Tiếp nhận nhân sự mới

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
304
lượt xem
89
download

Tiếp nhận nhân sự mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ký hợp đồng lao động là bước đầu tiên cho một ứng viên vào nhận việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếp nhận nhân sự mới

 1. Win2000P: Win2000P: TIEÁP NHAÄN NHAÂN SÖÏ MÔÙI 1. Kyù hôïp ñoàng lao ñoäng thöû vieäc: Kyù hôïp ñoàng lao ñoäng laø böôùc ñaàu tieân cho moät öùng vieân vaøo nhaän vieäc. Vieäc kyù hôïp ñoàng thöû vieäc cuõng laø ñeå caû hai beân xaùc nhaän laïi nhöõng gì ñaõ trao ñoåi, thoáng nhaát vaø cam keát trong suoát quaù trình phoûng vaán
 2. Win2000P: Win2000P: TIEÁP NHAÄN NHAÂN SÖÏ MÔÙI 2. Giôùi thieäu veà coâng ty: a. Lòch söû doanh nghieäp, b. Vaên hoaù doanh nghieäp, c. Cô caáu toå chöùc cuûa doanh nghieäp, d. Saûn phaåm dòch vuï cuûa doanh nghieäp, e. Thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå f. Noäi quy lao ñoäng
 3. Win2000P: Win2000P: TIEÁP NHAÄN NHAÂN SÖÏ MÔÙI 3. Höôùng daãn hoäi nhaäp: a. Giôùi thieäu nhaân vieân môùi vôùi taát caû moïi ngöôøi theo trình töï caáp lôùn nhaát ñeán caáp nhoû nhaát. b. Höôùng daãn nhaân vieân hoaø nhaäp vaøo boä phaän coâng taùc. 4. Höôùng daãn coâng vieäc: a. Soå tay nhaân vieân laø moät coâng cuï höõu hieäu nhaát trong höôùng daãn coâng vieäc cho nhaân vieân môùi. b. Giao vieäc cho nhaân vieân môùi vaø theo doõi thöïc hieän
 4. Win2000P: Win2000P: VAÁN ÑEÀ QUAN TAÂM Trong quaù trình laøm vieäc nhöõng vaán ñeà maø nhaân vieân vaø caáp quaûn lyù quan taâm laø khaùc nhau. Nhaân vieân Quaûn lyù 1. Ñaùnh giaù ñaày ñuû coâng vieäc ñaõ laøm 1 8 2. Caûm giaùc tham gia moät phaàn coâng vieäc 2 10 3. Giuùp ñôõ, thaêm hoûi caù nhaân 3 9 4. Söï oån ñònh trong coâng vieäc 4 2
 5. Win2000P: Win2000P: VAÁN ÑEÀ QUAN TAÂM Nhaân vieân Quaûn lyù 5. Löông cao 5 1 6. Coâng vieäc haáp daãn 6 5 7. Ñieàu kieän thaêng chöùc 7 3 8. Nieàm vui töø caùn boä quaûn lyù 8 6 9. Ñieàu kieän laøm vieäc toát 9 4 10. Kyû luaät, kyû cöông 10 7
 6. Win2000P: Win2000P: ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ THÖÛ VIEÄC Muïc tieâu cuûa ñaùnh giaù: 1. Khoâng ngöøng hoøan thieän coâng vieäc 2. Phaùt trieån kyû naêng cuûa nhaân vieân 3. Taêng söï haøi loøng cuûa nhaân vieân 4. Truyeàn ñaït vaø phaûn hoài thoâng tin ñeán nhaân vieân 5. Coù caùc quyeát ñònh lao ñoäng hôïp lyù (thöû vieäc ñaït/khoâng)
 7. Win2000P: Win2000P: ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ THÖÛ VIEÄC Nhöõng ñieàu caàn traùnh khi ñaùnh giaù: 1. Sai soùt 2. Thieân vò 3. Xu höôùng bình quaân 4. Hình thöùc 5. AÛnh höôûng bôûi söï kieän gaàn nhaát 6. Taäp trung vaøo caù nhaân
 8. Win2000P: Win2000P: TIEÂU CHUAÅN CHOÏN NGÖÔØI SAU THÖÛ VIEÄC 1. Phaûi choïn ngöôøi coù tö töôûng, laäp tröôøng döùt khoaùt, vöõng chaéc. 2. Phaûi choïn ngöôøi taâm huyeát laøm vieäc vaø phong phuù löông taâm chöùc vuï: Hoï noåi baäc löông taâm phuïc vuï, bieát hy sinh tieåu cuoäc cho ñaïi cuoäc, Hoï suy nghó taäp theå hôn caù nhaân, gaëp vieäc khoâng vöøa yù hoï khoâng baát maõm.
 9. Win2000P: Win2000P: TIEÂU CHUAÅN CHOÏN NGÖÔØI SAU THÖÛ VIEÄC 3. Phaûi choïn ngöôøi raønh chuyeân moân. Tuyø sôû naêng vaø sôû ñoaûn maø giao vieäc. Traùnh teä traïng “Baét choù keùo caøy” hay “vieäc cuûa eách giao cho nhaùi” 4. Phaûi choïn ngöôøi ñaéc löïc. Laø ngöôøi bieát laøm vieäc coù phöông phaùp khoa hoïc, giao teá baët thieäp.
 10. Win2000P: Win2000P: ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ THÖÛ VIEÄC 1. Keát quaû thöû vieäc cuûa moät nhaân vieân môùi coù theå laø ñaït, hoaëc khoâng ñaït hoaëc chöa theå ñaùnh giaù ñöôïc. a. Tröôøng hôïp laø ñaït: kyù hôïp ñoàng lao ñoäng chính thöùc. b. Tröôøng hôïp khoâng ñaït: chaám döùt hôïp ñoàng thöû vieäc. c. Tröôøng hôïp chöa theå ñaùnh giaù: thì coù theå taùi thöû vieäc nhöng phaûi coù thoaû thuaän giöõa hai beân baèng vaên baûn.
 11. Win2000P: Win2000P: ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ THÖÛ VIEÄC 2. Keát thuùc quaù trình thöû vieäc, cuõng coù theå nhaân vieân seõ khoâng tieáp tuïc coäng taùc vôùi doanh nghieäp vaø hoï chuû ñoäng chaám ñöùt hôïp ñoàng thöû vieäc. Nhaân vieân môùi khoâng tieáp tuïc coâng vieäc vì nhöõng lyù do sau ñaây: - Nhaân vieân nhaän ra raèng moâi tröôøng laøm vieäc khoâng phuø hôïp. - Nhaân vieân ñöôïc giao nhöõng coâng vieäc, nhieäm vuï khoâng ñuùng chuyeân moân.
 12. Win2000P: Win2000P: ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ THÖÛ VIEÄC - Nhaân vieân nhaän ra raèng mình ñaõ bò laàm khi “ñaøm phaùn löông thaáp” maø nhaän coâng vieäc thì nhieàu. - Nhaân vieân nhaän lôøi môøi cuøng luùc nhieàu ñôn vò. - Nhaân vieân ñaõ ñaït ñöôïc muïc ñích.
Đồng bộ tài khoản