Tiết 29 -30. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Chia sẻ: pencil_3

MỤC TIÊU + Phân biệt được sự dẫn điện không tự lực và sưu dẫn điện tự lực trong chất khí, từ đó rút ra bản chất dòng điện trong chất khí + Phân biệt được hai quá trình dẫn điện tự lực quan trọng trong không khí là hồ quang điện và tia lửa điện,điều kiện tạo ra nó + Trình bày được các ứng dụng chính của quá trình phóng điện trong chất khí.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiết 29 -30. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Tiết 29 -30. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Ngy soạn: 23-11-2010

I. MỤC TIÊU

+ Phân biệt được sự dẫn điện không tự lực và sưu
dẫn điện tự lực trong chất khí, từ đó rút ra bản chất
dòng điện trong chất khí

+ Phân biệt được hai quá trình dẫn điện tự lực quan
trọng trong không khí là hồ quang điện và tia lửa
điện,điều kiện tạo ra nó

+ Trình bày được các ứng dụng chính của quá trình
phóng điện trong chất khí.

II. CHUẨN BỊ

Chuẩn bị các thiết bị thí nghiệm để
1. Giáo viên:
làm các thí nghiệm.

2. Học sinh: Ôn lại khái niệm dòng điện trong các
môi trường, là dòng các điện tích chuyển động có
hướng.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Tiết 1
Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Nêu loại hạt
tải điện trong chất điện phân, nguyên nhân tạo ra
chúng và bản chất của dòng điện trong chất điện
phân.

Hoạt động 2 (8 phút) : Tìm hiểu tính cách điện của
chất khí.

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản
giáo viên học sinh

Yêu cầu học I. Chất khí là môi
sinh nêu cơ sở Giải thích tại trường cách điện
để khẵng định sao chất khí là Chất khí không
chất khí là môi môi trường dẫn điện vì các
trường cách cách điện. phân tử khí đều ở
điện.
Thực hiện C1. trạng thái trung
Yêu cầu học hoà điện, do đó
sinh thực hiện chất khí
trong
không có các hạt
C1.
tải điện.

Hoạt động 3 (12 phút) : Tìm hiểu sự dẫn điện trong
chất khí trong điều kiện thường.

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản
giáo viên học sinh

II. Sự dẫn điện
trong chất khí
trong điều kiện
Vẽ hình 15.2. Vẽ hình.
thường
Ghi nhận các
Trình bày thí
Thí nghiệm cho
nghiệm. kết quả thí
thấy:
Yêu cầu học nghiệm.
+ Trong chất khí
sinh thực hiện Thực hiện C2.
cũng có nhưng rất
C2.
ít các hạt tải điện.
Cho biết khi
+ Khi dùng ngọn
Yêu cầu học nào thì chất khí đèn ga để đốt
sinh cho biết dẫn điện. nóng chất khí hoặc
khi nào thì chất chiếu vào chất khí
khí dẫn điện. chùm bức xạ tử
ngoại thì trong
chất khí xuất hiện
các hạt tải điện.
Khi đó chất khí có
khả năng dẫn điện.

Hoạt động 4 (20 phút) : Tìm hiểu bản chất dòng điện
trong chất khí.

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản
giáo viên học sinh

III. Bản chất
dòng điện trong
chất khí
Giới thiệu tác Ghi nhận khái
1. Sự ion hoá chất
nhân ion hoá và niệm.
sự ion hoá chất khí và tác nhân
khí. hiện ion hoá
Nêu
Yêu cầu học tượng xảy ra Ngọn lửa ga, tia
sinh nêu hiện đối với khối khí tử ngoại của đèn
tượng xảy ra đã bị ion hoá thuỷ ngân trong thí
đối với khối khí khi chưa có và nghiệm trên được
đã bị ion hoá khi điện gọi là tác nhân ion

khi chưa có và trường. hoá. Tác nhân ion
khi có điện hoá đã ion hoá các
trường. phân tử khí thành
Nêu bản chất
Yêu cầu học dòng điện trong các ion dương, ion
âm và các electron
sinh nêu bản chất khí.
tự do.
chất dòng điện
trong chất khí. Dòng điện trong
hiện
Nêu
chất khí là dòng
tượng xảy ra
chuyển dời có
Yêu cầu học trong khối khí
hướng của các ion
sinh nêu hiện khi mất tác
dương theo chiều
tượng xảy ra
trong khối khí nhân ion hoá. điện trường và các
mất tác ion âm ngược
khi
chiều điện trường.
nhân ion hoá.

Khi mất tác nhân
ion hóa, các ion
dương, ion âm, và
electron trao đổi
Ghi nhận khái điện tích với nhau
Giới thiệu niệm.
hoặc với điện cực
đường đặc trưg
để trở thành các
V – A của dòng
Thực hiện C3. phân tử khí trung
điện trong chất
hoà, nên chất khí
Nêu khái niệm
khí.
trở thành không
sự dẫn điện
Yêu cầu học dẫn điện,
không tự lực.
sinh thực hiện
Giải thích tại
C3.
sao dòng điện 2. Quá trình dẫn
Yêu cầu học
trong chất khí điện không tự lực
sinh nêu khái
tuân của chất khí
không
niệm sự dẫn theo định luật dẫn
Quá trình
điện không tự Ôm. điện của chất khí
lực. nhờ có tác nhân
ion hoá gọi là quá
Yêu cầu học
dẫn điện
trình
sinh giải thích
Ghi nhận hiện
không tự lực. Nó
tại sao dòng
tượng
chỉ tồn tại khi ta
điện trong chất
tạo ra hạt tải điện
khí không tuân
trong khối khí giữa
theo định luật
hai bản cực và
Ôm.
biến mất khi ta
ngừng việc tạo ra
hạt tải điện.
Giới thiệu
dẫn
Quá trình
hiện tượng
diện không tự lực
nhân số hạt tải
không tuân theo
điện trong chất
định luật Ôm.
khí.
3. Hiện tượng
nhân số hạt tải
điện trong chất
khí trong quá
trình dẫn điện
không tự lực

Khi dùng nguồn
điện áp lớn để tạo
ra sự phóng diện
trong chất khí, ta
thấy có hiện tượng
nhân số hạt tải
điện.

