Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

Chia sẻ: umeox1209

Đọc thành tiếng -Đọc đúng các tiếng , từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ . nổi tiếng , Long Xưởng , giúp đỡ , di chiếu , tham tri chính sự , giám nghị đại phu , tiến cử , … -Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt , nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ , nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả , gợi cảm . -Đọc diễn cảm toàn bài , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung , nhân vật . 2...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

TẬP ĐỌC

MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

I. Mục tiêu:

1 / Đọc thành tiếng

-Đọc đúng các tiếng , từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ .

nổi tiếng , Long Xưởng , giúp đỡ , di chiếu , tham tri chính sự , giám

nghị đại phu , tiến cử , …

-Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt , nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa

các cụm từ , nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả , gợi cảm .

-Đọc diễn cảm toàn bài , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung , nhân vật

.

2 / Đọc - Hiểu

-Hiểu các từ ngữ khó trong bài : chính trực , di chiếu , thái tử , thái hậu , phò

tá ,

tham tri chính sự , giám nghị đại phu , tiến cử , …

-Hiểu nội bài : Ca ngợi sự chính trực , thanh liêm , tấm lòng vì dân vì nước

của Tô Hiến Thành – Vị quan nổi tiếng , cương trực thời xưa .

-Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 36 , SGK ( phóng to nếu có điều kiện ) .

II. Đồ dùng dạy học:

-Bảng phụ viết sẵn câu , đoạn cần luyện đọc .
III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. KTBC:

- Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc truyện - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu .

Người ăn xin và trả lời câu về nội dung .

HS1: Em hiểu nội dung ý nghĩa của bài

như thế nào ?

HS2: Theo em , cậu bé đã nhận được gì ở

ông lão ăn xin ?

HS3: Hành động và lời nói ân cần của

cậu bé chứng tỏ tình cảm của cậu đối với

ông lão ăn xin như thế nào ?

- Nhận xét và cho điểm HS .

2. Bài mới:

a . Giới thiệu bài

- Hỏi :

+ Chủ điểm của tuần này là gì ? + Măng mọc thẳng .

+ Tên chủ điểm nói lên điều gì ? + Tên chủ điểm nói lên sự ngay thẳng

- Giới thiệu tranh chủ điểm : Tranh minh .

họa các bạn đội viên Đội thiếu niên Tiền
phong Hồ Chí Minh đang giương cao lá

cờ của Đội . Măng non là tượng trưng

cho tính trung thực vì măng bao giờ cũng

mọc thẳng . Thiếu nhi là thế hệ măng non

của đất nước cần trở thành những con

người trung thực .

- Đưa bức tranh minh họa và hỏi : Bức - Bức tranh vẽ cảnh hai người đàn ông

tranh vẽ cảnh gì ? đang đưa đi đưa lại một gói quà ,

trong nhà một người phụ nữ đang lén

- Đây là một cảnh trong câu chuyện về vị nhìn ra .

quan Tô Hiến Thành – vị quan đứng đầu - Lắng nghe .

triều Lý . Ông là người như thế nào ?

Chúng ta cùng học bài hôm nay .

a. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu

bài

* Luyện đọc

- Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc bài trang 36 - 3 HS tiếp nối nhau đọc theo trình tự :

, SGK . (2 lượt ) + HS 1 : Đoạn 1 : Tô Hiến Thành …

Lý Cao Tông .

+ HS 2 : Đoạn 2 : Phò tá … Tô Hiến
Thành được .

+ HS 3 : Đoạn 3 : Một hôm … Trần

Trung Tá .

- Gọi 2 HS khác đọc lại toàn bài .GV lưu - 2 HS tiếp nối đọc toàn bài .

ý sửa chữa lỗi phát âm , ngắt giọng cho

từng HS - 1 HS đọc thành tiếng .

- Gọi 1 HS đọc phần Chú giải trong SGK - Lắng nghe .

.

-GV đọc mẫu lần 1. Chú ý giọng đọc :

· Toàn bài : đọc với giọng kể thông thả ,

rõ ràng . Lời Tô Hiến Thành điềm đạm ,

dứt khoác thể hiện thái độ kiên định .

· Nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện

tính cách của Tô Hiến Thành , thái độ

kiên quyết theo di chiếu của vua : nổi

tiếng , chính trực , di chiếu , nhất định

không nghe , không do dự , ngạc nhiên ,

hết lòng , hầu hạ , tài ba giúp nước.

* Tìm hiểu bài - 1 HS đọc thành tiếng .

