Tiếp thị kiểu mới

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
101
lượt xem
26
download

Tiếp thị kiểu mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc có được một số lượng khách hàng trung thành ngày nay gặp rất nhiều thách thức bởi các đối thủ cạnh tranh không ngừng đưa ra các chiêu thức tiếp thị mới. Tuy nhiên, những hình thức tiếp thị truyền thống kiểu khuyến mãi, tặng quà đơn thuần không còn là giải pháp tối ưu nữa, nếu không nói đến việc lãng phí và giảm lợi nhuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếp thị kiểu mới

  1. Ti p th ki u m i Vi c có ư c m t s lư ng khách hàng trung thành ngày nay g p r t nhi u thách th c b i các i th c nh tranh không ng ng ưa ra các chiêu th c ti p th m i. Tuy nhiên, nh ng hình th c ti p th truy n th ng ki u khuy n mãi, t ng quà ơn thu n không còn là gi i pháp t i ưu n a, n u không nói n vi c lãng phí và gi m l i nhu n. B ng cách ng d ng các phương th c k thu t s m i t o ra s chú ý c a khách hàng ngay t giai o n u khi s n ph m ho c d ch v ư c tung ra th trư ng. Th m chí DN có th ti p th s n ph m m i c a mình t i khách hàng t khi s n ph m chưa hoàn thi n. Thay i truy n th ng M t th c t có th d dàng nh n th y là k thu t s ngày càng tác ng n m i khía c nh cu c s ng c a chúng ta n n i chúng ta ã quá quen v i khái ni m “Cu c s ng s ”. K t lúc chúng ta th c gi c vào bu i sáng b t u m t ngày m i n khi lên giư ng, kĩ thu t s ã tác ng tr c ti p t i chúng ta. C ngày làm vi c v i máy tính, lư t web, nghe i n tho i, thư giãn b ng bài hát hay
  2. o n phim hài hư c. Th i gian g p g tr c ti p c a con ngư i v i nhau ngày càng gi m t l ngh ch v i th i gian tương tác v i các thi t b k thu t s . T n d ng giao ti p v i khách hàng Theo th ng kê cho n u năm 2008, Vi t Nam có hơn 40 tri u thuê bao di ng v i kho ng 30 tri u ngư i dùng, t c gia tăng s thuê bao kho ng 200% năm 2007 và d tính v n ti p t c duy trì m c cao nh ng năm ti p theo. Các trung tâm mua s m l n như BigC, Metro, Parkson,... ã quá quen thu c v i ngư i tiêu dùng Vi t Nam là a i m lý tư ng qu ng bá s n ph m c a mình n khách hàng. S lư ng ngư i truy c p Internet tính n th i i m này theo ông Danny Ong - Giám c marketing c a Cty Microsoft Vi t Nam là kho ng 18 tri u ngư i, chi m 19,7% dân s . Vi t Nam ng th 17 trên th gi i v lư ng ngư i truy c p Internet hàng năm. i u ó có nghĩa là DN c n thay i cách ti p c n khách hàng m c tiêu c a mình theo phương th c phù h p hơn. Nói m t cách ơn gi n, DN i tìm khách hàng ch nào khách hàng có m t, có nghĩa là cũng “giao ti p” v i h b ng các cách h ang s d ng v i nhau, b ng k thu t s . Gi i pháp kh thi cho bài toán m i
  3. DN hãy làm cho cu c s ng khách hàng tr nên thú v hơn v i chính nh ng thông tin, s n ph m/d ch v mình cung ng. Bi n vi c ti p th c a DN thành s giao ti p d ch u và ư c khách hàng tho i mái ti p nh n. Bài h c và kinh nghi m c a MSS Digital (Cty D ch v Gi i pháp Di ng – Mobile Solution Service) là m t ví du. MSS Digital chuyên cung ng các gi i pháp kĩ thu t s k t h p di ng, Internet, TV, radio và các d ch v ti p th kĩ thu t s tương tác – t các trò chơi SMS n các án Internet. MSS Digital mang n các gi i pháp kĩ thu t s tích h p th c s . H cung ng các s n ph m ti p th tương tác: SMS, Bluetooth, Mobile Tagging, B c tư ng tương tác và n i dung nh c s , nh c chuông, trò chơi, màn hình ch và hình n n. Gi chân khách hàng * B c tư ng tương tác (Interactive Walls) L n u tiên xu t hi n t i Vi t Nam, b c tư ng tương tác bi n t t c các m t ph ng tr nên s ng ng và làm h ng thú khách hàng cũng như giúp h tương tác v i thương hi u c a b n. MSS ã phát tri n ra các gi i pháp khi n cho khách hàng thích thú và k t n i khách hàng c a DN có ư c kinh nghi m tuy t v i, chơi trò chơi, xem phim và tr l i các câu h i thú v . Thông qua các ho t ng này, DN có th thu hút và níu chân ư c nhi u khách hàng trung thành hơn v phía mình.
  4. * BluSpot ây là hình th c marketing nh v . B t Bluetooth trên i n tho i c a b n và nh n ư c nh ng bài hát m i nh t, hình nh và các n i dung tuy t v i khác t các Cty EMI, Sony BMG, Universal và Warner. Thêm vào ó, DN khi tri n khai m t a i m nào ó, khách hàng có th nh n ư c toàn b th i khóa bi u, l ch trình, thông tin và các phi u gi m giá trên di ng c a h . * Nh n tin trúng các gi i thư ng Hãy t o ra nh ng i u may m n, thú v , h i h p, b t ng cho khách hàng c a mình nh n ư c nh ng bài hát tuy t v i ho c nh ng vé xem phim mi n phí. Ch c ch n khách hàng s không ch nh n b n, mong ch cơ h i ti p theo mà còn truy n bá thông tin n b n bè c a h . Nh ó, hi u qu marketing truy n mi ng s tr nên r t hi u qu . DN thành công là DN mang l i cho khách hàng nh ng giá tr vư t tr i nh t theo cách ti t ki m chi phí nh t. Áp d ng k thu t s và bi n chúng tr thành m t công c ti p th hi u qu là l i gi i phù h p mà nhi u DN ang i tìm.
Đồng bộ tài khoản