ik ) ... ( 1 + in ) − 1 P0  Trong đo, Pt là tiên gôc và lai: ́ ̀ ́ ̃ Pt = P0 ( 1 + i1 ) ( 1 + i2 ) ... ( 1 + ik ) ... ( 1 + in ) 19
 20. Lai suât thực trả theo PP trung binh nhân ̃ ́ ̀ ik là mức lai suât cua kỳ tinh lai k ̃ ́ ̉ ́ ̃ Pk − Pk −1 ik = Pk −1 k =1, 2, 3,…, n 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản