Tiết 39. LỰC TỪ. CẢM ỨNG TỪ

Chia sẻ: pencil_3

MỤC TIÊU + Phát biểu được định nghĩa véc tơ cảm ứng từ, đơn vị của cảm ứng từ. + Mô tả được một thí nghiệm xác định véc tơ cảm ứng từ. + Phát biểu đượng định nghĩa phần tử dòng điện. + Nắm được quy tắc xác định lực tác dụng lên phần tử dòng điện.

Nội dung Text: Tiết 39. LỰC TỪ. CẢM ỨNG TỪ

Tiết 39. LỰC TỪ. CẢM ỨNG TỪ

Ngy soạn: 06-01-2011

I. MỤC TIÊU

+ Phát biểu được định nghĩa véc tơ cảm ứng từ,
đơn vị của cảm ứng từ.

+ Mô tả được một thí nghiệm xác định véc tơ cảm
ứng từ.

+ Phát biểu đượng định nghĩa phần tử dòng điện.

+ Nắm được quy tắc xác định lực tác dụng lên phần
tử dòng điện.

II. CHUẨN BỊ

Giáo viên: Chuẩn bị các thí nghiệm về lực từ.

Học sinh: Ôn lại về tích véc tơ.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Nêu định
nghĩa và tính chất của đường sức từ.
Hoạt động 2 (15 phút) : Tìm hiểu lực từ.

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản
giáo viên học sinh

I. Lực từ

1. Từ trường đều

Cho học sinh Nêu khái niệm Từ trường đều là
nhắc lại khái điện trường từ trường mà đặc
niệm điện đều. tính của nó giống
tường đều từ đóNêu khái niệm nhau tại mọi điểm;
nêu khái niệm từ trường đều. các đường sức từ
từ trường đều. là những đường
thẳng song song,
chiều và
cùng
cách đều nhau.

2. Lực từ do từ
Trình bày thí
Theo giỏi thí trường đều tác
nghiệm hình
nghiệm. dụng lên một
Vẽ hình 20.2b. đoạn
20.2a. dây dẫn

Thực hiện C1. mang dòng điện
Vẽ hình
Lực từ tác dụng
20.2b. Thực hiện C2.
lên một đoạn dây
Cho học sinh Ghi nhận đặc
dẫn mang dòng
thực hiện C1. điểm của lực từ.
điện đặt trong từ
Cho học sinh
trường đều có
thực hiện C2.
phương vuông góc
Nêu đặc điểm
với các đường sức
của lực từ.
từ và vuông góc
với đoạn dây dẫn,
có độ lớn phụ
thuộc vào từ
trường và cường
độ dòng điện chay
qua dây dẫn.

Hoạt động 3 (20 phút) : Tìm hiểu cảm ứng từ.
Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản
giáo viên học sinh

II. Cảm ứng từ

1. Cảm ứng từ

Nhận xét về Trên cơ sở Cảm ứng từ tại
kết quả thí cách đặt vấn đề một điểm trong từ
nghiệm ở mục I của thầy cô, rút trường là đại
và đặt vấn đề ra nhận xét và lượng đặc trưng
thay đổi I và l thực hiện theo cho độ mạnh yếu
cầu của của từ trường và
trong các yêu
trường hợp sau thầy cô. được đo bằng
đó, từ đó dẫn thương số giữa lực
đến khái niệm từ tác dụng lên
Định nghĩa
cảm ứng từ. một đoạn dây dẫn
cảm ứng từ.
mang dòng diện
đặt vuông góc với
đường cảm ứng từ
tại điểm đó và tích
của cường độ dòng
điện và chiều dài
đoạn dây dẫn đó.
Giới thiệu đơn
F
B=
vị cảm ứng từ. Il
Ghi nhận đơn
2. Đơn vị cảm ứng
Cho học sinh vị cảm ứng từ.

Nêu mối liên từ
tìm mối liên hệ
của đơn vị cảm hệ của đơn vị Trong hệ SI đơn
ứng từ với đơn cảm ứng từ với vị cảm ứng từ là
vị của các đại đơn vị của các tesla (T).
lượng liên đại lượng liên 1T = 1A.Nm
1
1
quan. quan.
3. Véc tơ cảm ứng
từ

Véc tơ cảm ứng
Cho học sinh kết từ B tại một điểm:
Rút ra tự rút ra kết luận về B .


+ Có hướng trùng
luận về véc tơ
với hướng của từ
cảm ứng từ. trường tại điểm đó.

+ Có độ lớn là: B
F
= Il


4. Biểu thức tổng
Ghi nhân mối quát của lực từ
 
liên hệ giữa Lực từ tác dụng
B F

và F . lên phần tử dòng
Giới thiệu

điện đặt trong từ
Il
hình vẽ 20.4,
trường đều, tại đó
phân tích cho
có cảm ứng từ là
học sinh thấy

:
B
được mối liên
Phát biểu qui
+ Có điểm đặt tại
 
hệ giữa và F .
B
tắc bàn tay trái.
trung điểm của l;

+ Có phương

vuông góc với l và
Cho học sinh 
;
B
phát biểu qui
+ Có chiều tuân
tắc bàn tay trái.
theo qui tác bàn
tay trái;

+ Có độ lớn F =
IlBsin

Hoạt động 4 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về
nhà.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Cho học sinh tóm tắt Tóm tắt những kiến thức
những kiến thức cơ bản. cơ bản.

Yêu cầu học sinh về nhà Ghi các bài tập về nhà.
làm các bài tập từ 4 đến7
trang 128 sgk và 20.8,
20.9 sbt.IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản