Tiếng việt 1 - ÔN LUYỆN TẬP VÀ HỌC THUỘC LÒNG (tiết 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
4
download

Tiếng việt 1 - ÔN LUYỆN TẬP VÀ HỌC THUỘC LÒNG (tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Nội dung: các bài từ tuần 1 đến tuần 9 -Kĩ năng đọc thành tiếng : Đọc trôi chảy, phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 120 chữ / phút, ngắt nghỉ đúng, diễn cảm -Đọc hiểu: Trả lời 1,2 câu hỏi theo ND bài đọc, hiểu ý nghĩa của bài. 2. Viết được những điểm cần ghi nhớ: Tên bài, tên tác giả, nội dung chính, các nhân vật của bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ đề Thương người như thể thương thân 3.Tìm đúng đoạn văn có giọng đọc như y/c. Đọc diễn cảm đoạn văn đó. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - ÔN LUYỆN TẬP VÀ HỌC THUỘC LÒNG (tiết 1)

  1. T P C( TI T 19) ÔN LUY N T P VÀ H C THU C LÒNG (ti t 1) I. M c tiêu: 1. Ki m tra l y i m -N i dung: các bài t tu n 1 n tu n 9 -Kĩ năng c thành ti ng : c trôi ch y, phát âm rõ, t c t i thi u 120 ch / phút, ng t ngh úng, di n c m - c hi u: Tr l i 1,2 câu h i theo ND bài c, hi u ý nghĩa c a bài. 2. Vi t ư c nh ng i m c n ghi nh : Tên bài, tên tác gi , n i dung chính, các nhân v t c a bài t p c là truy n k thu c ch Thương ngư i như th thương thân 3.Tìm úng o n văn có gi ng c như y/c. c di n c m o n văn ó. II. dùng d y h c -Phi u ghi s n tên các bài t p c III.Các ho t ng d y- h c Ho t ng c a GV Ho t ông c a HS A. Bài cũ: -Y/c hs c 3 o n bài i u ư c c a vua Mi- - 3hs trình bày. át và TLCH trong SGK, nêu ý nghĩa câu chuy n B. Bài m i: 1. Gi i thi u bài
  2. -Nêu MTc a bài- Ghi bài lên b ng - cl i . 2. KT t p c -G i hs l n lư t lên b c thăm tên bài t p c -L n lư t lên b c thăm bài t p c -Cho hs chu n b bài -M i em ư c chu n b trong 2 phút -Y/c hs c bài và tr l i câu h i c bài trong SGK ho c HTL r i tr l i câu h i. -Nh n xét – ghi i m 3.HD bài t p Bài2: -Ghi l i nh ng i u c n nh vào b ng theo -G i hs c y/c bài t p. m u -Y/c hs c nh ng bài t p c là chuy n k thu c ch i m Thương ngư i như th thương thân và ghi l i nh ng iêu c n nh vào b ng theo m u như SGK H i: -Nh ng bài t p c như th nào là văn chuy n - ó là nh ng bài có m t ch i s vi c liên k ? quan n m t hay m t s nhân v t. M i -Hãy k tên nh ng bài t p c là chuy n k chuy n u có ý nghĩa riêng. thu c ch i m Thương ngư i như th thương -D Mèn bênh v c k y u, Ngư i ăn xin. thân. -Cho hs c th m l i các câu chuy n - c th m l i 2 câu truy n trên. -Phát 2 phi u , Y/c 2 hs làm bài vào phi u, c -2hs làm bài vào phi u, c l p làm bài vào l p làm vào v nháp v nháp. -Nh n xét, ch t l i l i gi i úng -2hs làm phi u lên trình bày. Bài 3:
  3. -G i hs c y/c bài t p. -Nh n xét bài b n -Y/c hs tìm trong các bài t p c trên o n -1hs c. văn có gi ng c: -Tìm nhanh o n văn theo y/c c a cô. +Tha thi t , tri u m n + o n cu i bài Ngư i ăn xin: “Tôi ch ng +Th m thi t bi t…..c a ông lão” - o n Nhà Trò k n i th ng kh c a mình: “Năm trư c g p khi tr i …..ăn th t em” +M nh m , e d a. - o n D Mèn e d a b n nh n: “Tôi -Cho hs trình bày thét… i không?” -Nh n xét, ch t l i l i gi i úng 4. C ng c - D n dò: -Nh n xét ti t h c -D n hs chu n b bài Ôn t p sau.
