Tiếng việt 1 - Bài 59, 60

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
54
lượt xem
5
download

Tiếng việt 1 - Bài 59, 60

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : om, am, làng xóm, rừng tràm. 2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng :” Mưa tháng bảy gãy cành trám Nắng tháng tám rám trái...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - Bài 59, 60

  1. Bài 59 ÔN T P I.M c tiêu: 1.Ki n th c : H c sinh c và vi t ư c ch c ch n các v n k t thúc b ng - ng và - nh 2.Kĩ năng : c úng các t ng và câu ng d ng 3.Thái : Nghe và hi u, k l i t nhiên truy n k : Qu và công. II. dùng d y h c: -GV: -B ng ôn. Tranh minh ho cho câu ng d ng -Tranh minh ho ph n truy n k : Qu và công -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : -Vi t và c t ng ng d ng : ình làng, thông minh, b nh vi n, nh ương ( 2 em) - c câu ng d ng: Cái gì cao l n lênh khênh ng mà không t a, ngã k nh ngay ra. ( 2 em) -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : HS nêu -H i: Tu n qua chúng ta ã h c ư c nh ng v n gì m i? -GV g n B ng ôn ư c phóng to HS lên b ng ch và cv n 2.Ho t ng 2 :On t p: HS c các ti ng ghép t ch +M c tiêu:On các v n ã h c c t d c v i ch dòng ngang c a b ng ôn. +Cách ti n hành : a.Các v n ã h c: Tìm và c ti ng có v n v a ôn b.Ghép ch và v n thành ti ng c (cá nhân - ng thanh) Theo dõi qui trình ⊕ Gi i lao C l p vi t trên bàn c. c t ng ng d ng: Vi t b. con: bình minh , nhà -GV ch nh s a phát âm rông -Gi i thích t : ( cá nhân - ng thanh) bình minh nhà rông n ng chang chang d.Hư ng d n vi t b ng con :
  3. -Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) -Ch nh s a ch vi t cho h c sinh. c (cá nhân 10 em – ng - c l i bài trên b ng thanh) 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Quan sát tranh. Th o lu n v c nh thu ho ch bông trong Ti t 2: tranh. 1.Ho t ng 1: Kh i ng HS c trơn (cá nhân– ng 2. Ho t ng 2: Bài m i: thanh) +M c tiêu: HS m sách. c cá nhân - c ư c câu ng d ng. Vi t v t p vi t - K chuy n l i ư c câu chuy n: Qu và Công +Cách ti n hành : a.Luy n c: c l i bài ti t 1 HS c tên câu chuy n GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “Trên tr i mây tr ng như bông dư i cánh ng, bông tr ng như mây M y cô má hây hây Th o lu n nhóm và c i di n i bông như th i mây v làng” . lên thi tài -GV ch nh s a phát âm cho HS c. c SGK:
  4. ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.K chuy n: +M c tiêu: K l i ư c câu chuy n: “Qu và Công” +Cách ti n hành : -GV d n vào câu chuy n -GV k di n c m, có kèm theo tranh minh ho Tranh1: Qu v cho Công trư c. Qu v r t khéo. Tranh 2:V xong, Công còn ph i xo uôi phơi cho th t khô. Tranh 3:Công khuyên mãi ch ng ư c. Nó ành làm theo l i b n. Tranh 4: C b lông c a Qu b ng tr nên xám x t, nhem nhu c. + Ý nghĩa : V i vàng h p t p l i thêm tính tham lam n a thì ch ng bao gi làm ư c vi c gì. 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M:
  5. Bài 60 om - am I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : om, am, làng xóm, r ng tràm. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng :” Mưa tháng b y gãy cành trám N ng tháng tám rám trái bòng” 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Nói l i c m ơn. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: làng xóm, r ng tràm. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : bình minh, nhà rông, n ng chang chang( 2 – 4 em c) - c câu ng d ng: “Trên tr i mây tr ng như bông dư i cánh ng bông tr ng như mây M y cô má hây hây i mây như th i mây v làng “
  6. -Nh n xét bài cũ 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:om, am – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: nh n bi t ư c: om, am, làng xóm, Phát âm ( 2 em - ng thanh) r ng tràm. Phân tích và ghép bìa cài:om +Cách ti n hành : Gi ng: b t u b ng o a.D y v n: om Khác : om k t thúc b ng m -Nh n di n v n:V n om ư c t o b i: o và m ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh om và on? Phân tích và ghép bìa cài: xóm -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : xóm, làng xóm ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh)
  7. om xóm c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) làng xóm ( cá nhân - ng thanh) b.D y v n am: ( Qui trình tương t ) am Theo dõi qui trình tràm Vi t b.con: om, am, làng xóm, r ng tràm r ng tràm - c l i hai sơ trên b ng Tìm và c ti ng có v n v a h c ⊕ Gi i lao c trơn t ng d ng: -Hư ng d n vi t b ng con : (c nhân - thanh) +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) +Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr -Hư ng d n ct ng d ng: chòm râu qu trám om óm trái cam c (c nhân 10 em – thanh) 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Nh n xét tranh. Ti t 2: c (cnhân– thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng HS m sách. c cá nhân 10 em 2. Ho t ng 2: Bài m i: Vi t v t p vi t +M c tiêu: c ư c câu ng d ng
  8. Luy n nói theo ch Quan sát tranh và tr l i +Cách ti n hành : a.Luy n c: c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “Mưa tháng b y gãy cành trám N ng tháng tám rám trái bòng” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Nói l i c m ơn”. +Cách ti n hành : H i:-B c tranh v gì? -T i sao em bé l i c m ơn ch ? -Em ã bao gi nói: “ Em xin c m ơn” chưa? -Khi nào ta ph i c m ơn? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M:
  9. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
Đồng bộ tài khoản