- Gọi HS đọc đoạn 1 . - Đọc thầm , tiếp nối nhau trả lời .
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời

câu hỏi : + Tô Hiến Thành làm quan triều Lý .

+ Tô Hiến Thành làm quan triều nào ? + Ông là người nổi tiếng chính trực .

+ Mọi người đánh giá ông là người như

thế + Tô Hiến Thành không chịu nhận

nào ? vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu

+ Trong việc lập ngôi vua , sự chính trực của vua. Ông cứ theo di chiếu mà lập

của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào thái tử Long Cán .

? + Đoạn 1 kể chuyện thái độ chính

trực của Tô Hiến Thành trong việc

lập ngôi vua .

+ Đoạn 1 kể chuyện gì ? - 1 HS đọc thành tiếng .

- Tóm ý chính đoạn 1 .

- Gọi HS đọc đoạn 2 . + Quan tham tri chính sự ngày đêm

- Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi hầu hạ bên giường bệnh .

: + Do bận quá nhiều việc nên không

+ Khi Tô Hiến Thành ốm nặng , ai đến thăm ông được .

thường xuyên chăm sóc ông ? + Tô Hiến Thành lâm bệnh có Vũ Tán

+ Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá Đường hầu hạ .

thì - 1 HS đọc thành tiếng .
sao ?

+ Đoạn 2 ý nói đến ai ? + Đỗ thái hậu hỏi ai sẽ thay ông làm

quan nếu ông mất .

+ Gọi 1 HS đọc đoạn 3 . + Ông tiến cử quan gián nghị đại phu

- Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi Trần Trung Tá .

: + Vì bà thấy Vũ Tán Đường ngày đêm

+ Đỗ thái hậu hỏi ông điều gì ? hầu hạ bên giường bệnh , tận tình

chăm sóc lại không được ông tiến cử .

+ Tô Hiến Thành đã tiến cử ai thay ông Còn Trần Trung Tá bận nhiều công

đứng đầu triều đình ? việc nên ít tới thăm ông lại được ông

+ Vì sao thái hậu lại ngạc nhiên khi ông tiến cử .

tiến cử Trần Trung Tá ? + Ông cử người tài ba giúp nước chứ

không cử người ngày đêm hầu hạ

mình .+ Trong việc tìm người giúp nước , sự + Vì ông quan tâm đến triều đình , tìm

chính trực của ông Tô Hiến Thành thể người tài giỏi để giúp nước giúp dân .

hiện như thế nào ? + Vì ông không màng danh lợi , vì

+ Vì sao nhân dân ca ngợi những người tình riêng mà giúp đỡ , tiến cử Trần

chính trực như ông Tô Hiến Thành ? Trung Tá .
- Lắng nghe .- Nhân dân ca ngợi những người trung

trực như Tô Hiến Thành vì những người

như ông bao giờ cũng đặt lợi ích của đất - Kể chuyện Tô Hiến Thành tiến cử

nước lên trên hết . Họ làm những điều tốt người giỏi giúp nước .

cho dân cho nước . - 1 HS đọc thầm và nêu nội dung

+ Đoạn 3 kể chuyện gì ? chính của bài .

Nội dung chính : Ca ngợi sự chính

- Gọi 1 HS đọc toàn bài , cả lớp đọc thầm trực và tấm lòng vì dân vì nước của

và tìm nội dung chính của bài . bvị quan Tô Hiến Thành .

- Ghi nội dung chính của bài .

- 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn , cả

lớp theo dõi để tìm ra giọng đọc .

* Luyện đọc diễn cảm - Cách đọc ( như đã nêu )

- Gọi HS đọc toàn bài . - Lắng nghe .- Gọi HS phát biểu . - Luyện đọc và tìm ra cách đọc hay .

- Giới thiệu đoạn văn cần luyện đọc .

- GV đọc mẫu . - 1 lượt 3 HS tham gia thi đọc .
- Yêu cầu HS luyện đọc và tìm ra cách Chú ý :

đọc hay. Lời Tô Hiến Thành cương trực , thẳng

- Yêu cầu HS đọc phân vai . thắn

Lời Thái hậu ngạc nhiên .- Nhận xét , cho điểm HS . - 1 HS nêu đại ý .

3. Củng cố, dặn dò: - HS trả lời .

- Gọi 1 HS đọc lại toàn bài và nêu đại ý .

-Vì sao nhân dân ngợi ca những người

chính trực như ông Tô Hiến Thành ?

- Nhận xét tiết học .

- Dặn HS về nhà học bài
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản