Tiếng việt 1 - Bài 9, 10

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
71
lượt xem
11
download

Tiếng việt 1 - Bài 9, 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ o, c ; tiếng bò, cỏ 2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : vó bè -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bò, cỏ; câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ. -Tranh minh hoạ phần luyện nói : vó bè -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - Bài 9, 10

  1. Bài 9 o - c I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch o, c ; ti ng bò, c 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : bò bê có bó c 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : vó bè II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : bò, c ; câu ng d ng : bò bê có bó c . -Tranh minh ho ph n luy n nói : vó bè -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : On nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : l, h, lê, hè - c câu ng d ng : ve ve ve, hè v . -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i :
  2. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Gi i thi u tr c ti p hôm nay h c âm o-c Ho t ng 1 : D y ch ghi âm o-c -MT:Nh n bi t ư c ch o-c ti ng bò-c -Cách ti n hành : Th o lu n và tr l i: gi ng qu a.D y ch ghi âm o bóng bàn, qu tr ng , … -Nh n di n ch : Ch o g m 1 nét cong kín. (Cá nhân- ng thanh) H i: Ch o gi ng v t gì ? Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn :bò -Phát âm và ánh v n : o, bò - c l i sơ ↓↑ Gi ng : nét cong b.D y ch ghi âm c: Khác : c có nét cong h , o có nét -Nh n di n ch : Ch c g m m t nét cong h cong kín. ph i. (C nhân- thanh) H i : So sánh c và o ? Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn -Phát âm và ánh v n ti ng : o, c :c - c l i sơ ↓↑ Vi t b ng con : o, c, bò, c - c l i c 2 sơ trên Ho t ng2:Luy n vi t -MT:HS vi t úng âm ti ng v a h c c cá nhân, nhóm, bàn, l p
  3. -Cách ti n hành: c.Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t vi t) c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) Ho t ng 3:Hư ng d n c ti ng t ng d ng Th o lu n và tr l i : bò bê có bó -MT:HS c ư c các ti ng ng d ng có ô-ơ c -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t c th m và phân tích ti ng bò, - c c 2 sơ . bó, c - c l i toàn bài trên b ng c câu ng d ng (C nhân- C ng c d n dò thanh) Ti t 2: c SGK(C nhân- thanh) Ho t ng 1: Luy n c Tô v t p vi t : o, c, bó, c -MT: c ư c câu ng d ng : bò bê có bó c -Cách ti n hành : c bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm -Treo tranh và h i : Tranh v gì ? Quan sát và tr l i -Tìm ti ng có âm m i h c ( g ch chân : bò, bó, c ) -Hư ng d n c câu ng d ng : bò bê có bó c . Ho t ng 2:Luy n vi t: -M c tiêu: HS vi t úng âm ti ng ng d ng vào v . +Cách ti n hành :GV hư ng d n HS vi t theo dòng.
  4. Ho t ng3:Luy n nói -MT:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung vó bè. H i: -Trong tranh em th y gì ? -Vó bè dùng làm gì ? -Vó bè thư ng t âu ? Quê hương em có vó bè không? -Em còn bi t nh ng lo i vó bè nào khác? 4:C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 10 ô -ơ I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch ô, ơ ; ti ng cô, c 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : bé có v v . 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : b h . II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : cô, c ; câu ng d ng : bé có v v . -Tranh minh ho ph n luy n nói : b h . -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : On nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : o, c, bò, c - c câu ng d ng : bò bê có bó c . -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i :
  6. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Gi i thi u tr c ti p âm ô-ơ Ho t ng 1 : D y ch ghi âm ô-ơ -M c tiêu: nh n bi t ư c âm ô và âm ơ +Cách ti n hành :D y ch ghi âm ô Th o lu n và tr l i: -Nh n di n ch : Ch ô g m ch o và d u mũ. Gi ng : ch o H i : So sánh ô và o ? Khác : ô có thêm d u mũ (Cá nhân- ng thanh) -Phát âm và ánh v n : ô, cô Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn :cô - c l i sơ ↓↑ D y ch ghi âm ơ : Gi ng : u có ch o -M c tiêu: nh n bi t ư c ch ơ, và âm ơ Khác :ơ có thêm d u râu phía -Cách ti n hành : trên bên ph i -Nh n di n ch : Ch ơ g m ch o và m t nét râu. H i : So sánh ơ và o ? (C nhân- thanh) Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn -Phát âm và ánh v n ti ng : ơ, c :c - c l i sơ ↓↑ Ho t ng2:Luy n vi t -MT:HS vi t ư c ô-c và ti ng ng d ng Vi t b ng con : ô, ơ, cô, c -Cách ti n hành:
  7. Hư ng d n vi t b ng con : c cá nhân, nhóm, bàn, l p +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút) Ho t ng 3:Luy n c -MT:Hư ng d n c ti ng t ng d ng: hô, h , h , bơ, b , b c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) -C ng c d n dò Th o lu n và tr l i : bé có v Ti t 2: v . Ho t ng 1: Luy n c c th m và phân tích ti ng v +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng :bé có v c câu ng d ng (C nhân- v . thanh) : +Cách ti n hành : c bài ti t 1 c SGK(C nhân- thanh) GV ch nh s a l i phát âm c a HS Tô v t p vi t : ô, ơ, cô, c Luy n c câu ng d ng -Treo tranh và h i : Tranh v gì ? -Tìm ti ng có âm m i h c ( g ch chân :v ) Quan sát và tr l i -Hư ng d n c câu ng d ng : bé có v v - c sách giáo khoa Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t úng âm ti ng ng d ng vào v -Cách ti n hành:GV hư ng d n vi t t ng dòng vào v Ho t ng 3:Luy n nói:
  8. +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung b h . +Cách ti n hành : H i: -Trong tranh em th y gì ? -C nh trong tranh nói v mùa nào? T i sao em bi t ? -B h trong tranh ã ư c dùng vào vi c nào ? + K t lu n : B h là nơi ngh ngơi , vui chơi sau gi làm vi c . 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
Đồng bộ tài khoản