Hiện tượng tăng
mật độ hạt tải điện
trong chất khí do
dòng điện chạy
qua gây ra gọi là
hiện tượng nhân số
hạt tải điện.

Tiết 2

Hoạt động 5 (15 phút) : Tìm hiểu quá trình dẫn điện
tự lực trong chất khí.

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản
giáo viên học sinh

IV. Quá trình dẫn
điện tự lực trong
chất khí và điều
kiện để tạo ra quá
Giới thiệu quá Ghi nhận khái
trình dẫn điện tự
phóng niệm.
trình
lực
điện tự lực.
Quá trình phóng
điện tự lực trong
chất khí là quá
Giới thiệu các Ghi nhận các trình phóng điện
cách chính để cách để dòng vẫn tiếp tục giữ
dòng điện có điện có thể tạo được khi không
thể tạo ra hạt ra hạt tải điện còn tác nhân ion
tải điện mới mới trong chất hoá tác động từ
trong chất khí. khí. bên ngoài.

bốn cách

chính để dòng điện
có thể tạo ra hạt tải
điện mới trong chất
khí:

1. Dòng điện qua
chất khí làm nhiệt
độ khí tăng rất cao,
khiến phân tử khí
bị ion hoá.

2. Điện trường
trong chất khí rất
lớn, khiến phân tử
khí bị ion hoá ngay
khi nhiệt độ thấp.

3. Catôt bị dòng
điện nung nóng đỏ,
làm cho nó có khả
năng phát ra
Hiện
electron.
tượng này gọi là
hiện tượng phát xạ
nhiệt electron.

4. Catôt không
nóng đỏ nhưng bị
các ion dương có
năng lượng lớn đập
bật
vào làm
electron khỏi catôt
trở thành hạt tải
điện.
Hoạt động 6 (15 phút) : Tìm hiểu tia lữa điện và điều
kiện tạo ra tia lữa điện.

Hoạt động Hoạt động Nội dung cơ bản
của giáo viên của học sinh

V. Tia lữa điện và
điều kiện tạo ra tia
lữa điện
Giới thiệu nhận
Ghi
1. Định nghĩa
tia lữa điện. khái niệm.
Tia lữa điện là quá
trình phóng điện tự
lực trong chất khí đặt
giữa hai điện cực khi
điện trường đủ mạnh
để biến phân tử khí
nhận trung hoà thành ion
Giới thiệu Ghi
điều kiện để điều kiện để dương và electron tự
tạo ra tia lữa tạo ra tia lữa do.
điện. điện. 2. Điều kiện để tạo ra
tia lữa điện

Hiệu Khoảng cách
điện giữa 2 cực
thế (mm)
U(V)
Cực Mũi
phẵng nhọn

20 6,1 15,5
000

40 13,7 45,5
000

100 36,7 220
000

200 75,3 410
000

300 114 600
000

3. Ứng dụng

Dùng để đốt hỗn hợp
xăng không khí trong
động cơ xăng.

Giải thích hiện
tượng sét trong tự
nhiên.

Hoạt động 7 (10 phút) : Tìm hiểu hồ quang điện và
điều kiện tạo ra hồ quang điện.

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản
giáo viên học sinh

VI. Hồ quang
điện và điều
kiện tạo ra hồ
quang điện
Cho học sinh Mô tả việc hàn
mô tả việc hàn điện. 1. Định nghĩa
điện. Hồ quang điện
Giới thiệu hồ Ghi nhận khái là quá trình
quang điện. phóng điện tự lực
niệm.
xảy ra trong chất
khí ở áp suất
cầu hs
Yêu Nêu các hiện
thường hoặc áp
hiện tượng kèm theo
nêu các
suất thấp đặt giữa
tượng kèm theo khi hồ

hai điện cực có
hồ quang.điện.
khi có
hiệu điện thế
quang.điện.
không lớn.
Ghi nhận điều
Hồ quang điện
Giới thiệu điều kiện để có hồ
có thể kèn theo
kiện để có hồ quang điện.
toả nhiện và toả
quang điện.
sáng rất mạnh.

2. Điều kiện tạo
ra hồ quang điện

Dòng điện qua
Nêu các ứng
Yêu cầu học dụng của hồ chất khí giữ được
các quang điện. nhiệt độ cao của
sinh nêu
ứng dụng của catôt để catôt
hồ quang điện. phát được
bằng
electron
hiện tượng phát
xạ nhiệt electron.

3. Ứng dụng

Hồ quang diện
nhiều ứng

dụng như hàn
điện, làm đèn
chiếu sáng, đun
chảy vật liệu, …

Hoạt động 8 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về
nhà.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Cho học sinh tóm tắt Tóm tắt những kiến thức
những kiến thức cơ bản cơ bản.
đã học trong bài.

Yêu cầu học sinh về nhà Ghi các bài tập về nhà.
làm các bài tập từ 6 đến 9
trang 93 sgk.

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản