Tiền và nghĩa trong quản lý nhân sự

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
84
lượt xem
20
download

Tiền và nghĩa trong quản lý nhân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước đây, nhiều DN vẫn cho rằng, trả lương cao, cho hưởng nhiều chế độ ưu đãi sẽ giữ được nhân viên. Song, thực tế cho thấy, hầu hết nhân viên, đặc biệt là nhân viên giỏi chọn lựa DN hơn là DN chọn lựa họ, và tiền lương không phải lúc nào cũng là yếu tố duy nhất thu hút nhân viên giỏi hoặc khiến họ quyết định ở lại làm việc lâu dài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền và nghĩa trong quản lý nhân sự

  1. Ti n và nghĩa trong qu n lý nhân s Theo kh o sát c a Navigos Group t i 168 công ty trong nư c và nư c ngoài ho t ng Vi t Nam, 63,8% doanh nghi p (DN) u cho r ng, thách th c l n nh t trong lĩnh v c nhân s c a năm 2010 là làm sao gi ư c nhân tài. Gi ngư i không công th c Bà Vân Anh, Giám c i u hành Navigos Group, cho bi t: "Th c t , k t qu này không gây b t ng cho nh ng ngư i làm trong lĩnh v c nhân s , b i ây cũng chính là ch nóng ư c th o lu n t i r t nhi u cu c h i th o nhân s trong th i gian g n ây". Bà cũng nh n nh: "Ngư i Vi t Nam r t n l c theo u i các cơ h i có th phát tri n s nghi p các v trí cao hơn, công vi c nhi u thách th c hơn, nhi u cơ h i ư c ào t o và phát tri n liên t c cùng v i ch lương, thư ng t t hơn. Vì v y, gi chân nhân viên luôn là công vi c khó khăn i v i các ch DN". Trư c ây, nhi u DN v n cho r ng, tr lương cao, cho hư ng nhi u ch ưu ãi s gi ư c nhân viên. Song, th c t cho th y, h u h t nhân viên, c bi t là nhân viên gi i ch n l a DN hơn là DN ch n l a h , và ti n lương không ph i lúc nào cũng là y u t
  2. duy nh t thu hút nhân viên gi i ho c khi n h quy t nh l i làm vi c lâu dài. Vì v y, ngoài ch lương b ng và các ch ãi ng , môi trư ng làm vi c, cơ h i phát tri n ngh nghi p..., nhi u DN ã có nh ng "chiêu" gi ngư i không theo "công th c chung" nhưng hi u qu . Ông Nguy n Văn Ng c, T ng giám c Công ty Xây l p Thương m i BMC, chia s : " nhân viên có th g n bó làm vi c lâu dài thì ph i tin tư ng giao vi c cho h . Nhưng khi giao vi c thì ph i giao quy n h ch ng i u hành, quy t nh m i vi c trong quy n h n. Bên c nh ó, ngư i lãnh o cũng c n ph i ng x v i nhân viên b ng cái tâm chân thành". Ông Nguy n H i Long, Giám c BMC H Long, cho bi t: "M i l n i công tác t TP.HCM ra H Long, h u như l n nào T ng giám c cũng mua quà cho anh em, dù ch là m t món quà nh , m t chi c áo m, m t vài ký trà, trái cây... nhưng chúng tôi r t c m ng. H ngư i nào b au m, khó khăn, ích thân s p n thăm ho c g i i n h i thăm. Chính cách ng x ó ã góp ph n gi chúng tôi l i làm vi c v i BMC r t lâu, dù công ty bu i ug p không ít khó khăn". i lên t m t công ty ba không: Không v n; không tài s n, máy móc; không có m t b ng, nhưng g n hai ch c năm qua, nhân viên c a Công ty Phân bón Hóa sinh v n g n bó v i Công ty, ch vì "cái tình, cái nghĩa" c a ngư i lãnh o. Ông Huỳnh Nghĩa, Giám c
  3. Công ty, chia s : "T ngày thành l p n nay, chưa bao gi tôi v ng m t trong các bu i sinh ho t, vui chơi v i nhân viên. c bi t, tôi ghi l i ngày sinh c a t ng ngư i và m i d p sinh nh t, không ch công ty có quà t ng mà tôi cũng có nh ng l i chúc qua email ho c t ng h m t món quà nh ". Nh ng công ty “nghĩa tình” Theo các chuyên gia qu n lý nhân s , m t trong nh ng y u t giúp các DN gi ư c chân nhân viên là văn hóa công ty. Th c t , r t nhi u công ty ã ho t ng hàng ch c năm, nhưng v n gi nguyên i ngũ nh nét văn hóa này. Ch ng h n, Kymdan có văn hóa "Gia ình Kymdan", Công ty Thorakao là "Mái m Thorakao", còn Vinacafé là “Mái nhà Vinacafé"... Các chuyên gia phân tích, "văn hóa DN” chính là chi n lư c dài h n gi nhân viên. B i vì, m t khi g n bó, yêu quý nơi làm vi c, nhân viên m i toàn tâm, toàn ý, m i th hi n tâm huy t. N u DN không quan tâm nhi u n i u này mà ch xoay quanh chuy n lương, thư ng, cơ h i thăng ti n thì cũng không có gì khác bi t v i các DN khác, và khi nh ng DN khác ãi ng t t hơn, DN s m t nhân viên gi i. Hơn n a, v i m t nhân viên gi i, n u quá t n ng v n thu nh p mà không t o môi trư ng làm vi c chuyên nghi p thì càng khi n h chán n n và d ra i hơn. Vì th , các chuyên gia c a Business
  4. Edge cũng cho r ng, vi c gi nhân viên gi i là c m t quá trình xuyên su t, b t u t vi c thu hút - tuy n d ng - h i nh p. Cũng theo k t qu c a cu c kh o sát, 57% s ngư i ng ý r ng, vi c tuy n d ng ư c nhân tài phù h p cũng là thách th c l n trong năm 2010. Vì v y, 72% DN ư c kh o sát cho bi t, ngân sách cho ho t ng nhân s c a công ty ư c tăng lên trong năm 2010, trong ó m c tăng cao nh t là 120%. Tuy nhiên, vi c tuy n d ng hi n nay khe kh t hơn. Ngoài nh ng yêu c u v ki n th c chuyên môn, m i DN u có văn hóa riêng nên tuy n d ng ư c ngư i phù h p v i văn hóa công ty là y u t ang ư c quan tâm. Tuy nhiên, theo bà Vân Anh, nên t ra m c tiêu tuy n d ng cho tương lai, ch không ch là cho hôm nay. Khi tuy n d ng cho tương lai, nhà tuy n d ng nên ào sâu vào s thích, ti m năng c a ng viên, có th ưa ra m t nh hư ng phát tri n ngh nghi p phù h p v i h , i u này cũng giúp DN gi ư ch . ng bao gi tuy n d ng m t ng viên không th hi n ni m am mê công vi c, ho c công ty, ngay c khi h là “ngôi sao” m t nơi khác. i u sai l m mà các DN hay g p là ch tuy n d ng khi ang trong tình hu ng thi u ngư i, lúc ó h ít có cơ h i ch n l a, suy xét k , vì th ch t lư ng nhân s cho i ngũ không cao.
Đồng bộ tài khoản