Tiền tiêu vặt giúp trẻ học được gì?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
8
download

Tiền tiêu vặt giúp trẻ học được gì?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trẻ con thời hiện đại cũng cần có một chút tiền tiêu vặt để bé có thể mua những thứ nhỏ nhỏ mà bé thích. Vấn đề ở đây là chúng giúp được gì cho trẻ? Bạn đã bao giờ nghĩ có nên cho trẻ tiền tiêu vặt? Cho bao nhiêu là vừa? Bạn cũng đang dư dả để có thể cho trẻ tiền tiêu vặt hàng tháng? Dưới đây là năm lý do bạn nên cho trẻ tiền tiêu vặt, và cách để làm nó hữu hiệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền tiêu vặt giúp trẻ học được gì?

  1. Ti n tiêu v t giúp tr h c ư c gì? Tr con th i hi n i cũng c n có m t chút ti n tiêu v t bé có th mua nh ng th nh nh mà bé thích. V n ây là chúng giúp ư c gì cho tr ? B n ã bao gi nghĩ có nên cho tr ti n tiêu v t? Cho bao nhiêu là v a? B n cũng ang dư d có th cho tr ti n tiêu v t hàng tháng? Dư i ây là năm lý do b n nên cho tr ti n tiêu v t, và cách làm nó h u hi u. V i ngân sách eo h p kéo dài, s ti n th a ra tiêu v t không h nhi u v i b t c ai – c bi t là cho b n tr lãng phí! Tuy nhiên, có m t vài lý do t t ưa ti n tiêu v t cho tr em. Hãy xem nhé. 1. Tr con thư ng tiêu v t ít hơn s ti n chúng ư c cho.
  2. B n có th y là tr con hay òi b n ph i chi tiêu $2, $3, ho c th m chí $300 ti n lương c a b n khó khăn giành ư c vào cái gì chúng mu n. Nhưng khi b n l t l i và b t chúng mua b ng ti n c a mình, b n tr s ng i ng n và nh n ra r ng tiêu ti n mình có không h d . 2. Tr con h c ư c khi chúng tiêu ti n sai cách. ôi khi con c a b n tiêu ti n vào nh ng th chúng không c n. Ho c chúng m t m t chi c ví y ti n m t b i vì s b t c n. Ho c chúng không tiêu ti n m t cách khôn ngoan. Và khi chúng rơi vào khó khăn v i s ti n tiêu v t, chúng s t bi t cách ki m soát nh ng l n chi tiêu ti p theo. 3. Tr con gi gìn c chúng t mua hơn.
  3. M c dù b n không thích lũ tr nhà mình dùng ti n mua nh ng l t v t, nhưng hãy chúng làm. Hãy quan sát thái c a b n tr i v i các món ó. Chúng không ch dùng c n th n, mà còn nâng niu gi gìn nh ng dùng mà chúng t mua b ng ti n c a mình. ó là m t bài h c giá tr , ngay c khi nó ư c h c thông qua vi c tiêu v t.
  4. 4. B n có th i u khi n ư c b n tr Ti n tiêu v t có th ư c thư ng cho nh ng l n con b n ư c i m cao, thái t t ho c làm vi c nhà . ó là m t cách khuy n khích t t, b i vì tr con thích nh n ư c ti n. N u b n vi t ra m t h p ng v ti n tiêu v t, khi tr em c a b n không tuân th các quy t c, b n ch có th ch vào bi u và nói, th t áng bu n, “con không ư c ti n tiêu v t”. Hãy làm như nh ng gì b n nói
  5. 5. Tr con h c ư c cách qu n lý ti n B n có th làm cho bài h c c a mình ơn gi n hay ph c t p như b n mu n. Thi t l p các quy t c v vi c c n ti t ki m bao nhiêu ti n, cho t ch c t thi n, và ti n b túi, ho c ch cho bé c a b n m t danh sách nh ng th nó ph i t tr b ng ti n c a mình.Tìm ra nh ng gì phù h p nh t cho gia ình b n và tính cách c a con b n, và b t ut ó. Ngoài ra hãy lên danh sách s ti n b n cho con mình qu n lý chúng t t hơn. Có cho tr ti n tiêu v t hay không là m t quy t nh cá nhân. Nh ng gì phù h p gia ình c a b n có th không phù h p cho gia ình khác- i u ó không sao c . Tìm nh ng cách phù h p v i con b n và th c hi n nó!
Đồng bộ tài khoản