  4. T P C ÔN LUY N T P C VÀ H C THU C LÒNG (ti t 3 ) I.M c ích, yêu c u: - Ti p t c ki m tra l y i m T và HTL - H th ng hoá m t s i u c n ghi nh v n i dung , nhân v t, gi ng c c a các bài t p c là k chuy n thu c ch i m Măng m c th ng II. dùng h c t p -Phi u thăm ghi bài t p c + câu h i+ 1 t gi y to + 4 t gi y nh . III.Các ho t ng d y- h c: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1.Gi i thi u bài -Giáo viên ghi lên b ng 2. KT t p c -L n lư t lên b c thăm bài t p c -G i hs l n lư t lên b c thăm tên bài t p c -M i em ư c chu n b trong 2 phút -Cho hs chu n b bài c bài trong SGK ho c HTL r i tr l i câu h i. -Y/c hs c bài và tr l i câu h i -Nh n xét – ghi i m 3.HD làm bài t p Bài 2: -1 h c sinh c to, l p l ng nghe. -Giáo viên cho h c sinh c yêu c u c a BT2 -Giáo viên giao vi c: các em c các bài t p c
  5. là truy n k thu c ch i m Măng m c th ng ( tu n 4,5,6) và ghi l i nh ng i u c n nh theo m u trong SGK. H i:Em hãy k tên nh ng bài t p c là truy n -H c sinh k tên: k thu c ch i m Măng m c th ng trong tu n 4,5,6. • T4: M t ngư i chính tr c(T36) • T5:Nh ng h t thóc gi ng (T46) • T6: N i d n v t c a An- rây- ca(T55) ;Ch em tôi(T59) -Cho h c sinh c th m l i các truy n ã k . -H c sinh c l p c th m -Cho h c sinh làm bài: Giáo viên phát 4 t gi y -4 h c sinh làm bài vào gi y ã k s n theo b ng m u cho h c sinh làm bài. -C l p làm bài vào v (VBT) -Cho h c sinh trình bày k t qu -4 h c sinh làm bài vào gi y lên dán trên b ng l p -Giáo viên nh n xét -L p nh n xét Tên Bài N i dung chính Nhân Gi ng c v t 1.M t ngư i chính -Ca ng i lòng ngay th ng -Tô Thong th , rõ ràng, nh n tr c , chính tr c , t vi c Hi n gi ng nh ng t ng th hi n nư c lên trên tình riêng Thành tính cách kiên nh, kh ng c a Tô Hi n Thành khái c a Tô Hi n Thành - thái h u 2.Nh ng h t thóc -Nh dũng c m trung -Câu bé -Khoan thai, ch m rãi, c m gi ng th c, c u bé Chôm ư c Chôm h ng ng i ca. L i Chôm
  6. vua tin yêu, truy n cho -Nhà ngây thơ lo l ng.L i nhà vua ngôi báu Vua khi ôn t n, khi dõng d c 3.N i d n v t c a An- -Th hi n tình yêu - An- -Tr m bu n, xúc ng rây-ca thương, ý th c trách rây-ca nhi m v i ngư i thân, -M lòng trung th c, s An- nghiêm kh c v i b n drây-ca thân 4.Ch em tôi -M t cô bé hay nói d i -Cô ch Nh nhàng hóm h nh, th ba i chơi ã ư c em hi n úng tính cách, c m xúc -Cô em gái làm cho t nh ng c a nhân v t.L i ngư i cha -Ngư i lúc ôn t n, lúc tr m bu n.L i cha cô ch khi l phép, khi b c t c.L i cô em gái lúc th n nhiên, lúc gi b ngây thơ -Giáo viên cho h c sinh c di n c m m t o n -1 h c sinh c văn minh ho cho gi ng c 4.C ng c , d n dò -Giáo viên nh n xét ti t h c. -D n h c sinh v nhà chu n b bài: Ôn t p (Ti t 4)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản