Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson four (Bài 4) This - That ( Đây - Đó )

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
334
lượt xem
105
download

Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson four (Bài 4) This - That ( Đây - Đó )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson four (Bài 4) This - That ( Đây - Đó ) - Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên tiếng anh khối tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson four (Bài 4) This - That ( Đây - Đó )

  1. Lesson four (Bài 4) This - That ( Đây - Đó ) New words (Từ mới) This /ðis/ Đây, này This book: Quyển sách này This is Nam: Đây là bạn Nam That /ðổt/ Đó, kia That pen: Chiếc bút đó That is Mai: Kia là bạn Mai A // Một (từ đi cùng với danh từ đếm được số ít, khi danh từ bắt đầu là một phụ âm) A book: Một quyển sách A pen: Một chiếc bút An /n/ Một (từ đi cùng với danh từ đếm được số ít, khi danh từ bắt đầu là một nguyên âm) An apple: Một quả táo An orange: Một quả cam Ruler /'rl/ Thước kẻ (danh từ đếm được)
  2. Rubber /'rb/ Cái tẩy (danh từ đếm được) Sugar /g/ Đường (danh từ không đếm được) Salt /s lt/ Muối (danh từ không đếm được) Tea /ti/ Nước chè (danh từ không đếm được) Water /'w t/ Nước (danh từ không đếm được) Milk /m ilk/ Sữa (danh từ không đếm được) Butter /'bt/ Bơ (danh từ không đếm được) Bread /bred/ Bánh mì (danh từ không đếm được) Rice/rais/ Gạo, cơm (danh từ không đếm được) Bước 1: Xem tranh - Đọc chữ - Nghe đọc lại vẽ tranh 1 cái thước kẻ vẽ tranh 1 cái tẩy Ruler Rubber vẽ tranh 1 cái ô vẽ tranh 1 cây kem Umbrella Ice-cream
  3. vẽ tranh một lọ đường vẽ tranh một lọ muối Sugar Salt vẽ tranh một hộp trà vẽ tranh một chậu nước Tea Water vẽ tranh một hộp sữa vẽ tranh một đĩa bơ Milk Butter vẽ tranh một ổ bánh mì vẽ tranh một rá gạo Bread Rice Bước 2: Điền chữ cho tranh ....................................... .......................................
  4. ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... Bước 3: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: (Dùng những từ: Ruler, rubber, umbrella, ice-cream, sugar, salt, tea, water, milk,
  5. butter, bread, rice. Mỗi từ chỉ dùng 1 lần). This is a ................................. This is an ............................... This is .................................... This is .................................... This is .................................... This is .................................... That is a ................................. That is an .............................. That is ................................... That is ................................... That is ................................... That is ................................... Bước 4: Đọc những câu sau đây rồi dịch sang tiếng Việt: This is a ruler and that is a rubber. This is an umbrella and that is an ice-cream. This is sugar and that is salt. This is tea and that is water. This is milk and that is butter. This is bread and that is rice. This ruler is long and that rubber is small. This umbrella is green and that ice-cream is white. Bước 5: Dịch sang tiếng Anh.
  6. Đây là chiếc tẩy còn kia là chiếc thước kẻ. Đây là chiếc kem còn kia là chiếc ô. Đây là muối còn kia là đường. Đây là nước còn kia là nước chè. Đây là bơ còn kia là sữa. Đây là gạo còn kia là bánh mì. Chiếc tẩy này thì to còn chiếc thước kẻ kia thì ngắn. Chiếc kem này thì xanh lá cây còn chiếc ô kia thì trắng. Bước 6: Chỉ những người, vật xung quanh và dùng cấu trúc câu: "This is.. and that is..." để giới thiệu những người, vật đó với người khác.
Đồng bộ tài khoản